Treść strony

Zmiany w uchwale antysmogowej w kujawsko-pomorskim!

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Jej zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

 • rollup (4)-1

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

II piętro, pokój 9

Tel. 660 737 283

 

Od 15 lipca 2021 r. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia uruchomił dla właścicieli budynków mieszkalnych na terenie miasta bezpłatny,

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze powstał w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasto Golubia-Dobrzynia a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny jest czynny codziennie w godzinach:

od 12:00 do 14:00. 00 lub w innym dogodnym dla Mieszkańców terminie, który zostanie ustalony indywidualnie.

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.

 

Zakres działania punktu:

– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,

– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

W Punkcie nie będą świadczone usługi w zakresie doradztwa technicznego.

 

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Cel programu:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentami Programu „Czyste Powietrze” mogą zostać osoby spełniające poniższe Założenia:

Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego

lub

 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Dofinansowanie - ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym, należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu o wydanie zaświadczenie o dochodach.

 

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Swój projekt musisz skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu https://wfosigw.torun.pl/ , https://portal.wfosigw.torun.pl/

oraz pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku), 
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania), 
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową), 
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

   

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

Zachęcamy do korzystania z punktu !!!

Ekologicznie w Golubiu-Dobrzyniu

W sobotę 24 lipca br.,, w czasie trwania pikniku „Eko Anka” działał Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste powietrze”. W sali nr 1 Urzędu Miasta odbyło się również spotkanie, połączone z prezentacją, dotyczące założeń i warunków ww. programu. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia zorganizował również zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, połączone z konkursem z nagrodami, dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi i selektywnej zbiórki odpadów, w ramach programu „Miejska Eko Edukacja”.

 • 32364
 • 32365
 • 32366
 • 32368
 • 32369

PIKNIK EKO ANKA! ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

PIKNIK EKO ANKA! ZAPRASZAMY DO ZABAWY!
Sobota 24 lipca 2021 r.
W programie:
14.00 otwarcie „książkodzielni” i strefy relaksu
14.00 – 18.00 - darmowe gokarty solarne dla dzieci - malowanie plakatów proekologicznych - możliwość wykonania zdjęcia pamiątkowego na ekofotelu - układanie puzzli XXL - bramka celnościowa
14.00 – 16.00 warsztaty mydlarskie
16.00 – 17.00 malowanie ekotoreb
16.00- 18.00 - kiermasz książki dla dzieci - pokaz szycia metodą patchwork - konkurs ekologiczny - konkurs rysunkowy (malujemy „Lokomotywę” J. Tuwima) - wystawa mundurów i broni Młodzieżowej Grupy Rekonstrukcyjnej - malowanie twarzy - słodki poczęstunek i darmowe napoje PREZENTY DLA ANKI I DARMOWE LODY – DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!
W godz. 14.00 – 18.00 czynny będzie miejski punkt informacyjno-konsultacyjny dot. programu „Czyste powietrze”.
ZAPRASZAMY

 • 32349
 • Obraz1

Ruszył Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

14 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia rozpoczął swoją działalność bezpłatny Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze.

Zadaniem utworzonego punktu konsultacyjnego jest pomoc oraz usprawnienie procesu aplikowania mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie może otrzymać właściciel domu jednorodzinnego, między innymi na wymianę starego pieca na ogrzewanie ekologiczne, docieplenie budynku oraz wyminę stolarki okiennej i drzwiowej.

 • Obraz2