Treść strony

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Z DNIA 9 października 2023 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Golubsko-Dobrzyńskiego Uniwerstetu Trzeciego Wieku.
Rodzaj zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Tytuł zadania publicznego: Podnoszenie sprawności fizycznej i rekreacja oraz aktywizacja osób w wieku emerytalnym poprzez pływanie i gimnastykę w wodzie.
Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy: Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Termin realizacji zadania:
16.10.2023 r. - 31.12.2023 r.
Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 2700 zł (słownie dwa tysiące siedemset złotych 00/100)

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczącej oferty.
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do inspektor Agnieszki Boruszkowskiej - pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia — tel. 56 683 54 11 wew. 38,
e-mail: aboruszkowska@golub-dobrzyn.pl  w terminie do 16.10.2023 roku.

Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Z DNIA 29 sierpnia 2023 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zamieszcza do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Dobry Przekaz.

Rodzaj zadania publicznego w zakresie: porządek i bezpieczeństwo publiczne (bezpieczeństwo w ruchu drogowym).

Tytuł zadania publicznego:

Organizacja zlotu samochodowego Royal Stance

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Stowarzyszenie Dobry Przekaz

Termin realizacji zadania:

16.09.2023 r.

Wysokość dofinansowania zadania publicznego:

3000 zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100)

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczącej oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do inspektor Agnieszki Boruszkowskiej - pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia – tel. 56 683 54 11 wew. 38,
e-mail: aboruszkowska@golub-dobrzyn.pl w terminie do 5 września 2023 roku.