Treść strony

Zdalna szkoła / zdalna szkoła +

LAPTOPY I TABLETY TRAFIŁY DO SZKÓŁ

22.04.2020 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski przekazał sprzęt komputerowy dyrektorom szkół miejskich
tj. Zespołowi Szkół Miejskich i Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja.

Laptopy i tablety zakupione ze środków pozyskanych w ramach programu granatowego ZDALNA SZKOŁA, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łącznie zakupiono 83 tablety i 8 laptopów za niespełna 70 000 zł. Sprzęt został przekazany do szkół w ilościach proporcjonalnych do liczby uczniów w danej placówce.

Rozdysponowaniem laptopów i komputerów zajmą się dyrektorzy poszczególnych szkół.

Docelowo sprzęt ma wspomóc proces zdalnego nauczania w czasie zamknięcia szkół spowodowanego pandemią koronawirusa.

Kiedy sytuacja się unormuje i uczniowie wrócą do szkół, sprzęt będzie wykorzystywany na lekcjach i zajęciach dydaktycznych.

SPRZĘT KOMPUTEROWY TRAFI DO SZKÓŁ MIEJSKICH!

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń pozyskała grant w wysokości prawie 70 000 zł na sprzęt komputerowy dla szkół. Na początku przyszłego tygodnia do szkół miejskich przekazanych zostanie 8 laptopów i 83 tablety, które następnie będą użyczone uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia udziału w zdalnych lekcjach.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

JESZCZE WIĘCEJ KOMPUTERÓW DLA SZKÓŁ MIEJSKICH

W czerwcu br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski przekazał dyrektorom szkół miejskich sprzęt komputerowy, tj. 41 sztuk laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej. Sprzęt został pozyskany w ramach projektu grantowego ZDALNA SZKOŁA+. Jego wartość to niespełna 95 000,00 zł.

Jest to już druga w tym roku forma wsparcia dla podległych szkół. W kwietniu br. na ręce dyrektorów został przekazany sprzęt komputerowy o wartości prawie 70 000,00 zł.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • 31102
 • 31193
 • 31199
 • 31200
 • 31105

RUSZA REKRUTACJA DO DZIENNEGO DOMU POBYTU!

Szanowni Mieszkańcy!

Rozpoczynamy nabór uczestników do Dziennego Domu Pobytu (DDP), zlokalizowanego w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Kościuszki 12. Podopiecznymi DDP mogą być osoby pełnoletnie z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, które są niesamodzielne z powodu choroby lub niepełnosprawności i wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub ich otoczenie nie może takiej pomocy zapewnić.

DDP świadczy usługi opiekuńcze w formie dziennej opieki (godziny 8:00-16:00). W ramach prowadzonej działalności DDP oferuje swoim podopiecznym w szczególności:

zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;

usługi opiekuńcze zapewniające m.in. pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, pomoc w zakupie odzieży i obuwia;

dzienną opiekę (standardową i specjalistyczną), w tym w zakresie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, pielęgnacji w chorobie;

dostęp do usług fryzjersko–kosmetycznych;

transport do i z miejsca zamieszkania do i z DDP;

wyżywienie w siedzibie DDP (śniadanie, obiad);

umożliwienie udziału w zajęciach psychologicznych i terapeutycznych;

dostęp do środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich oraz kontakt z otoczeniem;

pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;

pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami;

umożliwienie udziału w fizjoterapii;

możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo (j.w.);

dostęp do książek i środków przekazu, imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich;

dostęp do usług informacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych oraz animacyjnych wspierających aktywność obywatelską.

Formularze rekrutacyjne na I turnus (01.04.2020-31.10.2020) należy dostarczyć do 25 MARCA 2020r. do:

Pracowni Doradztwa Personalnego i Pomocy Psychologicznej Łukasz Mazur (Małszyce 82, 87-408 Ciechocin) LUB

Dziennego Domu Pobytu w Golubiu-Dobrzyniu (ul. Kościuszki 12, 87-400 Golub-Dobrzyń) LUB

Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu Dobrzyniu (ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń)

Lub wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz wysłać poczta elektroniczna na adres: pracowniamazur@gmail.com

Ponadto zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17.03.2020r. o godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 

E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Projekt grantowy pn.: „E-aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”

Wartość projektu: 84 000,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2019 – 15.11.2019

Umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/21/2019

 

Cel projektu:

Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90%  uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 15.11.2019 r.

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zwiększenie popytu na nowe TIK oraz ich zastosowania przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia.
 2. Podniesienie umiejętności aktywnego korzystania z TIK, w tym Internetu.
 3. Zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie TIK.

Opis projektu:

Projekt polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Miasto Golub-Dobrzyń poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 150 mieszkańców 4 modułach tematycznych:

„Rodzic w Internecie”

„Mój biznes w sieci”

„Moje finanse i transakcje w sieci”

„Kultura w sieci”

Projekt jest skonstruowany w oparciu o zdiagnozowane potrzeby poprzedzone analizami. W aspekcie organizacyjnym będzie wykorzystywał zasoby lokalne - szkolenia będą organizowane na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. Grafiki szkoleniowe zostaną opracowane w sposób uwzględniający ograniczoną dyspozycyjność mieszkańców (m. in. ze względu na kwestie zawodowe lub rodzinne). Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia.  W ramach projektu zakupionych zostanie również 10 laptopów, które zostaną przekazane do szkół. Informacje o projekcie i komunikacja zewnętrzna projektu będzie odbywać się poprzez regionalne kanały komunikacyjne.

Wartość projektu stanowi 100% dofinansowania. Uczestnicy nie ponoszą kosztów szkoleń.

Szkolenia odbywać się będą w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11,  87-400 Golub-Dobrzyń.

 

REKRUTACJA:

Pierwsze szkolenia już w miesiącu czerwcu. Poniżej przedstawiamy terminy i tematy szkoleń:

15.06.2019 r. – 16.06.2019 r. – Rodzic w internecie (szkolenie 2-dniowe)

24.06.2019 r. – 25.06.2019 r. - Rodzic w internecie (szkolenie 2-dniowe)

27.06.2019 r. – 29.06.2019 r. – Kultura w sieci (szkolenie 3-dniowe)

 

Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

Formularz rekrutacyjny do Projektu, który należy uzupełnić w formie elektronicznej - dostępny jest na stronie https://fwzr.pl/rezerwacje/

Dokumenty wypełnione odręcznie, pismem czytelnym i przedłożone z czytelnym podpisem Kandydata:

Formularz zgłoszeniowy,

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu,

Oświadczenie o miejscu zamieszkania,

Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy,

Upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze Projektu, tj. Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, I piętro, pokój nr 14, tel. 56 683 54 10 wew. 50.

Dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione odręcznie, pismem czytelnym i przedłożone z czytelnym podpisem Kandydata.

 • 29701
 • 29701

Pierwsze szkolenia w ramach zadania pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” już za nami

Pierwsze szkolenia w ramach zadania pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń” już za nami.

Przypominamy, iż Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Kolejne szkolenia jeszcze w lipcu. W najbliższym czasie zostaną podane terminy i tematy planowanych szkoleń.

Zapraszamy!

 • 1

Zapraszamy na kolejne szkolenia, które odbędą się w lipcu w ramach zadania pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń”

Informujemy, iż w czerwcu szkolenie ukończyło 6 grup. Uczestnicy realizowali 2 bloki tematyczne: „Rodzic w Internecie” oraz „Kultura w sieci”.

Zapraszamy do zapisów na kolejne szkolenia. Poniżej przedstawiamy terminy i tematy szkoleń:

20.07.2019 r. – 21.07.2019 r. – "Moje finanse i transakcje w sieci" (szkolenie 2-dniowe, godz. 7:00 – 13:00)

20.07.2019 r. – 21.07.2019 r. – „Rodzic w Internecie” (szkolenie 2-dniowe, godz. 14:00 – 20:00)

Zapraszamy!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Przypominamy, że szkolenia są bezpłatne. Gwarantujemy również catering. Podczas zajęć uczestnicy będą korzystać z 10 laptopów zakupionych na powyższy cel, które po szkoleniach zostaną przekazane do szkoły

Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 • 2
 • 3