Treść strony

Miasto Golub-Dobrzyń wspiera sport rowerowy

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę z Golubsko-Dobrzyńskim Towarzystwem Rowerowym reprezentowanym przez Prezes Panią Grażynę Mierzejewską oraz Wiceprezesa Pana Pawła Brzuskiewicz. W ramach umowy miasto zakupi stroje kolarskie do kwoty      3 000 zł, na których będzie umieszczony logotyp Herbu Miasta Golubia-Dobrzynia. Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rowerowe w zakupionych strojach będzie promowało Miasto Golub-Dobrzyń podczas między innymi treningów, rajdów rowerowych, spotkań sportowych, zawodów, organizowanych poza terenem Miasta Golubia-Dobrzynia,
W spotkaniu uczestniczyli również członkowie zarządu GTR: Radosław Kolenderski i Piotr Rybiński.

 • Podpisanie umowy przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego z Golubsko-Dobrzyńskim Towarzystwem...
 • Podpisanie umowy przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego z Golubsko-Dobrzyńskim Towarzystwem...

                             

     Szanowni Mieszkańcy

 Uprzejmie informuję, że w dniu 29 września 2020 roku o godz. 14:30 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja.tv

                                    

  Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z :
  a) XXIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b)XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  c) XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2020 r.

          -  zapoznanie się  z treścią uchwały Nr 3/I/2020 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia                 14 września 2020 roku.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Przerwa w obradach 20 min.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019  z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  b)
  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego;
  c) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul . Kościuszki;
  d)
  w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2020-2032’’
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

Mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia

W związku z sytuacja epidemiologiczną panującą w kraju, Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia apeluje do mieszkańców Miasta mających zamiar uczestniczyć w XXXII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 29 września 2020 roku, o rozważne korzystanie z uprawnienia w uczestnictwie w ww. sesji.

Drodzy Państwo mając na względzie realne i ciągle wzrastające zagrożenie zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 powodujący chorobę COVID-19 apeluję do mieszkańców Miasta zainteresowanych obecnością na sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia o pozostanie w domach oraz obejrzenie obrad Rady przy użyciu transmisji internetowej na portalu esesja.tv. Obecnie jest to jedyny sposób minimalizowania zagrożenia zakażeniem a co za tym idzie ochronę zdrowia i życia osób uczestniczących w sesji.

Jednocześnie informuję, iż osoby które zdecydują się na obecność na sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, winny posiadać ze sobą środki ochrony osobistej tj. maseczki zakrywające usta i nos.

    

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                mgr. Łukasz Pietrzak

Rolniku, spisz się przez telefon!

 • Plakat Rolniku, spisz się przez telefon

17 września Miasto Golub-Dobrzyń uczciło Światowy Dzień Sybiraka

17 września 2020 roku Miasto Golub-Dobrzyń uroczyście obchodziło 75. rocznicę deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR oraz 5. rocznicę ufundowania pomnika Sybiraków. 

Uroczystości rozpoczął Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wspominając, że obchody Światowego Dnia Sybiraka to bardzo ważna lekcja historii, przypominająca wszystkim Polakom o ogromie cierpień, upokorzeń, głodzie i poniewierce naszych rodaków. Dlatego Miasto Golub-Dobrzyń dokłada starań, by dramatyczne wydarzenia z tamtego okresu przetrwały w świadomości kolejnych pokoleń Polaków. 

Organizatorami obchodów było: Miasto Golub-Dobrzyń, Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Koło Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu, które było również inicjatorem wydarzenia. Warto nadmienić, że koło w tym roku obchodzi 3 rocznicę powstania. 

Patronat honorowy nad całością obchodów objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego P i o t r  C a ł b e c k i, natomiast patronat naukowy objęli: Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie dr hab. Zbigniew Karpus prof. UMK. 

W obchodach wzięły udział między innymi osoby deportowane do ZSRR  i rodziny osób wywiezionych do obozów pracy, Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Ojciec dr Zdzisław Klafka  Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,  prof. Mirosław Golon Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku,  prof. Zbigniew Karpus Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu, dr Jan Wiśniewski koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Jan Myrcha Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu, Józef Mackiewicz Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu, Zygmunt Mikosz  Prezes Koła Związku Sybiraków w Chełmży, Danuta Malecka Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Róża Kopaczewska Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Krzysztof Pieczka Sekretarz Gminy Golub-Dobrzyń, Dariusz Borowiec  Komendant Powiatowej Policji, Witold Juszczak zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, ks. Andrzej Zblewski  proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Golubiu, ks. Jarosław Kulesza proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu, Paweł Szynkiewicz Prezes Banku Spółdzielczego, Radni Rady Miasta i Powiatu, Dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Obchody rozpoczęły się konferencją naukową, podczas której wykłady wygłosili dr Jan Wiśniewski nt. „Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1939-1941 oraz prof. Mirosław Golon nt. „Deportacje Polaków z Pomorza w głąb ZSRS w 1945 roku.”

Po zakończeniu wykładów postanowieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie za zasługi dla Związku Sybiraków nadana została Odznaka Honorowa Sybiraka. Wręczone zostały również okolicznościowe medale dla instytucji wspierających działalność Koła Rodzin Sybiraków oraz zasłużonych członków koła.

Po wręczeniu odznak i medali głos zabrali Józefa Ramlau  Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Jan Myrcha Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu oraz Danuta Malecka Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Następnie uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik Ofiar Hitleryzmu i Stalinizmu znajdujący się  przy Placu 1000-lecia, gdzie została złożona wiązanka kwiatów od mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia.

Druga część uroczystości rozpoczęła się mszą św. odprawioną w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu, gdzie kazanie wygłosił Ojciec dr Zdzisław Klafka – Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Po mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów przy pomniku Sybiraków  w Golubiu przez delegację z Koła Rodzin Sybiraków oraz odczytanie przez Pana Szymona Wiśniewskiego nazwisk osób wywiezionych do ZSRR.

W imieniu  rodzin wywiezionych do ZSRR głos zabrała Ewa Kaźmierkiewicz Prezes Koła Rodzin Sybiraków. Na zakończenie uroczystości został  wysłuchany Hymn Sybiraków.

 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka Miasto Golub-Dobrzyń

Serduszko pełne mocy!

8 września br. metalowe serduszko do zbierania plastikowych nakrętek, stanęło na Placu 1000 – lecia w Golubiu-Dobrzyniu. To wtedy zachęcaliśmy do zapełniania serduszka. BRAWO, mieszkańcy Golubia-Dobrzynia odpowiedzieli na apel!.

Już trzykrotnie pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta opróżnili pojemnik. Zachęcamy do dalszego wrzucania do serduszka nakrętek. Zebrane nakrętki zostaną przekazane na wsparcie osoby potrzebującej lub inicjatywy.

Jeżeli macie Państwo pomysł kogo lub jaką inicjatywę wesprzeć ze sprzedaży nakrętek prosimy piszcie w komentarzach pod postem umieszczonym na facebook-u Urzędu Miasta.

 • opróżnianie po raz trzeci z plastikowych nakrętek metalowego serca przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu...
 • opróżnianie po raz trzeci z plastikowych nakrętek metalowego serca przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu...
 • opróżnianie po raz trzeci z plastikowych nakrętek metalowego serca przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu...
 • opróżnianie po raz trzeci z plastikowych nakrętek metalowego serca przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu...

Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu

W ramach obchodów Światowego Dnia Sybiraka została przygotowana ekspozycja wystawowa dotycząca agresji ZSRR na Polskę, która miała miejsce 17.09.1939 r.
Wystawa została udostępniona przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.
Organizatorem wydarzenia jest Miasto Golub-Dobrzyń, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Koło Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu.
Zachęcamy do oglądania wystawy.

 • Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu
 • Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu
 • Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu
 • Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu

Jakie inwestycje w Golubiu-Dobrzyniu? Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Prezes Rady Ministrów ogłosił nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie konkretnych projektów infrastrukturalnych, których szacowana wartość to min. 400 tys. zł.
W ramach funduszu można uzyskać 100% dofinansowania na zadania realizowane do 2022 r.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia złożył pismo do Rady Miasta wskazując propozycje inwestycji.
W załączeniu treść wystosowanego pisma.

 • skan pisma Burmistrza do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu oferty pracy

Wykształcenie gimnazjalne:

 • brukarz-Frydrychowo
 • kierowca CE- Kolonia Lipnica
 • monter stolarki budowlanej -Golub-Dobrzyń
 • pakowacz - Golub-Dobrzyń
 • robotnik gospodarczy-Kolonia Lipnica
 • robotnik podjazdowy -Szychowo
 • sprzątaczka-Kowalewo Pomorskie
 • szwaczka-Golub-Dobrzyń

Wykształcenie zawodowe:

 • elektryk automatyk - Golub-Dobrzyń
 • mechanik/konserwator urządzeń do napełniania zbiorników-Białkowo
 • operator do przetwórstwa tworzyw sztucznych -Kowalewo
 • operator wypalarki CNC (plazmowo-gazowej)-Golub-Dobrzyń
 • pomocnik stolarza-Sokołowo
 • robotnik budowlany -Elgiszewo
 • stolarz-Golub-Dobrzyń
 • ślusarz-Ostrowite

 

Wykształcenie wyższe:

 • terapeuta zajęciowy - Kowalewo Pomorskie
 • nauczyciel wychowawca-Gałczewo
 • inżynier elektryk automatyk-Ciechocinek

Prapremiera Musicalu "Madame" w Golubiu-Dobrzyniu

18 września 2020 r. odbyła się prapremiera nowego musicalu GRUPY TEATRALNEJ działającej w Domu Kultury. "MADAME" opiera się na motywach jednego z najpiękniejszych i najczęściej nagradzanych dzieł muzycznych pt. "MISS SAIGON". To pierwszy, zrobiony z takim rozmachem i prawie w całości zaśpiewany, musical zaprezentowany na deskach Domu Kultury. "MADAME" postawiła przed młodymi wykonawcami ogromne wymagania wokalne i aktorskie. Nasi artyści udowodnili, że można być amatorem, ale zagrać w taki sposób, że nie powstydziłby się tego profesjonalny teatr. GRATULUJEMY!
W roli tytułowej wystąpiła Natalia Majewska. W pozostałych rolach:
Chris: Bartosz Goryński,
Szef: Łukasz Gabryszewski,
Thuy: Paweł Lewandowski,
John: Mateusz Siemienik,
Ellen: Zofia Niklewicz/ Sandra Tułodziecka
Gigi: Michalina Sobkiewicz
Tam: Oliwier Okruciński
Jakub Dombrowski, Jakub Brzostowski, Franek Blokowski, Jakub Ziółkowski, Natan Malinowski, Mariusz Rumiński, Nikola Góreczna, Alicja Foksińska, Sandra Panek, Laura Zakrzewska, Zofia Niklewicz, Oliwia Błędowska, Oliwia Zygmunt, Klaudia Sochacka, Aleksandra Mazurowska, Daria Kucińska, Weronika Ziółkowska, Julia Rutkowska, Karolina Rutkowska, Marta Lewandowska, Agata Trawińska, Karina Kuczkowska, Julia Kuczkowska, Lena Dombrowska, Anna Procka, Vanessa Dąbrowska, Martyna Kaliska, Maja Kaliska, Tosia Trawińska, Jacek Bednarski, Karolina Bednarska, Maja Jagielska, Zosia Pieczka, Marta Nowacka, Zoja Blumkowska, Nikodem Fabiszak, Wiktoria Rutkowska.

Następna odsłona musicalu "Madame" odbędzie się 25 września oraz 10 i 16 października o godzinie 18:30. Zdjęcia: p. DAWID BROŻEK.

Spektakl od 12 lat.

 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

Zbiórka dla podopiecznych Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt Przyjazna Buda

 • zbiórka żywności dla zwierząt

Burmistrzowie w Golubiu-Dobrzyniu

Dzisiaj tj. 30 września br. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia spotkali się Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń Mariusz Piątkowski, Burmistrz Miasta Brodnica Jarosław Radacz, Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski. W spotkaniu wzięli również udział Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska, Kierownik Referatu Obsługi i Administracji Urzędu Gminy Miasto Kowalewo Pomorskie Monika Piróg, Sekretarz Miasta Rypin Sławomir Kryszczuk. Głównym tematem zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia spotkania było omówienie projektu Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+, która zakłada przebudowę linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku między innymi Grudziądz-Jabłonowo-Brodnica oraz odbudowę połączenia linii kolejowej 209 na odcinku Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń. Uczestnicy spotkania analizowali również  możliwość rozwoju połączeń kolejowych w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej KOLEJ +. Celem programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej  i społeczno-gospodarczej regionów Polski. Rozmówcy zgodnie uznali, że w interesie lokalnych społeczności jest skorzystanie z tych projektów i środków, między innymi rządowych i wojewódzkich dla rozwoju społecznego i gospodarczego Powiatów Brodnickiego, Golubsko-Dobrzyńskiego, Rypińskiego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania Burmistrzowie jednogłośnie stwierdzili, że będą kontynuować w tym kierunku konsultacje i spotkania z władzami województwa, jak i na innych szczeblach.

 • Burmistrzowie w Golubiu-Dobrzyniu
 • Burmistrzowie w Golubiu-Dobrzyniu

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021

30 września 2020 r Wiceburmistrz Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska uczestniczyła w Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie dopełnił wykład Doc. WSG dr inż. Cezarego Kościelak pt. „Medycyna Niekonwencjonalna w Nowoczesnym Społeczeństwie”.

Wszystkim studentom życzymy radości ze wspólnych spotkań oraz satysfakcji z pogłębiania wiedzy.

 • inauguracja roku akademickiego 2020/2021
 • inauguracja roku akademickiego 2020/2021
 • inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Powszechny spis rolny

 • infolinia spisowa
 • Komunikat_Dyrektora CBS _PSR2020_30.09.2020 r_-sig

Informacja

 • Informacja na stronę

Duma Golubia-Dobrzynia

Na zamku w Gniewie 1 października 2020 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i nadanie tytułów HIT 2020 najciekawszym dokonaniom gospodarczym i samorządowym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.

Tytuł HIT za Wydarzenie Kulturalne Roku 2020 otrzymała Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. Natomiast Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu dla Grupy Teatralnej za Wydarzenie Kulturalne Roku Madame.

Gratulujemy Dyrektorowi Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu Arturowi Niklewicz oraz całemu zespołowi.

W zeszłorocznej edycji konkursu Tytuł II-Stopnia HIT 2019 otrzymał Klub Sportowy “Piłkarz” z Golubia-Dobrzynia i Gmina Miejska Golub-Dobrzyń za modelową działalność i osiągnięcia Klubu Sportowego „Piłkarz” w oparciu o blisko 100-letnią tradycję.

 • hit 2020
 • hit 2020
 • hit 2020

Kryształowy Hit 2020 dla Golubia-Dobrzynia

Kryształowy Hit 2020 dla Golubia-Dobrzynia.

Modelowe działania Grupy Teatralnej Działającej w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.

 • hit 2020

Komunikat

Informujemy, że w dniach 6-9 października br. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W pierwszym dniu ćwiczenia (6 października 2020r.) w godzinach 8.00 - 10.00 odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu: dźwięk modulowany trwający trzy minuty - ogłoszenie alarmu; dźwięk ciągły trwający trzy minuty - odwołanie alarmu.

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Dokonałeś samospisu?

Weź udział w loterii rolnej i zdobądź jedną z setek nagród

Więcej szczegółów pod linkiem: https://loteria.spisrolny.gov.pl/

Wystawa „Domy płoną, kobiety krzyczą, zabawili się do woli. Armia Czerwona w Województwie Gdańskim w 1945 roku”

Od 16 do 30 września 2020 roku na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR oraz 5. rocznicy ufundowania pomnika Sybiraków prezentowana była wystawa pn. „Domy płoną, kobiety krzyczą, zabawili się do woli. Armia Czerwona w województwie gdańskim w 1945 roku”.

Wystawę można było oglądać w Golubiu-Dobrzyniu dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Bydgoszczy.

Dziękujemy również za pomoc w zorganizowaniu wystawy dr Janowi Wiśniewskiemu koordynatorowi Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Osoby, które nie zdążyły zapoznać się z wystawą mogą obejrzeć ją online na stronie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Ekspozycja opowiada m.in. o obecności Armii Czerwonej na Pomorzu, zdobyciu Gdańska, spaleniu żywcem gdańszczan w kościele św. Józefa.

Prezentację przygotował IPN Gdańsk z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, natomiast autorem jest Artur Chomicz.

 • wystawa prezentowana w Golubiu-Dobrzyniu
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR

Can-Am Day w Golubiu-Dobrzyniu

Zamek Golubski - Golub-Dobrzyń  9-10 października 2020 r.

Wydarzenie pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

Harmonogram:

Piątek 9 października 2020 r. - od godziny 15:00 rejestracja uczestników Zamek Golubski. Ekspozycja pojazdów na zamkowym parkingu.

Sobota 10 października 2020 r. - godzina 10:00 odprawa zawodników przed Zamkiem Golubskimm, przejazd pojazdów przez rynek w Golubiu. Godzina 16:00 powrót zawodników na Zamek Golubski. Ekspozycja pojazdów na zamkowym parkingu.

 • plakat wydarzenia Can-Am-Day

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 Uprzejmie informuję, że w dniu 8 października 2020 roku o godz. 15:25 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja.tv

      Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031 ;
  b)
  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.
 4. Zamknięcie Sesji.                                                               

                                                                                           Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

 

Tarcza 5.0. wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Od połowy października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej otrzymają nowe wsparcie z ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Część z nich będzie mogła również otrzymać świadczenie postojowe czy dodatkowe świadczenie postojowe. W województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad
3,2 tys. firm. W całym kraju ponad 105 tys.

Nowe rozwiązania wprowadza Tarcza Antykryzysowa 5.0, zwana też tarczą branżową. Ustawa wchodzi w życie 15 października i dopiero wówczas będzie można składać wnioski przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Przewidziane są trzy formy wsparcia udzielanego przez Zakład przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Po spełnieniu warunków przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego. Szacuje się, że
w województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad 3,2 tys. firm. W całym kraju ponad 105 tys.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, a także wystaw. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in.  prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r.  Należy również wykazać spadek przychodów, o co najmniej 75 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku – porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z analogicznym miesiącem 2019 roku. Trzeba też złożyć dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do
końca października br. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Jeśli przedsiębiorca opłacił składki za te miesiące, to będzie mógł wystąpić o ich zwrot. Wnioski o zwolnienie ze składek będzie można składać do końca listopada.

Świadczenie postojowe

Agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni będą mogli wnioskować także o świadczenie postojowe
w wysokości 2080zł, jeśli ich biznes ucierpiał w wyniku COVID-19. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba, że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. W ich przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

Dodatkowe świadczenie postojowe

„Tarcza 5.0” wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. To pomoc dla prowadzących działalność, którzy wcześniej już otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom, sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Wypłata dodatkowego postojowego zależy od spadku przychodu. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód musi być niższy o co najmniej 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.  Na przykład we wniosku składanym w październiku należy porównać przychody
 z września 2020 i 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • plakat wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

Szanowni Państwo,

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. zachęcają przedsiębiorców do składania wniosków w nadchodzącym naborze Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19.

Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorców w walce ze skutkami trwającej pandemii. TARR udziela grantów m.in. na wprowadzanie nowych produktów/usług lub zmianę metody ich produkcji/świadczenia, a także na zakup urządzeń filtrujących powietrze (dla mikroprzedsiębiorców).

Nabór wniosków nr 3/FWI/2020 rozpocznie się 21.10.2020 r. i potrwa do wyczerpania 100% alokacji przeznaczonych na niego środków, nie dłużej niż do 27.10.2020 r. Biorący w nim przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego mogą starać się o dofinansowanie w ramach dwóch schematów:

Schematu 1: wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi (maksymalnie 60 000 zł)

lub

Schematu 1 i Schematu 3 łącznie: środki na zakup urządzeń filtrujących powietrze do punktów handlowo-usługowych (dla mikroprzedsiębiorców)

Trzeci nabór jest kierowany do przedsiębiorców z powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego i żnińskiego.

Nabór odbywa się całkowicie online. Po zapoznaniu się z dokumentacją, instrukcją wypełniania wniosku i ogłoszeniem o naborze wystarczy przejść do generatora wniosków. Po złożeniu wniosku elektronicznie należy w terminie do trzech dni przesłać na adres grantycovid19@tarr.org.pl skan wydrukowanego i podpisanego potwierdzenia złożenia wniosku.

Wszystkie szczegóły, dokumentacja oraz ogłoszenie o naborze dostępne są na https://www.tarr.org.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-nr-3-fwi-2020/ oraz pod numerem infolinii 52 510 88 70.

 • baner nabór wniosków

Dodatkowe numery telefonów Urzędu Miasta.

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia uruchomił dodatkowe numery telefonów w celu ułatwienia kontaktu z mieszkańcami:

1.Sekretariat: 666 247 455
2. USC- Urząd Stanu Cywilnego: 666 247 477
(m.in. akty urodzenia, zgonu, ewidencja ludności, działalność gospodarcza)
3.WGK- Wydział Gospodarki Komunalnej 660 427 118 (m.in. gospodarka mieszkaniowa, gospodarowanie odpadami, utrzymanie czystości na terenie miasta)
4. WI- Wydział Infrastruktury: 604 913 031
(m.in. podziały i scalenia nieruchomości, zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zaświadczenia, wypisy i wyrys z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, utylizacja azbestu)
5. WF- Wydział finansowy: 666 247 454
(m.in. podatki i opłaty lokalne, ulgi podatkowe, rozliczenia z urzędem)

Jedyne takie wydarzenie w Polsce.

JEDYNE TAKIE WYDARZENIE W POLSCE ! CAN-AM DAY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W sobotę 10 października br. o godzinie 10:00 na Golubskim Zamku rozpoczęli swoje zmagania miłośnicy i posiadacze pojazdów marki
Can-am.Wydarzenie zostało objęte Patronatem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu

Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia na zakończenie sezonu kolarskiego w sobotę 10 października br. w Golubiu-Dobrzyniu.

 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

Grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń

Grupa ENDO promuje Miasto Golub-Dobrzyń

W sobotę 10 października 2020 r. grupa ENDO z Golubia-Dobrzynia odbyła pierwszy trening w spodenkach z herbem Miasta Golubia-Dobrzynia.

Natomiast w niedzielę 11 października 2020 r. grupa promowała miasto podczas Biegu 7 Róż, który odbył się w miejscowości Czerwonka. Grupa zajęła 3 miejsce w kategorii drużyn.

Warto nadmienić, że spodenki z herbem dla grupy zakupiło Miasto Golub-Dobrzyń w celu promocji naszego miasta.
Grupa ENDO to inicjatywa oddolna kilkunastu mieszkańców Golubia-Dobrzynia, miłośników sportu, których wspiera nasze miasto.

Dziękujemy za promocję Miasta Golubia-Dobrzynia.

Gratulujemy wyników i życzymy kontynuowania pasji.

 

 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń
 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń
 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń
 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń
 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

 • Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji. Dzisiejszy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli. To święto całej szkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi, uczniów i ich rodziców. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz szkół.

Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości, umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji magicznego złotego środka, wyznaczania rozsądnych granic i mądrości bezstronnego oceniania oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Bądźcie przyjaciółmi naszych dzieci i młodzieży, bo tylko przyjaciele budują trwale, mądrze i na lata.

Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia        Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

                         Łukasz Pietrzak                                                       Mariusz Piątkowski

 • życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wręczone!

13 października 2020 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z wiceburmistrz Różą Kopaczewską wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom i dyrektorom przedszkola oraz szkół prowadzonych przez miasto.

Nagrodami Burmistrza Miasta zostało uhonorowanych 9 nauczycieli, w tym 3 dyrektorów.
Podczas uroczystości zostały wręczone również nagrody dyrektorów jednostek oświatowych.

Osoby nagrodzone :

Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu

1. Brzóska Małgorzata
2. Jagielska Barbara
3. Słomczewska Jolanta
4. Dąbrowska Ewa
5. Mirowska Aleksandra

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

1. Peszyńska Marzena
2. Sachs Małgorzata
3. Warnel Iwona
4. Krasucka Anna
5. Krajewska Andżelika
6. Piątkowski Mieczysław
7. Przybyszewski Tomasz
8. Szynkiewicz Stanisław

Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

1.Floerke Piotr
2.Lisińska Marzena
3.Miciak Teresa
4.Kowalska Hanna
5. Tuliszewska Anna
6. Kubacka Iwona
7. Kojtka Katarzyna
8. Łukaszewicz Wiesława
9. Zaleska Arleta
10. Zielińska Maria

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

 

 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele

Medal za zasługi dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół  Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

Podczas uroczystości wręczenia nagród przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom i dyrektorom przedszkola oraz szkół prowadzonych przez miasto Pan Piotr Floerke został odznaczony za zasługi medalem 75-Lecia Ligii Obrony Kraju. Medal oraz statuetkę orła wręczył Zastępca Komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Toruniu starszy chorąży sztabu Artur Kaźmierczak.

Gratulujemy!

 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny trwa. Część rolników, w ramach obowiązku, zdążyła się już spisać przez Internet. Niektórzy rolnicy spisali się za pośrednictwem infolinii, na której codziennie dyżurują pracownicy urzędów statystycznych. Część osób udała się do swoich Urzędów Gmin, gdzie w obecności przeszkolonego pracownika, wypełniła elektroniczny formularz spisowy podając dane dotyczące swojego gospodarstwa. Osoby, które się jeszcze wahają, mogą w każdej chwili wypełnić formularz elektroniczny i spełnić swój ustawowy obowiązek. W momencie pojawienia się problemów z samodzielnym wypełnieniem formularza, w celu uzyskania pomocy, można zadzwonić na infolinię pod nr tel. 22 279 99 99 lub do najbliższego Urzędu Statystycznego.
Nie odkładajmy spisu na później, ponieważ w skali całego kraju, jest to ogromne przedsięwzięcie
i bardzo duże wyzwanie dla każdej z gmin.
Użytkownicy gospodarstw rolnych mają możliwość i obowiązek samopisu przez Internet na stronie https://spisrolny.gov.pl
Aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu warto wcześniej przygotować dane według tabelki znajdującej się w poniższym linku:
https://spisrolny.gov.pl/images/…/sciagawka_dla_rolnikow.pdf

 • grafika spis rolny

Dzień Papieża Jana Pawła II

 • Grafika Dzień Papieża Jana Pawła II

42. rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża

16 października 1978 r. na dachu Kaplicy Sykstyńskiej pojawił się biały dym, który oznajmił wybór nowego papieża. Kardynał Karol Wojtyła, abp metropolita krakowski, został wybrany na 264. następcę św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II. Był to pierwszy od 1522 r. wybór na papieża kardynała spoza Włoch.

W rocznicę tego wydarzenia, dzisiaj  16 października 2020 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, wiceburmistrz Róża Kopaczewska oraz przedstawiciele Gminy i Powiatu złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą naszego rodaka Papieża Jana Pawła II, znajdującą się na murach miejskich. 

 

 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II
 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II
 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II
 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II
 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II

Golub-Dobrzyń pamięta o Papieżu Polaku!

Dzisiaj 16 października 2020 roku mijają 42 lata od wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

W ciągu trwającego ponad ćwierć wieku pontyfikatu Karol Wojtyła podczas 104 podróży duszpasterskich przemierzył cały świat. Dziewięciokrotnie odwiedzał Ojczyznę, głosząc ewangelię i dając Polakom nadzieję.

Z inicjatywy Miasta Golubia-Dobrzynia, za zgodą Proboszcza ks. kanonika Andrzeja Zblewskiego z okazji 42. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża na wieży kościoła pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu zawisła flaga papieska.

 

 • flaga papieska na wieży kościoła w Golubiu
 • flaga papieska na wieży kościoła w Golubiu

Wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”

Zachęcamy do obejrzenia wystawy pn. „Karol Wojtyła. Narodziny”, którą z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II. Ekspozycja zabierze Państwa w podróż po przełomowych momentach życia papieża Jana Pawła II. Od narodzin małego Lolka po czasy studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay. Oglądając wystawę będziecie mogli Państwo z bliska obserwować powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski. Wybierzecie się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne slajdy zobaczycie nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przyjrzycie się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszyć będziecie mu w chorobie i ostatnich chwilach życia.

Wystawa dostępna pod linkiem: https://artsandculture.google.com/exhibit/karol-wojty%C5%82a-narodziny/KQICToaicSVbKg

 

 • Karol Wojtyła z rodzicami zdjęcie Centrum Myśli Jana Pawła II

Dzień dobry !

W województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy 65 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 30%.Dlatego, żeby pomóc rolnikom organizujemy spotkanie informacyjne z użyciem platformy MS TEAMS.Spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 10. Potrwa 60 minut.Żeby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w link:
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams
Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań – odnośnie samego badania, jego przebiegu, rozwiać wątpliwości związane z formularzem a także te dotyczące bezpieczeństwa danych przekazywanych w spisie.
Spotkanie zostało objęte patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Odział Terenowy w Bydgoszczy.

 • spis r

Budżet obywatelski 2021 - wyniki oceny formalnej i merytorycznej.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski informuje, że w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021 mieszkańcy złożyli 10 projektów zadań.
Po ocenie formalnej i merytorycznej ocenę pozytywną uzyskało 6 projektów. Wyniki weryfikacji projektów znajdują się na stronie
https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
Przypominamy, że do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021 jest
100 000 zł.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 22-25 października 2020 r.

 • b

Budżet obywatelski 2021- terminy oraz formy głosowania

 
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski informuje, że nad projektami zadań do budżetu obywatelskiego 2021 głosować będzie mógł każdy mieszkaniec bez względu na wiek. Głosowanie odbywać się będzie do wyboru w wersji papierowej lub elektronicznej w dniach od 22 do 25 października 2020 r. do godziny 18:00.
 
Głosować będzie można elektronicznie na platformie pod adresem https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski od 22 października od godziny 00:00 do 25 października 2020 r. do godziny 18:00
lub
Wrzucając wypełnioną kartę do głosowania do urny w dniach:
- 22 października 2020 r. (czwartek) w godzinach 7:30-15:30,
- 23 października 2020 r. (piątek) w godzinach 7:30-14:00,
- 24 października 2020 r. (sobota) w godzinach 10:00-14:00,
- 25 października 2020 r. (niedziela) w godzinach 14:00-18:00.
 
Urna przeznaczona na karty do głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2021 znajdować się będzie w budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 1000-lecia 25, na parterze w sali nr 1.
Kartę do głosowania będzie można pobrać:
1. ze strony internetowej pod adresem https://bip.golub-dobrzyn.pl/699,budzet-obywatelski lub,
2. w Urzędzie Miasta Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25- biuro podawcze - pokój 1C (parter) oraz w sali nr 1 (parter).
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 734 417 930.
 • b

Przygody Fryderyka w Szafarni

Pierwsza publikacja Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni pt. Przygody Fryderyka w Szafarni dostępna online! To wierszowana opowieść o pobycie Fryderyka Chopina w Szafarni w 1824 i 1825 r. przygotowana w formie elektronicznej (ebook, audiobook) dofinansowana z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

   Jest przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży, choć jej kształt i treść może przypaść do gustu także dorosłym miłośnikom literatury. Ta wyśmienita pozycja polecana jest nie tylko znawcom biografii kompozytora, ale przede wszystkim tym, którzy dopiero pragną poznać szczegóły jego życia. Ebook w przystępny sposób przybliża epizod gościny nastoletniego Fryderyka Chopina w majątku Dziewanowskich w Szafarni. W swojej formie nawiązuje do tradycji romantycznych poematów, czerpiąc inspiracje z Mickiewiczowskiej epopei. Opowieść o wakacjach Chopina na Ziemi Dobrzyńskiej stworzona została na podstawie listów F. Chopina i pisanego przez niego w Szafarni Kuriera Szafarskiego.

   Autorem książki jest Cezary Dobies – poeta, pisarz, mający w swoim dorobku liczne dzieła poetyckie, opowiadania, eseje oraz pozycję dla dzieci Bajki Arturka i Blanki. Dzieło wzbogacone zostało kolorowymi ilustracjami wykonanymi przez profesjonalnego artystę malarza, mieszkającego w Paryżu, Artura Majkę. Ciekawa i lekka forma językowa ebooka oraz atrakcyjna szata graficzna dostosowane są do młodych odbiorców, ułatwiając im przyswojenie treści i zachęcając do poznania postaci Fryderyka Chopina.

   Uzupełnieniem treści książki jest audiobook, w którym znajdą się odczytywane przez toruńskiego aktora, Jarosława Felczykowskiego, oryginalne listy i Kurier Szafarski Fryderyka Chopina. Audiobook daje osobom dorosłym możliwość odkrycia mało znanych zdolności literackich i satyrycznych Fryderyka Chopina.

   Publikacja jest dostępna poniżej do darmowego pobrania i odczytywania. Projekt powstał z myślą o zapewnieniu interesującej oferty edukacyjnej i kulturalnej on-line w okresie, w którym dostęp do kultury jest ograniczony. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historycznej wizyty Chopina w Szafarni, zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą Fryderyka Chopina i jego związkami z regionem kujawsko-pomorskim oraz upowszechnienie dorobku kultury, jakim jest korespondencja Chopina z Szafarni.

E-book do pobrania na stronie:

http://www.szafarnia.art.pl/przygody-fryderyka-w-szafarni/

Przygody Fryderyka w Szafarni

Pierwsza publikacja Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni pt. Przygody Fryderyka w Szafarni dostępna online! To wierszowana opowieść o pobycie Fryderyka Chopina w Szafarni w 1824 i 1825 r. przygotowana w formie elektronicznej (ebook, audiobook) dofinansowana z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

   Jest przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży, choć jej kształt i treść może przypaść do gustu także dorosłym miłośnikom literatury. Ta wyśmienita pozycja polecana jest nie tylko znawcom biografii kompozytora, ale przede wszystkim tym, którzy dopiero pragną poznać szczegóły jego życia. Ebook w przystępny sposób przybliża epizod gościny nastoletniego Fryderyka Chopina w majątku Dziewanowskich w Szafarni. W swojej formie nawiązuje do tradycji romantycznych poematów, czerpiąc inspiracje z Mickiewiczowskiej epopei. Opowieść o wakacjach Chopina na Ziemi Dobrzyńskiej stworzona została na podstawie listów F. Chopina i pisanego przez niego w Szafarni Kuriera Szafarskiego.

   Autorem książki jest Cezary Dobies – poeta, pisarz, mający w swoim dorobku liczne dzieła poetyckie, opowiadania, eseje oraz pozycję dla dzieci Bajki Arturka i Blanki. Dzieło wzbogacone zostało kolorowymi ilustracjami wykonanymi przez profesjonalnego artystę malarza, mieszkającego w Paryżu, Artura Majkę. Ciekawa i lekka forma językowa ebooka oraz atrakcyjna szata graficzna dostosowane są do młodych odbiorców, ułatwiając im przyswojenie treści i zachęcając do poznania postaci Fryderyka Chopina.

   Uzupełnieniem treści książki jest audiobook, w którym znajdą się odczytywane przez toruńskiego aktora, Jarosława Felczykowskiego, oryginalne listy i Kurier Szafarski Fryderyka Chopina. Audiobook daje osobom dorosłym możliwość odkrycia mało znanych zdolności literackich i satyrycznych Fryderyka Chopina.

   Publikacja jest dostępna poniżej do darmowego pobrania i odczytywania. Projekt powstał z myślą o zapewnieniu interesującej oferty edukacyjnej i kulturalnej on-line w okresie, w którym dostęp do kultury jest ograniczony. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historycznej wizyty Chopina w Szafarni, zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą Fryderyka Chopina i jego związkami z regionem kujawsko-pomorskim oraz upowszechnienie dorobku kultury, jakim jest korespondencja Chopina z Szafarni.

E-book do pobrania na stronie:

http://www.szafarnia.art.pl/przygody-fryderyka-w-szafarni/

 • grafika przygody Fryderyka w Szafarni

Budżet obywatelski 2021- zasady głosowania

 

 1. Głosować może każdy mieszkaniec Golubia-Dobrzynia (bez względu na wiek) przez oddanie głosu na karcie do głosowania.
 2. Osoba uprawniona do głosowania może zrobić to tylko raz wybierając jeden projekt zadania.
 3. Za nieważne uznaje się:
  - głosy oddane na kartach do głosowania wypełnionych niewłaściwie, w tym  posiadających skreślenia i poprawki, niezawierających wymaganych danych oraz niezawierających zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  -głosy oddane na kartach do głosowania, w których nie postawiono znaku X przy żadnym zadaniu albo postawiono znak X przy więcej niż jednym zadaniu;
  - wszystkie głosy oddane przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie do głosowania;
  - głosy oddane przez osoby nieuprawnione.

 

 • b

Budowa drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkół Miejskich w celu poprawy bezpieczeństwa - projekt zadania do budżetu obywatelskiego 2021

Projekt dotyczy budowy drogi dojazdowej, której zadaniem będzie bezpieczeństwa podczas zawożenia i odbierania dzieci ze szkoły. Planuje się wykonać dojazd wzdłuż ul. Żeromskiego, poprzez teren przyległy do działki, na której znajduje się budynek Zespołu Szkół Miejskich. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 138 obręb 7 Miasta Golubia-Dobrzynia. Wjazd i wyjazd z planowanej drogi dojazdowej odbywał się będzie poprzez istniejące zjazdy. Planowana droga dojazdowa wykonana będzie z kostki brukowej. Dodatkowo bezpośrednio w miejscu, gdzie dzieci będą mogły wysiadać z samochodów znajdować się będzie zatoka. W ramach zadania konieczna będzie również przebudowa istniejącej infrastruktury (w zależności od potrzeb przebudowa chodnika, infrastruktury technicznej, ustawienie barierek ochronnych, posianie trawy, wykonanie ewentualnej wycinki drzew i nasadzeń oraz montaż obiektów małej architektury np. ławek, śmietnika itp.). W ramach zadania należy wykonać również dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami potrzebną do zgłoszenia ww. robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę od Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego oraz przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego lub przetargowego.
Więcej informacji - kliknij

Miejskie leżaki w otoczeniu nowej zieleni  (łąki kwietne, zdobne trawy)- projekt zadania do budżetu obywatelskiego 2021

Projekt dotyczy nasadzenia nowej roślinności na terenie Parku Miejskiego typu -zdobne trawy, łąki kwietne, krzewy oraz ustawienie na stałe leżaków w ilości 6 sztuk ( leżak drewniany parkowy).
Więcej informacji dostępnych pod linkiem:

Więcej informacji - kliknij tutaj

 

 

 • grafika leżak
 • grafika łąka kwietna
 • grafika zieleń

100 nowych drzew dla Golubia-Dobrzynia-projekt zadania do budżetu obywatelskiego 2021

Projekt dotyczy nasadzenia drzew na terenie całego miasta. Ponieważ dzisiejsze czasy zmagają się z problemami ekologicznymi i w wielu miastach, również i naszym mamy sporą ilość chodników i parkingów należy uwzględnić zazielenienie miasta, aby zwiększyć komfort życia mieszkańcom Golubia-Dobrzynia. Zieleń jest ważnym elementem miejskiej przestrzeni i warto, aby były wciąż zwiększać jej obszar zwłaszcza w najczęściej uczęszczanych miejscach.

Więcej informacji - kliknij tutaj

 • grafika drzewo

Dmuchany zamek dla przedszkola, szkoły i na imprezy miejskie - projekt zadania do budżetu obywatelskiego 2021

Projekt polega na zakupie dmuchanego zamku, który będzie dostępny dla mieszkańców. Stanowi zakup wyposażenia.

Więcej informacji - kliknij tutaj

 • grafika dmuchany zamek

Stacja rowerowa Golub-Dobrzyń - projekt zadania do budżetu obywatelskiego

Chcemy aby w Golubiu-Dobrzyniu powstały pierwsze publiczne samoobsługowe stacje naprawy rowerów do nieodpłatnego serwisowania rowerów i nie tylko. Stacja wyposażona będzie w szereg niezbędnych narzędzi serwisowych wysokiej jakości uznanych marek (GEDORE, BONDHUS) oraz QR CODE z instrukcjami napraw rowerów. Do dyspozycji mieszkańców będzie m.in. wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, wkrętak TORX T25, klucz nastawny, klucz płaski 8x10 mm -13x15 mm, zestaw imbusów w rękojeści, łyżki do opon oraz pompka z adapterem na wszystkie zawory.

Więcej informacji - kliknij tutaj

 • stacja rowerowa grafika

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Projekt dotyczy wykonania infrastruktury rekreacyjnej na terenie dwóch oddziałów przedszkolnych.
Przy ul. Sienkiewicza planuje się postawienie drewnianej altany oraz drewnianej wiaty z ławko-stołami, a także wykonanie ścieżki zmysłów oraz stelażu do ścianki muzycznej. Przy ul. Szkolnej planuje się postawienie drewnianej wiaty z ławko-stołami oraz wykonanie ścieżki zmysłów i stelażu do ścianki muzycznej.
W ramach zadania należy wykonać również dokumentację projektowo-kosztorysową potrzebną do zgłoszenia ww. robót budowlanych Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu oraz przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego.

Więcej informacji - kliknij tutaj

 • grafika muzyczna ścianka
 • grafika muzyczna ścianka
 • grafika muzyczna ścianka

Pierwszy raz w Golubiu-Dobrzyniu!!!  Głosowanie elektroniczne nad projektami zadań do budżetu obywatelskiego 2021

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia oraz ze względu na sytuację związaną z COVID w tym roku mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia mogą głosować elektronicznie nad projektami zadań do budżetu obywatelskiego 2021.

Głosować można elektronicznie na platformie pod adresem https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/ od 22 października od godziny 00:00 do 25 października 2020 r. do godziny 18:00.

 • grafika głosowanie elektroniczne budżet obywatelski

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”

Konsultacje rozpoczynają się dnia 26.10.2020 r. i kończą się dnia 09.11.2020 r.
 

Szanowni Państwo !

W związku z licznymi telefonami i pytaniami dotyczącymi targowiska miejskiego, informujemy!
W chwili obecnej powiat golubsko-dobrzyński, jak i Miasto Golub-Dobrzyń znajdują się w strefie żółtej, w której nie obowiązuje limit dotyczący liczby klientów na targowisku. Tym samym targowisko miejskie 23 października (piątek) będzie otwarte. Czekamy na dalsze komunikaty i wytyczne. Jeżeli wprowadzone zostaną nowe restrykcje, na pewno zostaniecie Państwo poinformowani.
Z życzeniami zdrowia
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

 • targ

„Noce i Dnie” 45 lat od premiery filmu

Dzisiaj tj. 23 października 2020 r. mija 45 lat od premiery polskiego dramatu filmowego pt. „Noce i dnie” w reżyserii Jerzego Antczaka, który powstał na podstawie książki Marii Dąbrowskiej.

Warto przypomnieć, że zasadniczy wątek fabularny, jak i rys psychologiczny bohaterów, Dąbrowska stworzyła w miejscowości Płonne, gdzie główni bohaterowie Bogumił i Barbara, stali się odwzorowaniem administratorów majątku tej miejscowości. Jak pisze sama autorka „…dużego majątku położonego nad malowniczą rzeką Drwęcą w pobliżu tąż samą rzeką tylko przedzielonych miasteczek Dobrzynia i Golubia i o godzinę drogi koleją od Torunia.” Obecnie w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem znajduje się Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej. Znajdują się tam pamiątki po pisarce warte obejrzenia.

 • grafika Noce i Dnie

Rachunki bankowe Gminy Miasta Golub-Dobrzyń

Przelewy na rachunek bankowy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń należy dokonywać następująco:

Wszystkie opłaty z wyłączeniem opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi na nr konta:

Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kuj. O/Zbójno:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Przelewy dotyczące tzw. opłaty śmieciowej (GOK) prosimy kierować na nr :

Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kuj. O/Zbójno:
13 9551 0002 0100 2219 2000 0009

W tytule przelewu prosimy o dokładne wpisanie czego dotyczy dana opłata.

Nowe zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłej i bezpiecznej obsługi mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia z dniem 29 października 2020 r. wprowadza nowe zasady funkcjonowania:
1) Dni i godziny działalności urzędu pozostają bez zmian: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00;
2) Wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Pracownicy Urzędu Miasta nie będą przyjmować interesantów w swoich pokojach.
3) Wszelkie sprawy prosimy załatwiać: telefonicznie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, za pomocą platformy E-PUAP lub za pomocą urny wystawionej na parterze budynku Urzędu;
4) Sprawy pilne, wymagające osobistego kontaktu z urzędnikiem będą możliwe do zrealizowania na Sali nr 1 (sala sesyjna Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, parter UM), na której to funkcjonować będzie specjalne stanowisko do obsługi interesantów;
5) Na Sali nr 1 zorganizowane będzie Biuro Podawcze oraz specjalne stanowiska do obsługi interesantów;
6) Kasa Urzędu Miasta działać będzie w sposób niezmienny. Zachęcamy do realizowania wpłat w Punkcie Banku Spółdzielczego w holu Urzędu Miasta gdzie można dokonywać wpłat bez dodatkowych kosztów;
7) Sprawy z zakresu Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Działalności Gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego będzie można załatwić wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z urzędnikiem, na specjalnym stanowisku przed USC na 1 piętrze:
tel. 666 247 477,
56 683 54 10, 12, 13 wew. 15 - USC
56 683 54 10, 12,13 wew. 28 – Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, Działalność Gospodarcza.

Prosimy nie wrzucać, wniosków w sprawach Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych oraz Działalności Gospodarczej do urny w holu, gdyż wymagane jest osobiste złożenie wniosku zgodnie z przepisami prawa.

Szczegółowa informacja w zakresie obsługi interesanta przez URZĄD STANU CYWILNEGO w Golubiu-Dobrzyniu

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju od dnia 29 października 2020 r. do odwołania obowiązują ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów USC:

1) Rejestracja zgonów odbywa się na bieżąco. Zgłoszenia może dokonać 1 osoba. Na specjalnym stanowisku do obsługi interesanta przed pokojem Kierownika USC.

2) Zgłoszeń urodzeń proszę dokonywać przez profil zaufany na platformie e-PUAP. W przypadku braku możliwości elektronicznego zgłoszenia lub jeżeli przy rejestracji wymagane jest złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę na konkretny dzień i godzinę.

3) Złożenie oświadczeń wpływających na treść aktu stanu cywilnego (zmiana imienia dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża matki, zmiana nazwiska dziecka przed sporządzeniem aktu urodzenia, powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, sprawy dotyczące zmiany imienia i nazwiska po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na termin i określoną godzinę.

4) Pozostałe czynności wymagające osobistego stawienia się w USC m.in. złożenie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (cywilnego lub konkordatowego), wydanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo ustalenie terminu ślubu, zaświadczenie o stanie cywilnym należy umówić się telefonicznie na wizytę na konkretny dzień i godzinę.

5) W przypadku transkrypcji (umiejscowienia, wpisania) zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego Systemu Rejestrów Państwowych oraz w sprawach sprostowań czy uzupełnień aktów proszę o telefoniczny kontakt w celu umówienia wizyty na konkretny dzień i godzinę.

6) Interesanci po umówieniu się na wizytę będą przyjmowani na specjalnie utworzonym stanowisku przed pokojem Kierownika USC.

7) Numery telefonów do USC:
a. Tel. komórkowy do Kierownika USC: 666 247-477;
b. Tel. stacjonarny do Kierownika USC: 56 683 54-10, 12, 13 wew. 15.

8) Wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego proszę składać przez profil zaufany na platformie e-PUAP, do urny znajdującej się na holu głównym budynku Urzędu Miasta oraz na Biurze Podawczym mieszczącym się na parterze budynku w Sali nr 1.

Opłaty skarbowe można dokonać w kasie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia,
w punkcie Banku Spółdzielczego mieszczącym się w holu głównym budynku Urzędu Miasta lub poprzez wpłatę na konto Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

nr konta: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim o/Zbójno

35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Pamiętamy o tragicznie zmarłych piłkarzach oraz kibicach MKS „Drwęca”

Dzisiaj tj. 28 października 2020 roku mija 25 lat od tragicznego wypadku, w którym zginęli piłkarze oraz kibice MKS „Drwęca”.
Chcąc uczcić pamięć tragicznie zmarłych Marka Klugiewicza, Przemysława Szymańskiego, Pauliny Fabiszak, Roberta Wolańskiego, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z Wójtem Gminy Golub-Dobrzyń Markiem Ryłowiczem i kierownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu Krzysztofem Ośka złożyli kwiaty oraz zapalili znicz przy kamieniu upamiętniającym to wydarzenie.

 • Pamiętamy o tragicznie zmarłych piłkarzach oraz kibicach MKS „Drwęca”
 • Pamiętamy o tragicznie zmarłych piłkarzach oraz kibicach MKS „Drwęca”
 • Pamiętamy o tragicznie zmarłych piłkarzach oraz kibicach MKS „Drwęca”
 • Pamiętamy o tragicznie zmarłych piłkarzach oraz kibicach MKS „Drwęca”
 • Pamiętamy o tragicznie zmarłych piłkarzach oraz kibicach MKS „Drwęca”

1 listopada 2020 czasowa zmiana organizacji ruchu na drogach miejskich

W związku z Dniem Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2020 r. nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu na drogach miejskich:

 1. na odcinku ulicy Żeromskiego — od skrzyżowania z ulicą Sokołowską do skrzyżowania z ulicą Kościuszki, po obu stronach zostaną ustawione znaki drogowe pionowe zakazu B-36 „zakaz zatrzymywania się" 4QruJqiZ1EP0H6ok6WoGnsE0AAAAASUVORK5CYII=,
 2. przy wjeździe w ul. Kościelną z ul. Rynek zostanie ustawiony znak pionowy informacyjny

          D-3 „droga jednokierunkowa"W3ByGJ7bxxeANPmXbv6BtgAAAABJRU5ErkJggg==,

 1. przy wszystkich wyjazdach z dróg dojazdowych w ul. Kościelną zostaną ustawione znaki pionowe informacyjne C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem"pGW5c5Si8B98eKalCx4hAwAAAABJRU5ErkJggg==,
 2. przy wyjeździe z ul. Zamurnej w ul. Kościelną zostanie ustawiony znak pionowy zakazu B-21

          „zakaz skrętu w lewo”pfxP1qL7QaSvk65AAAAAElFTkSuQmCC

 1. na ul. Kościelnej za wjazdem w ul. Browarową zostanie ustawiona zapora drogowa pojedyncza szeroka do wygrodzeń poprzecznych U-20b 5tgwrFPgznazNK2RLfRYwy6Sp+O6urorqSBUKrb8Mzxus2rP9eWmFeLbPqeS9vtSOjmqD1v8BeAEIkXYauEUAAAAASUVORK5CYII=,
 2. ponadto w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych na Rynku w centralnej części Starówki wyłączonej z ruchu drogowego zostanie ustawiony znak pionowy informacyjny D-18 „parking"5R3MAAAAAElFTkSuQmCC.

          Za utrudnienia przepraszamy.

 • mapa
 • mapa

Miasto Golub-Dobrzyń pamięta o zmarłych

Początek listopada to czas, w których wspominamy naszych zmarłych, pochylamy się nad ich grobami. 30 października 2020 roku, tuż przed Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz kierownik Wydziału Organizacyjnego Przemysław Kuczkowski uczcili pamięć tych którzy odeszli. Zapalili znicze przy Pomnikach Pamięci Narodowej oraz mogiłach, w których spoczywają  zasłużeni Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i okolic.

Korzystając z okazji poniżej przedstawiamy miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.

Plac 1000-lecia:

- głaz narzutowy z tablicą pamiątkową, przypominający o Rodakach z Dobrzynia n. Drwęcą, Golubia i okolic, poległych, zamordowanych i prześladowanych przez totalitarystów hitlerowskich i stalinowskich w latach 1939 – 1956.

- pomnik poświęcony Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, budowniczemu Polski Odrodzonej oraz zamordowanym w 1940 roku przez NKWD w Katyniu.

- pomnik ustawiony w hołdzie ofiarom katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem, 10 kwietnia 2010 r.

- figura Matki Boskiej, przy której w 1990 r. złożono symboliczną urnę z ziemią z Katynia, ku pamięci oficerów tam zamordowanych w 1940 r.

Ściana Kościoła Parafialnego p.w. św. Katarzyny w Dobrzyniu - tablica pamiątkowa z inskrypcją dla „Synów Ziemi Dobrzyńskiej, Oficerom Wojska Polskiego, zamordowanym w 1940 r. przez NKWD w Katyniu.

Ul. Piłsudskiego - pomnik pamięci Żydów – Mieszkańców Dobrzynia i Golubia, zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.

W starej części Golubia na  murach obronnych przy ul. Zamurnej – tablica przywołująca pamięć o zmarłym Papieżu Polaku – Janie Pawle II.

Na cmentarzu parafialnym w Golubiu - zbiorowy grób, wybudowany ofiarom, które zginęły na Szosie Kowalewskiej w styczniu 1945 roku.

Cmentarz golubski – grób Powstańców Warszawskich

Przy golubskim Kościele p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej - pomnik Pamięci Mieszkańców Golubia, Dobrzynia n. Drwęcą i okolic wywiezionych przez NKWD w 1945 r. do obozów pracy w ZSRR.

Cmentarz parafialny w Dobrzyniu - pomnik pamięć bohaterom Powstania Styczniowego.

Ściana cmentarnej kapliczki w Dobrzyniu - tablica zawieszona w hołdzie Mieszkańców domu przy ul. Kościuszki 16, którzy w latach 1940 – 1945, zaprzysiężeni w Związku Walki Zbrojnej, stanowili ważny ośrodek konspiracyjny Armii Krajowej na Ziemi Dobrzyńskiej i walczyli w tajnych strukturach.

Cmentarz parafialnym, w Dobrzynia  - grób, gdzie spoczywają 33 osoby, które zginęły podczas bombardowania we wrześniu 1939 r.

Teren Ośrodka Sportu i Rekreacji - głaz z tablicą, pamiątkową poświęcony tragicznie zmarłym w 1995 r. piłkarzom Miejskiego Klubu Sportowego „Drwęca".

Należy wspomnieć również o zasłużonym dla miasta Arturze Reiske-przedwojennym Burmistrzu Miasta Golubia-Dobrzynia, uczestniku wojny z Bolszewikami, którego grób znajduje się na cmentarzu komunalnym w Toruniu.

 • 2
 • 4
 • 6
 • 7
 • 10
 • 17
 • 22
 • 29
 • 18

1 listopada Dzień Wszystkich Świętych

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie stracił".

                                                        Wisława Szymborska

 • grafika 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych

Wyniki głosowania Budżet obywatelski 2021

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski informuje, że w ramach budżetu obywatelskiego projekty zakwalifikowane do realizacji to:

 1. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
 2. 100 nowych drzew dla Golubia- Dobrzynia
 3. Dmuchany zamek dla przedszkola, szkół i na imprezy miejskie

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się na stronie https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

Nadzwyczajna XXXIV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                            Golub-Dobrzyń, dnia 4  listopada  2020 roku.

WO.0002.34.2020     

 

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

            Informuję, że dnia 5 listopada 2020 r.  o godz. 14:15 odbędzie się Nadzwyczajna XXXIV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenie przebiegu obrad Sesji na stronie e-sesja.tv

 Proponowany porządek obrad XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:                                                                                               

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031 ;
  b)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;
  d) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki ,,Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego’’ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie;
  e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu;
  f) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców;
  g) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Cisowej;
  h) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Marii Konopnickiej.
 4. Zamknięcie Sesji.                                      

 

                                                                                    Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

RUSZA ZBIÓRKA SZLACHETNEJ PACZKI!

Wolontariusze Szlachetnej Paczki z Golubia Dobrzynia organizują zbiórkę żywności dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Zbiórka trwa do 6 grudnia 2020 roku. Wszystkie te rzeczy zostaną przekazane przez wolontariuszy do rodzin w dniach 11-13 grudnia 2020 r. Zbieramy:
ŻYWNOŚĆ: herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem, konserwy mięsne, konserwy rybne, warzywa w puszkach, sosy serowe, budynie, kiśle, czekolady, ciastka.
ŚRODKI CZYSTOŚCI: proszek do prania, płyn do płukania, płyn do mycia naczyń, płyny czyszczące, mydło/żel myjący, szampon, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, oliwki, chusteczki nawilżające.

DZIĘKI TOBIE zmienią się historie ludzi w potrzebie!

 • paczka 2

XX edycja Szlachetnej Paczki

W związku z XX edycją Szlachetnej Paczki wolontariusze powiatu golubsko-dobrzyńskiego zwracają się z prośbą o zbiórkę żywności i chemii gospodarczej. Chętne osoby zapraszamy do indywidualnej pomocy wybranej rodzinie jako darczyńcy.
Informacje dostępne są na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl oraz pod numerem telefonu Lidera regionu 724-464-859

Dziękujemy za wszelką pomoc

 • paczka 1

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ

W GOLUBIU - DOBRZYNIU

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłej i bezpiecznej obsługi mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia, Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w  Golubia-Dobrzynia z dniem 09 listopada 2020 r. wprowadza nowe zasady funkcjonowania:
1) Dni i godziny działalności urzędu pozostają bez zmian: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00;

2) Wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Pracownicy MOPS będą przyjmować interesantów, tylko w specjalnie przeznaczonym do tego Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się w siedzibie Ośrodka.

3) Sprawy, w których nie jest konieczny kontakt osobisty z pracownikiem Ośrodka będą załatwiane: telefonicznie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, za pomocą platformy E-PUAP i platformy Emp@tia lub za pomocą urny wystawionej w holu na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu;

4) Sprawy pilne, wymagające osobistego kontaktu z urzędnikiem będą możliwe do zrealizowania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Ośrodka w celu wyznaczenia daty i godziny osobistego kontaktu.                                                                                                                                                                               
Telefony:

Pomoc Społeczna 056 683 54 10 – 13 wew. 39,43,

Fundusz Alimentacyjny 056 683 54 10- 13 wew. 46,

Świadczenia Rodzinne 056 683 54 10 – 13 wew. 45.

Uruchomiono dodatkowy numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu z klientami +48 882 650 080.

5) Interesanci umówieni na konkretny dzień i godzinę zostają wpuszczeni do budynku Ośrodka po uprzednim naciśnięciu domofonu i otwarciu drzwi przez pracownika Ośrodka. Pracownik właściwy w danej sprawie obsłuży interesanta w specjalnie wyznaczonym Punkcie Obsługi.

6) W celu ograniczenia ryzyka zakażeń zabrania się poruszania po pozostałej części budynku Ośrodka ,za wyjątkiem holu, w którym umieszczona jest urna do składania: podań, pism, wniosków.

7) Prosimy nie wrzucać do urny wniosków w sprawach:

- świadczeń rodzinnych,

- świadczeń z Funduszu alimentacyjnego,

- świadczeń wychowawczych (500+)

- świadczenia „ Dobry start” (300+)

gdyż wymagany jest osobisty kontakt z właściwym pracownikiem celem wstępnego zweryfikowania wniosku.

Komunikat obowiązuje do 29 listopada 2020 r.

Miasto Golub-Dobrzyń wydało książkę

Dzisiaj 10 listopada 2020 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się z Ryszardem Kowalskim autorem książki pt. Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym. Publikacja została wydana na zlecenie Miasta Golubia-Dobrzynia i ukazuje kształtowanie się życia społecznego, kulturowego, historycznego oraz budowanie tożsamości narodowej Golubia i Dobrzynia po I wojnie światowej. Książka przybliża nam osoby kształtujące rozwój miast, szczególnie burmistrzów okresu międzywojennego - patriotów i społeczników oddanych miastom i Ojczyźnie. Swój wkład w przygotowanie materiałów oraz zdjęć włożyła Pani Ewa Kaźmierkiewicz. Fotografie wykorzystane w książce pochodzą ze zbiorów prywatnych Anny Gassen-Piekarskiej, Anny Golus-Dębickiej, Ewy Kaźmierkiewicz, Ryszarda Kowalskiego, Anny Marii Piątkowskiej, Kornelii Trędewicz, Mariana Wąsewicza i Tomasza Wesołowskiego.
Promocja książki zaplanowana jest online, na dzień 25 listopada 2020 roku, w imieniny św. Katarzyny, której postać znajduje się w herbie Miasta Golubia-Dobrzynia. Warto nadmienić również, że parafie w Golubiu oraz Dobrzyniu są p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 
 • zdjęcie Burmistrz Mariusz Piątkowski Ewa Kaźmierkiewicz, Ryszard Kowalski
 • zdjęcie Burmistrz Mariusz Piątkowski Ewa Kaźmierkiewicz, Ryszard Kowalski
 • zdjęcie kładki książki

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

 • plakat 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

Dzisiaj 11 listopada 2020 roku obchodzimy Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli (1795–1918). Z tej okazji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Kierownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Przemysław Kuczkowski, Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak, złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu budowniczemu Polski Odrodzonej. W związku z panującą pandemią COVID-19 uroczystości miały symboliczny charakter.

 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

Wystawa online “Ojcowie Niepodległości”

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski z okazji Święta Niepodległości zachęca do obejrzenia wystawy pn. Ojcowie Niepodległości, która jest dostępna na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod linkiem Wystawa

 • grafika wystawy Ojcowie Niepodległości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania „Wykonanie instalacji awaryjnej” w budynku administracyjnym przy Placu 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu

Informacja

INFORMACJA !

W związku z pytaniami dotyczącymi oświetlenia ulicznego na części ulic miasta Golubia-Dobrzynia, informujemy, iż sprawa została niezwłocznie zgłoszona do Energa Oświetlenie Sp. z o.o.. Z informacji jakie uzyskaliśmy od pracowników Energa Oświetlenie Sp. z o. o. wynika, iż uszkodzeniu uległ zegar sterujący załączaniem oświetlenia ulicznego. Urządzenie to, jest własnością dostawcy usługi. Przedstawiciele Energa Oświetlenie deklarują, że podejmują niezbędne czynności w celu usunięcia awarii.

Obwodnica Golubia-Dobrzynia – kolejny krok do realizacji bardzo ważnej inwestycji

Dzisiaj 16 listopada 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obwodnicy miasta Golubia – Dobrzynia. Sygnatariuszami listu są:
1. Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego,
Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Zbigniewa Sosnowskiego
2. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia - Pana Mariusza Piątkowskiego
3. Powiat Golubsko-Dobrzyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego:
Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego - Pana Franciszka Gutowskiego
Wicestarostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Panią Danutę Malecką
4. Gmina Golub-Dobrzyń reprezentowana przez Wójta Gminy - Pana Marka Ryłowicza

Budowa obwodnicy to wspólna inicjatywa Miasta Golubia-Dobrzynia, Gminy Golub-Dobrzyń, oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Decydujący jednak głos w sprawie realizacji inwestycji ma samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który podpisaniem niniejszego listu intencyjnego potwierdza gotowość tej inwestycji.
Strony podpisując list intencyjny potwierdziły wolę podjęcia wspólnych działań, które mają na celu wybudowanie obwodnicy miasta Golubia - Dobrzynia. Dzięki współpracy powstanie nowy system komunikacyjny i transportowy na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który zapewni wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenu miasta Golubia - Dobrzynia oraz zwiększy dostępność zewnętrzną i spójność wewnętrzną miasta.
Działania te przyczynią się do poprawy stanu dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja ta sprzyjać będzie zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz stworzy korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji.
Planowana obwodnica Golubia - Dobrzynia przebiegać będzie głównie przez tereny Gminy Golub-Dobrzyń.
Województwo Kujawsko-Pomorskie w imieniu, którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, jako Lider zadania wykona opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STES) dla przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji.

Opracowanie w/w dokumentacji jest I etapem zadania i zostanie sfinansowane przez Strony w równych proporcjach tj. po 25 % kosztów i przyczyni się do dalszych działań projektowo-wykonawczych zmierzających do realizacji budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia.
Sygnatariusze listu zobowiązali się do dołożenia wszelkich starań w poszukiwaniu środków zewnętrznych oraz krajowych na realizację przedmiotowego zadania.

(fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP)

 • Burmistrz Mariusz Piątkowski podpisuje list intencyjny
 • Obwodnica Golubia-Dobrzynia – kolejny krok do realizacji bardzo ważnej inwestycji
 • List Intencyjny

Budowa ronda w Golubiu-Dobrzyniu

Dzisiaj 16 listopada 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w Golubiu-Dobrzvniu. Sygnatariuszami listu są:
1. Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego
Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Zbigniewa Sosnowskiego
2. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia - Pana Mariusza Piątkowskiego
3. Powiat Golubsko-Dobrzyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego:
Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego - Pana Franciszka Gutowskiego
Wicestarostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Panią Danutę Malecką

Budowa ronda to inicjatywa Miasta Golub-Dobrzyń oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Władzom miasta i powiatu udało się przekonać do wspólnej inwestycji samorząd województwa.
Dzięki podjętym działaniom skrzyżowanie zostanie przebudowane na jednopoziomowe rondo, które usprawni ruch drogowy oraz przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa na w/w drogach.
Województwo Kujawsko-Pomorskie jako Lider zadania wykona opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Opracowanie dokumentacji technicznej jest I etapem zadania, które będzie realizowane w latach 2021 - 2022 i zostanie sfinansowane przez Strony w równych częściach tj. po 1/3 kosztów. Natomiast wykonanie robót budowlanych stanowić będzie kolejny etap zadania, a jego finansowanie planowane jest ze środków zewnętrznych przy partycypacji w kosztach wkładu własnego w równych częściach przez Strony tj. po 1/3 kosztów.

(fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP)

 • Burmistrz Mariusz Piątkowski podpisuje list intencyjny
 • Budowa ronda w Golubiu-Dobrzyniu
 • List Intencyjny

Konkurs

Z okazji imienin św. Katarzyny, której postać znajduje się w herbie Miasta Golubia-Dobrzynia przygotowaliśmy konkurs w ramach, którego przekażemy 100 egzemplarzy książki pt.” Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym” oraz 100 sztuk flag miejskich. By wziąć w nim udział należy odpowiedzieć na trzy pytania. Konkurs został przygotowany w ramach promocji książki.
Poniżej załączamy 3 pytania. Pierwsze 100 osób, które prawidłowo odpowie na wszystkie pytania będzie miało do wyboru książkę lub flagę.
1. W którym roku nastąpiło połączenie Golubia i Dobrzynia/n Drwęcą?
2. W którym roku Dobrzyń/n Drwęcą odzyskał prawa miejskie?
3. Kto napisał i wydał pierwszą monografię Golubia pt. „Golub na przestrzeni dziejów”?

Odpowiedzi na pytania proszę przesyłać na skrzynkę elektroniczną konkursurzadmiasta@golub-dobrzyn.pl w dniu 23 listopada 2020 r.
Życzymy powodzenia i zachęcamy do zabawy!

 • grafika konkurs

Do wygrania w konkursie Miasta Golubia-Dobrzynia -100 książek oraz 100 miejskich flag

Przypominamy, że Miasto Golub-Dobrzyń ogłosiło, z okazji imienin św. Katarzyny, konkurs w ramach, którego jest do wygrania 100 egzemplarzy książki pt.” Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym” oraz 100 sztuk flag miejskich.
By wziąć w nim udział należy odpowiedzieć na poniższe trzy pytania:

1.W którym roku nastąpiło połączenie Golubia i Dobrzynia/n Drwęcą?
2.W którym roku Dobrzyń/n Drwęcą odzyskał prawa miejskie?
3. Kto napisał i wydał pierwszą monografię Golubia pt. „Golub na przestrzeni dziejów”?

Odpowiedzi na konkursowe pytania proszę przesyłać na skrzynkę elektroniczną konkursurzadmiasta@golub-dobrzyn.pl w dniu 23 listopada 2020 r. do godziny 24:00.
Pierwsze 100 osób, które prawidłowo odpowie na wszystkie pytania będzie miało do wyboru książkę lub flagę.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do zabawy!

 • grafika konkurs

Odpowiedzi na pytania konkursowe przyjmujemy tylko 23 listopada 2020 roku!!!

Informujemy, że w ramach konkursu z okazji imienin św. Katarzyny, odpowiedzi na konkursowe pytania należy przesyłać na skrzynkę elektroniczną konkursurzadmiasta@golub-dobrzyn.pl w dniu 23 listopada 2020 r. do godziny 24:00.

Odpowiedzi, które zostały przesłane mailowo na w/w adres w dniach 20-22 listopada br. nie będą brały udziału w konkursie.

XXXV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                            Golub-Dobrzyń, dnia 23  listopada  2020 roku.

WO.0002.35.2020     

 

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

            Informuję, że dnia 27 listopada 2020 r.  o godz. 14:00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenie przebiegu obrad Sesji na stronie e-sesja.tv

  Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z :
  a) XXXII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b) XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  c) XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 11. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  b)
  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
  c)
  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  d)
  w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
  e)
  w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku’’
  f)
  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Kujawsko- Pomorskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Golub-Dobrzyń (ul. Lipnowska )w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej - II etap wraz z łącznikiem w postaci chodnika.
  g)
  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Golub-Dobrzyń.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                           Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                   Łukasz Pietrzak

                                                                                                

          

Harmonogram wypłat

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, zasiłki pielęgnacyjne w okresie zasiłkowym od  01.11.2020 r. do  31.10.2021 r., przekazywane będą w terminach, które wskazane zostały w poniższym załączniku.

 

 

Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r., przekazywane będą w terminach, które wskazane zostały w poniższym załączniku.

 

Komunikat Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłej i bezpiecznej obsługi mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia, Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w  Golubia-Dobrzynia z dniem 09 listopada 2020 r. wprowadza nowe zasady funkcjonowania:
1) Dni i godziny działalności urzędu pozostają bez zmian: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00;

2) Wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Pracownicy MOPS będą przyjmować interesantów, tylko w specjalnie przeznaczonym do tego Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się w siedzibie Ośrodka.

3) Sprawy, w których nie jest konieczny kontakt osobisty z pracownikiem Ośrodka będą załatwiane: telefonicznie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, za pomocą platformy E-PUAP i platformy Emp@tia lub za pomocą urny wystawionej w holu na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu;

4) Sprawy pilne, wymagające osobistego kontaktu z urzędnikiem będą możliwe do zrealizowania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Ośrodka w celu wyznaczenia daty i godziny osobistego kontaktu.                                                                                                                                                                              
Telefony:

Pomoc Społeczna 056 683 54 10 – 13 wew. 39,43,

Fundusz Alimentacyjny 056 683 54 10- 13 wew. 46,

Świadczenia Rodzinne 056 683 54 10 – 13 wew. 45.

Uruchomiono dodatkowy numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu z klientami +48 882 650 080.

5) Interesanci umówieni na konkretny dzień i godzinę zostają wpuszczeni do budynku Ośrodka po uprzednim naciśnięciu domofonu i otwarciu drzwi przez pracownika Ośrodka. Pracownik właściwy w danej sprawie obsłuży interesanta w specjalnie wyznaczonym Punkcie Obsługi.

6) W celu ograniczenia ryzyka zakażeń zabrania się poruszania po pozostałej części budynku Ośrodka ,za wyjątkiem holu, w którym umieszczona jest urna do składania: podań, pism, wniosków.

7) Prosimy nie wrzucać do urny wniosków w sprawach:

- świadczeń rodzinnych,

- świadczeń z Funduszu alimentacyjnego,

- świadczeń wychowawczych (500+)

- świadczenia „ Dobry start” (300+)

gdyż wymagany jest osobisty kontakt z właściwym pracownikiem celem wstępnego zweryfikowania wniosku.

Komunikat obowiązuje do 29 listopada 2020 r.

Szanowni mieszkańcy!

W najbliższych dniach, służby miejskie w godzinach pomiędzy 5:00 – 8:00 przeprowadzą dezynfkecję miejsc publicznych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. W związku z powyższym prosimy o nie utrudnianie prac osobom wykonującym dezynfekcję oraz o zachowanie ostrożności.

Harmonogram przeprowadzania dezynfekcji:

25.11.2020 r. - Plac 1000-lecia. ul. Kilińskiego, ul. Kościuszki, ul. Konopnickiej,

26.11.2020 r. - ul. Żeromskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Szkolna, ul. Nowa,

27.11.2020 r. - ul. Piękna, ul. Polna, ul. Mazowiecka, ul. Bohaterów Kosmosu,

30.11.2020 r. - Osiedle Drwęckie,

01.12.2020 r. - Osiedle Leśne,

02.12.2020 r. - Osiedle Zwycięstwa,

03.12.2020 r. - Golubska część Miasta.

Harmonogram może ulec zmianie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

 

Konkurs Miasta Golubia-Dobrzynia z okazji imienin św. Katarzyny - rozstrzygnięty!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, na który Miasto Golub-Dobrzyń przeznaczyło 100 książek pt.” Administracja miejska Golubia
i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym” oraz 100 miejskich flag.

Konkurs został ogłoszony z okazji imienin św. Katarzyny, której postać znajduje się w herbie Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Poniżej przedstawiamy pytania oraz prawidłowe odpowiedzi:

1.W którym roku nastąpiło połączenie Golubia i Dobrzynia/n Drwęcą?.

Połączenie miast nastąpiło w 1951 roku.

2.W którym roku Dobrzyń/n Drwęcą odzyskał prawa miejskie?.

Prawa miejskie Dobrzyń n/Drwęcą odzyskał w 1919 r.

3. Kto napisał i wydał pierwszą monografię Golubia pt. „Golub na przestrzeni dziejów”?.

Artur Reiske napisał i wydał  pierwszą monografię Golubia pt. „Golub na przestrzeni dziejów”.

Zwycięzcy zostaną poinformowani mailem zwrotnym na adres, z którego wysyłały prawidłowe odpowiedzi na pytania.

Książki pt. Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym oraz flagi miejskie zwycięzcy będą mogli odbierać w środę 25 listopada br. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w sali nr 1 na parterze, w godzinach od 10:00 do 16:00.

 

 • grafika konkursu

UWAGA !!! Zmiana organizacji ruchu

W związku ze zmianą stałej organizacji ruchu na ul. Koppa przypominamy o najważniejszych zasadach ruchu panujących w strefie zamieszkania:

 • Prędkość ograniczona jest do 20 km/h,
 • Parkowanie dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych,
 • Pieszy może korzystać z całej szerokości jezdni,
 • wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę traktowany jest jako włączenie się do ruchu, więc kierujący wyjeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu.

 

 

 • Obraz1

Życzenia z okazji imienin Katarzyny

 • grafika imieniny Katarzyny

Zapraszamy

 • ŚWIĄTECZNY GEST 2020-1

Barbórka Święto Górników !

 • barbórka

ARCHITEKTURA GOLUBIA-DOBRZYNIA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ NAWIĄZAŁO WSPÓŁPRACĘ Z POLITECHNIKĄ KRAKOWSKĄ

3 grudnia 2020 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał list intencyjny dotyczący współpracy Miasta Golub-Dobrzyń z Politechniką Krakowską, Wydziałem Architektury, którego celem jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią i praktyką projektową prowadzącą do rozwoju naszego miasta z jednoczesnym zachowaniem i ochroną jego dziedzictwa kulturowego.

Aby omówić szczegóły współpracy oraz zapoznać się z tkanką architektoniczną naszego miasta na spotkanie z Krakowa przybyły dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska prof. Politechniki Krakowskiej kierownik Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury oraz dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. Politechniki Krakowskiej Prodziekan ds. Kształcenia.

W ramach współpracy przewiduje się między innymi wykorzystanie w projektach studenckich i pracach dyplomowych tematów i lokalizacji zgłoszonych przez Miasto Golub-Dobrzyń, jako propozycje koncepcyjne konkretnych rozwiązań, wykonanie różnego typu studiów i analiz badawczych oraz wskazanie możliwości dalszego rozwoju miasta w formie stosownych opracowań i projektów sporządzanych na bieżące zlecenia ze strony miasta.

Planowana jest również współpraca w ramach programów badawczych, krajowych i międzynarodowych, w tym udział i wzajemne partnerstwo w aplikacjach wniosków badawczych finansowanych z programów rządowych i zagranicznych, realizowanych w szczególności w ramach dwóch Katedr Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej: Historii Architektury i Konserwacji Zabytków oraz Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich.

W czerwcu 2021 roku oczekujemy na pierwszych studentów Politechniki Krakowskiej.

Serdecznie dziękujemy Paniom dr hab. inż. arch. Jolancie Sroczyńskiej i dr hab. inż. arch. Kindze Racoń-Leja za przyjazd z Krakowa do Golubia-Dobrzynia oraz za owocne spotkanie.

 • zdjęcie nawiązanie współpracy

Wypatruj z okna! 6 grudnia Święty Mikołaj przejedzie ulicami Miasta Golubia-Dobrzynia

Zaprzęg Mikołaja wyruszy w najbliższą niedzielę 6 grudnia 2020 roku od godziny 15:00 ulicą PTTK od strony Torunia.

Tego dnia wytężcie słuch i wysłuchujcie dźwięku dzwonków. W niedzielne popołudnie, po porannym odnalezieniu w kapciach, butach lub skarpetach słodkich prezentów, zapraszamy do wypatrywania przez okno czerwonej postaci z białą brodą krążącej po ulicach naszego miasta. 

Planowana trasa przejazdu Świętego Mikołaja: ul. PTTK, Hallera, Stodólna, Lipnowska, Brzozowa, Lipnowska, Żeromskiego, Konopnickiej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Mazowiecka, Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Rynek, PTTK.

W związku z tym, że Święty Mikołaj nie jest w stanie przejechać wszystkimi ulicami w mieście, żeby pomachać i pozdrowić mieszkańców, zapraszamy na trasę przejazdu z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

 • grafika Święty Mikołaj

Golub-Dobrzyń odwiedził Święty Mikołaj

Dzieci z Golubia-Dobrzynia przez ostatni rok były bardzo grzeczne, dlatego też 6 grudnia 2020 roku po godzinie 15 do naszego miasta zawitał zaprzęg Świętego Mikołaja. Bryczka z Mikołajem przejechała ulicami miasta, przy których czekały dzieci oraz dorośli. Mikołaj pozdrawiał dzieci oraz rozdawał cukierki.

Mikołaju mamy nadzieję, że odwiedzisz Golub-Dobrzyń za rok!.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki drzew z terenów należących do Gminy Miasto Golub – Dobrzyń, składowanego na działce o nr 366/4, obręb 8 Miasta Golubia-Dobrzynia”.

 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu

Harcerze remontują.

Rozpoczął się remont Domu Harcerza. Prace obejmują zabezpieczenie budynku, remont dachu, wymianę uszkodzonych belek oraz prace stolarskie.
Aktualny etap prac, który obecnie jest kończony został dofinansowany przez Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego. Sami harcerze również pracują przy budynku poprzez coroczne wyrywanie chwastów i pielęgnację podwórka. W ten sposób uczą się odpowiedzialności za wspólny majątek i otaczający ich świat.
Harcerze mogą liczyć na pomoc Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej, w tym Komendanta Chorągwi hm. Jerzego Gębara oraz phm. Pawła Białego, którzy służą druhom radą i wsparciem.
Komendant Hufca ZHP Golub-Dobrzyń pwd. Natalia Bronikowska zapewnia, że Bractwo Harcerskie da z siebie wszystko by zrealizować jak najwięcej prac związanych z Domem Harcerza. Jednak nie ukrywa, że sytuacja jest bardzo dynamiczna w związku z panującą pandemią COVID.

|

 • pwd. Natalia Bronikowska
 • 127856821_847707306062574_1038585522237278972_n
 • 126287470_1662397957253231_3451979794692940229_n

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przypomina!

Od 7.12.2020 są już czynne wszystkie nasze placówki na terenie miasta, zapraszamy do biblioteki.
Jednocześnie przypominamy i informujemy, że prowadzimy wypożyczenia na telefon z dostawą książek do domu dla seniorów i osób przebywających w domach.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Żeromskiego, 11 tel. 56 683 24-05.

 • biblioteka

Brawo Drwęca!

MKS Drwęca Juniorzy młodsi w ósemce najlepszych drużyn w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Drużyna juniora młodszego z rocznika 2004/05/06 awansowała do pierwszej ligi wojewódzkiej, czyli jest w ósemce najlepszych drużyn w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Chłopcy zagrali 14 meczów zdobywając 33 punkty. Aby awansować do pierwszej ligi drużyna rozegrała dwa mecze barażowe (u siebie i na wyjeździe) z drużyną Lidera Włocławek.

Drużynę trenuje Kamil Kuczkowski w składzie: Oliwier Zelmański, Szymon Behlke, Szymon Kowalczyk, Mateusz Pipczyński, Mateusz Gąsiorowski, Sebastian Przybyszewski, Kamil Czajkowski, Eliasz Łukaszewicz, Jakub Krebel, Dawid Pawłowski, Aleksandro Molek, Michał Zgardowski, Mateusz Bułkowski, Adam Wojciechowski, Jakub Wróblewski, Nataniel Filipiak, Stanisław Olczak, Kacper Klonowski.   

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.

 

 • mks2
 • MKS1

Sukces Naszej Zawodniczki

 

Sekcja kolarska działa przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. W tym roku, ze względu na epidemię, sezon kolarski był bardzo dziwny. Zajęcia jednak, odbywały się regularnie i zgodnie z programem, pomimo obostrzeń wydanych przez Ministerstwo Zdrowia.
|Sekcja kolarska przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa, dzięki czemu otrzymała 15 rowerów wyścigowych szosowych, 15 kompletów strojów, 15 kasków (spodenki-koszulki) z logo Miasta Golubia-Dobrzynia i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szkolenie trwa cały rok, jednak z podziałem na okresy przygotowawczy, startowy i roztrenowania. Młodzi adepci sztuki kolarskiej, poprzez zajęcia ogólnosprawnościowe na hali, marszobiegi w terenie oraz jazdę rowerem, kształtują swój charakter, wydolność sportową własnego organizmu, by być przygotowanym do przyszłych sukcesów.
 Należy wymienić i wyróżnić najlepszą zawodniczkę Oliwię Kępczyńską, która na swoim koncie ma srebrny medal finału Pucharu Polski młodziczek ze startu wspólnego, srebrny medal Mistrzostw Polski w wyścigu drużynowym juniorek młodszych, ponieważ Oliwia pojechała kategorię wyżej, co jest niebywałym wyczynem startując w gronie starszych o 2 lata zawodniczek. Brązowy medal na torze w wyścigu eliminacyjnym. Wygrała Międzynarodowe kryterium uliczne, jest Mistrzynią Międzywojewódzką w jeździe na czas, ze startu wspólnego oraz w jeździe dwójkami. Wygrała wszystkie wyścigi w "Lidze Uczniowskich Klubów Sportowych" w województwie kujawsko-pomorskim.
 Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Sekcja kolarska były organizatorem dwóch imprez sportowych, w marcu zawody biegowe i w październiku wyścig kolarski "Zakończenie sezonu" w naszym okręgu o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Sekcja kolarska chcą dać dzieciom szansę na rozwój i mają ambitny plan „od Szkółek do Igrzysk”. Chcą promować Miasto, być wizytówką i szkolić przyszłych Mistrzów sportu.


Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Ulica Dworcowa wyremontowana. Powiatowa inwestycja wsparta przez Miasto Golub-Dobrzyń

Dziś 10 grudnia 2020 roku dokonano odbioru zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174. Odbioru dokonali przedstawiciele trzech samorządów: Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.

W ramach zadania na terenie naszego miasta została wyremontowana ulica Dworcowa o długości 1340 mb.

Jest to inwestycja powiatu wsparta z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przez samorządy miasta i gminy.

Całkowita długość odnowionego odcinka drogi to 2424 mb. Koszt robót budowlanych wyniósł 1 097 868,14 zł. Na realizację zadania powiat pozyskał 472 057,09 zł dofinansowania. Miasto Golub-Dobrzyń partycypowało w kosztach w wysokości 25 605,31 zł, natomiast Gmina Golub-Dobrzyń dołożyła 20 714,00 zł.

 • otwarcie wyremontowanej drogi
 • otwarcie wyremontowanej drogi
 • otwarcie wyremontowanej drogi
 • otwarcie wyremontowanej drogi

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020/G - utworzenie klubu samopomocy oraz świetlicy środowiskowej

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 3/2020/G

Typ projektu (SzOOP): TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 
a) kluby samopomocy
b) świetlice środowiskowe


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Więcej informacji: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/274,efs-granty?tresc=3649

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020/G - utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 4/2020/G

Typ projektu (SzOOP): TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 
c) kluby młodzieżowe
f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 

Więcej informacji: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/274,efs-granty?tresc=3655

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020/G - aktywizacja społeczno-zawodowa

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 5/2020/G

Typ projektu (SzOOP): TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 
e) aktywizacja społeczno-zawodowa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Więcej informacji: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/274,efs-granty?tresc=3661

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020/G - lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 6/2020/G

Typ projektu (SzOOP): TYP 2 Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Więcej informacji: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/274,efs-granty?tresc=3667

Koncert on-line „Ducha nie gaście, czyli dar i zmaganie"

Od marca 2017 r. święty Jan Paweł II jest patronem województwa kujawsko-pomorskiego.
Papież znany był z pasji literackiej miłości do teatru i muzyki, ogólnie do sztuki. Ale to co wnosi jego patronat nad województwem, dla nas Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, to przesłanie nadziei. Tak Papież rozumiał moc kultury: ona zdolna jest w ludziach wzbudzić prawdziwą nadzieję, nowe spojrzenie, nowe chęci pomimo trudności.
Kultura i sztuka – jak powiedział Jan Paweł II w przemówieniu po wysłuchaniu koncertu w Teatrze „La Scala” (Mediolan, 21 maja 1983 r.) – są jednością, bogactwem, intensywnym poszukiwaniem, syntezą „w której najwyższe wartości ludzkiej egzystencji, także w swoich kontrastach […] zostają podporządkowane głębokiej znajomości człowieka, jego doskonaleniu, nie zaś degradacji”.
W tym roku przeżywaliśmy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II z powodów oczywistych wiele wydarzeń upamiętniających ten fakt nie odbyło się. Dlatego kończąc obchody Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza Państwa na koncert inspirowany dziedzictwem Jana Pawła II „Ducha nie gaście, czyli dar i zmaganie” który będzie miał swoja premierę w sobotę 12 grudnia o godz. 17.00. Wystąpią Dariusz Jakubowski, Katarzyna Thomas i Piotr Szafraniec.
Koncert odbędzie się on-line 12.12.2020 r. o godzinie 17:00.

II Mikołajkowy Turniej Szachowy w Golubiu-Dobrzyniu

12 grudnia 2020 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji Uczniowski Klub Sportowy „Rycerz” zorganizował II Mikołajkowy Turniej Szachowy. Ze względu na reżim sanitarny spowodowany pandemią zawody ograniczono do 30 uczestników. Ostatecznie w rozgrywkach udział wzięło 28 szachistów z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Organizacja turnieju została dofinansowana ze środków finansowych otrzymanych z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w wyniku otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozwój życia szachowego w Golubiu-Dobrzyniu i dalsza popularyzacja sportu szachowego w naszym mieście, promocja miasta Golubia-Dobrzynia poprzez udział w różnych turniejach w województwie i kraju oraz poprzez artykuły prasowe”.
Dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowali Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz kierownik OSiR-u Krzysztof Ośka.
Zwycięzcom gratulujemy!
 • Zdjęcie z II Turnieju Mikołajkowego
 • Zdjęcie z II Turnieju Mikołajkowego
 • Zdjęcie z II Turnieju Mikołajkowego
 • Zdjęcie z II Turnieju Mikołajkowego
 • Zdjęcie z II Turnieju Mikołajkowego

Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin w Golubiu-Dobrzyniu

W dniu 12.12.2020 roku w Golubiu-Dobrzyniu odbył się Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin. Organizatorem zawodów był Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. Turniej odbył się w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. Sędzią głównym turnieju był sensei Janusz Drywa – 4 dan. W zawodach wystąpili najmłodsi karatecy z naszego regionu, reprezentowali ośrodki z Wąbrzeźna, Kowalewa Pomorskiego, Brodnicy, Zielenia oraz Golubia-Dobrzynia. Zawody odbyły się w konkurencji kumite z podziałem na kategorie wiekowe oraz wagowe.
Zawody sędziowali: Dariusz Żydziak, Anita Matura, Agnieszka Jarosz, Krzysztof Lewandowski, Artur Mazanowski, Roman Waśkiewicz, Jakub Kozerski, Artur Zglenicki oraz Marcin Mackiewicz.
Organizacja turnieju została dofinansowana ze środków finansowych otrzymanych z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w wyniku otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie Kyokushin Karate”.
Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin bierze udział w Programie „Klub na rok 2020” Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN W GOLUBIU-DOBRZYNIU
 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN W GOLUBIU-DOBRZYNIU
 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN W GOLUBIU-DOBRZYNIU
 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN W GOLUBIU-DOBRZYNIU
 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN W GOLUBIU-DOBRZYNIU
 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Dwa złote medale i srebro dla Golubia-Dobrzynia Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Kyokushin Karate

W dniu 13 grudnia 2020 roku w Gdańsku odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Kyokushin Karate. Organizatorem zawodów był Gdański Klub Kyokushin Karate. Z uwagi na panującą sytuację zawody były przeprowadzone z licznymi ograniczeniami, między innymi bez udziału publiczności. GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN reprezentowało czterech zawodników, którzy spisali się bardzo dobrze. OLIWIA STACHULAK zdobyła I miejsce w kategorii 13-14 lat, MARTYNA KALISKA – I miejsce w kategorii 11-12 lat, VANESSA DĄBROWSKA – II miejsce w kategorii 13-14 lat oraz IGOR SYLWESTER – V miejsce. Klub jako sędzia reprezentowała ANITA MATURA – 1 dan, instruktor klubu, opiekunem drużyny był ARTUR MAZANOWSKI.
Udział w zawodach został dofinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w wyniku otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie Kyokushin Karate”.
Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin bierze udział w Programie „Klub na rok 2020” Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 • Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Kyokushin Karate
 • Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Kyokushin Karate
 • Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Kyokushin Karate

Uroczyste wręczenie aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W dniu 14 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wręczył wspólnie z Kierownikiem Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu, akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu Pani Lucynie Baźmirowskiej.
Gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

 • aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w akcji Szlachetna Paczka

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wraz z pracownikami przystąpił do projektu społecznego organizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna pn. Szlachetna Paczka. W ramach akcji przygotowaliśmy i przekazaliśmy paczkę dla Pani Marzeny z rodziną. Cieszymy się, że mogliśmy sprawić radość rodzinie. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś nas obdarowuje.
Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy Szlachetnej Paczki, którzy poświęcili swój czas i włożyli dużo serca by rodziny zgłoszone do akcji z terenu między innymi naszego miasta otrzymały wsparcie.
 • grafika podziękowania dla miasta

Komunikat

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, środki finansowe na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) za miesiąc grudzień 2020 r. Wojewoda planuje uruchomić do dnia 18.12.2020 r. W tej sytuacji tutejszy Ośrodek dokona wypłaty świadczeń wychowawczych niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na realizację tego zadania.

Za utrudnienia przepraszamy, ale zaistniała sytuacja nie jest zależna od nas.  

Nowa publikacja Miasta Golubia-Dobrzynia czeka w bibliotece

Od dziś tj. 17.12.2020 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz podległych placówkach bibliotecznych można wypożyczyć książkę pt.” Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym”, która jest najnowszą publikacją wydaną przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń. Książka jest dostępna w godzinach pracy bibliotek.

 Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją.

 • zdjęcie książek

Książka pod choinkę

Książka to źródło wiedzy, które może być świetnym pomysłem na prezent z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego też Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski postanowił przekazać w ramach konkursu 50 książek pt.” Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym”

Jeśli chcesz otrzymać powyższą publikację zadzwoń z hasłem „książka” w dniu 21 grudnia 2020 roku (poniedziałek) w godzinach 14:00-15:00 pod numer telefonu 734 417 930.

Pierwsze 50 osób otrzyma książkę, która została wydana przez Miasto Golub-Dobrzyń i zawiera wiele cennych zdjęć i informacji o życiu społecznym, historycznym, kulturowym naszego miasta.

Zrób prezent najbliższym, zadzwoń i wygraj!

 • grafika książka oraz świąteczny stroik

Zamiast choinek będą Golubsko-Dobrzyńskie bombki

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski przeznaczył dla mieszkańców miasta 30 świątecznych bombek.

Wystarczy zadzwonić w dniu 21 grudnia 2020 roku (poniedziałek) w godzinach 12:00-13:00 pod numer telefonu 734 417 930 z hasłem „bombka”. Pierwsze 30 osób otrzyma piękną czerwoną choinkową ozdobę z napisem „Miasto Golub-Dobrzyń 2020”.

Czekamy na telefony w najbliższy poniedziałek!

 • grafika bombki
 • grafika prezentu
 • grafika bombki

XXXVI Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowny Mieszkańcy

Miasta Golubia-Dobrzynia                          

                           

       Informuję o XXXVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu

22 grudnia 2020 roku o godz. 14:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

 Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym

z wykonania uchwał.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Przerwa w obradach 20 min.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
 5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały budżetowej na 2021r.
 6. Dyskusja nad projektem budżetu na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwał:

   a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;

 b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;

c)  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golubia-Dobrzynia;

d) uchwała Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie budżetu na 2021 rok;

e) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;

f) w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;

g) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2021-2025;

h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej;

i) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej;

j) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. 17 Stycznia w Golubiu-Dobrzyniu;

k) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2021r;

l) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmujący obszar lewobrzeżnej części miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych 194,195            i 196 położonych w obrębie IV przy ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu” (Lewobrzeżna II);

m) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Starego Miasta oraz rejon Zamku” przy ul. Wodnej.

15.Informacja o analizie składanych oświadczeń majątkowych.

16.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

17.Informacje i wolne wnioski.

18.Zamknięcie sesji.

           

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miasta

            Łukasz Pietrzak

Informacja o pracy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia 24 grudnia 2020 roku (Wigilia)

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 24 grudnia 2020 roku (Wigilia) będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy wzamian za ustawowo wolne od pracy Święto Bożego Narodzenia 26 grudnia, które przypada w sobotę.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

 • boże narodzenie

Regionalne Egzaminy Junior Karate Kyokushin w Golubiu-Dobrzyniu

W dniu 19.12.2020 roku w Golubiu-Dobrzyniu w sali OSiR odbyły się kolejne regionalne egzaminy karate kyokushin – junior. Organizatorem egzaminu był Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin. Egzamin prowadził shihan ARTUR WILENTO – 5 dan oraz sensei JANUSZ DRYWA – 4 dan wraz z instruktorami klubowymi. Do egzaminu przystąpiło ponad 80 młodych zawodników z ośrodków w Golubiu-Dobrzyniu, Wąbrzeźnie, Kowalewie Pomorskim, Brodnicy oraz Zielenia. Karatecy musieli zaprezentować techniki karate, formy kata oraz walki. Nie zabrakło również testu sprawności fizycznej. Zdający podzieleni byli na trzy grupy zaawansowania. Gratulacje dla wszystkich zdających za odpowiednią postawę i ducha walki w czasie egzaminu. Podziękowania należą się Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu za udostępnienie obiektu oraz wszystkim instruktorom Klubu za pomoc w czasie egzaminu.

 • EGZAMIN KARATE
 • egzamin karate
 • egzamin karate
 • egzamin karate
 • egzamin karate
 • egzamin karate
 • IMG_20201219_135356
 • egzamin karate

Grudniowy numer miesięcznika Ziemi Golubsko-Dobrzyńskiej

 • grafika pierwszej strony miesięcznika

Drodzy Mieszkańcy

Miasta Golubia-Dobrzynia

Święta Bożego Narodzenia to czas wielkiej radości i nadziei, spędzony z najbliższymi w wyjątkowej atmosferze.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, ciepła, radości i wzajemnej życzliwości.

Niech Nowy 2021 Rok pozwoli nam powrócić do relacji międzyludzkich sprzed czasu i wydarzeń mijającego roku. Niech będzie to czas spełnienia się marzeń i realizacji planów.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości

i wszelkich łask w nadchodzącym Nowym Roku życzą:

 

               Przewodniczący Rady Miasta                                    Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

                          Łukasz Pietrzak                                                             Mariusz Piątkowski

                 z Radnymi Rady Miasta                                                wraz ze współpracownikami

 

 

 • grafika z życzeniami

Święta z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni

W okresie świątecznym Ośrodek Chopinowski w Szafarni dla swoich sympatyków przygotował  kilka propozycji online.

Najmłodsi melomani mogą wysłuchać kolejnej opowieści z filmowego cyklu Baśniowa Szafarnia. Tym razem Kinga Kriger z Działu Edukacji przybliży opowiadanie dla dzieci Dziadek do orzechów autorstwa E.T.A. Hoffmanna. Francuska adaptacja historii o magicznym świecie zabawek w tłumaczeniu Aleksandra Dumasa stała się inspiracją dla Piotra Czajkowskiego do skomponowania znanego baletu Dziadek do orzechów. Film pojawi się na Facebooku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni  22 grudnia 2020.

Wspólne kolędowanie w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni stało się  już świąteczną tradycją. W tym roku, choć spotkanie z mieszkańcami Szafarni i okolic w sali koncertowej się nie odbędzie, dzięki łączom internetowym będzie można wysłuchać koncertu i włączyć się do śpiewania. Jeszcze przed świętami, w środę 23 grudnia o godzinie 19.00, zapraszamy na XII Szafarski Wieczór Kolęd online. Najpiękniejsze polskie kolędy wykona zespół Claritas, w składzie: Agnieszka Brzezińska – syntezator, flet, śpiew; Aleksandra Okoniewicz- instrumenty perkusyjne, śpiew; Wojciech Chachuła – gitara, akordeon, śpiew; Radosław Drwęski – gitara basowa, śpiew. Koncert, poprzedzony podsumowaniem roku przez panią dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, dostępny będzie na stronie i Facebooku Ośrodka.

Z kolei w święta Bożego Narodzenia zabierzemy Państwa w muzyczną podróż do Szwajcarii. Ze swojego domu w Genewie dwoje muzyków – pianistka Joanna Maurer wraz z mężem, skrzypkiem Klausem Muarerem – zaprezentuje specjalny bożonarodzeniowy program muzyczny. W ich interpretacji zabrzmią kolędy polskie i zagraniczne w ciekawych opracowaniach, w tym m.in. Witolda Lutosławskiego, w aranżacjach na fortepian i skrzypce oraz na cztery ręce. Film Kolędowy prezent ze Szwajcarii będzie można obejrzeć na stronie i Facebooku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni
w pierwszy dzień świąt, 25 grudnia o godzinie 17.00.

Po świętach, 27 grudnia o godzinie 17.00, udostępnimy online słuchowisko słowno-muzyczne o Bożym Narodzeniu przygotowane przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
w Toruniu we współpracy z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze świąteczną ofertą online naszej instytucji. Wszystkie filmy dostępne będą na:

www.szafarnia.art.pl

https://www.facebook.com/ChopinCentre

 • grafika wieczór kolęd

Kolarski Golub-Dobrzyń

22 grudnia 2020 roku przybyli z wizytą do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego oraz wiceburmistrz Róży Kopaczewskiej, Prezes Toruńskiego Klubu Kolarskiego „PACIFIC” Jarosław Szczepanowski oraz Wiceprezes ds. Sportowych Leszek Szyszkowski. Przedstawiciele klubu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku złożyli życzenia dla mieszkańców, pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia i jednostek podległych.

Były również podziękowania dla Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia za pomoc w organizacji sportowego wydarzenia jakim był w tym roku Wyścig Kolarski Elity Kobiet pn. „Śladami Królewny Anny Wazówny”. Z uwagi na dobrą dotychczasową współpracę, podczas spotkania podjęty został temat organizacji w 2021 roku z miastem kolejnego kolarskiego wyścigu.

 • zdjęcie kolarski Golub-Dobrzyń
 • podziękowania
 • zdjęcie bombki i choinki

Z życzeniami dla mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem bardzo miłą wizytę złożyli Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia Mariuszowi Piątkowskiemu oraz wiceburmistrz Róży Kopaczewskiej, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, wicestarosta Danuta Malecka, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz wraz ze skarbnikiem Iwoną Górską i Proboszcz Parafii pw. Świętej Małgorzaty w Łobdowie ksiądz Piotr Rutkowski.

Warto nadmienić, że co roku Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia odwiedza ksiądz Piotr Rutkowski, grając kolędy na akordeonie i składając życzenia świąteczno-noworoczne mieszkańcom oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Ksiądz znany jest z zamiłowania między innymi do historii oraz muzycznych pasji.

Dziękujemy wspaniałym gościom za spotkanie.

 • spotkanie zdjęcie

Uwaga Konkurs!

 • grafika Uwaga konkurs

Betlejemskie Światełko. Harcerze przekazali na ręce Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia i wiceburmistrz Betlejemskie Światło Pokoju dla wszystkich mieszkańców

Dziś 23 grudnia 2020 roku do Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju Harcerze z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Golub-Dobrzyń.

Światełko zostało przekazane na ręce Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego oraz wiceburmistrz Róży Kopaczewskiej wraz z życzeniami świąteczno-noworocznymi dla mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia.

Betlejemskie Światło Pokoju jest coroczną skautową i harcerską akcją przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

 • światełko pokoju grafika
 • światełko pokoju grafika
 • światełko pokoju grafika

Regulamin - konkurs ekologiczny

Gazyfikacja Golubia-Dobrzynia.

Informacje dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zainteresowanych przyłączem do sieci.
Szanowni Państwo przypominamy o funkcjonującym w naszym mieście BIURZE WSPARCIA INWESTYCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wykfalifikowany personel pomoże Państwu w uzyskaniu wszelkich informacji odnośnie trwającej inwestycji budowy infrastruktury sieci gazowej w Golubiu-Dobrzyniu.
Zachęcamy do kontaktu:
BIURO WSPARCIA INWESTYCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POK. NR 15
TEL. 56 444 93 50, 604 913 031
mjaworska@golub-dobrzyn.pl
URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
UL. PLAC 1000-LECIA 25
 • 1

Nagrody czekają!! Czekamy na pracę !!

 • 2

Konkurs ekologiczny !!

 • 3

Informacja!

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. (sylwester) Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia będzie czynny w godzinach 7:30-13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • grafika informacja o pracy urzędu w sylwestra

Gratulacje dla Oliwii Kępczyńskiej. 2020 rokiem sukcesów zawodniczki Szkółki Kolarskiej działającej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu

Dziś 30 grudnia 2020 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z wiceburmistrz Różą Kopaczewską oraz kierownikiem Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu pogratulowali wspaniałych sukcesów kolarskich Oliwii Kępczyńskiej. Oliwia od 3 lat trenuje w Sekcji Kolarskiej działającej w Szkółce przy OSiR w Golubiu-Dobrzyniu. Burmistrz złożył również podziękowania na ręce rodziców Państwa Katarzyny i Janusza Kępczyńskich oraz trenera Wiesława Młodziankiewicz. W liście gratulacyjnym dla Pana Wiesława skierował wyrazy wdzięczności za zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej i sportu oraz pracę i doświadczenie, które przyczyniły się do wielu sukcesów utalentowanej młodzieży. Natomiast rodzicom Oliwii złożył wyrazy uznania za wysokie wyniki sportowe córki oraz rodzicielskie wsparcie, pomoc, które umożliwiły zdobycie wielu wyróżnień nie tylko w regionie ale również kraju.

Należy wspomnieć, że przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu działa Szkółka Kolarska, która zajmuje się naborem oraz szkoleniem ABC kolarstwa. Zawodnicy wyróżniający się w szkółce kolarskiej przechodzą do Sekcji Kolarskiej gdzie otrzymują licencję kolarską, która umożliwia ściganie się i branie udziału w zawodach dla stowarzyszonych w klubach i sekcjach. Oliwia Kępczyńska jest zawodniczką sekcji i trenuje 3 lata. Natomiast największe sukcesy przyszły w 2020 roku pomimo panującej pandemii Covid 19. Największy sukces Oliwii to Wicemistrzostwo Polski na szosie w jeździe drużynowej gdzie wystartowała o kategorię wyżej ścigając się z zawodniczkami o 2 lata starszymi (zawody odbyły się w Godzieszach Wielkich k/Kalisza). Wicemistrzyni Polski w finale Pucharu Polski ze startu wspólnego (zawody w Koźminku k/Kalisza). Jest brązową medalistką na torze w wyścigu eliminacyjnym (tor kolarski w Pruszkowie). Mistrzyni Międzywojewódzka Młodziczek w wyścigu jazdy indywidualnej na czas ze startu wspólnego i w jeździe dwójkami. Na szosie ze startu wspólnego wygrała wszystkie wyścigi w Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Lidze Uczniowskich Klubów Sportowych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.

 • GRATULACJE ZDJĘCIA
 • GRATULACJE
 • GRATULACJE
 • GRATULACJE

Konkurs Sylwestrowy

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia przeznaczył dla mieszkańców miasta 50 sylwestrowych kubeczków. Wystarczy zadzwonić w dniu 31 grudnia 2020 roku (czwartek) w godzinach 11:30-12:30 pod numer telefonu 734 417 930 z hasłem „sylwester”. Pierwsze 50 osób otrzyma okolicznościowy kubek.

Czekamy na telefony – czwartek 31 grudnia!

 • KUBECZKI ZDJĘCIE

Szczęśliwego Nowego 2021 Roku!

 • grafika Szczęśliwego Nowego 2021 Roku

Kondolecje

 • kondolencje kordowska

IMIONA NASZYCH MALUCHÓW.

Wybór imienia to bardzo ważna decyzja, zostaje ono bowiem z nami na całe życie. Rodzice nie są w stanie przewidzieć, czy spodoba się ono im potomkom i czy po latach znów będzie uważane za ładne. Wybierając imię najczęściej kierują się m.in. tradycjami rodzinnymi i coraz częściej - także modą. Zgodnie z prawem już od kilku lat rodzice mogą wybrać dla swojej pociechy imię obce i to niezależnie od własnego obywatelstwa i narodowości. Nadal obowiązuje zasada nadawania maksymalnie dwóch imion, które nie mogą być ani ośmieszające, ani nieprzyzwoite.

Najpopularniejszym imieniem jakie rodzice wybrali dla urodzonych w 2020 roku dziewczynek było tak jak rok wcześniej imię ,,Zuzanna''. Popularne były również imiona: Lena, Zofia, Blanka, Maja, Iga, Laura, Maria, Michalina, Alicja, Pola, Kornelia, Julia i Jagoda. Jeżeli zaś chodzi o imiona, jakie nosić będzie najmniej urodzonych w 2020 r. dzieci są to: Karolina, Kamila, Dominika, Weronika, Dagmara, Bianka i Nicola.
Wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców prym wiedzie ,,Jakub''. W czołówce najchętniej nadawanych imion są także: Marcel, Stanisław, Mikołaj, Nikodem, Igor, Jan, Szymon, Filip, Kacper, Leon. Rodzicom nie przypadły do gustu imiona takie jak: Tomasz, Artur, Hubert, Jarosław i Tymoteusz.
   

 

 • dzieci

Golub-Dobrzyń w statystykach

W 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowano 326 aktów urodzeń, z czego 21 to urodzenia poza granicami kraju. Najczęściej dotyczy dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Stanów Zjednoczonych i Białorusii. Dla porównania w 2019 r. zarejestrowano 290 aktów urodzeń, to o 36 urodzeń mniej niż w roku 2020. Warto zaznaczyć, że w ciągu minionych 12 miesięcy na świat przyszło więcej chłopców niż dziewczynek, choć różnice są nieznaczne (chłopców - 167, dziewczynek - 159). Najwięcej aktów urodzenia sporządzono w miesiącach: czerwcu, wrześniu i październiku. Natomiast najmniej aktów urodzenia sporządzono w miesiącach: marcu, kwietniu i maju.
   W 2020 r. na ślubnym kobiercu stanęło 88 par. Liczba małżeństw utrzymuje się na zbliżonym poziomie w stosunku do 2019 r. gdzie na założenie rodziny zdecydowały się 92 pary, 4 pary zdecydowały się na zawarcie związku małżeńskiego z obywatelami: Cypru, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Irlandii. Odnotowano ten fakt poprzez tzw. transkrypcję. Największą liczbę zawartych związków małżeńskich odnotowano w miesiącach: lipcu, wrześniu i październiku.

  Wpisano 34 orzeczenia Sądów Okręgowych o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, czyli o 23 orzeczenia mniej niż w roku poprzednim.
W minionym roku zarejestrowano 396 aktów zgonu, z czego dwa to zgony jakie nastąpiły poza granicami kraju. Wśród osób zmarłych były 163 kobiety i 222 mężczyzn. Liczba zgonów wzrosła o 18 osób w stosunku do roku poprzedniego. W ogólnej liczbie zgonów są zarówno mieszkańcy gminy oraz miasta Golub-Dobrzyń jak również osoby z innych miejscowości, których zgon nastąpił na terenie działania tut. Urzędu Stanu Cywilnego. Najwięcej aktów zgonu sporządzono w miesiącach: kwietniu, maju i sierpniu. • stayst

Informacja !

 • targowisko

Informacja !

 • krew

Informacja !

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym wraz z ułamkową częścią gruntu - ul. 17 Stycznia.

Szczególy pod adresem :https://bip.golub-dobrzyn.pl/583,przetargi

Informacja !

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym wraz z ułamkową częścią gruntu - ul. Rynek 4.

Szczególy pod adresem :https://bip.golub-dobrzyn.pl/583,przetargi

Informacja !

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Sokołowska.

Szczególy pod adresem:https://bip.golub-dobrzyn.pl/583,przetargi

Czyste Powietrze w Golubiu-Dobrzyniu

Porozumienie Miasta Golubia-Dobrzynia z WFOŚiGW w ramach realizacji programu "Czyste Powietrze".
Informujemy, że w dniu 14.12.2020 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu realizacji programu ,,Czyste Powietrze’’, którego celem jest poprawa jakości powietrzeoraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W celu lepszej realizacji zadania dotyczącego ,,Czyste powietrze’’ z tutejszego urzędu została wydelegowana osoba w celu przeszkolenia się w tym zakresie. Po odbyciu szeregu szkoleń, dla wszystkich mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia zostanie uruchomiona pomoc w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie, o czym zostaną Państwo poinformowani.
Ponadto informuję, że w celu wydawania zaświadczeń (stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie w WFOŚiGW) w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia upoważnił Dyrektora MOPS-u ul. Kilińskiego 10 w Golubiu-Dobrzyniu.
 • czyste powietrze

Kondolecje

 • kondolencje Różyczka pdf

Kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Miejskim Ośrodkiem Polityki Społecznej

 • numery wewnętrzne
 • mops
 • instrukcja

WŁADZE MIASTA WSPIERAJĄ ODDOLNE INICJATYWY JADŁODZIELNIA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Dziś Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska spotkała się z panią Iwoną Matusiak-Abel inicjatorką pomysłu postawienia niewielkiej „jadłodzielnii” w mieście, czyli miejsca w którym mieszkańcy miasta mogliby dzielić się jedzeniem oraz do którego mogłyby trafiać produkty z krótkim terminem ważności np. od lokalnych właścicieli sklepików. Pomysłodawczyni jak i Władze Miasta są zgodni, że nad jadłodzielnia opiekę sprawować będą wolontariusze, a korzystanie z niej odbywać się będzie zgodnie z regulaminem i na odpowiedzialność uzytkowników.
W nawiązaniu do spotkania Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia wystosował pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu z zapytaniem na temat obwiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania tzw. „jadłodzielni”, zwłaszcza w okresie pandemii.
Koszt nowej lodówki to około 1000 zł plus wydatek związany z wykonaniem obudowy. Pani Iwona ma zamiar aktywnie zachęcać wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w tę szlachetną inicjatywę. Pani wiceburmistrz Róża Kopaczewska zapewniła pomysłodawczynię o wsparciu władz miasta w realizacji tej inicjatywy. Zakup lodówki z budżetu miasta jest możliwy, wymaga jednak aprobaty rady miasta. Warto wspomnieć, że pani Iwona jest również inicjatorką pomysłu ustawienia półki na znicze przy cmentarzu miejskim, na której będziemy mogli ustawiać dobrej jakości znicze do ponownego wykorzystania. Pani wiceburmistrz również i ten pomysł ocenia jako trafiony.
Po uzyskaniu wymaganych zgód/pozwoleń zwrócimy się do mieszkańców miasta z prośba o wskazanie dogodnego miejsca, na którym zostanie ustawiona jadłodzielnia oraz półka na znicze. Gratulujemy pani Iwonie ciekawych pomysłów i chęci realizacji działań korzystnych dla szerokiej grupy naszych mieszkańców. Jeżeli macie Państwo pomysły i inicjatywy czekamy na nie, być może uda się je zrealizować.

 • 9

TRANSPORT OSÓB DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

Miasto Golub-Dobrzyń zapewnia osobom niepełnosprawnym i starszym transport do punktu szczepień przeciwko COVID 19.
W celu sprawnej realizacji transportu osób do punktów szczepień powołany został koordynator ds. szczepień pan Roman Mirowski.
Każdy kto spełnia następujące przesłanki oraz potrzebuje transportu do Punktu Szczepień proszony jest o kontakt z infolinię 728-587-038, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
Z transportu zorganizowanego przez Miasto Golub-Dobrzyń będą mogły skorzystać osoby mające problem z przybycie do punktu szczepień, które:
-posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
-mają problem z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, schorowane bez możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień).
Więcej szczegółów udziela koordynator ds. szczepień – p. Roman Mirowski (tel. 604-760-405).

 

 • COVID

Kondolecje

 • kondolencje Jagielski

UWAGA! UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W OKRESIE ZMIOWYM!

Przypominamy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Ponadto informujemy, iż na terenie miasta Golubia-Dobrzynia znajdują się zarówno drogi miejskie, powiatowe jak i wojewódzkie tj.
1. Szosa Rypińska, Piłsudskiego, Wodna, Hallera, PTTK. W przypadku tych ulic podmiotem odpowiedzialnym za ich prawidłowe utrzymanie jest Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie,
 2. Toruńska, Zamkowa, Charszewskiego, Plac 1000-lecia, Lipnowska. W przypadku tych ulic podmiotem odpowiedzialnym za ich prawidłowe utrzymanie jest Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu,
 3. Sokołowska, Brodnicka, Słuchajska, Dworcowa. W przypadku tych ulic podmiotem odpowiedzialnym za ich prawidłowe utrzymanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu.
 Na pozostałych, nie wymienionych wyżej drogach na terenie miasta utrzymanie porządku leży w zakresie obowiązków Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. Jeżeli stwierdzicie Państwo sytuację zagrażającą bezpieczeństwu na jezdniach, czy też chodnikach na terenie miasta, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 56 683 54 11-12. lub mailowo pod adresem: um@golub-dobrzyn

 • drogi

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku

 

Powiat Golubsko-Dobrzyński od dnia 1 stycznia 2021 r. kontynuuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
z uwagi na liczbę mieszkańców Powiat może otworzyć dwa punkty świadczące taką pomoc.

Jeden z punktów prowadzony jest na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką
i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Punkt ten mieści się przy ul. Plac 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 11:30 do 15:30.

Drugi punkt prowadzony jest na podstawie umowy zawartej z organizacją pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert i  funkcjonuje w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 9 listopada
2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w 2021 roku.   

W wyniku przeprowadzonego konkursu spośród pięciu ofert Zarząd Powiatu dokonał ostatecznego wyboru jednej oferty, która spełniała zarówno wymogi formalne, jak i merytoryczne. Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mieszczący się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Plac Wolności 13 w Kowalewie Pomorskim czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek 800-1200 

Wtorek 800-1200 

Środa 1500-1900

Czwartek 800-1200 

Piątek 1500-1900 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232) nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

W chwili obecnej ze względu na sytuację epidemiologiczną porady odbywają się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 784 637 815

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Kolejne informacje dotyczące gazyfikacji Golubia-Dobrzynia.

W związku ze złożonym zapytaniem do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy, w dniu 8 stycznia 2021 roku otrzymaliśmy zwrotną mailową odpowiedź, w której wskazano, że inwestycja dotycząca gazyfikacji Golubia-Dobrzynia  znajduje się obecnie na etapie prac projektowych. Zakończenie tych prac zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą planowane jest na marzec 2022.

Przypominamy, że  w dniu 27 listopada 2020 r. do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia wpłynął wniosek o zaopiniowanie projektu czasowej organizacji ruchu w związku z budową gazociągu na osiedlu Drwęckim oraz Leśnym.

W zawartym opracowaniu widniał przewidywany termin wykonania robót od dnia 01 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. we wspomnianej informacji z dnia 8 stycznia br. powiadamia, że decyzja biznesowa dotycząca realizacji niniejszego przedsięwzięcia podejmowana będzie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Wówczas w przypadku pozytywnej decyzji o gazyfikacji spółka zwróci się do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia i jego mieszkańców o składanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci.

 

 • gaz4

Serdecznie życzenia !

 • 1

Informacja !

Z uwagi na rozpoczęcie Narodowego Programu Szczepień przeciwko SARS-COV-2 i zabezpieczeniem przez Miasto Golub-Dobrzyń transportu określonych w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego grup mieszkańców Golubia-Dobrzynia do Punktu Szczepień, prosimy zainteresowane podmioty posiadające własną działalność gospodarczą w zakresie usług przewozu osób (posiadających stosowne zezwolenia) oraz spełniających kryteria określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego (w załączeniu), chcące odpłatnie wykonać ww. usługę o kontakt z Koordynatorem Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia ds. Szczepień Panem  Romanem Mirowskim tel. 604-760-405  do piątku 22.01.2021 do godz. 10.00|
https://www.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-transportu-do-punktow-szczepien-przeciw-covid-19-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce

XXXVII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

 

       Informuję o XXXVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 26 STYCZNIA 2021 roku o godz. 14:30 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

 Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. .Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Podjęcie uchwał:
  a)w sprawie uznania petycji z dnia 11 grudnia 2020 r. za niezasługującą na uwzględnienie;
  b)
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej;
  c)
  w sprawie odmowy uzgodnienia projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/403/20 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020r.
  d)
  w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”;
  e)
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;
  f)
  w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Mieście Golubiu-Dobrzyniu na lata 2021-2025;

 

  12.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

  13.Wolne wnioski.

  14.Zamknięcie sesji.

 

 

           

Z poważaniem          

 

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Pietrzak       

        

 

Dnia 22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się powstanie styczniowe - najdłużej trwający i najbardziej masowy ruch niepodległościowy XIX w., wymierzony przeciwko zaborcy rosyjskiemu. W dniu 158. rocznicy wybuchu powstania styczniowego Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska wraz z delegacjami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy Golub-Dobrzyń złożyły wiązanki i znicze pod pomnikiem, zbudowanym w hołdzie bohaterom zbrojnego wystąpienia przeciwko Rosji 1863 – 1864. Ksiądz kanonik Jarosław Wacław Kulesza Proboszcz Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą przypomniał historię powstańców oraz odmówił modlitwy w ich intencji.

 • składanie kwiatów pod pomnikiem powstańców styczniowych
 • składanie kwiatów pod pomnikiem powstańców styczniowych
 • składanie kwiatów pod pomnikiem powstańców styczniowych
 • składanie kwiatów pod pomnikiem powstańców styczniowych
 • składanie kwiatów pod pomnikiem powstańców styczniowych
 • składanie kwiatów

W Golubiu-Dobrzyniu zamontowano 3 kamery monitoringu miejskiego

Informujemy, iż celem poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz utrzymania porządku Miasto Golub-Dobrzyń na części golubskiej jak i dobrzyńskiej zamontowało trzy kamery monitoringu miejskiego. Kamery obserwować będą: ławeczki usytuowane przy ulicy Zamkowej, część rynku z kamienicami od nr 1 do nr 7 oraz Plac 1000 – lecia.

 • monitoring
 • monitoring
 • monitoring

Zapraszamy

 • pożycie małżeńskie

Szanowni Państwo,

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r., (Dz. U. poz. 153) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów w związku z wystąpieniem epidemii: z odbycia 10-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, osoby te są zobowiązane przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polski lub angielskim.

Szanowni Państwo,

Bezpłatny numer styczniowego wydania Ziemi Golubsko-Dobrzyńskiej jest już do Państwa dyspozycji!. Do pobrania w Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy, lokalnych sklepach i instytucjach oraz online pod linkiem https://tiny.pl/r1bfz

W styczniowym numerze można przeczytać artykuły m. in. o: Golub-Dobrzyń z najniższym zadłużeniem, Rok 2020 pod znakiem inwestycji w miejskich jednostkach, Wspomnienie obchodów 17 stycznia 2020.

Zachęcamy do lektury!.

 • grafika Ziemia Golubsko-Dobrzyńska

Kondolencje

 • kondolencje Borowski

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Pan Mariusz Piątkowski  - Gminny Komisarz Spisowy w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  w 2021 r. W Gminie Miasto Golub-Dobrzyń do realizacji NSP 2021 potrzebnych jest 5 rachmistrzów spisowych.

NSP 2021 odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.), według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu  e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 1. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany  za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 2. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 1. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 1. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 2. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
 1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
 2. format pliku - JPG,
 3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
  • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
  • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego. Rachmistrz będzie korzystał                             z urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, który stanowi załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych (w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19) z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

 1. Zgłoszenie z następującymi danymi kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.
 1. Oświadczenie o:
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
 • o byciu świadomym odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia - ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: um@golub-dobrzyn.pl , platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 2. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 3. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 4. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 5. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 6. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w  Gminnym Biurze Spisowym w  Golubiu-Dobrzyniu – nr tel. 56 4444 93 28, e-mail: jzakrzewska@golub-dobrzyn.pl – Pani Joanna Zakrzewska – gminny koordynator spisowy

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1775, z późn. zm.).

 

 

 

 

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1z późn. zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

   I.     Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Pan Mariusz Piątkowski.

 II.     Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

-  pocztą tradycyjną na adres:  Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,

-  pocztą elektroniczną na adres e-mail: pkuczkowski@golub-dobrzyn.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.     Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

-  art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.                     (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit  a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

IV.     Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące  z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby
i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 V.     Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

VI.     Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-  dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

-  sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-  przenoszenia danych,

-  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

-  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,

-  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII.     Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

 VIII.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 • Plakat_NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO_NSP2021_wersja1

W dniu 31.01.2021r. zakończyło się wsparcie dla uczestników pierwszego turnusu Dziennego Domu Pobytu w Golubiu-Dobrzyniu. Z tej okazji Burmistrz Miasta przekazał upominki dla mieszkańców biorących udział w projekcie. W związku z tym, że ze względów epidemicznych nie można było zorganizować hucznego pożegnania podopieczni otrzymali gadżety w swoich domach za pośrednictwem pracowników Dziennego Domu Pobytu.

W turnusie trwającym 8 miesięcy uczestniczyło 20 mieszkańców Miasta. Ponadto wsparciem objęto także 10 opiekunów faktycznych, dla których przeprowadzono wsparcie grupowe oraz konsultacje indywidulane. Uczestnikom turnusu zapewniano wsparcie asystenta osób niesamodzielnych, fizjoterapeuty, psychologa, dietetyka oraz specjalistów zewnętrznych (np. z zakresu muzykoterapii, arteterapii, ergoterapii, terapii ruchem). Codziennie otrzymywali także wyżywienie.

Mamy nadzieje, że kolejne turnusy będą cieszyły się takim samym, a może nawet większym zainteresowaniem. Przypominamy, że projekt jest skierowany do osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, które nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. ubieranie, jedzenie). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • z Miejskim Ośrodkiem Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu tel. 56 444 93 47 lub
 • z Kierownikiem Dziennego Domu Pobytu w Golubiu-Dobrzyniu tel. 500 660 786
 • logo projektu
 • zakończenie projektu zdjęcie
 • zakończenie projektu zdjęcie

Kondolecje

 • kondolencje franek

Kondolecje

 • kondolencje warlikowski

Przekaż 1% podatku

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Wdzięczni za  wieloletnią Państwa hojność, po raz kolejny prosimy o przekazanie na rzecz naszej Szkoły 1% z Państwa podatku. Fundusze uzyskane w ubiegłych latach dzięki akcji „1% dla Jedynki” zostały przez nas wykorzystane na poprawę warunków i jakości nauki naszych uczniów. Dzięki przekazanym nam środkom możemy dziś poszczycić się m. in. systematycznie modernizowanymi, nowoczesnymi klasopracowniami, kolejnymi nowymi szatniami dla uczniów, urządzonym placem zabaw, mogliśmy również nagradzać uczniów za osiągnięcia w wielu dziedzinach.

Jak to zrobić?

Wystarczy, że w odpowiednim formularzu PIT za rok podatkowy 2020  wpiszecie Państwo numer        KRS 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Szkole oraz nazwę i adres naszej Szkoły.

Jeden procent - to niewiele, jednak pomnożony przez wielu podatników daje  znaczną kwotę wspomagającą pracę Szkoły.

Z góry DZIĘKUJEMY za życzliwość i każdą, nawet symboliczną, złotówkę.

 

 • grafika

Rekrutacji do klas 0 i klas 1 na rok szkolny 2021/2022 .

 • SC36421020811200
 • SC36421020811210

Informacje ZUS

E-wizyta w ZUS możliwa także w sprawach emerytur i rent międzynarodowych

Z e-wizyty w ZUS korzysta codziennie kilkuset klientów. Teraz podczas wideorozmowy z pracownikiem ZUS klienci mogą także załatwić sprawy w zakresie świadczeń międzynarodowych.

W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłaca ponad 9 tys. zagranicznych emerytur i rent, w całym kraju ponad 235 tys. Osób, które pracowały przez część swojej kariery zawodowej za granicą, jest coraz więcej. Wiele z nich zbliżając się do wieku emerytalnego, zastanawia się, czy praca za granicą liczy się do ich emerytalnego stażu,  czy otrzymają polską, czy zagraniczną emeryturę. Pytań i wątpliwości w tym temacie jest dużo, stąd też nowa usługa dla klientów ZUS, czyli możliwość wideorozmowy z pracownikiem ZUS w sprawach emerytur i rent międzynarodowych - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zanim złożymy wniosek, bądź zaczniemy kompletować dokumenty, warto wcześniej skonsultować się
z ekspertem, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości i otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące świadczenia za pracę w różnych krajach. Teraz jest to wyjątkowo łatwe, bo w swojej sprawie można porozmawiać
z pracownikiem przez internet, bez wychodzenia z domu – dodaje rzeczniczka.

 

Wystarczy telefon z dostępem do internetu

Aby można było odwiedzić ZUS online, wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem. Umawianie wideorozmowy jest bardzo proste, wystarczy wejść na stronę www.zus.pl i odszukać zakładkę e-wizyta,
a następnie kliknąć link „Umów się na e-wizytę”. W przypadku świadczeń międzynarodowych należy wybrać temat wideorozmowy „Emerytury i renty międzynarodowe”. Warto pamiętać, że poszczególne oddziały ZUS obsługują sprawy z różnych krajów, dlatego najlepiej już na tym etapie wybrać odpowiednią placówkę zajmującą się realizacją umów międzynarodowych. Bydgoski oddział ZUS obsługuje Włochy, a toruński Danię, Szwajcarię i Węgry. 

Poniżej lista oddziałów i przypisanych do nich krajów:

 • Oddział ZUS w Bydgoszczy - Włochy;
 • Oddział ZUS w Chrzanowie - Belgia;
 • Oddział ZUS w Gdańsku – Wielka Brytania;
 • Oddział ZUS w Częstochowie – Wielka Brytania;
 • Oddział ZUS w Krakowie - Holandia;
 • Oddział ZUS w Lublinie - Irlandia;
 • I Oddział ZUS w Łodzi – Cypr, Grecja, Malta,  Kanada, Korea Południowa, Quebec,
 • Oddział ZUS w Nowym Sączu – Czechy, Słowacja, Australia,
 • Oddział ZUS w Opolu – Niemcy;
 • Oddział ZUS w Elblągu – Niemcy;
 • Oddział ZUS w Wałbrzychu – Niemcy;
 • Oddział ZUS w Płocku – Niemcy;
 • Oddział ZUS w Rzeszowie – Hiszpania, Portugalia; Ukraina, Mołdawia, Mongolia,
 • Oddział ZUS w Szczecinie – Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Szwecja;
 • Oddział ZUS w Tarnowie – Austria, Lichtenstein, Słowenia;
 • Oddział ZUS w Toruniu - Dania, Szwajcaria, Węgry;
 • I Oddział ZUS w Warszawie – Bułgaria, Chorwacja, Francja, Luksemburg, Rumunia, USA, Macedonia Północna, Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina.

Jak połączyć się z ekspertem ZUS

Dzień przed spotkaniem klient otrzyma sms z przypomnieniem o e-wizycie, na wskazany podczas rejestracji numer telefonu. Natomiast w dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem otrzyma maila, w którym będzie link do rozmowy. - To klient inicjuje rozmowę z ekspertem ZUS. Umówionego dnia  i o konkretnej godzinie musi wejść na podany w emailu link i dopiero wówczas nastąpi połączenie online z pracownikiem ZUS. Jeśli chcemy uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, koniecznie trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty - tłumaczy Krystyna Michałek.
Więcej szczegółów na temat e-wizyty w ZUS można uzyskać pod adresem www.zus.pl/e-wizyta.

 

ZUS i policja ostrzegają seniorów

Pół miliona emerytów i rencistów z województwa kujawsko-pomorskiego jeszcze w lutym otrzyma z ZUS-u wraz z PITem ulotkę „Nie daj się oszustom!”. Materiał przygotowała bydgoska policja. Wszystko po to, by informacja jak chronić się przed oszustami, gdzie szukać pomocy, trafiła do seniorów z naszego województwa.

 

W 2018 roku Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska i Komendant Głównym Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk podpisali porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli. Ulotka to jeden z wymiernych efektów tego porozumienia.

 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła co roku do swoich klientów deklaracje podatkowe PIT. W tym roku do tej korespondencji dołączyliśmy ulotkę „Nie daj się oszustom!” opracowaną przez bydgoską Komendę Miejską Policji. Wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie naszych seniorów, dlatego w tym roku wykorzystaliśmy ten kanał komunikacji do włączenie się do działań profilaktycznych policji. Chcemy wyczulić seniorów na wszelkie możliwe zagrożenia, w tym szczególnie na oszustwa. Mamy nadzieję, że to pomoże im uchronić pieniądze, na które tak ciężko pracowali przez całe życie – mówi Monika Bernadowicz, Zastępca Dyrektora ds. świadczeń Oddziału ZUS w Bydgoszczy.

 

ZUS także od wielu lat we współpracy z instytucjami finansowymi zachęca świadczeniobiorców do korzystania z bezgotówkowych form wypłaty świadczeń.  Już trzy czwarte seniorów otrzymuje świadczenie z ZUS na konto bankowe. Wypłata świadczeń na rachunek bankowy to większe bezpieczeństwo dla seniorów. Ogranicza ryzyko kradzieży pieniędzy w wyniku oszustw znanych jako „metoda na wnuczka” czy „na policjanta” - dodaje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Raz po raz możemy przeczytać w mediach o próbach kradzieży czy wyłudzeniu danych przez oszustów. Co rusz oszuści wymyślają nowe sposoby, w jaki sposób wykorzystać ufność osób starszych. Bardzo często podszywają się pod urzędników różnych instytucji, tym samym dając sobie większą wiarygodność. - Po raz kolejny przestrzegamy, że pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów w domu, by przeliczyć im świadczenie, czy wypłacić jakieś należności. O tym jak oszuści próbują zdobyć zaufanie, jakie mają sposoby na wyłudzenia, ale też gdzie szukać pomocy - będzie można przeczytać w ulotce przygotowanej przez bydgoską policję. Dlatego już teraz zachęcamy do uważnego jej przeczytania i po raz kolejny przestrzegamy: zanim wpuścisz do domu obcą Ci osobę, upewnij się, że reprezentuje firmę, urząd, na który się powołuje -  mówi Monika Bernadowicz.

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • zdjęcie ZUS
 • zdjęcie e-wizyta
 • zdjęcie4- autor KMP

Dnia 09.02.2021 r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z zespołem projektowym sporządzającym dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: "Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na Osiedlu Panorama". W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Kierownik Wydziału Infrastruktury wraz z pracownikami oraz projektanci odpowiednich branż. Podczas spotkania przeanalizowana została wstępna koncepcja zagospodarowania terenu. Po otrzymaniu dokumentacji oraz wszelkich pozwoleń, miasto będzie starało się o dofinansowanie na realizację powyższego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

 • zdjęcie spotkanie w sprawie koncepcji oś Panoramy
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
https://www.golub-dobrzyn.pl/aktualizacja/?modul=tresc
 • grafika informacja
 • grafika informacja

Rekrutacja do klas 0 i 1 na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

Od 22 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu będą trwać zapisy dzieci do kl. I szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych.
Dzieci z rocznika: - 2015 do oddziału przedszkolnego (kl. „0”) – wypełnia się wniosek, - 2014 do kl. I – wypełnia się zgłoszenie lub wniosek. Na wniosek rodzica, do kl. I może być przyjęte dziecko, które w roku kalendarzowym 2020 kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu: www.sp1golub.szkolnastrona.pl i w Sekretariacie Szkoły.
Załączniki: 1. Zgłoszenie do klasy pierwszej
2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
3. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
4. Harmonogram rekrutacji.
 • informacja o rekrutacji

Tort dla Walentynki

Z okazji Święta Zakochanych, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia przeznaczył dla mieszkańców miasta 30 tortów w kształcie serca. Wystarczy w dniu 11 lutego 2021 roku (czwartek) w godzinach 19:00-20:00 wysłać sms z życzeniami walentynkowymi na numer telefonu 734 417 930.
Pierwsze 30 osób, które wyślą smsa wygrywa.

Czekamy na smsy z życzeniami.

Ze zwycięzcami skontaktujemy się za pomocą smsa w piątek do godziny 09:00
Tort będzie do odbioru w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 1000-lecia 25, w piątek tj.12 lutego 2021 roku, w godzinach 12:00 do 14:00.

 

 • konkurs walentynki dobry

Tort dla Walentynki! Konkurs Miasta Golubia-Dobrzynia rozstrzygnięty!

Rozstrzygnęliśmy walentynkowy konkurs. Pierwsze 30 osób, które wysłały smsa z życzeniami walentynkowymi dziś otrzyma tort. Zwycięzcy zostali już poinformowani. W ramach konkursu wysłaliście Państwo ponad 150 smsów z pięknymi życzeniami.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie oraz życzymy smacznego!.

 • zdjęcie tortu walentynkowego
 • zdjęcie tortu walentynkowego
 • zdjęcie tortu walentynkowego

Zagrożenie związane ze śniegiem zalegającym na dachach

W związku ze zwiększonymi opadami śniegu, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, o obowiązkach zachowania bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych, wynikających z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Obowiązek ten dotyczy także tymczasowych obiektów budowlanych, takich jak przekrycia namiotowe. Zalegający w nadmiernej ilości śnieg może spowodować uszkodzenie obiektu lub zagrożenie takim uszkodzeniem.

W przypadku wystąpienia intensywnych, nadmiernych opadów śniegu, konieczne jest niezwłoczne usunięcie nadmiernej pokrywy śnieżnej z dachów, usuwanie sopli, nawisów lodowych i śniegowych.

Sylwia Foksińska  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu
          

 • dach

Mamy zwycięzców konkursu pn. „Ekologia na co dzień"

W dniu 05.02.2021 roku komisja konkursowa dokonała oceny prac złożonych w ramach konkursu ekologicznego. W ramach konkursu złożono 35 prac. Zgodnie z pkt IV ust 5 regulaminu konkursu prace musiały być wykonane w formacie A4, A5. Spośród złożonych prac 5 nie spełniło tego kryterium i nie były brane pod ocenę. Na podstawie pkt IV ust 11. Regulaminu odrzucono jedną pracę - do konkursu przekazano drogą malinową zdjęcie wraz z zdjęciem oświadczeń, jednakże nie przesłano oryginału prac wraz z oświadczeniami. Pozostałe prace spełniły kryteria zawarte w regulaminie. Komisja wyłoniła zwycięzców: I miejsce - Paweł DROŻDZAK II miejsce - Hubert NOWAK III miejsce -Agnieszka NOWAK IV miejsce - Piotr WOŁYŃSKI V miejsce - Iwona OPACKA VI miejsce - Paulina BŁOTNICKA Zwycięzca konkursu otrzyma laptop. Natomiast nagrodzeni uczestnicy od II do VI miejsca otrzymają tablety. Kolejne miejsca to nagrody pocieszenia w postaci dzbanków filtrujących wodę. Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!.

 • konkurs ekologiczny

       Szanowny Mieszkańcy

       Informuję o XXXVIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się  w dniu 16 LUTEGO 2021 roku o godz. 16:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

 Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia  22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok;
  b)
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;

      4.Zamknięcie sesji.

 

 

           

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miasta

            Łukasz Pietrzak

 

1% podatku dla Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

Drodzy Rodzice i Przyjaciele Szkoły!

Zwyczajem lat ubiegłych rozpoczynamy akcję

„Przekaż 1% swojego podatku na rzecz szkoły”

Akcja skierowana jest do wszystkich, którzy objęci są obowiązkiem rozliczania swoich dochodów z Urzędem Skarbowym. Procedura przekazania 1% podatku sprowadza się do wypełnienia odpowiednich rubryk w zeznaniu PIT za 2020 rok.

Przekazanie i rozliczenie zebranych na rzecz szkoły pieniędzy następuje poprzez Organizację Pożytku Publicznego posiadającą nr KRS. Nasza szkoła współpracuje z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole – KRS 0000121592

Pieniądze pozyskane z odpisów podatników są wydatkowane przez szkołę na ściśle określone cele.

Za 2019 rok szkoła otrzymała z tytułu 1% podatku kwotę 10 096,56 zł, z której kupiono m.in. projektory i komputery do klasopracowni.

 UWAGA!

Procedura przekazania 1% podatku zmienia swą formę!

Począwszy od 2020 roku zeznanie za podatnika wypełniać będzie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Podatnik będzie mógł zapoznać się ze swoim zeznaniem podatkowym do 30 kwietnia 2021 roku poprzez zalogowanie się na Portalu podatkowym (potrzebny będzie PESEL i kwota przychodu za 2019 rok). Po zalogowaniu podatnik może wprowadzić zmiany w swoim zeznaniu w zakresie m.in. przekazania kwoty 1% podatku.

Chcąc przekazać 1% dla Zespołu Szkół Miejskich należy wpisać:

w części "K" zeznania:

- w rubryce 132 nr KRS - 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

- w rubryce 133 kwotę odpisu 1% odpisu od podatku

w części "L" zeznania:

- w rubryce 134 nazwę naszej szkoły: Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

- w rubryce 135 podatnik w kwadracie stawia x

 • grafika plakat 1odatku dla Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

XXXIX Sesja Rady Miasta Golubi-Dobrzynia

                                                                       Golub-Dobrzyń, dnia 16.02.2021 r.

 

Mieszkańcy Miasta,

Informuję o XXXIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia 23 lutego 2021 r. o godz. 14:30 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad na stronie esesja-tv.

 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z:
  a)XXXVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
  b)XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:

           a) w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr I/5/ 2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;

           b)
w sprawie przyjęcia ,,Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017-2031’’ ;

           c)
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul.Kościuszki;

           d) w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji     deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych;

          e)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzynia;

          f)
w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń;

         g)
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w ramach Lokalnego     programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Sesji.

 

 

                             Z poważaniem

                     Przewodniczący Rady Miasta

                            Łukasz Pietrzak

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI – RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rusza rekrutacja uczestników do projektu „Moja droga do aktywności”, który realizowany jest w partnerstwie Miasta Golubia-Dobrzynia z Fundacją Gospodarczą PRO-EUROPA z siedzibą w Toruniu.

Do udziału zgłaszać mogą się osoby korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, zamieszkujące na terenie Miasta, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu przewidziano szereg form wsparcia, takich jak warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej, działania o charakterze środowiskowym (spotkania i wyjazdy integracyjne), doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe oraz staże zawodowe. Za udział w szkoleniach, kursach i stażach przysługuje stypendium szkoleniowe/stażowe. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja potrwa do 10 marca br. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Kilińskiego 10.

 

 

 • plakat_A3_2021-01-25_twoja-droga

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w dniach od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. będą trwały zapisy do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022. Wniosek wraz załącznikami można pobrać w sekretariacie przedszkola przy ul. Sienkiewicza 6 lub ze strony internetowej przedszkola: https://pp2gd.pl/  w zakładce rekrutacja do przedszkola 2021.

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie wypełnionej dokumentacji w sekretariacie przedszkola przy ul. Sienkiewicza 6 w godzinach 7:00 - 15:00.

Serdecznie zapraszamy.

 • grafika przedszkole

Informacja !

 • już jest 4

Pamiętamy‼️

 • NARODOWY DZIEŃ PAMIECI zOŁNIERZY WYKLETYCH (1)

Maraton Charytatywny

Łódzki Klub Offroadowy organizuje maraton charytatywny z Sopotu do Zakopanego, aby zebrać środki finansowe na leczenie Mai Kwiatkowskiej, 10 miesięcznej mieszkanki Łodzi, która zmaga się z chorobą SMA. 3 marca 2021 roku miłośnicy samochodów terenowych jak i quadów zawitają do Golubia-Dobrzynia by zachęcić mieszkańców do dołączenia do tak szczytnej akcji. W tym dniu organizatorzy maratonu przygotowali między innym zawody dla uczestników i dzieci czy prezentacje pojazdów. Oczywiście wszystkie działania odbędą się przy zachowaniu reżimu sanitarnego i przy respektowaniu aktualnych przepisów związanych z pandemią koronawirusa.
Zachęcamy do skorzystania i wsparcia akcji.

 • maja-golub

Kondolecje

 • kondolencje redecki

Serdeczne gratulacje !

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski w imieniu mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia oraz własnym, złożył serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia Panu st. kpt. mgr Witoldowi Juszczak z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowej PSP w Golubiu-Dobrzyniu. Życzył wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w sprawowaniu tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji.

 • dobre

Dzisiaj tj. 5 marca 2021 roku Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski wraz z wiceburmistrz Różą Kopaczewską przekazali na ręce byłego Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu st. bryg. Pawła Warlikowskiego gratulacje z okazji przejścia na emeryturę. Władze w imieniu własnym, współpracowników oraz mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia życzyli zdrowia, spokoju oraz odpoczynku na zasłużonej emeryturze. Jednocześnie podziękowali za wiele lat służby i zaangażowanie dla lokalnej społeczności.

 • grafika nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Czekoladki dla Pań

Z okazji Dnia Kobiet, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza konkurs.


Drodzy Panowie do wygrania 150 bombonierek.
Wystarczy w dniu 7 lutego 2021 roku (niedziela) w godzinach 19:00-20:00 wysłać sms z życzeniami z okazji Dnia Kobiet na numer telefonu 734 417 930.
150 pierwszych osób, które wyślą smsa wygrywa.
Czekamy na smsy z życzeniami.
Ze zwycięzcami skontaktujemy się za pośrednictwem sms w poniedziałek tj. 08.03.2021 r. do godziny 11:00.

 • dzien kobiet

Wszystkiego najlepszego !

 • kobiety poprawny

Organizacje pozarządowe złożyły wnioski o dotacje

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski w dniu 1 lutego 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert 1/2021 oraz 2/2021 na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Warunkiem przystąpienia do w/w konkursów było złożenie oferty realizacji zadania do dnia 24 lutego 2021 roku.

W wyznaczonym terminie, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej następujące organizacje złożyły wnioski: Uczniowski Klub Sportowy Rycerz, Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, Toruński Klub Kolarski Pacyfik, Miejski Klub Sportowy Drwęca, Klub Sportowy PIŁKARZ, Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin, Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP G-D”, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Kujawsko-Pomorskie, Koło Miejskie Polskiego Związku Wędkarskiego „Drwęca” Golub-Dobrzyń

W/w organizacje w sumie złożyły 10 wniosków.

Natomiast w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego następujące organizacje złożyły wnioski: Stowarzyszenie Przywrócić Pamięć, Fundacja „Aktywni Obecni”, Fundacja Life Promotion, Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna, Instytut Dyskursu i Dialogu, Klub Miłośników Starych Ciągników i maszyn Rolniczych „Retro-Traktor”, Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie Miłośników Kultury, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych  w Białymstoku- oddział COPTIOSH w Golubiu-Dobrzyniu.

W w/w zakresie w sumie wpłynęło 11 ofert.

Złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej, następnie zostaną przekazane do oceny merytorycznej komisji konkursowej, która zostanie powołana zarządzeniem przez Burmistrza. Obecnie trwa nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych.

Przypominamy, że na otwarty konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej miasto przeznaczyło175 tyś. zł a w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest 40 tyś zł.

 

 

 

 • grafika

Gazyfikacja Golubia-Dobrzynia najbardziej aktualne informacje

Dnia 24 lutego 2021 roku w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego z Dyrektorem  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Bydgoszczy Panem Sebastianem Latanowicz, Kierownikiem PSG Sp. z o.o.  w Kowalewie Pomorskim  Panem Romanem Stawickim i Wójtem Gminy Golub-Dobrzyń Panem Markiem Ryłowicz. Spotkanie dotyczyło budowy sieci gazowej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia i Gminy Golub-Dobrzyń.

Zakończono projektowanie sieci gazowej w ulicach Zamkowa, Browarowa, Kościelna o łącznej długości ok 500 m i 4 przyłącza. Planowany termin realizacji tego gazociągu to październik 2021 r.

W trakcie przygotowywania jest także dokumentacja techniczna sieci gazowej dla Osiedla Drwęckiego i Leśnego w Golubiu-Dobrzyniu oraz Osiedla Ruziec w Gminie Golub-Dobrzyń. Planowana sieć ma wynosić około 9 km długości i posiadać 360 przyłączy. Termin otrzymania pozwolenia na budowę przewiduje się na kwiecień 2022 r.

 • zdjęcie ze spotkania

Zachęcamy do korzystania z dofinansowania w ramach programu ,,Czyste powietrze’’

Przypominamy, że w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w mieście Golub-Dobrzyń, w dniu 14.12.2020 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Zakres wsparcia obejmuje:

- wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy;

- przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku (tj. ocieplenie przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych);

- zakup/montaż stolarki okiennej;

- zakup/montaż stolarki drzwiowej w tym drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe;

- zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych);

- zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła;

- zakup/montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem).

Z dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.  

Ponadto została wprowadzona możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed 15.05.2020 r.

Przedsięwzięcie nie musi być zakończone czy nawet rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku. Można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze mając dopiero w planach przedsięwzięcie. Okres, w którym przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane i zakończone wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach porozumienia w siedzibie urzędu miasta Golubia-Dobrzynia dla wszystkich mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia została uruchomiona pomoc, w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie (pokój nr 9, I piętro Urzędu Miasta). W związku z panującą epidemią prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. (56) 444 93 13.

 • grafika programu Czyste powietrze

Kondolencje

 • hania

Kondolencje

 • janina
 • woda

Członkowie Golubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate Kyokushin uczestniczyli w Seminarium Kumite Karate Kyokushin

W dniach od 4 do 7 marca 2021 roku w Wałczu odbyło się SEMINARIUM KUMITE KARATE KYOKUSHIN KENBUKAI. Program seminarium obejmował metody kształtowania techniki, IKEN, BO-NERI oraz sparingi doskonalące walkę. Zajęcia prowadził shihan BOGDAN JEREMICZoraz shihan ARTUR WILENTO. W szkoleniu uczestniczyło około 100 osób z ośrodków całego kraju. Z Golubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate Kyokushin w seminarium uczestniczyło 9 osób: JANUSZ DRYWA, TOMASZ SEMENIUK, ANITA MATURA, DARIUSZ ŻYDZIAK, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, ARTUR MAZANOWSKI, ARTUR ZGLENICKI, JAKUB KOZERSKI oraz MARCIN MACKIEWICZ. Zdobyta wiedza w czasie szkolenia zostanie wykorzystana w codziennych treningach mających na celu poprawienie techniki oraz praktycznego wykorzystania w walce. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w treningach i super atmosferę – Osu !!
Janusz Drywa
 • Seminarium Kumite Karate Kyokushin
 • Seminarium Kumite Karate Kyokushin
 • Seminarium Kumite Karate Kyokushin
 • Seminarium Kumite Karate Kyokushin

O budownictwie mieszkaniowym w Golubiu-Dobrzyniu

Dziś w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia z inicjatywy pani Minister Iwony Michałek sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów. W spotkaniu oprócz zaproszonych wójtów i burmistrzów wziął udział pan Jarosław Pucek zastępca prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Misją KZN jest wspieranie polityki mieszkaniowej państwa poprzez sukcesywne pozyskiwanie, kompleksowe analizowanie i racjonalne wykorzystywanie gruntów Skarbu Państwa. Pan Jarosław Pucek zastępca prezesa KZN przedstawił zaproszonym do Golubia-Dobrzynia samorządowcom nowo wprowadzony program rozwoju mieszkalnictwa. Założenia tego programu mają wesprzeć rozwój budownictwa czynszowego oraz mieszkań pod wynajem.

Spotkanie odbyło się w pełnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią COVID 19.

Urząd Miasta

Golubia-Dobrzynia

 • spotkanie z Panią Minister Iwoną Michałek
 • spotkanie z Panią Minister Iwoną Michałek
 • spotkanie z Panią Minister Iwoną Michałek
 • spotkanie z Panią Minister Iwoną Michałek

Informacja Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.

W związku z wprowadzonymi dalszymi obostrzeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, które niosą za sobą ograniczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i szkół oraz drastyczny spadek frekwencji w środkach transportu publicznego, zmuszeni jesteśmy podjąć trudną decyzję o czasowych ograniczeniach w realizowanej siatce połączeń i zawieszeniu
wybranych kursów autobusów regionalnych z dniem 22 marca 2021 roku. 

Dyrektor Rynku Regio

Prokurent

Daniel Maciejak

 

Informacja !

Ważne !

W zawiązku z nowymi obostrzeniami Rządu RP z dnia 25.03.2021r., od poniedziałku, tj. 29.03.2021r. do dnia 09.04.2021r. Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu będzie zamknięte dla wszystkich z wyjątkiem dzieci służb medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Dyżurująca grupa będzie funkcjonowała w budynku przedszkola przy ul. Sienkiewicza 6 w godzinach 630- 1700

Wszystkie pozostałe grupy będą objęte nauczaniem zdalnym.

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Brzóska

XL Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowni Mieszkańcy

        Informuję o XL Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

 Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie budżetu na 2021 rok;

b) w sprawie uznania petycji pt. ,,Alarm! STOP Zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” za niezasługującą na uwzględnienie;

c) w sprawie wyrażenia woli współdziałania pomiędzy Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia;

d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Szosa Rypińska oraz umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy Plac 1000-lecia;

e) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej;

f) w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na 2021 r

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

13.Wolne wnioski.

14. Zamknięcie sesji.

 

 

              

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                             Łukasz Pietrzak

 

Nabory wniosków o powierzenie grantu

Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" ogłosiła nabory wniosków o powierzenie grantu.
 • logo LGD Dolina Drwęcy

Konkurs fotograficzny pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego"

Szanowni Państwo,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego".

Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można przesyłać na adres e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl do dnia 5 maja 2021 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.  

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/konkursy-wojewody .

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 • grafika konkursu

Konkursy dla NGO rozstrzygnięte!

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

wyniki

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2021 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w roku 2021

wyniki

 • grafika rozstrzygnięcia konkursów NGO
 • ULOTKA- SEGREGACJA-1
 • ULOTKA- SEGREGACJA-2
Od piątku 26 marca br. rozpoczęły się prace nad wiosennym ukwiecaniem naszego miasta. Przygotowano pierwsze kosze z kwiatami, które zostały ustawione między innymi przy ul. Zamurnej, koło tablicy Jana Pawła II.
Niestety już w sobotę 27 marca br. okazało się, że część bratków została skradziona. Kolejne grabieże miały miejsce 31 marca i dziś 1 kwietnia.
Apelujemy o uszanowanie naszej wspólnej własności.
Staramy się, by nasze miasto było naszą wizytówką. Osoby niszczące nasz cały wysiłek, szkodzą wizerunkowi Golubia-Dobrzynia i jego mieszkańcom.
Prosimy zrozumieć, że miejskie, społeczne i wspólne dobro, to nie niczyje tylko należące do Nas wszystkich.
Apelujemy do mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia o zgłaszanie do właściwych instytucji sytuacji niszczenia, bądź kradzieży roślin w parkach, skwerach i innych terenach zielonych. Zwracajmy uwagę na to, co się dzieje wokół nas i w razie konieczności reagujmy!
 • zdjęcie kosza z bratkami
 • zdjęcie kosza z bratkami
APEL DOTYCZĄCY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU
Szanowni Państwo,
w związku z panującą pandemią koronawirusa, na targowisku miejskim w Golubiu-Dobrzyniu należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa. Koniecznie przed wejściem na teren targowiska trzeba zdezynfekować ręce, wchodzimy tylko w maseczce ochronnej oraz przemieszczamy się po targowisku z zachowaniem tzw. dystansu społecznego (1,5 metra).
W przypadku niestosowania podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa, zmuszeni będziemy zamknąć targowisko.
APEL DOTYCZĄCY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU
Szanowni Państwo,
w związku z panującą pandemią koronawirusa, na targowisku miejskim w Golubiu-Dobrzyniu należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa. Koniecznie przed wejściem na teren targowiska trzeba zdezynfekować ręce, wchodzimy tylko w maseczce ochronnej oraz przemieszczamy się po targowisku z zachowaniem tzw. dystansu społecznego (1,5 metra).
W przypadku niestosowania podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa, zmuszeni będziemy zamknąć targowisko.
 • grafika
 • grafika życzenia wielkanocne

1 kwietnia br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego  umowę o przyznanie pomocy na realizację inwestycji dotyczącej rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań:

 • „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz
 • „Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta” – część II.

Na realizacje powyższych zadań zostali już wybrani Wykonawcy, z którymi w najbliższych dniach zostaną podpisane umowy.

Wartość inwestycji przekracza 100 tys. zł, natomiast kwota dofinansowania to ponad 80 tys. zł.

 • skan pierwszej strony umowy
 • loga programu

1 kwietnia br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Współpraca ma na celu realizację polityki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Mieście Golub-Dobrzyń, poprzez wymianę informacji, materiałów i dokumentów.

Burmistrz wspólnie z Radnymi podejmie dyskusję dotyczącą przeznaczenia nieruchomości pod ewentualne przyszłe inwestycje mieszkaniowe. Ponadto Radnym Miejskim przekazano już pakiet projektów uchwał w sprawie utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

 • zdjęcie z podpisania umowy
 • zdjęcie z podpisania umowy

16. rocznica śmierci Jana Pawła II

 • grafika JPII

16 lat temu zmarł Jan Paweł II, papież przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia, określany mianem Wielki. Chcąc upamiętnić ten dzień, dzisiaj 2 kwietnia 2021 roku, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i wiceburmistrz Róża Kopaczewska wraz z delegacjami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy Golub-Dobrzyń złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą naszego rodaka Papieża, świętego Jana Pawła II, znajdującą się na murach miejskich.

 • zdjęcie składanie kwiatów
 • tablica JPII Golub
 • zdjęcie składanie kwiatów

Życzenia wielkanocne przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej i marszałka województwa Piotra Całbeckiego

 • życzenia

Z przykrością informujemy o kolejnym akcie wandalizmu w naszym mieście. W nocy z 1 na 2 kwietnia br. doszło do zniszczenia 2 wiat przystankowych przy ulicy Żeromskiego oraz Hallera w Golubiu-Dobrzyniu. Po raz kolejny apelujemy o reagowanie i zgłaszanie bezprawnych incydentów na policję kiedy jesteśmy ich świadkami. To nasze wspólne dobro więc dbajmy o nie i szanujmy.

 • zniszczona wiata przystankowa
 • zniszczona wiata przystankowa
 • zniszczona wiata przystankowa
 • zniszczona wiata przystankowa

Informujemy, że Miasto Golub-Dobrzyń w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym zadeklarowało chęć utworzenia punktu masowych szczepień w Golubiu-Dobrzyniu. Do tego celu miasto wyznaczyło halę widowiskowo-sportową przyl. ul. Sosnowej 2A. Miasto zadeklarowało wyposażenie miejsca szczepień oraz dostęp do parkingu. Nie posiadamy na tę chwilę informacji zwrotnej czy nasz wniosek o utworzenie PMS zostanie rozpatrzony pozytywnie, kiedy rozpoczną się szczepienia, w jakich ilościach będą przeprowadzane, a także jakimi rodzajami szczepionek będziemy dysponować. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia na bieżąco będzie informować Państwa o postępach przy organizacji PSM.

 • grafika

We wtorek 13 kwietnia br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał z organizacjami pozarządowymi pierwsze umowy o realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021. W imieniu Klubu Sportowego „PIŁKARZ” umowę podpisali Wiceprezes Zbigniew Dudkiewicz oraz Skarbnik Kamil Nowatkowski. W ramach dofinansowania w wysokości 36 000 zł organizacja realizować będzie zadanie pn. „Podnoszenie sprawności ogólnej i umiejętności piłkarskich poprzez zorganizowany proces szkoleniowy”. Natomiast Miejski Klub Sportowy „Drwęca” reprezentowany przez Prezesa Grzegorza Góreckiego oraz Skarbnika Kamila Nowatkowskiego podpisał 2 umowy na realizację zadań pn. „Zakrzewianie wśród młodzieży kultury fizycznej i sportu oraz „Zakrzewianie wśród dorosłych kultury fizycznej i sportu”. W sumie wartość dofinansowania wynosi 93 500 zł.

 • podpisanie umów dotacyjnych
 • podpisanie umów dotacyjnych
 • podpisanie umów dotacyjnych
Dziś tj. 13 kwietnia br., podczas wideokonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza oraz Dyrektor NFZ w Bydgoszczy panią Małgorzatę Dziedziak dla przedstawicieli samorządów lokalnych, przekazano bardzo ważną dla nas informację.
Punkt szczepień powszechnych w Golubiu-Dobrzyniu w budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sosnowej 2A otrzymał pozytywną rekomendację i akceptację.
Nie posiadamy na tę chwilę informacji kiedy rozpoczną się szczepienia, w jakich ilościach będą przeprowadzane, a także jakimi rodzajami szczepionek będziemy dysponować.
Przypominamy, że punkt szczepień powszechnych przeciwko COVID - 19 tworzony jest wspólnie i w ścisłej współpracy przez Miasto Golub-Dobrzyń oraz Powiat Golubsko-Dobrzyński.
Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach przy organizacji punktu szczepień powszechnych w Golubiu-Dobrzyniu.
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
 • grafika masowy punk szczepień
81 lat temu Sowieci zamordowali w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje blisko 22 tysiące obywateli polskich, którzy stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. Natomiast 11 lat temu miała miejsce katastrofa samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z Małżonką, przedstawiciele Parlamentu, urzędnicy państwowi, dowódcy wojskowi, duchowni i załoga.
Dzisiaj 10 kwietnia 2021 roku, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i wiceburmistrz Róża Kopaczewska wraz z delegacjami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Gminy Golub-Dobrzyń, stowarzyszenia Przywrócić Pamięć oraz stowarzyszenia Pamięci Smoleńsk, złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej oraz katastrofy smoleńskiej.
 • zdjęcia
 • zdjęcia
 • zdjęcia
 • zdjęcia
 • zdjęcia

1055. ROCZNICA CHRZTU POLSKI

 • CHRZEST POLSKI

Pamiętamy !

 • getto rapid
Rankiem 19 kwietnia 1943 r. wybuchło powstanie w getcie warszawskim, które było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. Przez blisko miesiąc warszawskie getto prowadziło bój z wojskami niemieckimi.
Bezpośrednią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach realizowanego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów.
Dzisiaj 19 kwietnia 2021 roku, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i wiceburmistrz Róża Kopaczewska wraz z delegacjami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Gminy Golub-Dobrzyń, złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym tragedię Żydów z Dobrzynia nad Drwęcą oraz Golubia.
 • zdjęcie składanie kwiatów pod pomnikiem "Żydowskim" w Golubiu-Dobrzyniu
 • zdjęcie składanie kwiatów pod pomnikiem "Żydowskim" w Golubiu-Dobrzyniu
 • zdjęcie składanie kwiatów pod pomnikiem "Żydowskim" w Golubiu-Dobrzyniu
 • zdjęcie składanie kwiatów pod pomnikiem "Żydowskim" w Golubiu-Dobrzyniu

Miasto Golub-Dobrzyń wspólnie i w ścisłej współpracy z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim przygotowało miejski obiekt na terenie miasta Golub-Dobrzyń przeznaczony na Punkt Szczepień Powszechnych (PSP).
W dniu 20 kwietnia 2021 r. pracownicy Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu wraz z pracownikami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zakończyli prace związane z adaptacją obiektu hali widowiskowo sportowej przy ulicy Sosnowej 2A na wyżej wymieniony cel.
Hala widowiskowo-sportowa podzielona została na trzy strefy. W pierwszej strefie zorganizowane zostało miejsce przyjęć i rejestracji.
W drugiej strefie przygotowane zostały trzy odrębne miejsca, w których zabezpieczone zostały punkty badań i stanowiska szczepień jak również strefa, w której będzie mogła być udzielona pierwsza pomoc. Trzecia część hali została przeznaczona na poczekalnie - miejsce po wykonanym szczepieniu.
Również w dniu wczorajszym odbyła się kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia, która weryfikowała prawidłowość przygotowania i wyposażenia PSP.
Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych działaniach związanych z powstaniem Punktu Szczepień Powszechnych w Golubiu-Dobrzyniu.

 

 • zdjęcia punkt szczepień powszechnych
 • zdjęcia punkt szczepień powszechnych
 • zdjęcia punkt szczepień powszechnych
 • zdjęcia punkt szczepień powszechnych
 • zdjęcia punkt szczepień powszechnych
 • zdjęcia punkt szczepień powszechnych
 • zdjęcia punkt szczepień powszechnych
 • zdjęcia punkt szczepień powszechnych
 • zdjęcia punkt szczepień powszechnych
 • miejsce powszechnego punktu szczepień
 • miejsce powszechnego punktu szczepień

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi.

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi

Tegoroczne obchody pod hasłem ,,Przywróć naszą Ziemię”

 • ziemia 4

  Informujemy o XLI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

      Informuję o XLI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu      27 kwietnia 2021 roku o godz. 15:30. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

 

  Proponowany porządek obrad XLI  Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z XL Sesji  Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa  w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (dot. wszystkich branż)

 - w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (dot. wyszczególnionych branż)

b)w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

c)w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa‘’ KZN-Toruński’’ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

d)w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej ‘’KZN-Toruński,, Sp. z.o.o z siedzibą w Toruniu.

12.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

13.Wolne wnioski.

14.Zamknięcie Sesji

 

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                 Łukasz Pietrzak

           

                                                                                      

                                                                                                             

Psy do adopcji

Adopcja odbywa się w każdy piatek od godz. 8:00 do godz. 16:00 w schronisku w Ostrowitem.
W tej sprawie należy kontaktować się z właścicielką schroniska "Zielone Pole" Ewą Czajkowską, pod nr tel. 500 167 864.
 • Albert
 • ares
 • Berlin
 • Beskid
 • Blanka
 • Bosak
 • Ciapek
 • Czika
 • Jagoda
 • Kaja
 • Kisiel
 • Koral (2)
 • Owczasz
 • Polla
 • Romko
 • Tigra
 • Walus
 • Zelda

Golub-Dobrzyń w biało-czerwonych barwach

 Miasto rozdaje flagi!

2 Maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Z tej okazji miasto rozda mieszkańcom 100 flag.

Jeśli chcesz otrzymać flagę zadzwoń w czwartek 29 kwietnia br. w godzinach 12:00-15:00 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu 734 417 930. Pierwsze 100 osób otrzyma flagę narodową. Jednocześnie zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby w dniu 2 maja wywiesili flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niech nasze miasto będzie w barwach biało-czerwonych.

 • grafika 2 Maja Święto Flagi

Medale na 70 – lecie

15 maja 2021 roku obchodzimy 70 rocznicę połączenia Golubia i Dobrzynia. Z tej okazji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski uhonoruje pamiątkowymi medalami osoby, które urodziły się w 1951 roku (niekoniecznie w Golubiu-Dobrzyniu) ale obecnie na stałe zamieszkują w naszym mieście.

W związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wręczenie medali musi odbyć się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia, którzy urodzili się w 1951 roku i chcą otrzymać okazjonalny medal prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu oraz sposobu przekazania pamiątki.

W przedmiotowej sprawie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 734 417 930, poniedziałek, środa, czwartek  w godzinach 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00 lub mailowo na adres: mskarzynska@golub-dobrzyn.pl lub ablazejewska@golub-dobrzyn.pl

 

W zdrowym ciele zdrowy duch. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wręczył decyzje o przyznaniu stypendium sportowego

Dnia 28 kwietnia br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z wiceburmistrz Różą Kopaczewską wręczył decyzje o przyznaniu stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 roku. Mieszkańcy/sportowcy miasta Golubia-Dobrzynia do 31 marca mogli składać wnioski o Stypendium Sportowe Burmistrza.

Z rąk burmistrza decyzje otrzymały Laura Wtorkowska oraz Maja Buczyńska. Zawodniczki trenują taekwon-do. Burmistrz pogratulował osiągniętych wyników sportowych oraz życzył dalszego rozwoju, siły oraz zaangażowania w treningi.

 • zdjęcia stypendium sportowe wręczenie decyzji
 • zdjęcia stypendium sportowe wręczenie decyzji
 • zdjęcia stypendium sportowe wręczenie decyzji
 • zdjęcia stypendium sportowe wręczenie decyzji
 • zdjęcia stypendium sportowe wręczenie decyzji
 • zdjęcia stypendium sportowe wręczenie decyzji
 • grafika konkurs

Miasto rozdaje kubeczki!

3 maja br. obchodzić będziemy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.

Z tej okazji Miasto Golub-Dobrzyń rozda mieszkańcom 50 okolicznościowych kubków.

Jeśli chcesz otrzymać kubeczek zadzwoń w czwartek 29 kwietnia br. w godzinach 12:00-15:00 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu 734 417 930.

Pierwsze 50 osób otrzyma okolicznościową pamiątkę.

Ares nr ewid.368/17

nie wyróżnia się w tłumie schroniskowej biedy, a przecież jest młodym, pełnym życia psem, który chciałby znowu zakosztować normalnego życia.

Długie ono jeszcze przed nim i przykro pomyśleć, że mógłby je całe spędzić w schroniskowym kojcu.

Boi się wyjścia z kojca (i co się z tym wiąże - łapania), boi się też smyczy.

 Ares z natury jest ciekawy człowieka i dobrze do niego nastawiony, tylko te (jak zwykle) złe doświadczenia...

Jest pieskiem trochę nieśmiałym i raczej z tych delikatnych.

 Nie cieszy się swobodnie ze spotkania z ludźmi, ciągle czujny i niespokojny.

 Powinien jak najszybciej znaleźć swoich człowieczków wówczas w domowych warunkach zmieni się jego nastawienie.

 Dobrze patrzy mu z oczu, i w ogóle z całego pyska - tylko musi zmienić przysłowiowe dekoracje, aby nie strach brał w nim górę, ale radość, właściwa młodemu wiekowi.

 • ares

Albert nr ewidencyjny 329/17.

Mam około 8 lat, nie jestem już młodym psiakiem, ale jeszcze nie staruszkiem.

Jestem energiczny, chętnie chodzę na spacery i lubię dłuższe wycieczki.

 Uwielbiam kontakt z człowiekiem.

 Nie tracę nadziei i wierzę, że będę kiedyś miał swojego ukochanego człowieka.

 Grzecznie chodzę na smyczy, cieszę się na spacerach.

 Naprawdę jestem wspaniałym, wyjątkowym psem, który może przynieść jeszcze dużo szczęścia swoim opiekunom.

 • Albert

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 • grafika 230.rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Chcąc uczcić to ważne, historyczne wydarzenie dzisiaj 3 maja 2021 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i wiceburmistrz Róża Kopaczewska wraz z delegacjami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Gminy Golub-Dobrzyń, złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze na Placu 1000 - lecia pod pomnikiem, który został poświęcony Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu budowniczemu Polski Odrodzonej.

W związku z panującą pandemią COVID-19 uroczystości miały symboliczny charakter.

 • składanie kwiatów pod pomnikiem 3 maja
 • składanie kwiatów pod pomnikiem 3 maja
 • składanie kwiatów pod pomnikiem 3 maja
 • składanie kwiatów pod pomnikiem 3 maja
 • składanie kwiatów pod pomnikiem 3 maja

Święto Flagi

 • grafika święto flagi

Miasto Golub-Dobrzyń ogłasza konkurs fotograficzny „Wiosna w Golubiu-Dobrzyniu”, który skierowany jest do mieszkańców Golubia-Dobrzynia.

Celem konkursu jest zachęcenie do robienia zdjęć i wyłonienie tych, które najpiękniej będą prezentowały walory Golubia-Dobrzynia, a następnie zostaną wykorzystywane do promocji naszego miasta.

Tematyka zdjęć jest dowolna, ważne aby zdjęcia były wykonane w mieście Golub-Dobrzyń.

Fotografie można wykonywać już od dziś lecz nadsyłać należy od 17 maja do 23 czerwca 2021 roku pocztą na adres Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu.

Więcej szczegółów już wkrótce!

Dla autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody!

 • grafika konkurs fotograficzny

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Punktu Szczepień Powszechnych - ruszyła rejestracja

Szanowni Państwo,
informujemy, że osoby zainteresowane szczepieniem, mogą rejestrować się za pośrednictwem:
-strony e-pacjent.gov.pl
-infolinii całodobowej i bezpłatnej 989 lub
-poprzez kontakt telefoniczny z punktem szczepień pod numerem: 730 819 936.
Przypominamy, że Punkt Szczepień Powszechnych w Golubiu-Dobrzyniu zlokalizowany jest w budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sosnowej 2A i rozpocznie swoją działalność od dnia 5 maja br.

 • grafika punkt szczepień powszechnych

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

 • życzenia z okazji dnia strażaka

Zlot Food Trucków w Golubiu-Dobrzyniu

W dniach 14-16 maja 2021 roku zapraszamy na golubską starówkę na Zlot Food Trucków.
Wydarzenie organizuje miasto w ramach obchodów 70. rocznicy połączenia Golubia i Dobrzynia.

Wydarzenie FB

Zapraszamy!

 • grafika zlot food trucków

GOTOWE DOKUMENTACJE NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH

4 maja br. otrzymano dokumentację na budowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu: przy ul. Sienkiewicza 6 i przy ul. Szkolnej 37. Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie drewnianych wiat, altanki oraz stelaży do ścianki muzycznej i ścieżek zmysłów.

Inwestycja może być realizowana dzięki środkom z budżetu obywatelskiego, w ramach którego projekt dotyczący budowy infrastruktury rekreacyjnej otrzymał największą liczbę głosów.

Szacowana wartość wykonania robót wynosi 62 658,40 zł.

Kolejnym etapem jest dokonanie zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym i wybór wykonawcy. Realizacje zadania planuje się na okres wakacyjny.

 • wiata
 • ZT_Sienkiewicza 6
 • ZT_Szkolna 37

Od 4 maja br. pracę rozpoczęli rachmistrzowie telefoniczni!

Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88.
Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.
Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.
Warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spisowych na stronie www.spis.gov.pl. Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.
Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.
Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz: https://stat.gov.pl/.../pytanie-o-narodowy-spis.../ zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”.
 • grafika rachmistrzowie rozpoczęli swoją pracę

Beskid

Średniej wielkości, bardzo wesoły i pozytywnie nastawiony do otoczenia psiak. Szybko zaprzyjaźnia się z ludźmi, dogaduje się z psimi kolegami. Ładnie chodzi na smyczy.

 • Beskid

Berlin

Berlin to bardzo przyjazny pies, lubi spacery , dogaduje się z innymi psiakami.

 Dobrze reaguje na człowieka, próbuje zwrócić na siebie uwagę wszystkich odwiedzających schronisko...jednak jak dotąd nieskutecznie.

Liczymy że jego Człowiek odnajdzie go zanim Berlin straci nadzieję.

 • Berlin

GOTOWE DOKUMENTACJE NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ  PRZY MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH

4 maja br. otrzymano dokumentację na budowę infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu: przy ul. Sienkiewicza 6 i przy ul. Szkolnej 37. Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie drewnianych wiat, altanki oraz stelaży do ścianki muzycznej i ścieżek zmysłów.

Inwestycja może być realizowana dzięki środkom z budżetu obywatelskiego, w ramach którego projekt dotyczący budowy infrastruktury rekreacyjnej otrzymał największą liczbę głosów.

Szacowana wartość wykonania robót wynosi 62 658,40 zł.

Kolejnym etapem jest dokonanie zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym i wybór wykonawcy. Realizacje zadania planuje się na okres wakacyjny.

 • wiata
 • ZT_Sienkiewicza 6
 • ZT_Szkolna 37

WALCZYMY O SKATEPARK – II ETAP!

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowywaniem aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zobowiązani jesteśmy do dopełnienia procedur, aby uzyskać dofinansowanie do planowanej budowy skateparku (II etap). Dlatego też zachęcamy wszystkie osoby poniżej 25 roku życia do wypełnienia ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3JBq8LbqfKOeaspo8G8CQGK8SOdCX8H0tENZUEFbVWuIyIg/viewform?usp=sf_link

Udział w ankiecie jest anonimowy i dobrowolny. 

Ankieta będzie aktywna do 25.05.2021 r.

76. rocznica zakończenia II wojny światowej

 • grafika zakończenie II wojny światowej

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

              Informuję, o XLII Uroczystej Sesji Rady Miasta Golubia – Dobrzynia z okazji 70. rocznicy połączenia Golubia i Dobrzynia w dniu 15 maja 2021 roku, o godz.13:00 na Sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad Sesji  na stronie e-sesja tv.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Okolicznościowe przemówienie Burmistrza Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta oraz zaproszonych gości.
 4. Prelekcja radnej Moniki Kwidzyńskiej na temat historii połączenia Golubia i Dobrzynia.
 5. Podjęcie uchwał:

       a) w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Golubia-Dobrzynia;

      b) w sprawie przedłużenia terminu płatności II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych          przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
       
6. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                       Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                   Łukasz Pietrzak

76. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dla uczczenia 76. rocznicy zakończenia II wojny światowej Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, wiceburmistrz Róża Kopaczewska, Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak wraz z delegacjami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Gminy Golub-Dobrzyń, złożyli wiązanki kwiatów na Placu 1000-lecia przy głazie narzutowym z tablicą pamiątkową, przypominającą o rodakach z Dobrzynia n. Drwęcą, Golubia i okolic, poległych, zamordowanych i prześladowanych przez totalitarystów hitlerowskich i stalinowskich w latach 1939 – 1956.
Przypomnijmy, że w nocy z 8 na 9 maja 1945 r. w gmachu szkoły saperów w berlińskiej dzielnicy Karlshorst został podpisany drugi i ostateczny dokument o bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy kończący nieodwołalnie działania wojenne na terenie Europy.
W Polsce 8 maja obchodzony jest na mocy ustawy Sejmu RP z 24 kwietnia 2015 roku – Narodowy Dzień Zwycięstwa, który upamiętnia zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

 • składanie kwiatów rocznica zakończenia wojny
 • składanie kwiatów rocznica zakończenia wojny
 • składanie kwiatów rocznica zakończenia wojny
 • składanie kwiatów rocznica zakończenia wojny
 • składanie kwiatów rocznica zakończenia wojny
 • składanie kwiatów rocznica zakończenia wojny

Ulga dla przedsiębiorców!!!

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Rada Miasta podjęła decyzję

W związku  z podjęciem przez Radę Miasta Golubia-Dobrzynia uchwały NR XLI/205/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącymi podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty najbliższych  rat podatku płatnych do 15 maja 2021 r. i 15 czerwca 2021 r. po uprzednim wypełnieniu oświadczenia.
Oświadczenie to należy złożyć przed upływem płatności rat podatku tj. do 15 maja 2021 r. lub 15 czerwca 2021 r.

Uchwała do zapoznania oraz należne dokumenty do wypełnienia i przedłożenia w Urzędzie znajdują się poniżej.

UWAGA VOUCHERY!

Zlot Food Trucków w Golubiu-Dobrzyniu Do wygrania 4 vouchery na jedzenie z food trucków, które zawitają do Golubia-Dobrzynia już w najbliższy piątek 14 maja i będą gościły do niedzieli 16 maja. Jeśli chcesz otrzymać voucher zadzwoń w środę 12 maja br. w godzinach 12:00-12:30 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu 734 417 930 i odpowiedź na pytanie „Kiedy w Golubiu-Dobrzyniu odbył się Jarmark Food Trucków”. Pierwsze 4 osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na w/w pytanie otrzymają kupon na food truck’owe jedzenie. Przypominamy, że Zlot Food Trucków w Golubiu-Dobrzyniu organizuje Miasto Golub-Dobrzyń w ramach obchodów 70. rocznicy połączenia Golubia i Dobrzynia.

 • plakat

Uwaga vouchery! Zlot Food Trucków w Golubiu-Dobrzyniu

Do wygrania 4 vouchery na jedzenie z food trucków, które zawitają do Golubia-Dobrzynia już w najbliższy piątek 14 maja i będą gościły do niedzieli 16 maja.
Jeśli chcesz otrzymać voucher zadzwoń w środę 12 maja br. w godzinach 12:00-12:30 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu 734 417 930 i odpowiedź na pytanie „Kiedy w Golubiu-Dobrzyniu odbył się I Zlot Food Trucków w Golubiu-Dobrzyniu”.
Pierwsze 4 osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na w/w pytanie otrzymają kupon na food truck’owe jedzenie.
Przypominamy, że Zlot Food Trucków w Golubiu-Dobrzyniu organizuje Miasto Golub-Dobrzyń w ramach obchodów 70. rocznicy połączenia Golubia i Dobrzynia.

Wizyta nowego Prezesa RTBS

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Golubia -Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego gościł dziś w Urzędzie Miasta nowo wybrany Prezes Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Rypinie pan Wojciech Wiśniewski.
Na spotkaniu został podpisany protokół służebności przejścia i przejazdu dla planowanego budynku wielorodzinnego, który ma powstać przy ulicy Księdza Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.
Przypominamy, że RTBS-y są na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego ze Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. 

 

Kolejne umowy podpisane

We wtorek 11 maja br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał z organizacjami pozarządowymi kolejne umowy o realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.
Umowy podpisali:
1. Weronika Barbara Dec – Przewodnicząca oraz Genowefa Floerke – Skarbnik Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu na realizację zadania pn. „Upowszechnianie Kultury” - poprzez aktywizację społeczności senioralnej. Wysokość dotacji 2 500 zł
2. Joanna Metel - Prezes Fundacji „Aktywni Obecni” na realizację zadania pn. „Z Wazówną krok po kroku - gra miejska”. Wysokość dotacji 3 000 zł.
3. Stefan Borkowicz – Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu na realizację zadań pn. „Pokazy kaskaderskie w ramach 45. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego ” oraz „Mistrzostwa Polski w Łucznictwie Tradycyjnym ”. W sumie wysokość dotacji to 12 520 zł.
4. Marcin Nowak – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kultury na realizację zadania pn.
V Festiwal gitarowy na Zamku (online). Wysokość dotacji 2 600 zł.
5. Michał Piotrowski -Skarbnik Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Retro-Traktor” na realizację zadania pn. „XIII zlot i wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Wysokość dotacji 6 000 zł.
6. Stefan Borkowicz – Prezes Oddziału Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych w Białymstoku oddział COPTIOSH w Golubiu-Dobrzyniu na realizację zadania pn. Finał VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej. Wysokość dotacji
4 400 zł.
7. Janusz Drywa – Prezes oraz Anita Matura -Skarbnik Golubsko-Dobrzyńskiego Klubu Karate Kyokushin na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie Kyokushin Karate”. Wysokość dofinansowania 11 000 zł.
Czekamy na realizację w/w zadań.
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy
 • podpisanie umowy

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska wraz z sekretarzem Przemysławem Kuczkowskim w imieniu burmistrza Mariusza Piątkowskiego, pracowników i radnych złożyli życzenia i wręczyli kwiaty pielęgniarkom pracującym w Punkcie Szczepień Powszechnych w Golubiu-Dobrzyniu.
To zawód o dużej wartości społecznej przekonaliśmy się o tym wszyscy zwłaszcza teraz w czasie pandemii koronawirusa.
 • składanie życzeń pielęgniarkom
 • składanie życzeń pielęgniarkom
 • składanie życzeń pielęgniarkom

86. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

W dniu 12 maja 2021 r. Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewską wraz z sekretarzem Przemysławem Kuczkowskim oraz delegacjami Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy Golub-Dobrzyń, złożyli symboliczne wiązanki kwiatów przy pomniku Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Józef Piłsudski wybitny mąż stanu, współtwórca odzyskania przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku, pierwszy w historii Marszałek oraz 2-krotny Premier Polski.
 • składanie kwiatów
 • składanie kwiatów

Pasaż handlowy w Golubiu-Dobrzyniu

Spotkanie w sprawie budowy pasażu handlowego przy ul. Sokołowskiej
13 maja br. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego z Joanną i Krzysztofem Woźniak właścicielami firmy P.H.U. GRA-MAR.
Firma GRA-MAR jest generalnym wykonawcą inwestycji związanej z budową pasażu handlowego przy ulicy Sokołowskiej w Golubiu-Dobrzyniu.
W spotkaniu uczestniczyli także Wiceburmistrz Róża Kopazewska, Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Piotr Sipak oraz Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Michał Piotrowicz.
Pasaż Handlowy to ponad 3,5 tyś m2 powierzchni handlowej oraz 100 miejsc parkingowych.
Prace budowlane rozpoczną się od połowy maja 2021 roku.
Otwarcie pasażu planowane jest na I kwartał 2022 roku.
 
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
 • spotkanie w sprawie budowy pasażu
 • spotkanie w sprawie budowy pasażu
 • spotkanie w sprawie budowy pasażu

Weź udział w miejskim konkursie!

Z okazji 70. rocznicy połączenia Golubia i Dobrzynia miasto organizuje konkurs, w którym przekaże mieszkańcom 70 okolicznościowych koszulek, 70 toreb oraz 70 magnesów.
Jeśli chcesz otrzymać jeden z gadżetów zadzwoń w piątek 14 maja br. w godzinach 9:00-11:00 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu 734 417 930 i odpowiedź na pytanie „W jakim powiecie znajdował się Dobrzyń nad Drwęcą w 1951 roku przed połączeniem Golubia i Dobrzynia?”.
Uczestnik konkursu, który prawidłowo odpowie na pytanie będzie miał do wyboru jeden w/w okolicznościowy gadżet
Pierwsze 210 osób otrzyma okolicznościową pamiątkę.

 • grafika

70 flag miejskich na 70. rocznicę połączenia Golubia i Dobrzynia

Chcesz uczcić 70. rocznicę połączenia Golubia i Dobrzynia, a nie masz flagi miejskiej?.
Zadzwoń w piątek 14 maja br. w godzinach od 11:00 do 12:00 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu 734 417 930.
Pierwsze 70 osób otrzyma miejską flagę.
 • grafika flaga miejska

NOWE DWA PUNKTY ŚWIETLNE NA OSIEDLU KRÓLEWSKIM

Dnia 17.05.2021r. na Osiedlu Królewskim zakończono montaż dwóch punktów świetlnych.  Jest to kontynuacja zadania np. „Dokumentacja techniczna wraz z budową oświetlenia na Osiedlu Królewskim”.

Prace wykonała firma KJM Krystian Adamski.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

70. rocznica połączenia Golubia i Dobrzynia

Szanowni Państwo,
W sobotę 15 maja 2021 roku obchodziliśmy 70. rocznicę połączenia Golubia i Dobrzynia. W związku z tą okolicznością miasto zorganizowało uroczystości, które ze względu na nadal obowiązujące obostrzenia wynikające z pandemii miały uroczysty, lecz ograniczony charakter.
Uroczyste obchody rozpoczęły się o godz. 12:00 Mszą Świętą odprawioną w intencji Miasta i Mieszkańców, w kościele parafialnym p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu. Mszę Św. odprawił Dziekan Dekanatu dobrzyńskiego ks. Kanonik Jarosław Kulesza. Kolejnym punktem obchodów była Uroczysta Sesja Rady Miasta w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, która rozpoczęła się o godz. 13:00. W sali na przybyłych gości oczekiwała Pani Aleksandra Bednarska, która wcieliła się w postać Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, znajdującej się na wizerunku w herbie naszego miasta.
Sesję poprzedziło odświętne wprowadzenie Sztandaru Golubia-Dobrzynia.
Podczas sesji przemówienia wygłosili: Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak, Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, Starosta Powiatu Wąbrzeskiego Krzysztof Maćkiewicz, Starosta Powiatu Rypińskiego Jarosław Sochacki, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Prezes Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu Stefan Borkowicz, Idzi Kurpiel były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Prelekcję tematycznie związaną z historią Golubia i Dobrzynia, przygotowaną przez radną Monikę Kwidzyńską wygłosiła radna Justyna Bestry. W dalszej części sesji radni podjęli uchwały między innymi o nadaniu nazw ulicom i rondu w Golubiu-Dobrzyniu. Burmistrz Mariusz Piątkowski wraz z panią Wiceburmistrz Różą Kopaczewską wręczyli zebranym okolicznościowe medale i zaprosili do podpisania przesłania dla potomnych, które zostało umieszczone w kapsule czasu. Po tych podniosłych i symbolicznych aktach, Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak dokonał zamknięcie uroczystej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
Andrzej Dąbrowski wcielił się w postać Strażnika Miasta i poprowadził Św. Katarzynę Aleksandryjską wraz z gośćmi w kierunku wystawy na ul. Kilińskiego. Odsłonięcie ekspozycji wystawowej pt. „Golub-Dobrzyń na przestrzeni 70 lat” na ul. Kilińskiego było kolejnym punktem uroczystych obchodów.
Dyrektor Domu Kultury Artur Niklewicz w kilku zdaniach opowiedział o przygotowanej wystawie. Otwarcia ekspozycji dokonali: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Łukasz Pietrzak. W kolejnej części uroczystości nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na moście im. „Błękitnej Armii” gen. J. Hallera. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy na moście dokonali: Starosta Powiatu Rypińskiego Jarosław Sochacki Starosta Powiatu Wąbrzeskiego Krzysztof Maćkiewicz, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski. Ważną częścią uroczystości było zamknięcie kapsuły czasu, która ma zostać otwarta na 100-lecie połączenia Golubia i Dobrzynia w 2051 roku. Przed symbolicznym zamknięciem kapsuły Św. Katarzyna złożyła przesłanie, które zostało podpisane wcześniej przez uczestników Sesji Rady Miasta. W kapsule czasu znalazły się także: przemówienie Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego wygłoszone w trakcie uroczystej Sesji Rady Miasta, moneta okolicznościowa oraz medal okolicznościowy, książka pt. „Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym”, różne gadżety przygotowane z okazji 70. rocznicy połączenia Miast Golubia i Dobrzynia, egzemplarze miesięcznika Ziemia Golubsko-Dobrzyńska, wydrukowane plansze odsłoniętej wystawy pt. „Golub-Dobrzyń na przestrzeni 70 lat”, opracowanie o historii Golubia-Dobrzynia widziane oczyma byłego mieszkańca miasta Pana Mariana Pniewskiego oraz inne materiały. Symbolicznego zamknięcia kapsuły dokonali uczestnicy uroczystości. Po zamknięciu kapsuły czasu i dokręceniu śrub, Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Marek Stawski opuścił kapsułę czasu, poniżej mostu w celu jej zamontowania przez pracowników Urzędu Miasta Edwarda Chojnackiego i Wojciecha Bruzdę. Św. Katarzyna Aleksandryjska uroczyście wypuściła gołębia, a członek Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Golubiu-Dobrzyniu uwolnił pozostałe kilkadziesiąt gołębi. Św. Katarzyna Aleksandryjska w asyście Strażnika Miasta poprowadziła gości ul. 17 Stycznia, przez Rynek, ul. Brodnicką, ul. PTTK do Domu Kultury na salę lustrzaną, gdzie odbyła się konferencja popularnonaukowa. Prelekcję wygłosił Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu dr Jan Wiśniewski. Głos zabrali także Marian Pniewski, Edward Bartkowski oraz Ewa Kaźmierkiewicz. Po zakończonym wykładzie Burmistrz Miasta podziękował prelegentowi oraz przybyłym gościom, a także wszystkim osobom zaangażowanym w organizację uroczystości.
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
 • 186893106_3958348450881708_8575064582050696739_n
 • 187498873_3958349364214950_7399378952822029804_n
 • 187821355_3958348620881691_8615843144564534857_n
 • 186943035_219150476380663_2491580686845929976_n
 • 187527495_964155791018931_8373316734078726855_n
 • 186486116_3958344170882136_5607732471497534949_n
 • 186546377_3958348947548325_7350386600599303669_n
 • 186560053_3958348830881670_3060525085697371004_n
 • 187605518_3958345267548693_5978772119789379378_n
 • 187690637_3958344344215452_1615955757992431873_n
 • 187384206_3958344604215426_1714910682053610122_n
 • 70 Lat G-D (610)
 • 186541783_3958348750881678_1397528430134498009_n
 • 186551748_3958335144216372_118864439315835780_n
 • 154015119_3640826352639943_763438654992194793_o
 • 186528768_3958381994211687_5057898566894107442_n
 • 186558354_3958406950875858_1962354494595502250_n
 • 186915160_3958335527549667_6482829947057400607_n
 • 187692329_3958381470878406_116709861651903815_n
 • 188633978_3958381834211703_7437500794965430784_n
 • 70 Lat G-D (4)
 • 70 Lat G-D (412)
 • 70 Lat G-D (460)
 • 70 Lat G-D (482)
 • 70 Lat G-D (452)

Zapraszamy!

 • 187241008_216194593648993_2465891086239948326_n

Wyścig kolarski elity kobiet po raz drugi w Golubiu-Dobrzyniu

17 maja 2021 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz wiceburmistrz Róża Kopaczewska spotkali się z Prezesem Jarosławem Szczepanowskim, Wiceprezesem Leszkiem Szyszkowskim Toruńskiego Klubu Kolarskiego „PACIFIC” oraz Dyrektorem Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Marcinem Drogorób. W spotkaniu uczestniczyli również Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski wraz z wicestarostą Danutą Malecką, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz oraz sekretarz Krzysztof Pieczka, Dyrektor Wyścigu Kolarskiego Marian Krych, Dariusz Deja reprezentujący golubski zamek, Dyrektor OSiR w Golubiu-Dobrzyniu Krzysztof Ośka oraz Adam Chrzanowski z Gazety Pomorskiej. Celem spotkania było omówienie współpracy reprezentowanych jednostek z Toruńskim Klubem Kolarskim „PACIFIC” przy organizacji wyścigu kolarskiego, który odbędzie się po raz drugi w Golubiu-Dobrzyniu. Na spotkaniu burmistrz Mariusz Piątkowski podpisał z klubem umowę o realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021 dla zadania pn. „II Międzynarodowy wyścig kolarski elity kobiet pn. Śladami Królewny Anny Wazówny”. Poza dofinansowaniem, którego miasto udzieli klubowi w wysokości 10 000 zł na realizację w/w zadania, zaangażowani zostaną pracownicy i środki między innymi Wydziału Gospodarczego i Komunalnego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. W weekend 1-2 sierpnia 2020 roku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia miał miejsce I Międzynarodowy Wyścig Kolarski Elity Kobiet pn. „Śladami Królewny Anny Wazówny”, który promował rozwój sportu oraz Miasto Golub-Dobrzyń.

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

Serdeczne życzenia!

 • dobry

Uroczysty odbiór zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”

Wczoraj 25 maja 2021 r. nastąpił uroczysty odbiór Parku Przemysłowo-Technologicznego, który powstał w ramach zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”

Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska w imieniu Burmistrza Mariusza Piątkowskiego oraz własnym przywitała wszystkich zgromadzonych gości. Na uroczystości obecni byli Senator Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Bober, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Danuta Malecka, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Sekretarz Miasta  Golub-Dobrzyń Przemysław Kuczkowski, Proboszcz parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą ks. kan. Jarosław Kulesza, Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Łukasz Pietrzak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Konrad Zaporowicz, Radni Rady Miasta Golub-Dobrzyń Anna Paprocka, Dominika Piotrowska,  Jolanta Rzeszotarska, Łukasz Bednarski, Franciszek Jagielski, Józef Pietrzak, Marek Stawski, Aleksander Wichrowski, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o Michał Piotrowicz,  Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Piotr Sipak,  Prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego Stefan Borkowicz  wykonawca inwestycji właściciel Zakładu Usług Melioracyjnych Piotra Rojek, Kierownik Budowy Stanisław Detmer, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego Dariusz Nowiński, Stanisław Papierz, przedstawiciel nadzoru autorskiego Piotr Szefler, kierownik Wydziału Infrastruktury Justyna Stokowska, pracownicy Wydziału Marta Jaworska, Kamila Kozłowska, Anna Czarnecka oraz przedstawiciele mediów.

Podczas uroczystości głos zabrał Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, który przekazał kilka ważnych faktów o przebiegu inwestycji. Senator Ryszard Bober wskazał, że otwarcie parku przyczyni się do lokalnego rozwoju. Natomiast Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki pogratulował burmistrzowi oraz radnym podjęcia decyzji o przystąpieniu do budowy Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz zaznaczył, że zakończenie i otwarcie inwestycji to rozwój nie tylko dla Golubia-Dobrzynia ale również Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Symbolicznego otwarcia Parku Przemysłowo-Technologicznego poprzez przecięcie wstęgi dokonali Senator Ryszard Bober, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Wykonawca inwestycji właściciel Zakładu Usług Melioracyjnych Piotr Rojek. Dziekan Dekanatu dobrzyńskiego ks. Kanonik Jarosław Kulesza dokonał poświęcenia parku.
W ramach zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” powstały rondo oraz ulica. Radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na uroczystej sesji w dniu 15 maja br. przyjęli uchwałę o nadaniu im nazw. W nawiązaniu do tego wydarzenia Burmistrz Mariusz Piątkowski zaprosił Starostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Łukasza Pietrzaka do wspólnego odsłonięcia tablic z nazwą ronda 70-lecia Golubia-Dobrzynia oraz ulicy Przemysłowej.

Zakres przedsięwzięcia objął: przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2127C (ul. Sokołowska), budowę dróg (jezdni wraz z ciągami pieszorowerowymi) - na długości 879 m, przebudowę istniejących urządzeń teletechnicznych, przebudowę istniejących sieci energetycznych, przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej, budowę sieci oświetlenia drogowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej budowę kanału technologicznego, budowę przepustu drogowego na Strudze Dobrzyńskie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę sieci wodociągowej.
Wartość inwestycji to koszt 8 104 278,60 zł. Natomiast wysokość dofinansowania jaką miasto Golub-Dobrzyń otrzymało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosła 5 294 002,28 zł.

 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego
 • uroczyste otwarcie parku przemysłowo-technologicznego

Budowa obwodnicy Golubia-Dobrzynia oraz ronda Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał porozumienia

Wczoraj 25 maja 2021 roku w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, w sali sesyjnej Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Marszałka Piotra Całbeckiego, Wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim reprezentowanym przez Starostę Franciszka Gutowskiego, Wicestarostę Danutę Malecką, porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń – opracowanie dokumentacji technicznej”.

Przedmiotem porozumienia jest szczegółowe określenie zasad współpracy
i współfinansowania stron w związku z realizacją w/w zadania. Projekt stanowi etap I budowy ronda w mieście Golub-Dobrzyń. Budowa ronda jest zadaniem własnym Województwa i zostanie zaprojektowane w parametrach drogi wojewódzkiej. Realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2021-2022. Wartość projektu została oszacowana na kwotę 180 000 zł.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Miasto Golub-Dobrzyń zobowiązuje się do udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2021-2022 w kwocie 60 000 zł, co stanowi 1/3 kosztów całkowitych zadania, wg następującego planu w 2021 r. kwota 15 000 zł,  w 2022 r. kwota 45 000 zł.

Realizacja kolejnego etapu zadania obejmująca wykonanie robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie odrębnego porozumienia oraz pod warunkiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania.

Podczas spotkania Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał również z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Marszałka Piotra Całbeckiego, Wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim reprezentowanym przez Starostę Franciszka Gutowskiego, Wicestarostę Danutę Malecką, Gminą Golub-Dobrzyń reprezentowaną przez Wójta Marka Ryłowicza porozumienie o współpracy i współfinansowaniu zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia – Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.

Przedmiotem porozumienia jest szczegółowe określenie zasad współpracy i współfinansowania stron w związku z realizacją w/w zadania. Zadanie stanowi etap I budowy obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia. Budowa obwodnicy jest zadaniem własnym Województwa i zostanie zaprojektowana w parametrach drogi wojewódzkiej o długości ok. 7,5 km.  Realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2021-2023. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 600 000 zł.
Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Miasto Golub-Dobrzyń zobowiązuje się do udzielenia Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2021-2022 w kwocie 150 000 zł, co stanowi 25 % kosztów całkowitych zadania, wg następującego planu: w 2021 r. kwota 75 000 zł, w 2022 r. kwota 75 000 zł.

Realizacja kolejnego etapu zadania obejmująca opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie odrębnego porozumienia oraz pod warunkiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania.

 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień
 • podpisanie porozumień

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

 • grafika

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

 • 192028958_491158085535080_2212890564737510363_n

Konkurs fotograficzny „Wiosna w Golubiu-Dobrzyniu” Regulamin konkursu

Przypominamy, że Miasto Golub-Dobrzyń ogłosiło konkurs fotograficzny „Wiosna w Golubiu-Dobrzyniu”, który skierowany jest do mieszkańców Golubia-Dobrzynia.

Celem konkursu jest zachęcenie do robienia zdjęć i wyłonienie tych, które najpiękniej będą prezentowały walory Golubia-Dobrzynia, a następnie zostaną wykorzystywane do promocji naszego miasta.


Tematyka zdjęć jest dowolna, ważne aby zdjęcia były wykonane w mieście Golub-Dobrzyń.

Fotografie należy nadsyłać do 23 czerwca 2021 jako załącznik na adres mailowy konkursurzadmiasta@golub-dobrzyn.pl

do dnia 23 czerwca 2021 roku do godziny 15:30.


Dla autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody!

 • grafika regulamin konkursu

Dzień Dziecka

 • grafika na Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

 • plakat

Zapraszamy na szkolenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu zaprasza na cykl webinariów: „Wszystko o programie Czyste Powietrze”.

Więcej informacji na stronie:
https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-685-wszystko_o_programie_czyste_powietrze.html

 

 • domek

Zapraszamy

 • SKM_C36821060712140

Kondolencje

 • kondolencje

ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU KATARZYŃSKIM

Zakończyły się prace związane z rozbudową placu zabaw na osiedlu Katarzyńskim. Polegały one na poszerzeniu i dodaniu jednego urządzenia.

Prace zostały wykonane przez pracowników Urzędu Miasta.

 • Obraz1
 • Obraz2

Kondolencje

 • kondolencje dąbrowski

Owczas

Trafił do Nas wylękniony a dziś nie może wyrobić na zakręcie. Piesek mega pozytywny, w tym psiaku jest coś niesamowitego, wyjątkowego i niepowtarzalnego.

 • Owczasz

Polla

 Sięgająca do połowy łydki rudowłosa dama to Polla.

Sunia bardzo grzeczna w stosunku do ludzi, stosunek do dzieci nieznany toleruje inne zwierzęta, spokojna i zrównoważona, ale czasami szaleje wesoło i zachowuje się jak szczeniak. dobrze dogaduje się z koleżankami i kolegami z boksu.

Jednak czasami na spacerach zdarza mu się zaczepiać mijane psiaki, dlatego w przypadku adopcji do domu, w którym już jest jakiś inny czworonóg, obowiązkowe będzie poznanie piesków przed adopcją. Polla największą przyjemność czerpie z obwąchiwania terenu oraz z biegania w towarzystwie człowieka

 • Polla

Zapraszamy !

 • zwiedzanie wieży

Zapraszamy

 • turysto

BUDOWA SKATEPARKU ROZPOCZĘTA

Dnia 11.06.2021 r. rozpoczęła się  budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania dotyczącego rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań: „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta”. Wykonawcą jest firma PT s.c. z siedzibą w Gdyni, która zadanie wykona za kwotę 70 725,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 63,63%.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 • Obraz2
 • 198794052_471629020796443_5073340701111844316_n

XLIII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowni Mieszkańcy

       Informuję o XLIII Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  16 CZERWCA 2021 roku o godz. 13:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszam do śledzenia obrad na portalu e-sesja tv.

                 Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z:
 6. XLI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 7. XLII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym w wykonania uchwał.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Przerwa w obradach 20 min.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie radnych.
 13. Absolutorium
  a) rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2020 rok;
  b)
  debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
  c)
  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;
  d)
  rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2020 rok i sprawozdania finansowego;
  e)
  zapoznanie się z treścią Uchwały Nr 10/S/2021 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacja o stanie mienia Gminy;
  f)
  dyskusja
  g )
  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2020 rok;
  h)
  przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 1 czerwca 2021 roku na temat wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2020 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;
  i)
  zapoznanie się z treścią uchwały Nr 10/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia za 2020 rok;
  j)
  dyskusja;
  k)
  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  12.Przerwa w obradach.
  13.Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/172/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b)
  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie budżetu na 2021 rok;
  c)
  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;
  d)
  w sprawi wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia;
  e)
  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Gagarina;
  f)
  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
  g)
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej położonej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
  h)
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Golubiu-Dobrzyniu;
  i)
  w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
  j)
  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
  k)
  w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na rok szkolny 2021/2022;
  l)
  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  m)
  zatwierdzenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej;
  n)
  w sprawie regulaminu korzystania ze skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu oraz siłowni street workout na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia;
  o)
  w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Golub-Dobrzyń;
  p)
  zmieniająca uchwałę nr XLVIII/272/2017 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia  19 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe;
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                        Przewodniczący rady Miasta

                                                                                                                     Łukasz Pietrzak

Zapraszamy !

 • Miasto Golub-Dobrzyń (85)

PODPISANO POROZUMIENIE

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia - Mariusz Piątkowski oraz Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego - Michał Kamiński, podpisali porozumienie zgodnie, z którym Miasto Golub-Dobrzyń będzie wspierało finansowo Szpital Powiatowy. Mieszkańcy naszego miasta będą mogli bezpłatnie korzystać z profesjonalnego wsparcia psychologicznego oraz konsultacji terapeutycznych dotyczących uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Pakiet usług psychologicznych, terapeutycznych i medycznych z zakresu diagnozowania i leczenia uzależnień przeznaczony jest dla wszystkich zgłaszających się mieszkańców Golubia-Dobrzynia w 2021 roku .Aby uzyskać poradę należy zadzwonić po numer telefonu: 56 683 22 91 i prosić o połączenie z poradnią psychologiczną. Terapeuci będą pełnić dyżury w poniedziałki i środy w godzinach od 8 - 16 oraz w drugi i czwarty czwartek miesiąca od godz. 9 - 19.

 • dobre

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

NOWOŚCI W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”.

OD 2022 r. KONIEC DOTACJI NA PIECE WĘGLOWE.

Więcej informacji na stronie:
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1811,nowosci-w-programie-czyste-powietrze-od-2022-r-koniec-dotacji-na-piece-weglowe.html
https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-690-wazne_zmiany_w_programie_czyste.html

 

 • Obraz1

Otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych

Pan Mariusz Piątkowski - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.


NSP 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 18 do  27 czerwca 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta w  Golubiu-Dobrzyniu. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
 2. imię (imiona) i nazwisko,
 3. datę urodzenia,
 4. adres zamieszkania,
 5. numer telefonu,
 6. adres e-mail,
 7. oświadczenie o:
  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: um@golub-dobrzyn.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 2. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
 3. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
 4. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
 5. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 6. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta https://www.golub-dobrzyn.pl/ oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Golubiu-Dobrzyniu – nr tel. 56 683 54 10 wew.28, e-mail: jzakrzewska@golub-dobrzyn.pl – Gminny Koordynator spisowy

 

Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

Mariusz Piątkowski

 

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1775, z późn. zm.).

 • grafika dotycząca spisu powszechnego 2021

Poland Trophy na trasie

I edycja Poland Trophy Extreme, czyli najbardziej ekstremalnego rajdu w Polsce, rozpoczęta! Do Golubia-Dobrzynia 18 czerwca zawitało 40 ekip z całego kraju. Na golubskim Rynku uczestników przywitali Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Wiceburmistrz Róża Kopaczewska, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Danuta Malecka, Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski.
Zawody Poland Trophy to cykl rajdów samochodów terenowych i quadów. W Golubiu-Dobrzyniu rozgrywany jest w klasach: Seryjny turystyk, czyli dla aut produkowanych seryjnie  oraz No limit (NOL), ADVANCE (ADV) i CHALLENGE (CHL). Oficjalny start do odcinka nocnego dziś o godz. 19.00. Jutro natomiast biuro rajdu otworzy się o godz. 8.00 rano. Na 8.30 przewidziano ogłoszenie wyników piątkowych zmagań. Sobotnie starty rozpoczną się o godz. 10.00. Ogłoszenie wyników oficjalnych oraz wręczenie pucharów i nagród przewidziano na godz. 21.00.
Wszystkim zawodnikom życzymy niezapomnianych wrażeń i sukcesów! 
Impreza została objęta patronatem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

 • przywitanie uczestników
 • przywitanie uczestników
 • przywitanie uczestników
 • przywitanie uczestników
 • przywitanie uczestników

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają realizację wywiadów bezpośrednich w terenie.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają realizację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.
✔️Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).
✔️Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.
✔️Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i dystansu społecznego.
 
 
 
 
 
 
 
 • teren

Zapraszamy

 • Ogłoszenie

Razem można więcej

 

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał porozumienie w sprawie współpracy na rzecz integracji społeczno-gospodarczej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Spotkanie sygnatariuszy porozumienia odbyło się 18 czerwca 2021 r.  w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Gospodarzem wydarzenia był Prezydent Miasta Torunia Michał Zalewski.

W województwie kujawsko-pomorskim powstało 5 takich obszarów, obejmujących powiaty, gminy i miasta skupione wokół największych miast regionu: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. Toruński MOF obejmuje 35 sąsiadujących z Toruniem miast, gmin i powiatów, zamieszkanych przez 460 tys. osób.

Miejskie obszary funkcjonalne wyznaczone zostały w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+, przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 21 grudnia 2020 r.

Celem powołania Miejskich Obszarów Funkcjonalnych jest realizacja instrumentu, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli  nowa forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Współpraca ta ma na celu kompleksowy rozwój obszaru poprzez inwestycje w transport i integrację komunikacyjną, rozwój usług społecznych, edukację, ochronę zdrowia, ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia wchodzą następujące powiaty: Powiat Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Toruński oraz gminy: Miejska Aleksandrów Kujawski, Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Miasta Chełmno, Chełmno, Miasta Chełmża, Chełmża, Ciechocin, Miejska Ciechocinek, Czernikowo, Miasta Golub-Dobrzyń, Golub-Dobrzyń, Kijewo Królewskie, Koneck, Kowalewo Pomorskie, Lisewo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasta Nieszawa, Obrowo, Papowo Biskupie, Raciążek, Radomin, Stolno, Unisław, Waganiec, Wielka Nieszawka, Zakrzewo, Zbójno, Zławieś Wielka.

Na podstawie informacji Urzędu Miasta Torunia

Fot. Urząd Miasta Torunia

 • MOF 63
 • MOF 74
 • mof 77
 • mof78

Uwaga !

 • godziny

Uwaga

 • Ulotka2-min

Zapraszamy do zabawy!

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia zaprasza mieszkańców na zabawę, która odbędzie się w sobotę 26 czerwca 2021 r. na Przystani Zacisze. Zawody sportowe dla najmłodszych  z upominkami dla zwycięskiej drużyny, malowanie twarzy, zabawa z chustą i dmuchany zamek to niektóre z darmowych atrakcji, które czekać będą na dzieci. Dorosłych zapraszamy na zabawę przy muzyce. Na miejscu będzie też można kupić napoje i przekąski.
Zapraszamy na Przystań Zacisze na godz. 17.00. Życzymy udanego relaksu i wspaniałej zabawy!

 • 203532292_4066275740088978_362329782525968541_n

Kajakiem z Wąbrzeźna do Bałtyku

 • golub-dobrzyń

ZNICZODZIELNIA

W okolicy Cmentarza Parafialnego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Żeromskiego została ustawiona zniczodzielnia. Pomysł był inicjatywą mieszkanki miasta, Pani Iwony Matusiak-Abel, natomiast zniczodzielnia została wykonana nieodpłatnie dla miasta przez firmę STALNOX Wiktor Dąbrowski. Realizacja zadania była możliwa dzięki koordynacji Zastępcy Burmistrza Róży Kopaczewskiej.

Wszystkie osoby, które posiadają znicze w dobrym stanie mogą zostawić je na półce zniczodzielni, tak aby ktoś inny mógł je jeszcze wykorzystać. 

Zachęcamy mieszkańców miasta do składania pomysłów w ramach inicjatyw oddolnych.

 • 207544367_2883721558544462_8655834365365842350_n

USUWANIE AZBESTU – NABÓR WNIOSKÓW

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu w 2021r. Wnioski raz z załącznikami można składać do 30 lipca br. lub do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w 2021r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Jaworska – inspektor w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod nr telefonu 56 444 93 50 lub mailowo: mjaworska@golub-dobrzyn.p

Fireshow w Golubiu-Dobrzyniu

 • BALONOWY FIRESHOW (2)

Zapraszamy !

 • aga 1

Konkurs Fotograficzny

 • 213312742_1193002077835671_3801541231522841376_n

BUDOWA I ETAPU SKATEPARKU ZAKOŃCZONA

 

Dnia 06.07.2021 r. dokonano odbioru robót obejmujących budowę skateparku na terenie OSiR w Golubiu-Dobrzyniu w ramach projektu dotyczącego rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadań: „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu” oraz „Budowa siłowni street workout w golubskiej części miasta”.

Wykonawcą była firma PT s.c. z siedzibą w Gdyni, która zadanie wykona za kwotę 70 725,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 63,63%.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Budowa skateparku zakończona
 • 1
 • 2

Spotkanie z Andrzejem Rajkowskim

6 lipca w Urzędzie Miasta Golubia Dobrzynia, z inicjatywy Radnego Miasta Golubia-Dobrzynia Marka Stawskiego odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego z Panem Andrzejem Rajkowskim.

Pan Andrzej urodził się w Warszawie, jako dziecko przeżył okupację niemiecką. Jedną z pamiątek, która została mu z okresu wojennego, jest Ausweis jego ojca, Jerzego Rajkowskiego, lekarza dentysty. W czasie rozmowy opowiedział o losach wojennych swojej rodziny, m.in. o dramatycznych przeżyciach w czasie Powstania Warszawskiego i po nim, kiedy wraz z innymi mieszkańcami stolicy trafił z mamą, również lekarką, do obozu przejściowego w Pruszkowie. Obecnie Pan Rajkowski jest mieszkańcem Dobrzynia, do którego przeprowadził się kilkanaście lat temu z Bydgoszczy.

 

 • DSC04925

Wariant skateparku wybrany

W poniedziałek 12 lipca br. zakończyło się głosowanie na wariant projektu skateparku. Dziękujemy tak duże zainteresowanie użytkowników Facebooka.
Informujemy, że:
- na wariant I zagłosowało 41 osób,
- na wariant II zagłosowało 96 osób.
Tym samym zwyciężył projekt wariantu II. Realizacja projektu przewidziana została na przyszły rok.
 • 217489679_4122127854503766_4934182345641259984_n

Chopin na jazzowo w Szafarni

Trzeci koncert z cyklu „Wakacje z Chopinem” odbędzie się 18 lipca o godzinie 12.15 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni. Tym, co wyróżnia ten koncert na tle pozostałych, jest styl wykonywanych utworów, gdyż usłyszymy jazzowe aranżacje utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu Leny Ledoff.

Pianistka urodziła się w Petersburgu. Jest absolwentką wydziału fortepianowego Akademii Muzycznej w Woroneżu w klasie prof. Tatiany Gaponienko. W 1994 r. na stałe zamieszkała w Polsce i poświęciła się komponowaniu oraz graniu jazzu. W 2000 roku założyła zespół „Lena Ledoff Trio”. Występowała na scenach Paryża, Toronto, Pragi, Bratysławy, Kijowa, Petersburga, Irkucka, Ottawy, Montrealu, Lwowa, Budapesztu, Warszawy i większości polskich miast. W 2010 r. została stypendystką Prezydenta miasta Warszawy.  Jako kompozytor i muzyk współpracuję z wieloma teatrami.

W programie koncertu znalazły się utwory Fryderyka Chopina, które w jazzowym stylu połączone zostaną z twórczością m.in. Milesa Davisa, Krzysztofa Komedy czy Edith Piaf.

Bilety w cenie 10 złotych można rezerwować telefonicznie (56 682 79 30). Liczba miejsc ograniczona.

Wydarzenie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Lena Ledoff
  Lena Ledoff

Ruszył Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

14 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia rozpoczął swoją działalność bezpłatny Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze.

Zadaniem utworzonego punktu konsultacyjnego jest pomoc oraz usprawnienie procesu aplikowania mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie może otrzymać właściciel domu jednorodzinnego, między innymi na wymianę starego pieca na ogrzewanie ekologiczne, docieplenie budynku oraz wyminę stolarki okiennej i drzwiowej.

 • gminny punkt

PIKNIK EKO ANKA ! ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

PIKNIK EKO ANKA! ZAPRASZAMY DO ZABAWY!
Sobota 24 lipca 2021 r.
W programie:
14.00 otwarcie „książkodzielni” i strefy relaksu
14.00 – 18.00 - darmowe gokarty solarne dla dzieci - malowanie plakatów proekologicznych - możliwość wykonania zdjęcia pamiątkowego na ekofotelu - układanie puzzli XXL - bramka celnościowa
14.00 – 16.00 warsztaty mydlarskie
16.00 – 17.00 malowanie ekotoreb
16.00- 18.00 - kiermasz książki dla dzieci - pokaz szycia metodą patchwork - konkurs ekologiczny - konkurs rysunkowy (malujemy „Lokomotywę” J. Tuwima) - wystawa mundurów i broni Młodzieżowej Grupy Rekonstrukcyjnej - malowanie twarzy - słodki poczęstunek i darmowe napoje PREZENTY DLA ANKI I DARMOWE LODY – DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!
W godz. 14.00 – 18.00 czynny będzie miejski punkt informacyjno-konsultacyjny dot. programu „Czyste powietrze”.
ZAPRASZAMY

 • 219363975_991594961666234_51993425393065928_n

Uwaga !

 • utrudnienia 31.07.2021r. ok

Uwaga !

 • utrudnienia-w-ruchu-01.08.2021 ok

Wnioski o nagrody sportowe do 31 sierpnia

W tym roku wnioski o nagrody sportowe za osiągnięte wyniki można składać do wtorku 31 sierpnia br. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, w Biurze Obsługi Interesanta, pok. IC, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w 2020 r. Wniosek podlega rozpatrzeniu do dnia 30 września 2021 roku. W kolejnych latach wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, w Biurze Obsługi Interesanta, pok. IC, w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok, na który zostanie przyznana nagroda. Wniosek podlegać będzie rozpatrzeniu do dnia 20 kwietnia każdego roku.

Źródło: Uchwała nr XLIII/228/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 czerwca 2021 r.

https://bip.golub-dobrzyn.pl/plik,4865,uchwala-nr-xliii-228-2021-zmieniajaca-uchwale-nr-xlviii-272-2017-rady-miasta-golubia-dobrzynia-w-sprawie-szczegolowych-zasad-trybu-przyznawania-i-pozbawianai-oraz-rodzajowi-wysokosci-stypendiow-pdf.pdf

Dokumenty do pobrania : https://www.golub-dobrzyn.pl/721,stypendium-nagrody-sportowe

 

 • 222105913_980181712741528_5548096961745854783_n

Zapraszamy !

 • WO.271.1.2021_Zmiana ogłoszenia z dnia 22.07.2021

XLV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Golub-Dobrzyń, dnia 22.07.2021

Szanowni Mieszkańcy

 

Informuję o XLV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 roku o godz. 14:30 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z:

a) XLIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;

b) XLIV Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9.  Przerwa w obradach 20 min.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego;

b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Katarzyńskiej;

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmującego obszar lewobrzeżnej części miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych 194,195,196 położonych w obrębie IV przy ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu” (Lewobrzeżna III);

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII-209-2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 maja 2021 r., w sprawie nadania nazw ulic na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia;

e) w sprawie zmiany uchwały nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia  30 lipca 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Golub-Dobrzyń;

f) w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie Sesji.

                                                                                            Z poważaniem

                                                                                Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

 

Budowy i remonty chodników w Golubiu-Dobrzyniu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowy i remonty chodników w Golubiu-Dobrzyniu

Sczegóły: https://bip.golub-dobrzyn.pl/758,zamowienia-publiczne-powyzej-130-000-zl

 

 • autor: Inspektor Marta Jaworska

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ul. Lipnowska II w Golubiu-Dobrzyniu

 • autor: Inspektor Beata Kołodziejska

DERATYZACJA

W związku z częstymi informacjami od mieszkańców, jak i radnych, odnośnie bytowania gryzoni w golubskiej części miasta informujemy, iż w dniach 3-4 sierpnia 2021 roku będzie przeprowadzona deratyzacja na terenie Golubia we wszystkich budynkach stanowiących wyłączną  własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz budynków w których Gmina Miasto Golub-Dobrzyń posiada udziały.

Żeby akcja była skuteczna prosimy, aby każdy z właścicieli budynków prywatnych, który ma problem z gryzoniami, przeprowadził deratyzację w tym samym terminie.      

Obowiązkową deratyzację  przeprowadza  się każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

Pamiętajmy, aby deratyzacja była skuteczna, a jej efekty utrzymywały się dłużej należy przestrzegać kilku prostych zasad tj.:

 • nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów,
 • dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym,
 • pamiętać o zamykaniu klap w pojemnikach na odpady,
 • utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,
 • nie dokarmiać ptaków oraz kotów wolnożyjących w miejscach dostępnych dla szczurów,

na bieżąco dokonywać  napraw   wszystkich  uszkodzeń,  które  mogą  służyć gryzoniom  jako  drogi  dostępu  do  budynków  i  pomieszczeń.

 • autor: Natalia Dworecka

Ekologicznie w Golubiu-Dobrzyniu

W sobotę 24 lipca br.,, w czasie trwania pikniku „Eko Anka” działał Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste powietrze”. W sali nr 1 Urzędu Miasta odbyło się również spotkanie, połączone z prezentacją, dotyczące założeń i warunków ww. programu. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia zorganizował również zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, połączone z konkursem z nagrodami, dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi i selektywnej zbiórki odpadów, w ramach programu „Miejska Eko Edukacja”.
 • 222640279_3103010156599680_6007607100750344563_n
 • 222771779_519764925971464_5849516477628174021_n
 • 223698839_1409809156060616_9042917135041494158_n
 • 222771779_519764925971464_5849516477628174021_n
 • 219216452_215507473828656_6753168215276297838_n
 • 221653858_3932009580241706_8208893747151693941_n

II Edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Kobiet "Śladami Anny Wazówny" 31 lipca /1 sierpnia 2021

Już w najbliższy piątek 31.07.2021 rozpocznie się II Edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Kobiet "Sladami Anny Wazówny" o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • 2021_Plakat-A2---Wyscig-Wazowny

Zaproszenie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza emerytów, rencistów i inwalidów na spotkanie integracyjno-kulturalne „UPOWSZECHNIANIE KULTURY” poprzez aktywizację społeczności senioralnej, które odbędzie się
7 sierpnia 2021 r. o godz. 1600 na Stadionie Miejskim – mała hala Golub-Dobrzyń.
Zapisy w Biurze PZERiI.

Spis powszechny - informacja

Gminne Biuro Spisowe w mieście Golub-Dobrzyń zachęca wszystkich mieszkańców do skorzystania z formy samospisu internetowego.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Podstawową formą jest samospis internetowy, polegający na wypełnieniu formularza, który znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego – spis.gov.pl

Mieszkańców, którzy nie posiadają dostępu do Internetu lub chcą skorzystać ze stanowiska komputerowego w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 56 444 93 28 lub 56 683 54 10 wew. 28

Członkowie Gminnego Biura Spisowego chętnie pomogą przy wypełnianiu formularza spisowego.

Od 1 kwietnia działa również infolinia spisowa  22 279 99 99

przy pomocy której można dokonać bezpiecznego spisu na telefon.

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

 

 

 • autor: Joanna Zakrzewska
 • csm_nsp-spis-punkt_5babe68c9d
 • autor: Joanna Zakrzewska

Konkurs Fotograficzny "Wiosna w Golubiu-Dobrzyniu" rozstrzygnięty

Informujemy, że po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, Komisja Konkursu Fotograficznego „Wiosna w Golubiu-Dobrzyniu”, powołana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego zgodnie z regulaminem konkursu, pkt. „Kryteria oceny”, w składzie:

 1. Artur Niklewicz – Dyrektor Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, Przewodniczący Komisji
 2. Barbara Wasiluk – Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu
 3. Agnieszka Boruszkowska - inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

poddała ocenie artystycznej i merytorycznej 40 fotografii.

Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzców i postanowili przyznać następujące nagrody:

 1. I nagrodę w postaci vouchera o wartości 500 zł Albert Wróbel za pracę „Kwiaty na tle zamku”
 2. II nagrodę w postaci vouchera o wartości 400 zł Olga Kaleta z pracę „Ulatują szybko chwile wiosny”
 3. III nagrodę w postaci vouchera o wartości 300 zł Jacek Wiśniewski za pracę „Za liśćmi brzozy”
 4. IV nagrodę w postaci vouchera o wartości 200 zł Piotr Piskorski za pracę bez tytułu, przedstawiającą zamek.
 5. V nagrodę w postaci vouchera o wartości 100 zł Małgorzata Mierzejewska za pracę „Widok z balkonu”

Ponadto członkowie Komisji, zgodnie z regulaminem Konkursu Fotograficznego „Wiosna w Golubiu-Dobrzyniu” postanowili przyznać wyróżnienie w postaci dyplomu i upominków rzeczowych Monice Betker („Kwitnący stary kościół ewangelicki”).

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym "Lato w Golubiu-Dobrzyniu"

https://www.golub-dobrzyn.pl/705,aktualnosci-2020?tresc=17335 

 

Nagrodzone prace

 • Kwiaty na tle zamku
 • Ulatujące szybko chwile wiosny
 • Za liśćmi brzozy
 • 2021-06-17-21-53-15
 • Widok z balkonu
 • Kwitnący stary kościół ewangelicki

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 • 226397628_4168647729851778_2311391027013902312_n

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pamięć o tym wielkim zrywie niepodległościowym i jego Bohaterach uczcili przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń Mariusz Piątkowski i Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz. Wiązanki kwiatów złożone zostały na cmentarzu w Golubiu na grobie poległych w Powstaniu Warszawskim żołnierzy Armii Krajowej – Edmunda Gościńskiego ps. „Hieronim” i Marii z Gościńskich Jagodzińskiej, ps. „Lena”.

CześćIch Pamięci!

 

 • DSC05758
 • DSC05765
 • DSC05774
 • DSC05776
 • DSC05779

Harmonogram sprzątania ulic miasta Golubia-Dobrzynia

Informujemy, że sprzątanie ulic miasta Golubia-Dobrzynia odbywać się będzie
w następujący sposób:

1 tydzień miesiąca:

Poniedziałek – ul. Plac 1000-lecia, ul. J. Kilińskiego, ul. 17 Stycznia, ul. Rynek

Wtorek – Osiedle Leśne

Środa – Osiedle Leśne

Czwartek – Osiedle Drwęckie

Piątek – ul. Plac 1000-lecia, ul. J. Kilińskiego, ul. 17 Stycznia, ul. Rynek

2 tydzień miesiąca:

Poniedziałek – ul. Plac 1000-lecia, ul. J. Kilińskiego, ul. 17 Stycznia, ul. Rynek

Wtorek – Osiedle Drwęckie

Środa – ul. Wojska Polskiego, ul. Dziewanowskiego, ul. Stary Rynek, ul. Boh. Września, ul. Boh. Westerplatte, ul. Hubala, ul. Obrońców Warszawy

Czwartek – ul. Sucharskiego, ul. Strumykowa, ul. Koppa, ul. Szosa Rypińska

Piątek – ul. Plac 1000-lecia, ul. J. Kilińskiego, ul. 17 Stycznia, ul. Rynek

3 tydzień miesiąca:

Poniedziałek – ul. Plac 1000-lecia, ul. J. Kilińskiego, ul. 17 Stycznia, ul. Rynek

Wtorek – ul. S. Żeromskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. H. Sienkiewicza, ul. A. Mickiewicza

Środa – ul. T. Kościuszki, ul. Szkolna, ul. Nowa, ul. Mazowiecka

Czwartek – ul. Polna, ul. Piękna, ul. Boh. Kosmosu, ul. Gagarina

Piątek – ul. Plac 1000-lecia, ul. J. Kilińskiego, ul. 17 Stycznia, ul. Rynek

4 tydzień miesiąca:

Poniedziałek – ul. Plac 1000-lecia, ul. J. Kilińskiego, ul. 17 Stycznia, ul. Rynek

Wtorek – Starówka Golubska

Środa – Starówka Golubska, ul. Brodnicka – drogi gminne

Czwartek – ul. PTTK – droga gminna, ul. Zamkowa, ul. Słuchajska

Piątek – ul. Plac 1000-lecia, ul. J. Kilińskiego, ul. 17 Stycznia, ul. Rynek

 

Terminy sprzątania ulic miejskich mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne, zaplanowane imprezy miejskie oraz inne nieprzewidziane sytuacje.

Zaproszenie na nocne zwiedzanie wieży Kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu-Dobrzyniu

 • Nocne zwiedzanie 2021 - na stronę
  • autor: Inspektor Agnieszka Boruszkowska

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Czas na samodzielnie spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 masz do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz – nie czekaj do 30 września! Pamiętaj, że udział w spisie to twój obowiązek.

Masz wiele możliwości zrealizowania obowiązku spisowego:

 • Najszybciej i najwygodniej zrobisz to przez Internet. Wypełnij formularz online na https://spis.gov.pl/, to zajmie tylko kilka minut.
 • zadzwoń na numer 22 279 99 99 i spisz się telefonicznie – rachmistrz wprowadzi do formularza Twoje dane,
 • odwiedź najbliższy urząd gminy i spisz się przez Internet na specjalnie utworzonym w tym celu stanowisku.

Pamiętaj masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrzRachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej.

W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

https://spis.gov.pl/spisz-sie-jak-najszybciej-samodzielnie-pamietaj-masz-na-to-czas-tylko-do-momentu-gdy-skontaktuje-sie-z-toba-rachmistrz/?fbclid=IwAR1ZTRT9eknpjVXHf1BwFFEmzOCtu5EVQg_ovR9rQdHcyIK6kQJdp_neJB8

 • autor: Joanna Zakrzewska
 • 230325199_210474907753350_4802501224961757151_n
  • autor: Joanna Zakrzewska
 • autor: Joanna Zakrzewska

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej – II etap

Informujemy, że rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Lipnowskiej – II etap”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Koszt robót budowlanych to niespełna 140 tys. zł. Inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o. o. z Brodnicy.

W związku z powyższym mogą wystąpić nieznaczne utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie ostrożności.

 

 • autor: Kamila Kozłowska
 • 20210804_100513[1]
  • autor: Kamila Kozłowska
 • 20210804_100724[1]
  • autor: Kamila Kozłowska
 • 20210804_100812[1]
  • autor: Kamila Kozłowska
 • Epson480-1

Rozśpiewane spotkanie

 W sobotę 7 sierpnia br. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu zorganizował spotkanie pod hasłem „Upowszechnianie kultury poprzez aktywizację społeczności senioralnej”. Gości, w tym Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Różę Kopaczewską, przywitała Prezes PZERiI Barbara Dec. W czasie spotkania można było obejrzeć wystawę prac plastycznych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Szansa na zdrowie”. Umiejętności wokalno-muzyczne zaprezentowali: Zespół Wokalny „Halka”, Zespół „Wesoła Harmonia” oraz Panie i Panowie ze Stowarzyszenia „Szansa na zdrowie”. Po podziękowaniach dla kierowników i członków zespołów Prezes Barbara Dec wręczyła kwiaty najstarszej członkini PZEiR w Golubiu-Dobrzyniu, Pani Zofii Lewandowskiej-Krupskiej. Spotkanie kulturalno-integracyjne zostało dofinansowane przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.

Uwaga

 • 1222

Zapraszamy !

 • baner 2x1 PL2021 - 2

Formalności po urodzeniu dziecka – krok po kroku

 • Kiedy rodzi się dziecko, należy zgłosić ten fakt do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca narodzin dziecka, w ciągu 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia.

 • Zgłoszenia może dokonać zarówno ojciec jak i matka dziecka. Rodzic rejestrujący dziecko musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem systemu e-PUAP. Za przygotowanie dokumentów odpowiada szpital i to jego przedstawiciel musi przekazać kartę do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego.

 • Po zgłoszeniu się rodzica do urzędu, Kierownik USC, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawdza, czy otrzymał ze szpitala zgłoszenie urodzenia noworodka. Następnie prosi osobę zgłaszającą dziecko o złożenie oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka.

 • Każdorazowo przed sporządzeniem aktu urodzenia Kierownik USC ma prawny obowiązek weryfikacji, czy:

           -  wybrane imię lub imiona nie są w formie zdrobniałej

          - nie mają charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego

           - wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia (art. 59 ust 4 ustawy).

 • Warto wiedzieć, że odpowiedzialność za prawidłową rejestrację imienia dziecka spoczywa na Kierowniku USC jako organie administracji publicznej. Błąd w tej materii może powodować negatywne konsekwencje prawne. W przypadku niespełnienia przesłanki z art. 59 ust 4 ww. ustawy Kierownik USC jest zobligowany wydać decyzję odmowną, która podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 • Warto też pamiętać przy wyborze imienia dla dziecka, że zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka „państwo ma obowiązek chronić dzieci przed ośmieszającymi czy zbyt ekscentrycznymi imionami” – Wyrok ETPCZ z dnia 6 września 2007 r., 10163/02.

 • Weryfikacja proponowanego przez rodziców imienia dziecka opiera się m.in. o opinie Rady Języka Polskiego, instytucji opiniodawczo-doradczej w sprawach używania języka polskiego, powołanej przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk na mocy uchwały nr 17/96 z dnia 9 września 1996 roku.

 • Jeśli weryfikacja przebiegnie pozytywnie – Kierownik USC niezwłocznie wydaje decyzję pozytywną i sporządza akt urodzenia dziecka pod wskazanym we wniosku imieniem.

 

Szanowni Rodzice,

Kierownictwo Urzędu Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu zawsze życzliwie podchodzi do mieszkańców i ich spraw oraz stara się niezwłocznie załatwić wszelkie sprawy leżące w jego kompetencjach, tak by nie było w przyszłości żadnych problemów prawnych!

 

 • Kopia Fioletowe Romby Obramowanie Dziecko Urodziny Post na Facebooku
 • DSC06505
 • DSC06509
 • DSC06517
 • DSC06521
 • DSC06525
 • DSC06542
 • DSC06545
 • DSC06548
 • DSC06555
 • DSC06557
 • DSC06566
 • DSC06579
 • DSC06585
 • DSC06596
 • DSC06597
 • DSC06623
 • DSC06631
 • DSC06631
 • DSC06661
 • DSC06667
 • autor: Inspektor Agnieszka Boruszkowska

Uwaga

 • 21b3dc8a65e0194

Zaproszenie

 • konsultacje 18.08.2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r.

13 sierpnia 2021r. pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Golubiu-Dobrzyniu prowadzili kampanię promującą Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021r. w parku miejskim.  Rozdawano ulotki i gadżety oraz udzielano informacji na temat metod realizacji obowiązku spisowego.  Przypominamy, że podstawową formą jest samospis internetowy dostępny na stronie spis.gov.pl . Spisać można się również dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 oraz w Gminnym Punkcie Spisowym znajdującym się w Urzędzie Miasta.

 • image4
 • spis_to_obowiazek_5
 • image0
 • image2

W świecie komiksów

Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć” zaprasza na zajęcia pt. „Manga – sztuka japońskiego komiksu”, które odbędą się 20 sierpnia 2021 r. o godz, 14.00 w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Żeromskiego 11. Do udziału w zajęciach zapraszamy młodzież od 13 roku życia. Bliższych informacji można uzyskać po numerem telefonu 508 265 279.

Zajęcia organizowane są w ramach projektu „Kultura po mieście hula”, a dofinansowane przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń.

 • 235867654_1754829754907642_1953109375075018784_n

MOBILNY PUNKT SPISOWY - przy hali sportowej

Gminne Biuro Spisowe w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że w dniu 20 sierpnia 202 1r. w godz. od 17:00 do 19:00 przy hali sportowej dyżur pełnić będą rachmistrzowie spisowi w ramach Mobilnego Punktu Spisowego. Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do skorzystania z tej formy udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnosci i Mieszkań 2021r.

 • C01B9483-D878-4F8B-A52C-26A0118EF0D7
 • 713A4E54-7025-4DC6-B0A0-2C06D4868E22

Jak segregować odpady.

 • ulotka.1
 • ulotka.2

Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezie plenerowej „POŻEGNANIE LATA GOLUB DOBRZYŃ 2021 PIKNIK PROFILAKTYCZNY” w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 • FA4F2732-F68E-4979-BB95-922FD59E39DA

„Pożegnanie lata w Golubiu-Dobrzyniu 2021” już za nami!

Trzy dni koncertów, od muzyki tanecznej po klasykę polskiego rocka – tak przebiegał piknik profilaktyczny „Pożegnanie lata w Golubiu-Dobrzyniu 2021”. Trzy dni świetnej zabawy, tańca pod sceną i wspólnego śpiewania – tak, w radosnej atmosferze, mieszkańcy naszego miasta pożegnali tegoroczne lato.

W piątek 20 sierpnia br., na terenie obok hali OSiR, z coverami na dobry początek wystąpiła formacja Novak. Po niej z największe przeboje Krzysztofa Krawczyka i własne utwory, przy aplauzie widzów, wykonał Daniel Dobraszkiewicz. Potem na scenie pojawił się zespół Weekend, gwiazda piątkowego wieczoru. Tłumy bawiły się również przy utworach Ronniego Ferrari. Piątkowej imprezie towarzyszyły akcje i konkursy profilaktyczne i ekologiczne. W namiocie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia można było pozyskać informacje dotyczące pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom, a także materiały edukacyjne. O profilaktyce uzależnień można było również posłuchać między występami artystów. Przeprowadzono także konkursy dot. zdrowego stylu życia i sortowania odpadów komunalnych, w których można było wygrać atrakcyjne gadżety. W piątek uczestnicy pikniku mogli również wziąć udział w pokazach zorganizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Sobota i niedziela upłynęły pod znakiem legend polskiego rocka – w sobotnim koncercie na Muszli Koncertowej zagrały Róże Europy, a w niedzielę Sztywny Pal Azji. Sobotnie popołudnie to także koncert zespołu Bulwar i półfinalista 10 edycji programu Voice Of Poland – KasjaN. Niedzielny występ Sztywnego Pala Azji poprzedziły zaś występy lokalnego zespołu Mygrena i formacji Banau z Bydgoszczy, z utworami z najnowszej płyty. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta Golub-Dobrzyń.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

 • 239911008_992440148206817_5040014422320138051_n
 • 236283168_2945329999068758_7321982247589308731_n
 • 237709731_137930281844539_6893187199091293847_n
 • 238092040_370941111075982_735721785463845590_n
 • 239117907_295319069019019_5930854608767490692_n
 • 239126450_535170784453624_2076011640957746714_n
 • 239332071_904605740145950_8905941091013172367_n
 • 239398430_137384475231673_3500738860038813515_n
 • 239843324_276126237248766_8627118928073965781_n
 • 239969159_198771942286742_2275151932063188428_n
 • 239383974_1479032862460362_4498452781099254881_n
 • 236450295_228374449302399_2350765227792924440_n
 • 237566757_2891173061120813_4655605327428091773_n
 • 238210195_1387654308269460_2247421969489803589_n
 • 239103911_1021895825252888_701250638369394416_n
 • 239448365_319078170003002_9062093607726856744_n
 • 239406810_353579583160708_5998077928019872958_n
 • 238658113_570660280961732_2615784610500122827_n
 • 236233100_178898387646393_4850993215127139941_n
 • 239103931_1175007669665400_2453889927249781192_n
 • 239300776_578523059853318_8728078179685165200_n
 • 236878812_2996475810594600_6067570723772501990_n
 • 239183212_247700067207437_7813349996205261763_n
 • 239456181_362358535348785_4286301498472983730_n
 • 237627564_825156658152953_4842023426211335130_n
 • 239390481_597726014724952_4456456483182587108_n
 • 238815151_162361599363525_690458999388276890_n
 • 239427780_826330784740401_9167802540531410246_n
 • 236958595_4256863744390518_5610183226991322852_n
 • 238702243_2627445634226616_2541040808502199314_n
 • 239022634_876773959879593_7109763577826449662_n
 • 238747991_896235684636776_643839010820156684_n (1)
 • 239942028_853193295556594_5288216591702781800_n
 • 239326501_534974107613862_2251605742076679214_n
 • 240391913_316510950163336_6024641738942428925_n
 • 238749982_564686564679578_5364496212721921284_n
 • 237116353_246389597217289_2358415246122002087_n
 • 239400220_3026726274279721_7283105913731417875_n
 • 239495012_128072952829963_650954813406619469_n
 • 239400068_1298492593916884_4122032506649174013_n
 • 239300773_427358872145444_5861686746479784979_n
 • 239300719_1243850639449591_133011760048815355_n
 • 239341764_390290139282102_4239200562879046366_n
 • 239422588_1076506339845327_1040246796298844505_n
 • 239010804_244271750910970_3582787566827043277_n
 • 239029000_447763056325045_4605329310452086222_n
 • 239079945_864741634418280_7206896219550225883_n
 • 239224246_539689540600561_1708815544777935345_n
 • 239224246_539689540600561_1708815544777935345_n
 • 239288294_2837592396552280_8782495120850346586_n
 • 239103926_1022464638542854_669937986568422620_n
 • 239243936_371493944344765_4308250642893790759_n
 • 239160537_308327834416390_3256820932441058852_n
 • 238069444_577973966947318_3014278978521449440_n
 • 238498684_567996707888266_4803883616861157433_n
 • 238747991_570391794149103_6191149297090898037_n
 • 239186136_842131830028563_7174629358181864210_n
 • 238669637_202618858554032_6512353752991300453_n

PUNK KONCERT - ZMIANA MIEJSCA KONCERTU

Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu informuje, że ze względu na zapowiadane opady deszczu PUNK KONCERT zostaje przeniesiony z Muszli Koncertowej do Domu Kultury, ul. Gen. Hallera 13. Impreza odbedzie się 28 sierpnia 2021 r., początek o godz. 18.00, wstęp wolny. 

 • PUNK KONCERT - ZMIANA MIEJSCA

Zmiana godzin urzędowania

 • Kopia Uwaga! (1)

Zaproszenie - Narodowe Czytanie 4 września 2021 r.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. ks. F. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu zapraszają do udziału w 6. edycji Narodowego Czytania. W sobotę 4 września 2021 r. będziemy wspólnie czytać "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Miejsce wydarzenia: park na Placu 1000-lecia, początek godz. 15.00. Impreza pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

 • plakat czytanie

Udany CROSS GD

 
W niedzielę 29 sierpnia br. pod halą OSiR zgromadzili się biegacze z Golubia-Dobrzynia, okolic i miast takich jak Toruń i Bygdoszcz, by wziąć udział w biegach przełajowych w ramac