Treść strony

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI NA "GOLUBSKIE WAKACJE"

 • PLAKAT13072023

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

 • 13 lipca 2023_spotkanie z mieszkańcami

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

 • 9 maja 2023_spotkanie z mieszkańcami

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Zmiana Programu


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza,
że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej:
„Program”).

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem
priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:
1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem
wraz z instrukcją wypełniania,
2. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:
a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na
częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału
kredytu wraz z instrukcją wypełniania.
Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz
budynków nowobudowanych.

Dla kogo dofinansowanie?
W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby
fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą gdy:

 •  dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
  w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g
  ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu,
  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1,
  z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony
  został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
  przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
  w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
  o dofinansowanie,
 •  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
  w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g
  ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  lub
  ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub
  specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta,
  przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu,
  na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych
  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia
  wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie
o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej
przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który
ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył
dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady
Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie
w ramach Części 2 i Części 3 Programu.
Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone Beneficjentom
wyłącznie w ramach Części 1 i Części 2 Programu.


Gdzie składać wnioski?


1. Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem
Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu należy składać
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swoim działaniem teren
województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.
Uwaga!
Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie.
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez:
serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system
Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

 •  wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis
  kwalifikowany lub profil zaufany),
 •  w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej
  wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.
  Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:
  - za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji
  programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
  - poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję
  operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
  - bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.
  Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie
  naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego
  „Czyste Powietrze”.

2. Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach
Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków
udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie
internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu i będzie
podlegała bieżącej aktualizacji/1.


Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez Wnioskodawców,
wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach,
przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, w celu
ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.


Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
1. kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż
kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie.
2. warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank,
kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem oraz wykorzystanie tego kredytu przez
Beneficjenta, zgodnie z jego przeznaczeniem.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie
naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
1 Lista banków zostanie opublikowana w momencie uruchomienia naboru wniosków w minimum jednym banku.

Dodatkowe informacje
1. W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów
i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów
przedsięwzięć.
W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:

 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł (Część 1
  Programu);
 •  dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2
  Programu);
 •  dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3
  Programu);
  Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz
  wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

2. Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się
na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty
dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe
będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz
z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony
na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej
jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji
przedsięwzięcia.
3. Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie
wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.
4. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie
udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
5. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie
Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień
złożenia wniosku.
6. W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość
złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową
termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest
możliwe.
7. Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 11 Regulaminu naboru wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)
złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 r. zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki
wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed
dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go
ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu
rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
8. Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na podstawie
wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków umowy
o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu, szczegóły dotyczące sposobu
zmiany warunków umowy w tym przypadku zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
9. Dodatkowo uspójnione zostały terminy rozpoczęcia przedsięwzięcia: w przypadku dotacji na częściową
spłatę kapitału kredytu, pierwszy koszt kwalifikowany również może zostać poniesiony do 6 miesięcy przed
datą złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.
10. Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno
lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu,
pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał
antysmogowych.
11. W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również Wzór wniosku o płatność oraz
instrukcja jego wypełniania.
12. Dodatkowo wprowadzono wzór Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny budynku, stanowiący
obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność, w przypadku finansowania audytu w ramach
przedsięwzięcia.
Informacje o uruchomieniu pożyczek dla gmin jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów
Części 2 i Części 3 Programu zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

 

 • ogłoszenie o zmianie programu Czyste powietrze.1
 • ogłoszenie o zmianie programu Czyste powietrze.2
 • ogłoszenie o zmianie programu Czyste powietrze.3
 • ogłoszenie o zmianie programu Czyste powietrze.4
 • ogłoszenie o zmianie programu Czyste powietrze.5

WEŹ DOFINANSOWANIE

NA OCIEPLENIE DOMU I WYMIANĘ STAREGO PIECA

od 3 stycznia 2023 r. wchodzą nowe warunki

- weź nawet do 136 200 zł

 

Więcej informacji:

https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc/aktualnosci-czyste-powietrze/1076-zmiany-w-programie-czyste-powietrze-od-03012023-r

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

 

 • Czyste Powietrze

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

6 grudnia 2022r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbyło się MIKOŁAJKOWE spotkanie z mieszkańcami dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

Na spotkaniu przedstawiono zasady programu i proces składania wniosków w Programie Czyste Powietrze. Był czas na zadawanie indywidulnych pytań. Każdy z uczestników otrzymał ulotkę oraz słodki mikołajkowy upominek.

Dodatkowo w ramach spotkania z Mikołajem w parku miejskim przygotowano słodkie upominki z herbem miasta oraz logo Programu "Czyste Powietrze". Dzieciom rozdawano słodkie upominki a rodzicom ulotki dotyczącym Programu Czyste Powietrze.

Przygotowano również słodkie boxy, które rozdano w grudniu osobom, które pojawiły się w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnego w celu pozyskania informacji lub założenia wniosku o dofinasowanie.

Przypominamy, iż Program „Czyste powietrze” realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 • Obraz8
 • Obraz9
 • Obraz10
 • Obraz11
 • Obraz12

Zapraszamy

 • plakat_06.12.2022

LIDER PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W piątek 18 listopada br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Lidera „Czystego Powietrza” przedstawicielom najbardziej aktywnych gmin regionu uczestniczących w programie.

Miasto Golub-Dobrzyń znalazło się w zaszczytnym gronie 625 wyróżnionych w Polsce samorządów, najlepiej realizujących  program Czyste Powietrze.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski odebrał dyplom Lidera Czyste Powietrza wraz z dodatkowym wsparciem finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” w kwocie 25.6000,00 zł.

Dzięki zawartemu porozumieniu Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, mieszkańcy naszej społeczności miejskiej mogą zgłaszać się bezpośrednio do punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miasta m.in. mogą otrzymać pomoc w wypełnieniu oraz rozliczeniu wniosku.

Serdeczne podziękowania kierujemy do mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia, którym leży na sercu poprawa jakości powietrza na terenie Miasta i skorzystali z programu Czyste Powietrze. 

Dziękujemy również za włożoną pracę oraz zaangażowanie pracownikowi Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta Pani Anie Czarneckiej obsługującej punkt.

 

 • 315740622_5607346502648553_6543747677106582438_n
 • 316317632_5607345475981989_4664284833031361669_n
 • 315953612_5607346602648543_8483498347828466302_n
 • 316010672_5607346305981906_3656375936446237599_n
 • 316166714_5607346105981926_2661973608248545729_n
 • 315535319_5607346222648581_4682862814379681500_n

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

1 października 2022 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące programu „Czyste Powietrze”. Spotkanie miało miejsce przy okazji otwarcia nowego miejsca „Strefy relaksu i kreatywnej zabawy Piaskowa Przystań przy rzece Drwęcy”.

Na spotkaniu przedstawiono informacje o dofinansowaniu do wymiany źródła ciepła w domach jednorodzinnych. Omówiono zasady programu i proces składania wniosków.

W ramach spotkania powstał kącik kreatywny dla dzieci. W czasie gdy rodzice zapoznawali się z zasadami programu, dzieci nie nudziły się, miały czas na rysowanie, mogły skorzystać ze słodkiego poczęstunku. Zakupione balony, rozdano dzieciom, osoby dorosłe otrzymały ulotki z informacją o programie i działającym Gminnym Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym. Dodatkowo w ramach spotkania przygotowano również poczęstunek przy ognisku.

Przypominamy, że udział w spotkaniu, doradztwo w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz wypełnienie wniosków jest bezpłatne.

Program „Czyste powietrze” realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 • Obrazaaa
 • aaaaaaaaaaa
 • aaaaaaaaaaaaaaaa
 • aaaaaaaaaaaaaaa
 • aaaaaaaaaaaaa
 • Obraz6

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

 • 33781

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” W ZAKRESIE UDZIELANIA PREFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW CZĘŚCI 2) I CZĘŚCI 3) PROGRAMU

Informujemy, że z dniem 15 lipca br. wprowadzone zostały zmiany w programie Czyste Powietrze, które umożliwiają Beneficjentom upragnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinasowania, otrzymania prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty w formie zaliczki).

Obecne zmiany sprawią, że program w nowej odsłonie, pod nazwą Czyste Powietrze Plus, stanie się bardziej atrakcyjny i dostępny dla osób o najniższych dochodach.

Więcej informacji w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjny, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, pokój numer 9, pierwsze piętro oraz pod adresem:

https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-5-771-ogloszenie_o_zmianie_programu.html

 • 19

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE - PRZEDPŁATA NA WYMIANĘ PIECA

Wypłata pieniędzy przed rozpoczęciem inwestycji - to najnowsza zmiana, która zostanie wprowadzona od 15 lipca w programie Czyste Powietrze. Pozwoli to niezamożnym osobom na zakup niezbędnych materiałów do wykonania inwestycji. 

Więcej informacji pod linkiem:

https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-767-przedplata_na_wymiane_pieca_w_programie.html

 • 18

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI 5 CZERWCA 2022 R.

 • 33527

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Reakcją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sytuację rynkową i wzrost cen paliw są kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze

Program, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych otrzymują z NFOŚiGW dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu wraz z kompleksową termomodernizacją,  będzie uwzględniał zmieniające się warunki geopolityczne i rynkowe oraz zakładał jako podstawę eliminację strat ciepła. Korzystne dla beneficjentów modyfikacje nastąpią w drugiej połowie bieżącego roku.

Więcej informacji na stronie: https://bit.ly/3Myqk0h

 

 

 • 16

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – KOLEJNE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

W niedzielę 15 maja 2022r. w parku miejskim na festynie z okazji 71. rocznicy połączenia Golubia i Dobrzynia odbyło się spotkanie z mieszkańcami, dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

W ramach spotkania zainteresowani mieszkańcy uzyskali informacje o dofinansowaniu do wymiany źródła ciepła w domach jednorodzinnych i termomodernizacji budynku. W trakcie spotkania omówiono zasady programu i proces składania wniosków. Dodatkowo dla dzieci przygotowano balony z herbem miasta oraz logo Programu "Czyste Powietrze", a uczestnikom spotkania rozdano ulotki.

W przypadku pytań można kontaktować się:

drogą mailową: aczarnecka@golub-dobrzyn.pl

telefoniczną: 660 737 283

bezpośrednio w Gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „CZYSTE POWIETRZE”

(pokój nr 9, I piętro w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia)

Przypominamy, że udział w spotkaniu, doradztwo w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz wypełnienie wniosków jest bezpłatne.

Program „Czyste powietrze” realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 • 33491
 • 33492
 • 33493
 • 33494
 • 33495
 • 33496

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Program "Czyste Powietrze" - spotkanie z mieszkańcami

We wtorek 8 marca 2022r. w parku miejskim odbyło się spotkanie z mieszkańcami, dotyczące programu Czyste Powietrze.  Podczas spotkania został omówiony program w zakresie:

- zmiany po 25 stycznia 2022 r.

- kto może aplikować o dotację,

- jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie,

- jaką wysokość dofinansowania można uzyskać,

- jakie warunki powinien spełniać budynek,

- przedstawiono poziomy dofinansowania,

- zasady rozliczeń,

- omówiono działalności punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy.

Do przedsięwzięć dotowanych można zaliczyć m.in.:

- wymianę pieca na inne źródło ciepła spełniające wymogi programu,

- termomodernizację zewnętrzną i wewnętrzną budynku,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianę instalacji co i cwu,

- montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dodatkowo dla Pań przygotowano słodki poczęstunek.

 

W przypadku pytań można kontaktować się:

drogą mailową: aczarnecka@golub-dobrzyn.pl

telefoniczną: 660 737 283

bezpośrednio w Gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „CZYSTE POWIETRZE” (pokój nr 9, I piętro w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia)

 

Przypominamy, że udział w spotkaniu, doradztwo w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz wypełnienie wniosków jest bezpłatne.

 • 33268
 • 33269
 • 33270
 • 33271
 • 33272

NOWY PROGRAM NFOŚiGW „MOJE CIEPŁO”

Rozpoczyna się cykl spotkań informacyjnych, realizowanych w formule online, w trakcie których będą omawiane interesujące zagadnienia związane z efektywnością energetyczną oraz OZE.
Pierwsze spotkanie odbędzie się już 8 lutego 2022 r. o godz. 10:00 a jego tematem będzie nowy program dla osób fizycznych – „Moje ciepło”.

Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_d6waCKUUT3--6p-IDvhHaQ

 • 11

Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji na kotły węglowe w Programie "Czyste Powietrze"

 • 9jpg

Zmiany w uchwale antysmogowej w kujawsko-pomorskim!

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Jej zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Spotkanie z mieszkańcami

Dnia 8 grudnia 2021 r. (środa) o godz 16:00 w budynku Urzędu Miasta, sala nr 1 odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczącymi Programu Czyste Powietrze.

Podczas spotkania przedstawiono zasady otrzymania dofinansowania oraz udzielono odpowiedzi na zadane pytania.

Dziękujemy za udział w spotkaniu

 • 33026
 • 33027
 • 33033
 • 33034
 • 32869

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

II piętro, pokój 9

Tel. 660 737 283

 

Od 15 lipca 2021 r. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia uruchomił dla właścicieli budynków mieszkalnych na terenie miasta bezpłatny,

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze powstał w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasto Golubia-Dobrzynia a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny jest czynny codziennie w godzinach:

od 12:00 do 14:00. 00 lub w innym dogodnym dla Mieszkańców terminie, który zostanie ustalony indywidualnie.

Jednocześnie, ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.

 

Zakres działania punktu:

– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,

– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

W Punkcie nie będą świadczone usługi w zakresie doradztwa technicznego.

 

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Cel programu:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentami Programu „Czyste Powietrze” mogą zostać osoby spełniające poniższe Założenia:

Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego

lub

 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Dofinansowanie - ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym, należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu o wydanie zaświadczenie o dochodach.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Swój projekt musisz skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu https://wfosigw.torun.pl/ , https://portal.wfosigw.torun.pl/

oraz pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku), 
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2, 
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania), 
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową), 
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci Mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.

Zachęcamy do korzystania z punktu !!!

 

 

Ekologicznie w Golubiu-Dobrzyniu

W sobotę 24 lipca br.,, w czasie trwania pikniku „Eko Anka” działał Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste powietrze”. W sali nr 1 Urzędu Miasta odbyło się również spotkanie, połączone z prezentacją, dotyczące założeń i warunków ww. programu. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia zorganizował również zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, połączone z konkursem z nagrodami, dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi i selektywnej zbiórki odpadów, w ramach programu „Miejska Eko Edukacja”.

 • 32863
 • 32864
 • 32865
 • 32866
 • 32867

PIKNIK EKO ANKA! ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

PIKNIK EKO ANKA! ZAPRASZAMY DO ZABAWY!
Sobota 24 lipca 2021 r.
W programie:
14.00 otwarcie „książkodzielni” i strefy relaksu
14.00 – 18.00 - darmowe gokarty solarne dla dzieci - malowanie plakatów proekologicznych - możliwość wykonania zdjęcia pamiątkowego na ekofotelu - układanie puzzli XXL - bramka celnościowa
14.00 – 16.00 warsztaty mydlarskie
16.00 – 17.00 malowanie ekotoreb
16.00- 18.00 - kiermasz książki dla dzieci - pokaz szycia metodą patchwork - konkurs ekologiczny - konkurs rysunkowy (malujemy „Lokomotywę” J. Tuwima) - wystawa mundurów i broni Młodzieżowej Grupy Rekonstrukcyjnej - malowanie twarzy - słodki poczęstunek i darmowe napoje PREZENTY DLA ANKI I DARMOWE LODY – DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!
W godz. 14.00 – 18.00 czynny będzie miejski punkt informacyjno-konsultacyjny dot. programu „Czyste powietrze”.
ZAPRASZAMY

 

 • 3
 • 2

Ruszył Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

14 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia rozpoczął swoją działalność bezpłatny Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze.

Zadaniem utworzonego punktu konsultacyjnego jest pomoc oraz usprawnienie procesu aplikowania mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie może otrzymać właściciel domu jednorodzinnego, między innymi na wymianę starego pieca na ogrzewanie ekologiczne, docieplenie budynku oraz wyminę stolarki okiennej i drzwiowej.

 • 1