Treść strony

  • 25

Osiągnięte przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2019 poziomy recyklingu.

Osiągnięte przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2019 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 6,83% (Poziom dopuszczalny - 40%).
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% (Poziom minimalny 60%).
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - 33,68% (Poziom minimalny 40%).

  • ULOTKA- SEGREGACJA-1
  • ULOTKA- SEGREGACJA-2