Treść strony

Burmistrz Miasta  Golubia-Dobrzynia

Mariusz Piątkowski

 

BURMISTRZ PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDY WTOREK,

W GODZ. OD 10:00 DO 12:00. 

e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

tel. 56 683 54  12

 

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1) reprezentowanie miasta i urzędu na zewnątrz;

2) wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy;

3) nadzór nad prawidłowością wykonywania zadań urzędu i miasta oraz ich przebiegiem;

4) ustalanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie, podejmowanie czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności w jego imieniu;

5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta;

6) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi wydziałami urzędu w szczególności dotyczących podziału zadań;

7) wykonywanie uchwał rady;

8) uczestniczenie w pracach związków międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających
z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

9) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

10) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;

11) podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem miasta;

12) podpisywanie umów i porozumień w imieniu miasta;

13) zwoływanie okresowych narad z udziałem kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek  organizacyjnych miasta;

14) ustalanie kompetencji i zadań wydziałów oraz zakresów obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych miasta;

15) wydawanie zarządzeń i pism okólnych;

16) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

17)upoważnianie pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

18) dokonywanie okresowej oceny pracy zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta;

19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały rady miasta.

 

 

Zastępca Burmistrza Golubia-Dobrzynia

Róża Kopaczewska

e-mail: rkopaczewska@golub-dobrzyn.pl

 

 

 

Sekretarz Miasta Golubia-Dobrzynia

Przemysław Kuczkowski

tel: 56 444 93 33

e-mail: pkuczkowski@golub-dobrzyn.pl