Treść strony

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

Dominika Piotrowska, e-mail: um@golub-dobrzyn.pl, tel. +48 56 683 54 12

BURMISTRZ PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDY WTOREK, W GODZ. OD 10:00 DO 12:00. 

Kompetencje Burmistrza

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 1. reprezentowanie miasta i urzędu na zewnątrz;
 2. wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy;
 3. nadzór nad prawidłowością wykonywania zadań urzędu i miasta oraz ich przebiegiem;
 4. ustalanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie, podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności w jego imieniu;
 5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta;
 6. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi wydziałami urzędu w szczególności dotyczących podziału zadań;
 7. wykonywanie uchwał rady;
 8. uczestniczenie w pracach związków międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 9. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 10. udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;
 11. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem miasta;
 12. podpisywanie umów i porozumień w imieniu miasta;
 13. zwoływanie okresowych narad z udziałem kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek  organizacyjnych miasta;
 14. ustalanie kompetencji i zadań wydziałów oraz zakresów obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych miasta;
 15. wydawanie zarządzeń i pism okólnych;
 16. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 17. upoważnianie pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 18. dokonywanie okresowej oceny pracy zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta;
 19. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały rady miasta.

Zastępca Burmistrza Golubia-Dobrzynia

Piotr Kowalczyk, e-mail: pkowalczyk@golub-dobrzyn.pl

Sekretarz Miasta Golubia-Dobrzynia

Agnieszka Matyjasik, tel. +48 56 444 93 33