Treść strony

Nowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

UWAGA: Od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje NOWY ogólnopolski wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Chcesz zbudować np. sieć wodociągową albo kanalizacyjną? Może planujesz realizację innej inwestycji, która ma służyć celom publicznym? A może chcesz wybudować obiekt budowlany w tym dom do 70 m2 lub wykonać inne roboty budowlane?

Jeśli dla nieruchomości, na której planujesz inwestycję lub chcesz postawić budynek,

NIE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

to twoja inwestycja może wymagać uzyskania:

 • decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 •  lub
 • decyzji o warunkach zabudowy.

Do wydania ww. decyzji będziesz musiał złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

INFORMACJA – AZBEST

Urząd Miasta Golubia – Dobrzynia uprzejmie informuje, że w terminie do 31 stycznia 2022 właściciele, użytkownicy i zarządcy nieruchomości winni złożyć aktualną informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania:

 • osoby fizyczne w biurze podawczym Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń (pokój nr i b, parter budynku);
 • osoby prawne w Urzedzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego (pl. teatralny 2, 87-100 toruń)

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji  Inwentaryzację należy sporządzić w oparciu o wzór „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest jest dopuszczalne do dnia 31 grudnia 2032 roku, jednakże w przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń lub zużycia wyrobu, powinien on zostać usunięty przez wykonawcę posiadającego stosowne zezwolenie na wykonywanie prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. O ilości usuniętych wyrobów należy poinformować stosowny organ według zasad i z wykorzystaniem wzoru formularza jak do wyrobów nadal wykorzystywanych (Formularz Nr 1), do dnia 31 stycznia następującego po roku, w którym wyroby te zostały usunięte.

    Wszelkich informacji w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz stosowne formularze można uzyskać również w Wydziale Infrastruktury, pokój nr 14 (I piętro), tel. 56 444 93 50, e – mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

Dodatek osłonowy - informacja

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia,

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym będzie on przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł* oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł* na osobę.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że  dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a  kwota dodatku będzie pomniejszana o  kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. W sytuacji gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona według mechanizmu złotówka za złotówkę będzie niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł** przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

**podwyższone kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania

– wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków****, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz  o  centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

****aby otrzymać wyższą kwotę dodatku osłonowego główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego musi być już wpisane (na dzień złożenia wniosku o dodatek osłonowy) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ważne!

 • ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:

 • osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Kilińskiego 10, w godzinach urzędowania Ośrodka:

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00

 • wtorek od 7:00 do 16:00

 • piątek od 7:00 do 14:00

 • wrzucając wniosek – do specjalnej urny podawczej znajdującej się w holu siedziby Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 r., nie zostanie rozpoznany.Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w  siedzibie Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz  na  stronie internetowej Ośrodka.

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnianie druku wniosku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty pod numerem 56 683 54 10 wew. 45, 46 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Pozostałe informacje

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.

Przepisy ustawy normują, że wnioski trzeba złożyć do 31 stycznia 2022 r. i do 31 października 2022 r. W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy zostanie wypłacany jednorazowo. A jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 r., nie zostanie rozpoznany.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) – ustawa wchodzi w życie w dniu 4 stycznia 2022 r.

https://www.mops.golub-dobrzyn.pl/106,dodatek-oslonowy

 • 271434976_4745573302153158_6115234687087346922_n

KONCEPCJA TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Dziś, 5 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego, Zastępcy Burmistrza Róży Kopaczewskiej, Kierownika Wydziału Infrastruktury oraz pracowników Urzędu Miasta z przedstawicielem biura projektowego Panem Przemysławem Wesołowskim, w celu omówienia koncepcji modernizacji targowiska. Projektant przyjął uwagi przedstawicieli Urzędu Miasta i w ciągu najbliższych dni przedłoży poprawioną koncepcję.

Przypominamy, iż Miasto na modernizację targowiska pozyskało w ramach Polskiego Ładu dofinansowanie w wysokości 4 800 000,00 zł, co stanowi 80% planowanej wartości inwestycji.

Pasaż Golubsko-Dobrzyński

Dziś, 5 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, Zastępcy Burmistrza Róży Kopaczewskiej z Panem Mateuszem Świętochowskim Dyrektorem Operacyjnym firmy TUF Real Estate Polska, która realizuję proces inwestycyjny Pasażu Golubsko-Dobrzyńskiego przy ulicy Sokołowskiej 9. Uroczyste otwarcie zaplanowane zostało na 31.03.2022 roku. Do grona najemców, którzy otworzą swój sklep w obiekcie należą: CCC, Pepco, Martes Sport, Rossmann, KiK, Kaes oraz Media Expert.

 • 270549739_292576422924126_1900168531092708921_n

INFORMACJA – WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW O PRZYŁĄCZENIE DO GAZU

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia mogą zwrócić się do Biura Wsparcia Inwestycji i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta  o pomoc w wypełnianiu wniosków o przyłączenie do gazu ziemnego. Biuro mieści się na I piętrze w pokoju nr 14. Informacji udzielamy również pod nr tel. 56 444 93 50.

Przypominamy - obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

 • UlotkaCEEB

INFORMACJA - WOLNE MIESZKANIA W BUDYNKU RTBS!

 • Informujemy, że w dniach Urząd miasta golubia-dobrzynia przyjmuje interesantów w godzinach poniedziałek, środa, czwartek...

Wolne mieszkania w planowanym budynku RTBS

 
Osoby zainteresowane objęciem lokalu mieszkalnego w planowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Ks. Twardowskiego, budowanym przez RTBS sp. z o.o. w formule docelowej własności informujemy, że do dnia 13 stycznia wpłynęło 21 deklaracji. Przewidywana liczba mieszkań to 24 – warto więc pospieszyć się ze złożeniem wniosku, dostępnego w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Golubia-Dobrynia, pok. 1B. Informacje pod nr tel. 56 683 54 12 wew. 35.
 
 
 
 
 
 • interpelacja numer 9

Nowa tablica na zbiegu Zamkowej i Hallera

 Na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Hallera, nieopodal murów obronnych, 4 stycznia 2022 r. stanęła tablica informacyjna, kierująca gości naszego miasta na Rynek w Golubiu. Inicjatorem ustawienia tablicy (w miejsce zniszczonej, usuniętej kilka miesięcy temu), było Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć”, w ramach projektu „Dbamy o historię Miasta Golubia-Dobrzynia poprzez uzupełninie tablic i postawienie ławeczki”, dofinansowanego przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia w ramach konkursu z zakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Realizację projektu koordynowała Prezes stowarzyszenia Ewa Kaźmierkiewicz. Przy realizacji projektu wsparcia udzielili: PEC Sp. Z o.o., MZWiK Sp. Z o.o. i pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Na stronie widocznej od ul. Wodnej znajdują się zdjęcia i krótkie opisy zabytków na Rynku Golubskim, od strony ul. Hallera natomiast widnieją opisy starej synagogi i murów obronnych. Przy tworzeniu tablicy wykorzystano teksty źródłowe historyka Ryszarda Kowalskiego, w opracowaniu Ewy Kaźmierkiewicz. Zawartość graficzna (zdjęcia), kolorystyka tablicy opracowanie historyczne były konsultowane z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 • tablicaoneside-1641814271
 • tablicasecondside-1641814317
 • interpelacja 5
 • interpelacja 5-1

Nowe zasady postoju na parkingach przy pasażach handlowych na Konopnickiej i Mazowieckiej

2 grudnia 2021 r. Radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, podjęli decyzję odnośnie ustalenia czasowego postoju na parkingu przy pasażu handlowym przy ul. Konopnickiej. Tabliczka do oznakowania pionowego została wykonana przez firmę zewnętrzną, wykonującą oznakowanie drogowe i przysłana do tutejszego Urzędu Miasta w dniu 31 grudnia 2021 r. Oznakowanie zostało wprowadzone przez pracowników Urzędu Miasta dnia 5 stycznia 2022 r.
Natomiast w lutym 2022 r. nastąpi zmiana sposobu postoju na czasowy przy pasażu handlowym na ul. Mazowieckiej. Przedmiotowa sprawa została przedyskutowana na posiedzeniu Komisji Infrastruktury .W związku z faktem, iż ten parking należy do drogi publicznej ul. Mazowieckiej, należało wykonać projekt zmiany stałej organizacji ruchu - projekt został przekazany do organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych, tj. do Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 6 grudnia 2021 r. Dnia 22 grudnia 2021 r. otrzymaliśmy zatwierdzenie ww. projektu. Czekamy na dostawę oznakowania pionowego, tj. znaków D-18, tabliczek T-30c oraz tabliczek z treścią o czasowym postoju. Zgodnie z wydanym zatwierdzeniem, oznakowanie musi zostać poprzedzone pismem do Starosty Powiatowego oraz Komendy Powiatowej Policji minimum 7 dni przed wprowadzeniem oznakowania drogowego – stąd przewidywana data wprowadzenia zmiany postoju.
 • interpelacja 7

Uwaga – zmiana schroniska dla zwierząt‼

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że 29 grudnia.2021 roku Gmina Miasto Golub-Dobrzyń podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „DANIEL” z siedzibą w: Węgrowo 28 G, 86-302 Węgrowo. Oznacza to, że w 2022 r. zwierzęta odłowione na terenie miasta zostaną przekazane pod opiekę ww. podmiotu. Koszt utrzymania zwierząt, zgodnie z zawartą umową, wyniesie 35 tys. zł rocznie.
Jednocześnie informujemy, że w EKO schronisku Zielone Pole w Ostrowitem na dzień 31 grudnia 2021 r. przebywało 12 psów, odłowionych na terenie Golubia-Dobrzynia. Liczbę psów oddanych do adopcji w ostatnich dwóch latach przedstawiamy poniżej:
2020 r.: styczeń - 1; maj -1; czerwiec - 1; sierpień - 1 (w sumie 4)
2021 r.: listopad - 2
Roczny koszt utrzymania psów w EKO schronisku Zielone Pole w 2021 roku wynosił 36 900,00 złotych.
 • interpelacja 2

NIE WYRZUCAJMY JEDZENIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Prosimy nie wyrzucać resztek jedzenia i suchego chleba z balkonów, okien, na trawnikach, w wiatach śmietnikowych czy w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.
Pokarm zwabia gryzonie oraz dzikie zwierzęta, np. lisy. Zwierzęta zwabione darmowym posiłkiem przestają samodzielnie go zdobywać, a zepsuta żywność powoduje zatrucia i jest pożywką dla szkodników, w szczególności myszy i szczury. Dokarmianie dzikich zwierząt wcześniej czy później obróci się przeciwko nam. Zwierzęta szybko wyzbywają się lęku przed człowiekiem, dopominają się o pokarm i stają się przyczyną nieraz bardzo poważnych konfliktów z ludźmi.
➡️Dokarmianie jest częściową pomocą zwierzętom w trudnych warunkach środowiskowych. Nawet w tym najtrudniejszym okresie zimowym, pożywienie, jakie dostają od ludzi, powinno jedynie uzupełniać codzienną dietę, a nie stanowić jej podstawę.
!NIE WYRZUCAJ JEDZENIA! w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń "kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce publiczne, a szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany".
 • park
 • park1

Sprzątanie miasta Golubia-Dobrzynia

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi m.in. zatrudnienia i wyposażenia osób zajmujących się sprzątaniem Golubia-Dobrzynia, Urząd Miasta informuje, co następuje:
 • Sprzątaniem miasta Golubia-Dobrzynia zajmuję się Wydział Gospodarczy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.
 • W ww. wydziale zatrudnionych jest 18 pracowników gospodarczych, z czego: 1 pracownik wykonuje prace polegające na opróżnianiu koszy miejskich, 3 pracowników zajmuje się sprzątaniem ulic miejskich (od lutego do listopada wspomagani są przez osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych); 4 osoby zajmują się sprzątaniem mechanicznym ulic oraz zwożeniem pozostawionych śmieci z terenów miejskich, m.in. z lasów, gdzie porzucane są odpady wielkogabarytowe, czyli kanapy, stoły, fotele i wiele innych. Pozostałe osoby wykonują prace związane z drogami miejskimi, obsługą targowiska, odśnieżaniem i posypywaniem dróg i chodników miejskich, montażem iluminacji świątecznych, bieżącą naprawą w budynkach, zielenią miejską oraz wiele innych.
 • Wydział gospodarczy do sprzątania ulic miejskich wykorzystuje następujący sprzęt: dwa ridery z podczepionymi obrotowymi szczotkami, jedną zamiatarkę spalinową z napędem, jedną dmuchawę plecakową spalinową oraz szczotki, łopaty i taczki dwukołowe typu „japonka”.
 • W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 listopada 2021 r. wydatki na sprzątanie zamknęły się w kwocie 576.671,27 zł.
 • interpelacja 10

Zapraszamy !

 • medale

Regulamin i warunki wypożyczenia dmuchańca AVYNA Multi Centrum 9 W 1

Regulamin i warunki wypożyczenia dmuchańca AVYNA Multi Centrum 9 W 1

https://bip.golub-dobrzyn.pl/835,regulamin-i-warunki-wypozyczenia-dmuchanca-avyna-multi-centrum-9-w-1

 • zamek

Kolejne dokumentacje w trakcie opracowania

Podczas Komisji Infrastruktury, która odbyła się dnia 11.01.2022 r. Radnym została przedstawiona koncepcja „Budowy ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na Os. Panorama” oraz koncepcja „Przebudowy ul. Konopnickiej”. Radni omówili i przegłosowali najważniejsze kwestie dotyczące omawianych koncepcji. Podjęte ustalenia zostaną zawarte w ostatecznych projektach budowlanych. Przypominamy, że na opracowanie dokumentacji związanej z przebudową ul. Konopnickiej przeznaczono kwotę 39 999,99 zł z terminem wykonania do 31.03.2022 r. Natomiast dokumentacja dotycząca Osiedla Panorama kosztować będzie Miasto 135 300,00 zł i ma ona zostać wykonana do 31.07.2022 r. Dzięki opracowanym dokumentacjom Miasto będzie miało możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • konopnicka 1
 • konopnicka 2

MURY OBRONNE TO ZABYTEK – DBAJMY O NIE WSPÓLNIE!

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że mury obronne w Golubiu są zabytkiem, objętym ścisłą ochroną. Chcemy, by był jak najlepszą wizytówką miasta – teren w pobliżu murów na bieżąco jest sprzątany i monitorowany przez pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zaplanowana została również renowacja muru, trwają starania o pozyskanie dofinansowania na ten cel. Apelujemy o niezaśmiecanie terenu i niewchodzenie na mury, co nie tylko grozi wypadkiem, za który nie ponosimy odpowiedzialności, ale i uszkodzeniem zabytkowej substancji. Na bieżąco monitorujemy stan muru, jednak przypominamy, że każda naprawa lub inna ingerencja w obiekt zabytkowy wymaga zgody Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Wymaga również zgody i zaangażowania właściciela fragmentu muru – pozostałości po stojącym tam w przeszłości budynku. Wszelkie uwagi, co do stanu technicznego i ewentualnych zagrożeń są przez nas przyjmowane, odnotowywane i podejmujemy w zgłoszonych sprawach interwencje. Natomiast naprawa i eliminacja zagrożeń nie zależy od Urzędu Miasta.

 • 271454004_235641772057354_2161702477841143034_n

Informacja Prezesa Zarządu PEC sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

Rok 2021 charakteryzuje się znaczącymi wzrostami cen paliw wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej. Zarówno gaz ziemny, jak i miał węglowy w omawianym okresie zdrożały znacząco w porównaniu do ceny z roku 2020. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w wynikach przetargów ogłoszonych przez PEC Sp. z o.o. na zaopatrzenie w paliwo gazowe i węglowe na rok 2022. Cena gazu na rok 2022 wzrosła o blisko 100% w porównaniu do ceny obowiązującej w roku 2021. Cena miału węglowego wzrosła o blisko 140%, co skutkowało unieważnieniem przetargu.
Ponowne uruchomienie procedur pozyskania paliwa węglowego umożliwiło nabycie go zdecydowanie taniej niż w wyniku pierwszego przetargu, niemniej jednak, w porównaniu do roku 2021, jest to wzrost o około 40%.
 Dodatkowo na cenę energii cieplnej w 2022 roku wpływ będzie wywierać wzrost cen energii elektrycznej — wzrost około 50%.
Od wielu lat podejmujemy działania mające na celu ochronę naszych odbiorców przed wzrostem cen ciepła. W 2016 r. poprzez zastosowanie nowych proporcji w miksie paliwowym, udało się znacząco obniżyć cenę energii cieplnej. Warto wskazać, iż mimo wzrostu cen wielu czynników mających wpływ na cenę ciepła, skutecznie udaje nam się utrzymać ją na poziomie z 2015 r.
Także w roku 2021 wychodząc naprzeciw spodziewanemu wzrostowi cen prądu, w naszym przedsiębiorstwie zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne, które znacząco zmniejszą ilość kupowanej przez nas energii elektrycznej, co z pewnością ograniczy wzrost ceny produkowanego ciepła.
Dynamika wzrostu ceny ciepła w latach 2017-2021 to około 3% rocznie. Już teraz zdecydowanie można przy jąć, że rok 2021 jest inny. Ceny paliw osiągnęły poziom wcześniej niespotykany.
Jednocześnie informuję, iż obecna taryfa obowiązuje do dnia 01.02.2022 r., w chwili obecnej trwa proces zatwierdzania nowej taryfy na ciepło przez Urząd Regulacji Energetyki w związku z czym
nie jestem w stanie ostatecznie określić poziomu wzrostu ceny energii cieplnej na rok 2022. Z przeprowadzonych obliczeń oraz dotychczasowego przebiegu procesu taryfowego wnioskuje, że należy się spodziewać wzrostu cen zawartych w taryfie na poziomie nawet około 25%.
Jednocześnie nadmieniam, iż spodziewana podwyżka, nie zwiększa osiągniętego zysku a jest jedynie bezpośrednim odzwierciedleniem wzrastających cen paliw i innych czynników wpływających na cenę energii cieplnej.
Prezes Zarządu PEC sp. z o.o.
Michał Piotrowicz
 • interpelacja 17

102. rocznica wyzwolenia Golubia

Z okazji 102. rocznica wyzwolenia Golubia oraz powrotu Pomorza i Kujaw do Polski prezentujemy Państwu wystawę pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/61366,Nalezy-stworzyc-niepodlegle-panstwo-polskie-z-wolnym-dostepem-do-morza-Powrot-Po.html​

102. rocznica wyzwolenia Golubia

https://www.youtube.com/watch?v=ErOxzRhG9M0&t=6s

102. rocznica wyzwolenia Golubia

Dziś mija 102. rocznica wyzwolenia Golubia oraz powrotu Pomorza i Kujaw do Polski. Niestety, aktualna sytuacja pandemiczna uniemożliwia nam przygotowanie uroczystości, dlatego z okazji święta naszego miasta prezentujemy zdjęcia oraz filmy z uroczystych obchodów 100. rocznicy powrotu Golubia do wolnej Polski.

 • NIK_9072
 • NIK_9079
 • NIK_9081
 • NIK_9082
 • NIK_9083
 • NIK_9090
 • NIK_9095
 • NIK_9107
 • NIK_9115
 • NIK_9124 (1)
 • NIK_9128
 • NIK_9131 (1)
 • NIK_9131
 • NIK_9133
 • NIK_9135 (1)
 • NIK_9135
 • NIK_9136
 • NIK_9140
 • NIK_9143
 • NIK_9147
 • NIK_9149
 • NIK_9153
 • NIK_9154
 • NIK_9160
 • NIK_9162
 • NIK_9166
 • NIK_9178
 • NIK_9210
 • NIK_9220
 • NIK_9239
 • NIK_9240
 • NIK_9241
 • NIK_9242
 • NIK_9243
 • NIK_9247
 • NIK_9258
 • NIK_9260
 • NIK_9162
 • NIK_9264
 • NIK_9267
 • NIK_9277
 • NIK_9287
 • NIK_9295
 • NIK_9296
 • NIK_9300 (1)
 • NIK_9308
 • NIK_9310
 • NIK_9312
 • NIK_9317 (1)
 • NIK_9319
 • NIK_9320
 • NIK_9321
 • NIK_9324 (1)
 • NIK_9334
 • NIK_9342
 • NIK_9343
 • NIK_9352
 • NIK_9353
 • NIK_9355
 • NIK_9374
 • NIK_9416 (1)
 • NIK_9426
 • NIK_9435
 • NIK_9486
 • NIK_9660
 • NIK_9711
 • NIK_9728
 • NIK_9746
 • NIK_9762
 • NIK_9930
 • z1
 • z3
 • z4

102 LATA TEMU GOLUB WRÓCIŁ DO WOLNEJ POLSKI

 Dzisiaj – 17 stycznia 2022 roku - obchodzimy 102. rocznicę wkroczenia do Golubia żołnierzy Armii gen. Hallera, a tym samym wyzwolenia miasta oraz powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski. Z tej okazji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z Wiceburmistrz Różą Kopaczewską oraz Starostą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszkiem Gutowskim, Moniką Ciechanowską - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Wójtem Gminy Golub-Dobrzyń Markiem Ryłowiczem, Przewodniczącym Rady Gminy Arturem Kaszyńskim i Skarbnikiem Gminy Iwoną Górską złożyli wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Pamięci na Pl. 1000-lecia.

 • 271433892_1000378384232357_1320117547726731160_n
 • 271651661_512955493378745_2465578580795044712_n
 • 271657596_451681743107854_8981632404567134575_n
 • 271663712_911641546382781_2547679105318918045_n
 • 271663716_456642732674292_5821037058349410801_n

WSTĘPNA KONCEPCJA DRÓG NA OS. PANORAMA

 

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Panorama,

Poniżej prezentujemy wstępną koncepcję budowy ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama. Zawiera ona sugestie radnych, które przedstawili na posiedzeniu Komisji Infrastruktury dnia 11.01.2022 r.

Koncepcja przedstawia założenia do budowy:

 • jedni o szerokości 5-5,5 m z kostki betonowej szarej typu „tetka”,
 • ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej w dwóch kolorach (szary i czerwony) o szerokości 3 m,
 • zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz dojść do furtek.

Po zaakceptowaniu koncepcji zostanie sporządzona dokumentacja projektowa, w tym projekty branżowe dotyczące m.in. budowy kanalizacji deszczowej.

Wszelkie uwagi do załączonej koncepcji prosimy kierować w terminie do 31.01.2022 r.:

Przesłane uwagi zostaną przekazane do biura projektowego.

 • Koncepcja 2022-01-14

Poszukiwany właściciel pieska !

Więcej informacji pod numerem telefonu 695 370 935

 • 1
 • 2
 • 3

Wstępna wizualizacja modernizacji targowiska miejskiego - wybór koncepcji

Zapraszamy do głosowania - celem ankiety jest wybór jednej z 4 zaproponowanych koncepcji wstępnej wizualizacji modernizacji targowiska miejskiego.

Głosowanie na stronie https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

UWAGA - prace budowlane na ul. Malinowskiego

 • Kopia odpadami wielkogabarytowymi. Informowaliśmy, że każdy z mieszkańców może zgłosić odbiór odpadów wielkogabarytowych i...

Zaproszenie na LII Sesję Nadzwyczajną Rady Miasta Golubia-Dobrzynia - 20 stycznia 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia 2022 roku o godz. 15:40 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się LII sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja.tv

Proponowany porządek obrad LII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:

 1. Otwarcie Sesji

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Podjęcie uchwał:

 1. zmieniająca uchwałę Nr LI/268/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia;

 2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku., w sprawie budżetu na 2022 rok,

 3. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Golubia-Dobrzynia;

 4. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej;

 5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2022-2024;

 6. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030r;

 7. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zakole Drwęcy

 8. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 1. Zamknięcie Sesji.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

 

 

 

Wyniki ankiety "Wstępna wizualizacja modernizacji targowiska miejskiego - wybór koncepcji"

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ankiecie "Wstępna wizualizacja modernizacji targowiska miejskiego - wybór koncepcji" najchętniej (217 głosów) wybierali Państwo wersję z ceglaną elewacją.

Liczba wszystkich głosów: 383
 • cegła: 217 głosów

 • tynk malowany: 33 głosy

 • beton architektoniczny: 68 głosów

 • beton architektoniczny + tynk: 65 głosów

  Dziękujemy za udział w głosowaniu!

 • 266609132_272620878308087_1969425331588091892_n

Życzenia

 • 11

Stacje ładowania samochodów elektrycznych w Golubiu-Dobrzyniu

 

Urząd Miasta złoży wniosek w ramach konkursu na budowę kilku stacji ładowania na terenie Golubia-Dobrzynia. Co ważne, otrzymano pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zlokalizowanie takich stacji również na terenie Starego Miasta.

Obecnie Gminy mogą składać wnioski w ramach konkursu „Ładowarka w każdej gminie”, który został przygotowany przez Fundację Lepsza Jakość Życia z siedzibą w Radomiu, by wspierać rozwój elektromobilności poprzez wybudowanie w każdej gminie w Polsce stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dofinansowanie udzielane jest na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy minimum 22 KW (innych niż ogólnodostępne stacje ładowania) na terenie stanowiących własność JST (parkingi urzędów, szkół, innych jednostek JST). Całkowita alokacja konkursu to 81 623 069,65 zł. Nie jest wymagany żaden wkład własny po stronie Gminy.

W ramach konkursu każda z JST otrzyma proporcjonalny procentowy udział w zyskach wygenerowanych przez zainstalowaną w ramach projektu stację ładowania. JST może zadeklarować przeznaczenie tej puli zysków na tańsze ładowania dla swoich mieszkańców. W przypadku przeznaczenia swojego zysku dla mieszkańców w systemie informatycznym zostanie stworzona specjalna taryfa działająca we wszystkich stacjach ładowania w całej Polsce uwzględniająca rabat dla mieszkańca JST.

Wyniki konkursu Fundacja prześle do wnioskodawców w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

 • znak-d23-c-b025ba5294a56c94e8a9522b547859cf

Ogłaszamy konkurs fotograficzny "ZIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU"

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego.Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe do wartości 500, 400, 300, 200 i 100 zł!

Poniżej regulamin i niezbędne załączniki.

Na Państwa zdjęcia czekamy do 18 marca 2022 r.

 • 270326394_2125660087588382_2248631215990188337_n

Rozstrzygnięcie konkursu "Jesień w Golubiu-Dobrzyniu"

Informujemy, że Komisja Konkursu Fotograficznego „Jesień w Golubiu-Dobrzyniu”, powołana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, zgodnie z regulaminem konkursu, pkt. „Kryteria oceny”, w składzie:

 1. Iwona Kubacka – nauczyciel przedmiotów artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu, Przewodnicząca Komisji

 2. Barbara Wasiluk – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu

 3. Agnieszka Boruszkowska - inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

poddała ocenie artystycznej i merytorycznej 46 fotografii 11 autorów, nadesłanych na konkurs.

Członkowie Komisji postanowili przyznać nagrody następującym Uczestnikom:

 1. I nagrodę w postaci vouchera o wartości 500 zł - Albert Wróbel - za prace „Kościół w odbiciu", „Razem przed siebie", „Złota starówka" i „Do nieba";

 2. II nagrodę w postaci vouchera o wartości 400 zł – Jacek Wiśniewski - za prace „Jesienny poranek” i „Jesień u stóp zamku";

 3. III nagrodę w postaci vouchera o wartości 300 zł – Sebastian Tomaszewski - za prace „Wystrzałowa jesień" i „Jesienny Golub-Dobrzyń”;

 4. IV nagrodę w postaci vouchera o wartości 200 zł - Monika Betker -  za prace „Jesień zawitała do Golubia-Dobrzynia” i Jesienne sacrum”;

 5. V nagrodę w postaci vouchera o wartości 100 zł - Agnieszka Zalewska - za prace „Drwęca jesienią” i „Moje miasto nocą”.

Ponadto członkowie Komisji, zgodnie z regulaminem Konkursu Fotograficznego „Jesień w Golubiu-Dobrzyniu” postanowili przyznać wyróżnienia następującym Uczestniczkom:

 1. Olga Kaleta - „Czas na jesień” i „Jesień na dziedzińcu”

 2. Aneta Ciechacka - „Niszczarka do liści”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym "Zima w Golubiu-Dobrzyniu"!

https://www.golub-dobrzyn.pl/833,aktualnosci-2022?tresc=18019

 

 • Kościół w odbiciu
 • Złota starówka
 • Do nieba
 • Razem przed siebie (2)
 • Jesienny poranek
 • Jesień u stóp zamku
 • Jesienny Golub-Dobrzyń
 • Wystrzasłowa jesień
 • Jesień zawitała do Golubia-Dobrzynia
 • Jesienne sacrum
 • IMG20211024174548
 • IMG20211024180950
 • Czas na jesień
 • Jesień na dziedzińcu
 • Niszczarka do liści (2)

Wolne mieszkania w planowanym budynku RTBS

Osoby zainteresowane objęciem lokalu mieszkalnego w planowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Ks. Twardowskiego, budowanym przez RTBS sp. z o.o. w formule docelowej własności zachęcamy do złożenia wniosku.
Dokumenty można pobrać w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Golubia-Dobrynia, pok. 1B lub ze strony Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia https://www.golub-dobrzyn.pl/756,wydzial-komunalny
Informacje pod nr tel. 56 683 54 12 wew. 35.
 • 33036

Wyścig Kolarski Elity Kobiet „Śladami Anny Wazówny” po raz trzeci

W miniony czwartek, 27 stycznia 2022 r., Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i Wiceburmistrz Róża Kopaczewska spotkali się z władzami Klubu Kolarskiego PACIFIC Toruń. Rozmowa dotyczyła organizacji trzeciej już edycji Wyścigu Kolarskiego Elity Kobiet „Śladami Anny Wazówny”. W tym roku wydarzenie, które wpisało się już na stałe w kalendarz imprez kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim, potrwa trzy dni. Swój udział zapowiedziały również ekipy zagraniczne.

W rozmowie, dotyczącej planowanych tras wyścigu i kwestii logistycznych, uczestniczyli m.in. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestarosta Danuta Malecka, przedstawiciele Klubu Kolarskiego PACIFIC - Prezes Jarosław Szczepański, Wiceprezes ds. sportowych Leszek Szyszkowski i dyrektor wyścigu Marian Krych oraz Prezes Oddziału Golubsko-Dobrzyńskiego PTTK Stefan Borkowicz, przedstawiciele Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, OSiR, MZWiK Sp. z o.o., Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Wyścig kolarski „Śladami Anny Wazówny” to jedna z największych i najbardziej widowiskowych imprez sportowych, organizowanych w naszym mieście. Z roku na rok zmagań młodych, utalentowanych zawodniczek cieszą się coraz większym zainteresowaniem w kraju i za granicą, zarówno wśród kolarek, jak i kibiców.

 • 272898370_338243424833861_8590746526615636432_n

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje mieszkańców Golubia-Dobrzynia o możliwości uzyskania, bezpłatnego lub częściowo odpłatnego, wsparcia w postaci „ opaski bezpieczeństwa", która jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Poprzez opaskę bezpieczeństwa możliwe byłoby świadczenie usługi sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami poprzez Centrum Teleopieki.

Niniejsza informacja ma na celu stwierdzenie zapotrzebowania wśród mieszkańców Golubia-Dobrzynia na opaskę bezpieczeństwa.

Jednocześnie zastrzegamy, iż liczba osób objętych tą formą, bezpłatnego bądź częściowo odpłatnego, wsparcia  uzależniona jest od decyzji Wojewody.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem 532 378 385 od  poniedziałku od piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, w terminie do 21 lutego br.

 • opaski bezpieczeństwa (3)

Informacja - modernizacja na Os. Katarzyńskim

Informujemy, iż od początku tygodnia (tj. 31.01.2022) trwają prace budowalne „Modernizacja wjazdu wraz z parkingiem na Osiedlu Katarzyńskim”. Utrudnienia w ruchu oraz parkowaniu potrwają do końca tygodnia, tj. do 4 lutego 2022 r. włącznie. Prosimy o zachowanie ostrożności.

 

 • Obrazz
 • Obrazzz

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert, związanych z realizacją zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 • kultura
 • sport

Uwaga !

 • Colorful Illustrated Flowers and Box Border Business Facebook Cover (3)

NOWY PROGRAM NFOŚiGW „MOJE CIEPŁO”

Rozpoczyna się cykl spotkań informacyjnych, realizowanych w formule online, w trakcie których będą omawiane interesujące zagadnienia związane z efektywnością energetyczną oraz OZE.
Pierwsze spotkanie odbędzie się już 8 lutego 2022 r. o godz. 10:00.

https://zoom.us/webinar/register/wn_d6wackuut3--6p-idvhhaq

 • Slajd1

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA – NOWE UMOWY WSTRZYMANE

Od początku roku w mediach pojawiają się informacje, iż PSG w związku z pełnym zarezerwowaniem środków inwestycyjnych czasowo wstrzymuje zawieranie nowych umów na realizację  przyłączy gazowych. Środki inwestycyjne spółki na lata 2022-2023 zostały wyczerpane – zarezerwowane na realizację zawartych już umów.

W związku z powyższym w połowie stycznia br. wystąpiliśmy do Spółki z wnioskiem o oficjalne stanowisko w sprawie budowy sieci gazowej na terenie miasta. Nie otrzymaliśmy jeszcze pisemnej   odpowiedzi. Natomiast z korespondencji elektronicznej wynika (cyt.), iż „w związku z pełnym wykorzystaniem środków finansowych przewidzianych na inwestycje przyłączeniowe w Planie Działalności Gospodarczej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. aktualnie nie możemy sfinansować przedmiotowej inwestycji a tym samym podejmować decyzji o jej rozpoczęciu. W przypadku pojawienia się możliwości sfinansowania tej inwestycji będziemy z Państwem w kontakcie.”  

 

 • PSG_znak_uzupelniajacy_poz_rgb

RUSZYŁA MODERNIZACJA UL. ZAMKOWEJ

Ruszyła kolejna inwestycja miasta polegająca na modernizacji ul. Zamkowej. Zakres prac obejmuje wymianę istniejących płytek chodnikowych, krawężników i obrzeży na nowe oraz też na wymianie starej zniszczonej nawierzchni i położeniu nowej nawierzchni bitumicznej. W trakcie robót zostaną również nadane odpowiednie spadki jezdni, nastąpi regulacja wpustów kanalizacji deszczowej oraz studni kanalizacyjnych i teletechnicznych. Wartość robót to ok. 140 tyś zł. Prace potrwają do końca lutego b.r.

 • 272990963_1643306926020909_686597296887522270_n
 • 272806040_1643307106020891_7945022233539014089_n

Uwaga !

 • punkt kasowy

Uwaga!

 • Informacja na stronę od 8 lutego

Kondolencje

 • 273054472_361194529341295_7163850220204397495_n
 • kondolencje Chojnacki - 2-1

Miasto Golub-Dobrzyń wspiera Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu.

 
Dziś Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z Prezesem Szpitala Michałem Kamińskim podpisali porozumienie, na podstawie którego Miasto Golub-Dobrzyń wesprze finansowo Poradnie Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Powiatowym Spółka z o.o. w Golubiu- Dobrzyniu. Mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp w zakresie diagnozowania i leczenia uzależnień i współuzależnień oraz dana będzie pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, bez względu na limity w tym zakresie określone w porozumieniach Zleceniobiorcy z NFZ.
 • 272388640_3142624392672901_2328779548216566663_n

GAZYFIKACJA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Szanowni Państwo, informujemy, że wpłynęło do nas dziś, tj. 8 lutego 2022 r., oficjalne pismo od Dyrektora Polskiej Spółki Gazownictwa w Bydgoszczy, Pana Sebastiana Latanowicza, w sprawie budowy sieci gazowej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia. Niestety, mimo wcześniej podjętej przez spółkę decyzji o sporządzeniu dokumentacji technicznej dotyczącej wybudowania sieci gazowej na Osiedlu Leśnym i Drwęckim, a także osiedlu gminnym – Ruziec, zgodnie z otrzymaną informacją inwestycja na razie nie będzie realizowana. PSG posiada wykonaną dokumentację na powyższe zadanie, uzyskała również zgodę Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego w postaci zatwierdzonego zgłoszenia robót budowlanych. Potrzebna jest tylko decyzja dotycząca realizacji inwestycji, jednak z różnych przyczyn, niezależnych od Samorządu oraz Oddziału PSG w Bydgoszczy, nie może ona zapaść. Zarząd PSG podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji wszelkich zadań inwestycyjnych do odwołania, na terenie całego kraju. Niestety, dotyczy to również naszego miasta. Spowodowane jest to m. in. zawirowaniami na rynku światowym, wzrostem cen gazu oraz kosztów wybudowania sieci. Wszystko to znacznie przedraża koszty inwestycji. PSG wstrzymało również podpisywanie wszelkich nowych umów, nie tylko dotyczących budowy sieci, ale nawet budowy przyłączy, niezależnie czy chodzi o niewielki budynek mieszkalny, czy też ogromne budynki wielorodzinne czy usługowe, które mogłyby generować wielu odbiorców gazu. W związku z tym, iż spółka uzyskała wszelkie niezbędne decyzje i zgody potrzebne do rozpoczęcia budowy sieci gazowej na terenie ww. osiedli w naszym mieście, mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie zmianie, co pozwoli zarządowi PSG  przywrócić realizację zaplanowanych inwestycji.

 • PSG_znak_podstawowy_rgb

KONKURS FOTOGRAFICZNY ZIEMIA GOLUBSKO-DOBRZYŃSKA W KADRZE - ZIMA

Przypominamy o trwajacym konkursie fotograficznym „ZIEMIA GOLUBSKO-DOBRZYŃSKA W KADRZE - ZIMA”. Formuła konkursu rozszerzona! Zapraszamy do udziału – oprócz Mieszkańców naszego miasta – także Mieszkańców całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Do regulaminu wprowadziliśmy również głosowanie internautów na najlepsze – ich zdaniem – zdjęcie zgłoszone do zimowej edycji konkursu. Śledźcie Państwo nasz fanpage!

Uaktualniony regulamin konkursu i załączniki poniżej.

 

Golub-Dobrzyń w kolorach jesieni

W poniedziałek 7 lutego br. laureaci konkursu fotograficznego „Jesień w Golubiu-Dobrzyniu” odebrali nagrody za najlepsze ujęcia naszego miasta w jesiennych barwach, zatrzymane w kadrze. Zwycięzcy trzeciej już edycji konkursu fotograficznego odebrali dyplomy i karty podarunkowe z rąk: Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, Zastępcy Burmistrza Róży Kopaczewskiej, Iwony Kubackiej – Przewodniczącej Komisji Konkursowej, nauczyciela przedmiotów artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu oraz Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Barbary Wasiluk.

Na konkurs wpłynęło 46 prac spełniających kryteria regulaminowe, 11 autorów. Komisja Konkursowa zadecydowała o nagrodzeniu następujących osób:

• I nagroda w postaci vouchera o wartości 500 zł - Albert Wróbel

• II nagroda w postaci vouchera o wartości 400 zł – Jacek Wiśniewski

• III nagroda w postaci vouchera o wartości 300 zł – Sebastian Tomaszewski

• IV nagroda w postaci vouchera o wartości 200 zł - Monika Betker

• V nagroda w postaci vouchera o wartości 100 zł - Agnieszka Zalewska

• wyróżnienia: Olga Kaleta i Aneta Ciechacka

Wybrane zdjęcia laureatów konkursu prezentowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia https://www.golub-dobrzyn.pl/833,aktualnosci-2022 oraz na stronie urzędu na Facebooku.

Miło nam poinformować, że decyzją Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego formuła konkursu została rozszerzona – do 18 marca br. czekamy na zdjęcia naszych Czytelników z terenu całego powiatu. Regulamin i szczegóły konkursu „Ziemia Golubsko-Dobrzyńska w kadrze - zima” znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Konkurs fotograficzny jesień. Zachęcamy do udziału! 

 • 272839206_4778144012270248_8055147885082197008_n (2)

URZĄD STANU CYWILNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU - INFORMACJA

Urząd Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu podsumował rok 2021. Najważniejsze dane dotyczą liczby urodzin, zawartych w tym czasie małżeństw oraz liczby zgonów.

USC w minionym roku zarejestrował:

 • 352 akty urodzenia
 • 98 aktów małżeństwa
 • 382 akty zgonu.

W ubiegłym roku – na podstawie prawomocnych orzeczeń Sądów Okręgowych – naniesiono 33 wzmianki dotyczące rozwodów.

Z rejestrów Urzędu Stanu Cywilnego w naszym mieście  wynika także, że rodzice chętnie nadają synom imiona: Antoni, Aleksander, Mikołaj, Jakub, Filip, Jan, Franciszek, Wojciech i Ignacy. Wśród imion nadawanym dziewczynkom często wybierane są: Laura, Pola, Wiktoria, Aleksandra, Maja, Oliwia, Zofia, Hanna, Zuzanna i Nela.

 • baby-hand-3771193_1920
 • wedding-2595862_1920

Zapraszamy !

 • 273055256_450268450174981_603195291451701622_n

Konkurs !

 • 273054751_415192427025857_1408228563025415198_n

Więcej urodzin i ślubów, mniej rozwodów

Okręgiem działania Urzędu Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu jest miasto i gmina Golub-Dobrzyń. W sumie teren zamieszkiwany przez ok. 22000 mieszkańców.

Trwająca pandemia nie wpłynęła na decyzję par o rodzicielstwie. Liczba aktów urodzenia jest większa od ubiegłorocznych. W 2020 roku było ich 326, a w 2021 – 352. Aktów urodzeń było mniej niż zgonów, których w 2021 roku odnotowano 382. W urzędzie sporządzono także 30 aktów dzieci urodzonych poza granicami Polski. Najwięcej dotyczy dzieci urodzonych na Wyspach Brytyjskich.

Optymizmem napawa fakt, że koronawirus nie pokrzyżował planów nowożeńcom. Ubiegły rok przyniósł wzrost liczby ślubów. Było ich łącznie 98, to o 10 więcej niż w pierwszym roku pandemii, kiedy to sporo osób odwoływało swoje śluby z uwagi na ograniczenia w organizacji wesel lub obawy o zdrowie swoje oraz bliskich. Najpopularniejszym terminem były oczywiście miesiące letnie, od czerwca do października. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również śluby poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego. Jesteśmy niezmiernie dumni, że tak wiele par wybiera miejsce w naszym mieście, gdzie zapada jedna z najważniejszych decyzji w ich życiu. Dokładamy wszelkich starań, aby uroczystości zaślubin były wyjątkowe i spełniały oczekiwania nowożeńców. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku ta tendencja się utrzyma szczególnie, że przepięknych miejsc na tego rodzaju uroczystości w naszym mieście nie brakuje. Burmistrz Miasta, Pan Mariusz Piątkowski, miał zaszczyt połączyć węzłem małżeńskim 3 pary. Mieszkańcy miasta zawierali związki małżeńskie z obywatelami naszego kraju, ale zawierali także małżeństwa  z obywatelami: Ukrainy, Niemiec, Nigerii. Małżeństwa poza krajem zawierane były: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Republice Seszeli.


W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 382 zgony. To o 14 mniej niż w roku poprzednim, kiedy to liczba ta wyniosła 396. W ogólnej liczbie zgonów są zarówno mieszkańcy miasta i gminy Golub-Dobrzyń, jak również osoby z innych miejscowości, których zgon nastąpił na terenie działania tut. USC. Dokonano 5 wpisów aktów zgonu osób, których zgon nastąpił poza granicami kraju i został zarejestrowany w polskich księgach. Najwięcej zgonów zarejestrowano w miesiącach: styczniu, marcu, kwietniu, grudniu. Najmniej zgonów zarejestrowano w miesiącach: maju, lipcu, wrześniu, październiku.

W porównaniu z minionym rokiem mniej par podjęło decyzję o rozwodzie. W 2020 roku takich decyzji Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 40, a w 2021 roku było to już 33.

W 2021 roku jedna najstarsza mieszkanka Golubia-Dobrzynia ukończyła 104 lata.

Nasze zestawienie kończymy pozytywnym akcentem. W ubiegłym roku zorganizowane zostały uroczystości Jubileuszy 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym zaszczytnym gronie Burmistrz Miasta Pan Mariusz Piątkowski uhonorował nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie'' - 14 par.
                                                         /-/ Katarzyna Kukielska
                                               Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 • baby-17369_1920

BUDŻET OBYWATELSKI - "PIASKOWA PRZYSTAŃ"

W dniu 15 lutego br., na zaproszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, odbyło się spotkanie w sprawie omówienia wstępnej koncepcji zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. ,,Piaskowa Przystań’’.  Wzięli w nim udział: Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska, projektant Marcin Fabiański oraz wnioskodawca, i zarazem Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Marek Stawski.

W ramach zadania zagospodarowany zostanie teren przy rzece Drwęcy. Zaplanowano wybudowanie altanki, paleniska do ogniska z utwardzonym podłożem i ławkami, montaż betonowego stołu do gry w piłkarzyki oraz hamaki i leżaki. Projekt zakłada również drobną architekturę taką jak ławki, śmietniki itp.

 • 273651121_746179286361488_3034914582858414641_n
 • 273818579_1126121591557199_1414327507120936685_n
 • 273560461_899779347369738_2542611120254920374_n
 • Piaskowa Przystań

BIEG O WSCHODZIE SŁOŃCA POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Miło nam poinformować, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki objął patronatem nowe, wyjątkowe wydarzenie biegowe, które odbędzie się w naszym mieście 19 czerwca br. – BIEG O WSCHODZIE SŁOŃCA.
Partnerem wydarzenia, organizowanego przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia i Ośrodek Sportu i Rekreacji, został Zamek Golubski. Wsparcia udzielają również biegacze z En-Do Golub-Dobrzyń.
We wtorek 15 lutego br., odbyło się spotkanie robocze w spawie wstępnych ustaleń, dotyczących szczegółów biegu. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, wzięli w nim udział przedstawiciele organizatorów wydarzenia: Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska i Kierownik OSiR Krzysztof Ośka oraz reprezentujący Zamek Golubski Prezes Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu Stefan Borkowicz, Dariusz Deja i Monika Deja-Sobolewska.
Wkrótce ruszą zapisy dla chętnych do udziału w BIEGU O WSCHODZIE SŁOŃCA. O szczegółach będziemy informować.
 •  BIEG O WSCHODZIE SŁOŃCA
 • 19 czerwca 2022 r. godz. 4.16
 • start i meta – Zamek Golubski
 • dystans 12 kilometrów
 • profesjonalny pomiar czasu
 • atrakcyjne nagrody
 • 273684243_474705797642768_5804394707633108263_n (1)
 • 274135693_4837742102942334_4077654089521647941_n
 • logo01 (1)
 • 273948348_1093191278199443_840965908333211480_n

UWAGA - OSTATNIE WOLNE MIESZKANIE W PLANOWANYM BUDYNKU RTBS!

Osoby zainteresowane objęciem lokalu mieszkalnego w planowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Ks. Twardowskiego, budowanym przez RTBS sp. z o.o. w formule docelowej własności zachęcamy do złożenia wniosku. Dokumenty można pobrać w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, pok. 1B lub ze strony Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia https://www.golub-dobrzyn.pl/756,wydzial-komunalny Informacje pod nr tel. 56 683 54 12 wew. 33.

 • 273009523_4790252484357963_6303336185414520699_n

LIII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia - 22 lutego 2022 r.

Golub-Dobrzyń, dnia 17.02.2022 r.

 

W0.0002.53.2022

 

Mieszkańcy Miasta

 

Informuję o LIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  22 lutego 2022 roku o godz. 14:30.  Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z:

            a. LI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;

            b. LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;

      6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

      7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

      8. Podjęcie uchwał:

           a) zmieniająca uchwałę Nr LI/268/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej                   Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia;

           b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI /269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022                   rok.;

           c) w sprawie przyjęcia programu osłonowego ,, Korpus wsparcia seniorów’’ na rok 2022;

           d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej w drodze przetargu ograniczonego, stanowiącej
              działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 230/2 o powierzchni 100 m2;

           e) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu;

           f) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia
              zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;

           g) w sprawie zmiany uchwały nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia
              30 lipca 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu
               przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Golub-Dobrzyń zmienionej                         uchwałą nr XLV/234/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lipca 2021 r.

      9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

     10. Wolne wnioski.

     11. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                 Łukasz Pietrzak

           

ULICE SOSNOWA I KALINOWA Z DOFINANSOWANIEM

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń pozyskała 1 078 000,00 zł dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej nr 110635C (0+000,00 km - 0+438,23 km) oraz ulicy Kalinowej nr 110615C (0+000,00 km - 0+106,43 km)”. Kosztorysowa wartość inwestycji to niespełna 2 mln. zł.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Urząd rozpocznie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Rozpoczęcie prac planuje się na II kwartał 2022 r.

 • 1460x616

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW

Na wczorajszej (22 lutego 2022 r.) sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, przygotowaną z inicjatywy Zastępcy Burmistrza Miasta Róży Kopaczewskiej, w sprawie przyjęcia programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwi zakup tzw. opasek bezpieczeństwa dla seniorów, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, szczególnie w czasach pandemii. Opaski umożliwiają osobom starszym, schorowanym, na szybkie poinformowanie osób bliskich lub służb ratunkowych o pogorszeniu samopoczucia.
Jak poinformowała Beata Meredyk-Chlebowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej, który będzie prowadził program, chęć korzystania z opaski bezpieczeństwa zadeklarowało 90 osób. Liczba osób, które nieodpłatnie skorzystają z opasek uzależniona jest od kwoty dotacji z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.
 • Kopia Kopia opaski bezpieczeństwa plakat (1)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wyszukiwarka adresów najbliższego miejsca świadczenia pomocy: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

 

 • ulotka MOPS

DROGA DO ZAMKU – JAK MA WYGLĄDAĆ?

Radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na sesji 22 lutego jednogłośnie przegłosowali uchwałę o udzieleniu Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej”. Pomoc rzeczowa – oznacza opracowanie projektu zagospodarowania terenu i przekazanie dokumentacji projektowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. Koszty opracowania projektu zostaną sfinansowane z budżetu miasta na rok 2022, w kwocie nie większej niż 23 000 zł. Dzięki podjętej na wtorkowej decyzji uchwale możliwe jest zawarcie umowy między Gminą Miasto Golub-Dobrzyń a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Zachęcamy Państwa do zgłaszania sugestii, propozycji zmian i pomysłów na zagospodarowanie ww. terenu. Uwagi można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 100-lecia 25, pok. 1B, drogą mailową na adres: um@golub-dobrzyn.pl lub pod postem na Facebooku: https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Miasta-Golubia-Dobrzynia-220016634714927

Termin zbierania uwag upływa 28 lutego (poniedziałek) o godz. 15.00.

 • 274169776_4927606227322760_2519822083284538787_n
 • 274294408_1193746004775721_5727037795423721151_n_1
 • 274165122_292543102979686_844525606606227797_n
 • 274300268_658662621925568_388690803425490708_n
 • 274152583_941858876519191_6224192307741522964_n

DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA LEŚNEGO - JAK NIE GAZ, TO PEC

Z inicjatywy mieszkańców Osiedla Leśnego, Krzysztofa Ośki i Romana Bulera, odbyło się dziś spotkanie z Burmistrzem Miasta Golubia-Dobrzynia Mariuszem Piątkowskim i Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Michałem Piotrowiczem. W spotkaniu uczestniczyli także wieloletni mieszkańcy Osiedla Leśnego – Stefan Brózdowski i Ryszard Kantor.
Rozmowa dotyczyła podłączenia domów na Osiedlu Leśnym do PEC. Inicjatywa mieszkańców jest konsekwencją wstrzymania wszelkich inwestycji i przyłączeń instalacji gazowych przez Polską Spółkę Gazownictwa na czas nieokreślony. Alternatywą dla Osiedla Leśnego może stać się przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Obecny na spotkaniu Burmistrz Mariusz Piątkowski pozytywnie ocenił pomysł i wyraził wolę współpracy w realizacji przedsięwzięcia. Prezes PEC Michał Piotrowicz natomiast potwierdził możliwości techniczne wykonania przyłączy do sieci na Osiedlu Leśnym.
Kolejnym krokiem będzie spotkanie inicjatorów pomysłu i Prezesa PEC z mieszkańcami Osiedla Leśnego, na którym zbierane będą uwagi i omówione zostaną szczegóły realizacji pomysłu. – Realizacja inwestycji na Osiedlu Leśnym zależeć będzie od liczby osób, zainteresowanych podłączeniem domów do miejskiej sieci ciepłowniczej – poinformował Prezes Michał Piotrowicz.
O dacie i miejscu spotkania poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.
 • 274473961_358950729223644_5094522059337033913_n
 • 274305491_2067948226695549_9051327278510828851_n

POMOC DLA UKRAINY

Poniżej publikujemy najważniejsze informacje oraz dane kontaktowe dla mieszkańców naszego miasta, którzy chcą wesprzeć Ukrainę, a także dla osób przyjeżdżających do nas z Ukrainy, które potrzebują pomocy.
 
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
 
Zbiórki charytatywne
 
Podajemy listę sprawdzonych organizacji pomocowych, które organizują ogólnopolskie zbiórki charytatywne na pomoc mieszkańcom Ukrainy, dotkniętych wojną.
WAŻNE! Przed wysłaniem pieniędzy prosimy o weryfikację strony, linku czy profilu w mediach społecznościowych, ogłaszającego zbiórkę na pomoc Ukrainie. Niestety, pojawiło się w Internecie sporo oszustów, którzy – żerując na tragedii naszych Sąsiadów zza wschodniej granicy – próbują wyłudzać pieniądze od osób, poruszonych losem Ukrainy.
 
● Polski Czerwony Krzyż: wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060, tytuł wpłaty UKRAINA. https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/
 
● Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej: organizacja, udzielająca pomocy na miejscu, na Ukrainie -pomoc humanitarna, wsparcie psychologiczne, pomoc w ewakuacji. Kontro PCPM: mBank 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001, tytuł wpłaty: Pomoc dla Ukrainy. https://pcpm.org.pl/ukraina
 
● Polska Akcja Humanitarna: konto: Alior Bank S.A. 80 2490 0005 0000 4600 5226 1519, w tytule wpłaty należy wpisać: Ukraina, można też skorzystać z szybkiej płatności za pomocą strony https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina...
 
● CARITAS POLSKA: konto do wpłat tradycyjnych:
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384, w tytule przelewu należy wpisać: UKRAINA. Strona, przez którą również można wykonać przelew: https://caritas.pl/ukraina/
 
● Fundacja Pomagam.pl otworzyła zbiórkę wspólnie z Fundacją "Nasz Wybór", działającą na rzecz Ukraińców w Polsce od 2014 r. Bezpiecznej płatności on-line można dokonać przez stronę https://pomagam.pl/solidarnizukraina
 
● Polska Misja Medyczna: płatność przez stronę https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina, stowarzyszenie działa w rejonie konfliktów wojennych, udziela pomocy medycznej potrzebującym.
 
● Fundacja Ukraiński Dom w Warszawie: bezpośrednie wpłaty na konto fundacji (w tytule należy wpisać: darowizna): PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509 albo: https://pomagam.pl/solidarnizukraina
● Fundacja EMIC: zbiórka na wsparcie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Darowizny można przekazywać on-line lub przelewając na konto: 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972, link do strony: https://emic.com.pl/
 
Jeśli jesteście Państwo gotowi zaoferować: zakwaterowanie, usługę tłumaczenia na i z języka ukraińskiego, pomoc psychologiczną w języku ukraińskim, pomoc prawną, medyczną, transport – zarówno darów rzeczowych, jak i osób – możecie się Państwo kontaktować z Urzędem Miasta Golubia-Dobrzynia, adres e-mail: um@golub-dobrzyn.pl, w tytule maila prosimy podać "UKRAINA- POMOC".
Wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach organizowanej przez nas zbiórki.
 
POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY
 
 Kujawsko-Pomorski Urzęd Wojewódzki: m.in. informacje na temat legalizacji pobytu w Polsce. Linki: https://www.gov.pl/.../informacje-dla-obywateli-ukrainy, https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina---ua,
 
Pomoc prawna w języku ukraińskim
 
Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński:
Tel. 792 588 810 lub 667467150
mail: biuro@kpdu.pl
Fundacja EMIC www.emic.com.pl
tel. 507412653 w godz. 8-16
Tel. 506681307 w godz. 15-21
 
Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
+48 52 567 07 86 (j. ukraiński, j. polski)
e-mail: konsulathonorowy.ukrainy@byd.pl
 
Adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy świadczą nieodpłatną pomoc prawną na rzecz obywateli Ukrainy. Koordynatorem jest adw. Karolina Wilamowska tel. 796-982-424, 607-774-755
 
PROSIMY ŚLEDZIĆ STRONĘ URZĘDU MIASTA I NASZ FANPAGE – INFORMACJE BĘDĄ AKTUALIZOWANE!
 • Dodaj podtytuł

GOLUB-DOBRZYŃ – POMOC DLA UKRAINY

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w Urzędzie Miasta odbyło się dziś (26 lutego) spotkanie w sprawie pomocy dla obywateli Ukrainy, w związku z toczącą się na terenie tego państwa wojną.
 
W spotkaniu uczestniczyli także: Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska, która przekazała informacje dotyczące działań podejmowanych m.in. przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, natomiast Roman Mirowski, inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta, odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe, przekazał zebranym m.in. aktualny stan przygotowania miasta na ewentualne przyjęcie i pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 
Możliwość tymczasowego zakwaterowania osób przybywających z kraju ogarniętego wojną zadeklarował Kierownik OSiR Krzysztof Ośka. Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Piotr Floerke przedstawił możliwości zakwaterowania i wyżywienia osób potrzebujących w budynku szkoły, w tym możliwość udostępnienia pomieszczeń świetlicy dla dzieci, stołówki i in. Zaangażowanie w pomoc w zakresie przygotowania posiłków dla uchodźców zgłosiła również Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja Marzena Peszyńska oraz Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 Małgorzata Brzóska. Obecni na spotkaniu: Prezes PEC Michał Piotrowicz oraz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Piotr Sipak potwierdzili gotowość pomocy w zakresie transportu, np. żywności czy darów rzeczowych.
 
Możliwość współpracy z Caritasem, już działającym na granicy polsko-ukraińskiej i na terenie zarówno na naszego kraju, jak i na Ukrainie, przedstawił Proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu, ks. kan. Jarosław Wacław Kulesza. Poinformował również o organizowanej w Diecezji Płockiej zbiórce pieniężnej (zbiórka będzie prowadzona na terenie wszystkich parafii Diecezji Płockiej jutro i w Środę Popielcową podczas mszy świętych).

Na spotkaniu zawiązał się miejski zespół ds. kryzysowych, powołany w związku z konfliktem na Ukrainie. W jego skład weszli: Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska, Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak, Radny Łukasz Bednarski, pracownicy Urzędu Miasta: Roman Mirowski, Karol Kaślewicz, Dawid Jarecki, Prezes PEC Michał Piotrowicz, Prezes Wodociągów Piotr Sipak, Dyrektor MOPS Beata Meredyk-Chlebowska, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Piotr Floerke i Proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu ks. kan. Jarosław Wacław Kulesza. Koordynatorką zespołu jest inspektor Agnieszka Boruszkowska z Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Swoje uwagi i pomysły zgłosili również obecni na spotkaniu: Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Łukasz Pietrzak, Dyrektor MOPS w Golubiu-Dobrzyniu Beata Meredyk-Chlebowska, reprezentujący Państwową Straż Pożarną zastępca komendanta st. kpt. Dawid Tarkowski , Radni Rady Miasta: Łukasz Bednarski, Dominika Piotrowska i Aleksander Wichrowski. Ustalono zasady zbiórki darów rzeczowych oraz dalsze działania, pozwalające na efektywną pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętej wojną, zarówno doraźnie, jak i w dalszej perspektywie.

 
Szanowni Mieszkańcy,
wspólnie zorganizujemy pomoc dla potrzebujących obywateli Ukrainy. Prosimy śledzić naszą stronę internetową i profil na Facebooku, gdzie na bieżąco będziemy informować o podejmowanych działaniach i możliwości wsparcia z Państwa strony.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • 274353282_526531022118789_1646450903206531028_n
 • 274798747_1330576330788443_7161531963926247543_n
 • 274522451_669118427566275_823231886692744407_n
 • 274732513_641284913751986_6152637391385111842_n
 • 274730077_727853068599654_8645811254482081674_n

ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH - POMOC DLA UKRAINY

Szanowni Mieszkańcy,
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia organizuje pomoc rzeczową dla obywateli Ukrainy. Dary przekażemy wybranej organizacji charytatywnej i osobom potrzebującym pomocy, które przyjadą do naszego miasta. Pierwsza zbiórka w niedzielę 27 lutego, nowa hala OSiR przy ul. Sosnowej 2A. O następnych poinformujemy wkrótce.
 
LISTA NAJPOTRZEBNIEJSZYCH RZECZY:
 • nowe, nieużywane: koce, poduszki, ręczniki, śpiwory
 • podstawowe środki higieny osobistej: mydła, żele do mycia, pasta do zębów, nowe szczoteczki, podpaski, pieluszki jednorazowe dla dzieci, mokre chusteczki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki higieniczne
 • artykuły spożywcze z długim terminem ważności – konserwy, batony energetyczne
 • środki opatrunkowe
W TEJ CHWILI NIE ZBIERAMY ODZIEŻY
 
LISTA POTRZEBNYCH ARTYKUŁÓW BĘDZIE AKTUALIZOWANA
 
WAŻNA INFORMACJA!
Zbiórka pieniężna prowadzona będzie podczas mszy świętych w Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu w niedzielę 27 lutego oraz w Środę Popielcową. Zebrane środki przekazane zostaną na pomoc Ukrainie za pośrednictwem Caritas Polska.
 
Adresy internetowe organizacji charytatywnych, organizujących zbiórki pieniężne znajdziecie Państwo w poprzednim wpisie.
 
Pytania dotyczące zbiórki, zgłaszanie chęci udostępnienia pokoju/mieszkania uchodźcom z Ukrainy, transportu itp. tel. 734 417 930.
 • Dodaj podtytuł (2)

ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH - POMOC DLA UKRAINY

Szanowni Mieszkańcy,
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia organizuje pomoc rzeczową dla obywateli Ukrainy. Rzeczy, wymienione na liście poniżej, prosimy przynosić do nowej hali OSiR przy ul. Sosnowej 2A, w godzinach 8.00 - 20.00. Punkt zbiórki czynny jest codziennie.
 
DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM GOLUBIA-DOBRZYNIA ZA OKAZANE SERCE I DARY RZECZOWE PRZEKAZANE PIERWSZEGO DNIA ZBIÓRKI! 
 
LISTA NAJPOTRZEBNIEJSZYCH RZECZY:
 •  koce zwykłe i termiczne
 • śpiwory
 • podkładki pod materac do spania z folii aluminiowej
 • ręczniki (nowe), w tym ręczniki z mikrofibry
 • podstawowe środki higieny i czystości: mydła, żele pod prysznic, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, podpaski, pieluchy jednorazowe dla dzieci i dorosłych, papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne i nawilżane, chusteczki antybakteryjne
 • woda, soki typu "Kubuś", żywność do szybkiego przygotowania (instant), konserwy, batony, w tym energetyczne, bakalie, orzechy, płatki zbożowe i makarony do szybkiego przygotowania – z długim terminem ważności.
 • środki opatrunkowe
 • zabawki "przytulanki" - dla dzieci
W TEJ CHWILI NIE ZBIERAMY ODZIEŻY
 
LISTA POTRZEBNYCH ARTYKUŁÓW BĘDZIE AKTUALIZOWANA.
 
WAŻNA INFORMACJA!
Zbiórka pieniężna prowadzona będzie podczas mszy świętych w Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu w Środę Popielcową. Zebrane środki przekazane zostaną na pomoc Ukrainie za pośrednictwem Caritas Polska.
Adresy internetowe organizacji charytatywnych, organizujących zbiórki pieniężne i akcje pomocowe, w tym lokalnej Fundacji „Aktywni Obecni”, znajdziecie Państwo w poprzednim wpisie.
 
Pytania dotyczące zbiórki, zgłaszanie chęci udostępnienia pokoju/mieszkania uchodźcom z Ukrainy, transportu itp. tel. 734 417 930.
 • Dodaj podtytuł (3)

GOLUB-DOBRZYŃ - POMOC DLA RODZINY Z UKRAINY

Szanowni Państwo,
ogłaszamy zbiórkę darów rzeczowych dla rodziny uchodźców z Ukrainy, goszczącą w naszym mieście.
 
Prosimy o rzeczy nowe, nieużywane, niezniszczone!
 
Dary można przynieść do nowej hali OSiR, ul. Sosnowa 2A, w godz. 8.00 – 20.00. 
Zapakowane rzeczy prosimy opisać: „dla Svitlany i jej rodziny” (kartka dopięta do reklamówki, opisany karton itp.).
 
Goszczą w naszym mieście dwie panie w wieku 35 lat, potrzebują:
 • odzieży rozmiar 40 i 42, na wzrost 160 cm (cieplejszej – na teraz i lżejszej - na wiosnę)
 • buty rozmiar 36

Dwoje małych dzieci:

 • dziewczynka 5 lat – rozmiar buta 24, wzrost 1,20 m – potrzebna odzież, obuwie i zabawki dla dziewczynki w tym wieku (np. przytulanki, lalki, kredki, bloki, puzzle, klocki)
 • chłopiec 3 lata – rozmiar buta 24, wzrost 1 m – potrzebna odzież i zabawki dla chłopca adekwatne do wieku
Potrzebne również:
 • artykułu spożywcze z długim terminem ważności , w tym musy, soki dla dzieci, słodycze
 • artykuły higieniczne – kosmetyki dla dzieci i dla dorosłych, żele do kąpieli, szampony, pasta do zębów, szczoteczki itp., podpaski, wkładki higieniczne, chusteczki zwykłe i nawilżające, środki dezynfekujące – itp.
 • środki czystości
Z góry dziękujemy Mieszkańcom za okazane serce!
 • 274722011_4874168309299713_6391368825233904719_n

POMOC DLA UKRAINY - WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia!
 
JEŚLI JESTEŚCIE PAŃSTWO GOTOWI ZAOFEROWAĆ:
• zakwaterowanie,
• usługę tłumaczenia na i z języka ukraińskiego,
• pomoc psychologiczną w języku ukraińskim,
• pomoc prawną,
• pomoc medyczną,
• transport – zarówno darów rzeczowych, jak i osób
JEŚLI POTRZEBUJECIE POMOCY, UCIEKAJĄC PRZED WOJNĄ NA UKRAINIE
prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Golubia-Dobrzynia
tel. 734 417 930
adres e-mail: pomocdlaukrainy@golub-dobrzyn.pl
 
Niezbędne informacje, kontakty i formularze także na stronie:
 • ukraina baner 300x200

GOLUB-DOBRZYŃ – POMOC UKRAINIE

 Spotkanie w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy We wtorek 1 marca Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wziął udział w dwóch spotkaniach, zwołanych w wyniku sytuacji kryzysowej, spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. W Starostwie Powiatowym, pod przewodnictwem Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego, odbyło się spotkanie z burmistrzami i wójtami gmin z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, przedstawicielami służb mundurowych i instytucji oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Poświęcone zostało m.in. licznie potencjalnych miejsc, w których można zakwaterować osoby uciekające z Ukrainy przed wojną, obowiązującym procedurom, zasadom prowadzenia zbiórek darów w punktach gminnych oraz współpracą na poziomie gmina – powiat. Następnie Burmistrz Mariusz Piątkowski uczestniczył w wideokonferencji z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem, dyrektorami departamentów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawicielami służb oraz włodarzami powiatów, miast i gmin z naszego województwa. Przedstawiono na nich najnowsze informacje, dotyczące obowiązujących procedur, przygotowania miejsc w obiektach zakwaterowania zbiorowego i innych (np. świetlicach wiejskich, halach sportowych) na trenie gmin, środków na utrzymanie uchodźców itd. Najważniejsze informacje: • uchodźcy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego br. objęci są bezpłatną opieką zdrowotną w placówkach, które mają kontrakt z Narodowym • W chwili obecnej nie ma możliwości sfinansowania pobytu obywateli Ukrainy zakwaterowanych w mieszkaniach prywatnych – samorządy przygotowują dla uchodźców miejsca pobytu w ramach posiadanych zasobów lokalowych • W najbliższym czasie zaczną obowiązywać nowe przepisy, umożliwiające zainteresowanym zarejestrowanie się w lokalnych urzędach pracy i podjęcie pracy, a także przyjęcie dzieci do placówek oświatowych Prosimy śledzić naszą stronę internetową oraz profil na Facebooku, na których podajemy zaktualizowane informacje oraz numery i adresy kontaktowe.

 • foto 2
 • foto

GOLUB-DOBRZYŃ - POMOC DLA UKRAINY

Szanowni Państwo,
Zamykamy zbiórkę darów dla rodziny Pani Svitlany – zebraliśmy niezbędne rzeczy, ubrania, ciuszki dla dzieci, środki czystości, zabawki.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OKAZANE SERCE I OGROMNY ODZEW NA NASZ APEL!
 
Zbiórka darów rzeczowych, organizowana przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia trwa do odwołania. Rzeczy, wymienione na liście poniżej, prosimy przynosić do nowej hali OSiR przy ul. Sosnowej 2A, w godzinach 8.00 - 20.00. Punkt zbiórki czynny jest codziennie, także w weekendy!
 
PROSIMY O RZECZY NOWE, NIEUŻYWANE, NIEZNISZCZONE!
 
LISTA NAJPOTRZEBNIEJSZYCH RZECZY:
 • koce zwykłe i termiczne
 • śpiwory
 • podkładki pod materac do spania z folii aluminiowej
 • ręczniki (nowe), w tym ręczniki z mikrofibry
 • podstawowe środki higieny i czystości: mydła, żele pod prysznic, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, podpaski, pieluchy jednorazowe dla dzieci i dorosłych, papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne i nawilżane, chusteczki antybakteryjne
 • woda, soki typu "Kubuś", musy, żywność do szybkiego przygotowania (instant), konserwy, batony, w tym energetyczne, bakalie, orzechy, płatki zbożowe i makarony do szybkiego przygotowania – z długim terminem ważności
 • środki opatrunkowe
W TEJ CHWILI NIE ZBIERAMY ODZIEŻY
NIE ZNIERAMY RÓWNIEŻ LEKARSTW
LISTA POTRZEBNYCH ARTYKUŁÓW BĘDZIE AKTUALIZOWANA.
 
WAŻNA INFORMACJA!
Pytania dotyczące zbiórki, zgłaszanie chęci udostępnienia pokoju/mieszkania uchodźcom z Ukrainy, transportu itp.
pod numerem tel. 734 417 930,
adres e-mail: pomocdlaukrainy@golub-dobrzyn.pl
 • 274722011_4874168309299713_6391368825233904719_n (1)

MODA NA RECYKLING W GOLUBIU - DOBRZYNIU

7 marca odbędą się wyjątkowe warsztaty artystyczne, będące częścią 3 edycji projektu edukacyjno - ekologicznego „Moda na recykling”. Europejska Platforma Recyklingu odwiedzi wspólnie z uznaną projektantką mody - Anną Kubisz Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu - Dobrzyniu. Od godz. 12 pod czujnym okiem kamer zrealizowane zostaną warsztaty mody recyklingowej. Przygotowane razem z dziećmi recyklingowe stylizacje zostaną zaprezentowane przez gwiazdy podczas wielkiego pokazu mody we wrześniu 2022 r. w Warszawie. Golub - Dobrzyń jest jedynym miastem z województwa kujawsko - pomorskiego biorącym udział w tegorocznej edycji akcji.
Tak dużo w ostatnim czasie mówi się o zmianach klimatycznych i coraz gorszym stanie naszej planety. Europejska Platforma Recyklingu zajmuje się tą tematyką na co dzień, podejmując działania edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Przykładem tych działań jest projekt „Moda na recykling” realizowany we współpracy z projektantką Anną Kubisz. Ekspertka modowa odwiedza najpierw zakłady przetwarzania elektroodpadów, w których wybiera bezpiecznie przetworzone surowce na bazę do stylizacji. Wyselekcjonowane materiały trafiają następnie na warsztaty z dziećmi i młodzieżą, podczas których Europejska Platforma Recyklingu przekazuje treści edukacyjne. Uczestnicy dowiadują się czym jest recykling, jak prawidłowo segregować odpady i jak być bardziej eko. Z każdych warsztatów przygotowywany jest materiał wideo, który trafia na kanał YouTube ERPTV poświęcony edukacji ekologicznej. Można na nim znaleźć serię filmików, które w przystępny sposób tłumaczą jak właściwie postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz ze zużytym sprzętem elektrycznym, elektronicznym i odpadami opakowaniowymi.
W 2019 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję akcji „Moda na recykling”. Warsztaty modowe i artystyczne po-legające na nadaniu elektrośmieciom „drugiego życia” bardzo spodobały się uczestnikom. Dlatego postanowiliśmy kontynuować akcję w kolejnych latach. Odwiedziliśmy wiele miast i gmin z terenu całej Polski. Cieszymy się, że w czasie każdego z wydarzeń młodzi ludzie choć na chwilę oderwali się od telefonu czy komputera, a przygotowując recyklingowe stylizacje uruchomili swoją wyobraźnię i zrobili coś pożytecznego dla środowiska. Dzięki takim projektom widzimy, że edukacja ekologiczna, którą prowadzimy ma sens i spotyka się ze wspaniałym odbiorem zarówno młodszych, jak i dorosłych - mówi Mikołaj Józefowicz, dyrektor generalny ERP Pol-ska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
W 2022 r. wspólnie z projektantką mody - Anną Kubisz ekipa ERP.TV odwiedza nowe miasta i gminy z terenu całej Polski. Wśród patronów honorowych znalazł się Golub - Dobrzyń na czele z Burmistrzem - Mariuszem Piątkowskim. Dlatego 7 marca w Liceum Sztuk Plastycznych odbędzie się spotkanie edukacyjne „Moda na recykling” połączone z warsztatami stylizacji z recyklingu. Uczestnicy warsztatów i władze miasta, będące Patronem Honorowym pojawią się też na wielkim finale trzeciej edycji akcji połączonym z pokazem mody recyklingowej organizowanym w Warszawie we wrześniu 2022 r. Wśród gwiazd, które do tej pory wspierały akcję znalazły się: Barbara Kurdej - Szatan, Anna Mucha, Paulina Sykut - Jeżyna, Katarzyna Cichopek, Tamara Gonzalez - Perea, Monika Richardson, Olga Borys, Anna Powierza, Anna Zejdler - Ibisz, Anna Popek, Katarzyna Skrzy-necka, Katarzyna Bosacka, Marta Wiśniewska, Monika Miller, Ruda z Red Lips, Magda Bereda, Conrado Moreno, Zygmunt Chajzer i inni.
 
 
 
 
 
 • golub2

Spotkanie z nowym Komendantem Powiatowym Policji

W czwartek 3 marca 2022 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego i Zastępcy Burmistrza Róży Kopaczewskiej, w którym - na zaproszenie włodarzy naszego miasta - uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Komendy Powiatowej Policji - mł. insp. Krzysztof Grugiel, który niedawno został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego oraz Zastępca Komendanta mł. insp. Paweł Bartoszewski.
Rozmowa dotyczyła usprawnienia systemu monitorowania zagrożeń i zapobiegania przestępstwom, poprawy stanu bezpieczeństwa, a także m.in. kwestii dotyczących monitoringu wizyjnego. Przedstawiciele obu instytucji zadeklarowali ścisłą, wzajemną współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Golubia-Dobrzynia.
 • 274869932_452381433300654_3715509685415885754_n
 • 274834363_376647507290909_2397368032085200022_n

Zapraszamy !

 • Dnia 3 marca 2022r_spotkanie z mieszkańcami

BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PANORAM

Dnia 1.03.2022 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Marka Ryłowicza z pracownikami poszczególnych referatów w sprawie zadania pn.: „Budowy ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na Os. Panorama”. Przedmiotem spotkania było omówienie przez projektanta przebiegu ulicy Jasnej, która częściowo znajduje się na działce będącej własnością Gminy. Wójt Gminy wyraził chęć współpracy w ramach przedmiotowej inwestycji.
Zadanie realizowane jest na wniosek radnej Jolanty Rzeszotarskiej
 • ryłowicz
 • 275163673_535228784497056_8292894795309863471_n
 • 275015660_349363680410038_1324871194955880938_n

POMOC DLA UKRAINY. LISTA POTRZEBNYCH DARÓW RZECZOWYCH – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,
Aktualizujemy listę rzeczy, które zbieramy w OSiR.
 
Zbiórka darów rzeczowych, organizowana przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia trwa do odwołania. Rzeczy, wymienione na liście poniżej, prosimy przynosić do nowej hali OSiR przy ul. Sosnowej 2A, w godzinach 8.00 - 20.00. Punkt zbiórki czynny jest codziennie, także w weekendy!
 
W TEJ CHWILI PROSIMY O RZECZY, KTÓRE POZWOLĄ NAM NA ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB OSÓB, KTÓRE EWENTUALNIE ZNAJDĄ SCHRONIENIE W NASZYM MIEŚCIE – W WARUNKACH TYMCZASOWYCH.
PROSIMY O RZECZY NOWE, NIEUŻYWANE, NIEZNISZCZONE!
NIE ZBIERAMY ODZIEŻY I LEKÓW
 
Zebrane dary pozwolą nam na przygotowanie miejsc noclegowych i pakietów dla uchodźców, którzy ewentualnie przyjadą do Golubia-Dobrzynia.
Dary zostaną również wysłane do potrzebujących na granicy i bezpośrednio w Ukrainie.
 
AKTUALNA LISTA NAJPOTRZEBNIEJSZYCH RZECZY:
 • materace
 • koce zwykłe i termiczne
 • śpiwory
 • poduszki
 • jednorazowa pościel
 • ręczniki (nowe), w tym ręczniki z mikrofibry
 • podstawowe środki higieny i czystości: mydła, żele pod prysznic, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, podpaski, pieluchy jednorazowe dla dzieci i dorosłych, papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne i nawilżane, chusteczki antybakteryjne
 • woda, soki typu "Kubuś", musy, żywność do szybkiego przygotowania (instant), konserwy, batony, w tym energetyczne, bakalie, orzechy, płatki zbożowe i makarony do szybkiego przygotowania – z długim terminem ważności
 • Zbieramy również maskotki - przytulanki dla dzieci.
LISTA POTRZEBNYCH ARTYKUŁÓW BĘDZIE AKTUALIZOWANA.
WAŻNA INFORMACJA
Pytania dotyczące zbiórki, zgłaszanie chęci udostępnienia pokoju/mieszkania uchodźcom z Ukrainy, transportu itp.
pod numerem tel. 734 417 930,
adres e-mail: pomocdlaukrainy@golub-dobrzyn
 • nowa grafikla

Rekrutacja do kl. I i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu.

 • INFORMACJA O REKRUTACJI um

Życzenia !

 • 275177597_369173718328066_8394838406505379745_n

DARY RZECZOWE PRZEKAZANE

Szanowni Państwo,
Bardzo dziękujemy za okazaną hojność i wielkie serca. Dziękujemy wszystkim uczniom i pracownikom szkół, instytucji, przedsiębiorcom i osobom prywatnym, które włączyły się w zbieranie darów dla ofiar wojny w Ukrainie. 
Zebrane w hali OSiR dary, m.in. żywność, koce, pościel, środki czystości, artykuły higieniczne i opatrunkowe, 7 marca zostały przewiezione przez pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia do magazynu powiatowego, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Stąd zostały przetransportowane do magazynu wojewódzkiego, a następnie zostaną dostarczone na teren Ukrainy i do osób potrzebujących na granicy. Artykuły pierwszej potrzeby trafiają również do osób z Ukrainy, które zamieszkały w naszym mieście.
Zbiórka darów trwa nadal. Prosimy o obserwowanie naszej strony internetowej www.golub-dobrzyn.pl i fanpage’a – aktualizujemy listę potrzebnych rzeczy i godziny otwarcia punktu zbiórki w OSiR.
 • 275131340_1081950545992622_688687807830114351_n
 • 275131495_1075379979691613_4791976385550842398_n
 • 275101995_5153967027980289_5318697831712508896_n
 • 275418664_5176961939033134_6415296651044633704_n
 • 275229347_252564113630001_4310691417510644572_n
 • 275218572_986823735586261_5193321174569459002_n
 • 275210356_283971583824701_3611397082587405855_n
 • 275326132_360766895914668_8072019171745855971_n

Bony zakupowe dla osób, które przybyły z Ukrainy

Lokalny punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oferuje bony zakupowe dla osób, które przybyły z Ukrainy.
Fundacja Dies Mei, współpracująca z Miejskim Ośrodkiem Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, oferuje obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie naszego kraju od 24 lutego, bony zakupowe na kwotę 200 zł.
Przedstawiciel fundacji dyżuruje w siedzibie MOPS,
ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń, w środy i czwartki, w godzinach 10.00 – 15.00.
Bony wydawane są wszystkim osobom, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską od 24 lutego i mogą to udokumentować pieczątką polskiej Straży Granicznej w paszporcie lub zaświadczeniem wydanym na granicy przez Straż Graniczną. Fundacja honoruje również zaświadczenia wydane w punkcie recepcyjnym (najbliższy mieści się w hotelu Kopernik w Toruniu, na ulicy Wola Zamkowa 16).
.
• Bon na kwotę 200 zł przysługuje każdej osobie, bez względu na wiek.
• O wydanie bonu mogą starać się wszystkie osoby, które przebywają aktualnie na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. •
 
Lista sklepów, realizujących bony: https://www.sodexo.pl/.../gdzie-realizowac-i-placic...
 
Jeśli goszczą Państwo osoby, które uciekły przed wojną
w Ukrainie – prosimy o przekazanie im tej wiadomości.
Tel. do osoby pierwszego kontaktu: 663 561 304
 

Hala OSiR na Sportowej zamknięta

Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją kryzysową, wywołaną wojną w Ukrainie, decyzją Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego budynki Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 8 zostają z dniem dzisiejszym wyłączone z użytkowania. Wszystkie obiekty zostały przygotowane na przyjęcie osób, uciekających z Ukrainy.
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia i OSiR są gotowe na przyjęcie pierwszej grupy osób potrzebujących w godnych warunkach. Trwają intensywne przygotowania, które pozwolą zapewnić tymczasowe schronienie większej liczbie osób.
Pomieszczenia OSiR będą wyłączone z użytkowania do odwołania. Prosimy o wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.
Jednocześnie informujemy, że punkt zbiórki w tzw. nowej hali OSiR przy ul. Sosnowej 2A nadal przyjmuje dary rzeczowe. Aktualna lista potrzeb znajduje się na naszej stronie internetowej i Facebooku.
 • 275476767_486857696392980_4387760352272781330_n
 • 275231170_5357086964301381_6638833309458600289_n
 • 275402481_1126795101404481_4640502246285014900_n
 • 275321174_1306177093227713_1185899102804533198_n

Uwaga! Prace porządkowe w lasku miejskim!

Pracownicy Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia 9 marca 2022 r. rozpoczęli prace w lasach miejskich, polegające na przecinaniu powalonych drzew, zagrażających bezpieczeństwu. Obecnie prace wykonywane są w lesie przy ul. Miłej, w kierunku muszli koncertowej.
Prosimy o zachowanie ostrożności!
 • 275203373_1127695868007561_484420161860878199_n
 • 275389416_646801446553481_1406950153195062876_n
 • 275281145_690718488963710_2386019873374962621_n
 • 275281145_690718488963710_2386019873374962621_n
 • 275276104_1333363583830763_7712108528946302605_n
 • 275160156_493986175529829_3391676281506597361_n
 • 275327696_245259401059012_1897516798873308828_n
 • 275196336_1403217833464524_1550393288147667735_n
 • 275203373_1127695868007561_484420161860878199_n
 • 275389416_646801446553481_1406950153195062876_n
 • 275281145_690718488963710_2386019873374962621_n
 • 275281145_690718488963710_2386019873374962621_n
 • 275276104_1333363583830763_7712108528946302605_n
 • 275160156_493986175529829_3391676281506597361_n
 • 275327696_245259401059012_1897516798873308828_n
 • 275196336_1403217833464524_1550393288147667735_n

INFORMACJA

UWAGA! Wolne mieszkania w budynku RTBS!!

Informujemy, że do dyspozycji pozostały jeszcze wolne lokale mieszkalne w planowanym do budowy budynku przy ul. Ks. J. Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu przez RTBS sp. zo.o.
Wnioski mogą składać wszystkie osoby bez względu na sytuację dochodową, gdyż nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe rodziny.

Zapraszamy wszystkich chętnych !

 • 273944038_4841031699280041_8512797480873504245_n

Życzenia !

 • Buy 1 take 1 on all neckties June 17, 2020(1)

POROZUMIENIE W SPRAWIE UL. SŁUCHAJSKIEJ

Dnia 09.03.2022 r., z inicjatywy Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech samorządów, w którym wzięli udział:

 • przedstawiciele Miasta Golubia-Dobrzynia: Burmistrz - Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza - Roża Kopaczewska, Kierownik Wydziału Infrastruktury – Justyna Stokowska raz Zastępca Kierownika – Marta Jaworska;
 • przedstawiciele Gminy Golub-Dobrzyń: Wójt - Marek Ryłowicz oraz Kierownik Referatu Rozwoju i Wsparcia Inwestycji - Wioletta Szymańska;
 • przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: Starosta - Franciszek Gutowski oraz Wicestarosta - Danuta Malecka

Tematem spotkania było omówienie możliwości remontu ul. Słuchajskiej. Ustalono, że gruntowa naprawa nawierzchni ulicy sfinansowana zostanie wspólnie przez trzy samorządy.

 • 275327496_1261487567590248_6203099728300060434_n

GOLUB-DOBRZYŃ - POMOC DLA UKRAINY - PODZIĘKOWANIE

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, w imieniu swoim i pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, składa podziękowania Klientom i Pracownikom sklepu Intermerché za dary rzeczowe dla osób z ogarniętej wojną Ukrainy.
Dziękujemy za okazaną hojność, zaangażowanie i empatię. Zebrane artykuły higieniczne, spożywcze i kosmetyczne zostały dziś, tj. 11 marca, przekazane do miejsca magazynowania darów dla osób z Ukrainy. Zostaną rozdysponowane wśród potrzebujących pomocy ukraińskich rodzin.
Dziękujemy Państwu Kwaśniewskim za zorganizowanie zbiórki, udzieloną i zadeklarowaną pomoc.
 • 275496867_842790617122429_5061063640413542434_n
 • 275436450_504861094639601_247835255017855338_n
 • 275314203_502535708159861_4211753501926404692_n
 • 275262770_1005665080057454_2301275313478651448_n
 • 275658268_513611710281697_7127339945403237568_n

PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY

 

JESTEŚ OBYWATELEM UKRAINY,

PRZEKROCZYŁEŚ GRANICĘ UKRAIŃSKO-POLSKĄ OD 24 LUTEGO
 I CHCESZ CZASOWO ZOSTAĆ W POLSCE?

UZYSKAJ NUMER PESEL

 

URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

PLAC 1000-LECIA 25

POKÓJ NR 40 I PIĘTRO

 

PRZED WIZYTĄ W URZĘDZIE PROSIMY UMÓWIĆ TERMIN

TELEFON 56 683 54 12 wew. 28

PROSIMY TELEFONICZNIE ZGŁASZAĆ POTRZEBĘ WYKONANIA FOTOGRAFII DO DOKUMENTÓW.
OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO WYKONANIA FOTOGRAFII,
ZA OKAZANIEM VOUCHERA, DO POBRANIA W URZĘDZIE MIASTA.
 
 
 
 
 
 
 

 

 • pesel.2
 • pesel.1

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Wzór wniosku o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi

Dziś, tj. 16 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

W związku z powyższym informujemy, że:

 • wypełnione wnioski (załcznik do rozporządzenia - do pobrania nżej) można wysyłać drogą pocztową, na adres: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń lub w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta, pok. 1 C;
 • informacji w sprawie wniosków udzielają:

          Referent Natalia Dworecka pok. 1 B, tel. 56 683 54 12 wew. 35

          Kierownik Wydziału Komunalnego Dawid Jarecki pok. 13, tel. 56 683 54 12 wew. 36

 

PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY

Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelom Ukrainy od dnia 16 marca 2022 r. nadawany jest numer PESEL, który pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.
 
Uproszczona procedura umożliwia przyznanie numeru każdemu, kto uciekając przed wojną przybył do Polski od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z Ukrainy i spełnia podstawowe wymagania, bez konieczności wykazywania podstawy prawnej.
Wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy. Formularz można pobrać ze strony Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (poniżej) lub tez skorzystać z gotowych wydruków, które znajdują się w urzędzie.
Formularze są dwujęzyczne tj. polsko-ukraińskie oraz polsko-rosyjskie.
Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:
– dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiającym ustalenie tożsamości
– w przypadku osób poniżej 18 roku życia także dokument potwierdzający urodzenie
– może być to także dokument unieważniony
– mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie
 
Do złożenia wniosku niezbędne jest także zdjęcie spełniające wymagania jak do dowodu osobistego. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia oferuje możliwość bezpłatnego wykonania fotografii, za okazaniem vouchera, do pobrania w urzędzie miasta, pok. 40, I piętro.
Zgodnie z przyjętymi przepisami przy składaniu wniosku pobierane są odciski palców - osób powyżej 12 roku życia.
Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku - z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia nie pobiera się odcisków palców.
Numer PESEL dla obywateli Ukrainy wydawany jest od ręki i bezpłatnie. Automatycznie nadawany będzie także Profil Zaufany, który ułatwi dostęp do szeregu usług.
Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, mogą załatwić sprawę po wcześniejszym umówieniu wizyty: – telefonicznie : pod numerem telefonu: 56 683 54 12 wew. 28 lub 56 444 9328 – osobiście w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia pok. nr 40, I piętro.
 
 
 
 
 
 
 
 

KOLEJNA MIEJSKA INWESTYCJA

Rusza "Przebudowa drogi gminnej - ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu".
Zakres robót obejmuje:
1. przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 534 (jezdnia asfaltowa),
2. budowę jezdni o szerokości 6 m o nawierzchni z kostki betonowej o długości 289 m
3. budowę ciągu pieszo rowerowego, parkingów i zjazdów na posesję
4. budowę kanalizacji deszczowej
5. budowę kablowych sieci oświetlenia drogowego
6. budowę kanału technologicznego
7. przebudowę istniejącej sieci energetycznej 8. przebudowę urządzeń teletechnicznych
Realizacja inwestycji opiera się na podpisanej 12 grudnia 2021 roku umowie, która zakłada jej zakończenie w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy.
Koszt inwestycji to niespełna 2,5 mln zł.
Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.191.760,00zł.

Apel dla Ukrainy

Zapraszamy wszystkich na uroczysty apel wspierający walczącą Ukrainę, który odbędzie się 24 marca 2022 roku na Placu 1000 - lecia w Golubiu-Dobrzyniu o godzinie 19:00.

 • apel ok

„Opaski bezpieczeństwa” dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przystąpienie do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów”, złożonego przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń, pozyskano dofinansowanie w wysokości 149 000 zł, tj. 100% całej wnioskowanej kwoty.
Wcześniej Miejski Ośrodek Polityki Społecznej przeprowadził wstępną rekrutację do programu, w celu określenia liczby osób potrzebujących wsparcia w postaci tzw. „opasek bezpieczeństwa”.
Zapotrzebowanie na "opaski na odległość" do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej złożono w dniu 21 lutego 2022 roku. Rada Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 22 lutego 2022 podjęła uchwałę Nr LIII/284/2022 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus wsparcia seniorów" na rok 2022.
Program dotyczy tzw. „opieki na odległość”, ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
Realizowany jest przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu i skierowany przede wszystkim do samotnych osób starszych, chorych, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, które maja problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem.
W zakresie podmiotowym i przedmiotowym programu, do zadań gminy związanych z jego realizacją należy w szczególności zorganizowanie, realizacja i koordynacja programu w gminie, bieżący monitoring oraz sprawozdawczość.
 • 274333198_4859426887440522_8638944794668026136_n

GOLUB-DOBRZYŃ NA SZLAKU KOPERNIKOWSKIM

W czwartek 24 marca 2022 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski złożył podpis pod listem intencyjnym w sprawie utworzenia historycznego, turystycznego Szlaku Kopernikowskiego.
Szlak Kopernikowski to inicjatywa, która ma upamiętnić 550. Rocznicę urodzin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika, przypadającą 19 lutego 2023 roku. Projekt zakłada połączenie trasy turystycznej szlakiem miejsc, związanych z Mikołajem Kopernikiem, istniejącej już w województwie warmińsko-mazurskim, z nowo tworzoną trasą na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.
Trasa kujawsko-pomorskiej części szlaku będzie przebiegać przez nasze miasto i obejmie astrobazę, Zamek w Golubiu, Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu. Tzw. trasa wschodnia szlaku obejmuje: Toruń, Kowalewo-Pomorskie, Golub-Dobrzyń, Brodnicę i Wielki Głęboczek.
Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski podpisał list intencyjny w gronie przedstawicieli 26 kujawsko-pomorskich samorządów wszystkich szczebli oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa. Podczas uroczystości drugi z listów intencyjnych podpisali marszałkowie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Szlak ma stanowić atrakcje turystyczną naszego regionu. Projekt inauguruje obchody jubileuszowe roku Mikołaja Kopernika.
Fot. UMWKP
 • 276989147_274942641474008_1683231090310549411_n
 • 277094324_1320334545153095_6714862958262858047_n
 • 276173590_4798742856921113_8794951673584758342_n
 • 276178273_667135121229080_411139166630731595_n
 • 276199325_552770322629269_4169279324535291772_n
 • 276983141_549942819684549_5319184180308798993_n
 • 276972710_1099364827513743_6820243379888232236_n

LIV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

 

                                                                             

      Informuję o LIV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  29 marca 2022 roku o godz. 14:30.  Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

                   

  Proponowany porządek obrad LIV  Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z:

          a)LIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;

 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 3. Podjęcie uchwał:

        a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI /269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022                  rok.;

      b)w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji                           deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych;

     c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ograniczonego;

     d) w sprawie przyjęcia,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy                Miasto Golub-Dobrzyń na rok 2022’’;

      9.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

      10.Wolne wnioski.

      11. Zamknięcie Sesji.                                                                                                    

                                                                          Z poważaniem

                                                                Przewodniczący  Rady Miasta

                                                                        mgr Łukasz Pietrzak

                                                                                     

                                                                      

 

 

 

 

 

"Dofinansowanie wycieczek dla uczniów Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń uzyskała dofinansowanie w wysokości 38 .690,00 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę’. Całkowita wartość wycieczek to kwota 48.370,00 zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie będą mogli uczestniczyć w sześciu wycieczkach umożliwiających poznawanie Polski.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie wycieczek szkolnych poprzez umożliwienie uczniom poznanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Program „Poznaj Polskę” realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.
 • 32955

Wizualizacją ,,Piaskowej Przystani’’

Do tutejszego urzędu wpłynęła wstępna wizualizacja ,,Piaskowej Przystani’’. Przedmiotowa inwestycja ma powstać w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Kwota jaka została przeznaczona na ten cel to 150 tyś. zł.

Przypominamy, że inicjatorem zadania jest Pan Marek Stawski Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108

Szanowni Państwo !

Już w najbliższych poniedziałek (4 kwietnia 2022 r.) odbędzie się czwarte ze spotkań informacyjnych, w trakcie których omawiamy interesujące zagadnienia związane z efektywnością energetyczną oraz OZE.

Podczas webinaru, przedstawione zostaną zasady nowego naboru w ramach programu Mój prąd.

Nabór ten będzie się różnił od poprzednich m.in. zakresem kwalifikowalności kosztów. Poza samą instalacją fotowoltaiczną będzie można uzyskać dotacje na inne komponenty jak np. magazyn energii.

Webinar rozpocznie się o godz. 10:00

Link do rejestracji:https://zoom.us/webinar/register/WN_d6T0kZnGTqqaWVe0QOVHvA

 Zapraszamy do uczestnictwa dla potencjalnie zainteresowanych mieszkańców!

 • Obraz1

Wiosenny Golub-Dobrzyń

Od czwartku 31 marca 2022 roku rozpoczęły się prace związane z nasadzeniem kwiatów w naszym mieście.

 • 277300173_539671180844464_2951949490592812951_n
 • 277306717_986868375299803_5801746253783709976_n
 • 277318749_1173168346763904_3882905487454893221_n
 • 277321584_638537994255354_8401975631247200568_n
 • 277337596_497390391935369_4051703286277128459_n
 • 277339777_634634194298446_1901689983720255814_n
 • 277407648_711117363235178_2011332463942066315_n
 • 277465743_313659557529218_6522501017453449053_n
 • 277478159_575437233433515_6962996099426565508_n

Przypominamy !

 • Ulotka CEEB

NOWE ŁAWKI PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ

 Informujemy, iż na początku tygodnia zostały zamontowane nowe ławki betonowo-drewniane  z oparciem oraz kosze na śmieci przy nowoutworzonej ul. Przemysłowej na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego.

 • 277488595_4679860288808674_1094171585055243497_n
 • 277800800_695291441513953_3806372645137776494_n
 • 277406297_251350703798018_5537048285828006824_n

UTWARDZENIE PRZY PASAŻACH HANDLOWYCH

Informujemy, iż trwają prace w ramach zadania pn.: „Utwardzenie terenu przy ul. Konopnickiej”. W ramach inwestycji zostanie wykonane utwardzenie terenu przy pasażach handlowych. Inwestycja realizowana jest na wniosek właścicieli obiektów handlowych i usługowych. Wykonawcą robót jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Koszt inwestycji to około 35 tys. zł. Termin wykonania mija 11 kwietnia 2022 r. W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności.

 • 277514314_548845423239563_6334740932174212248_n

Światowy Dzień Zdrowia

 • swiatowy dzien zdrowia

ŁADOWARKA W NASZYM MIEŚCIE

W czwartek otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek, złożony w ramach konkursu "Ładowarka w każdej gminie", otrzymał punktację kwalifikującą do wzięcia udziału w konkursie i został przekazany do ekspertów w celu wyboru lokalizacji stacji ładowania na terenie Naszego Miasta. Na chwilę obecną wnioski są analizowane pod kątem lokalizacji stacji ładowania przez ekspertów.

 • znak-d23-c-b025ba5294a56c94e8a9522b547859cf

PODZIĘKOWANIE DLA DARCZYŃCÓW

Dziś mija 48 dni od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. W tym czasie mieszkańcy naszego miasta okazali wielkie serca, udzielając gościny osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną, a także biorąc udział w zbiórkach rzeczowych, organizowanych m.in. przez nasz urząd – za co serdecznie dziękujemy.
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski dziękuje również przedsiębiorcom, którzy wsparli naszych gości z Ukrainy darowiznami i darami rzeczowymi.
Miło nam Państwa poinformować, że 5 kwietnia 2022 r. Burmistrz Mariusz Piątkowski, reprezentujący Gminę Miasto Golub-Dobrzyń, podpisał umowę darowizny pieniężnej na kwotę 30 000 zł z Prezes Zarządu Gustav Kindt Sp. z o.o. Panią Marzeną Blumkowską (na zdjęciu).
Darowiznę w kwocie 5 000 zł przekazała Gminie Miasto Golub-Dobrzyń także firma Dombud RP Sp. z o.o.. Reprezentujący ją Pan Prezes Piotr Dąbrowski podpisał stosowną umowę 8 kwietnia br.
Podziękowanie składamy także spółce Dionizja i jej Prezesowi, Panu Marcinowi Kwaśniewskiemu – za darowiznę pieniężną i wsparcie w postaci artykułów spożywczo-przemysłowych.
Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski składa również podziękowania wszystkim darczyńcom anonimowym – przedsiębiorcom i osobom prywatnym, którzy zdecydowali się wesprzeć osoby z Ukrainy, goszczące w Golubiu-Dobrzyniu, w trudnej sytuacji, będącej skutkiem ataku Rosji na naszego wschodniego sąsiada.
Wszystkie darowizny zostaną przeznaczone na cel w postaci realizacji zadań własnych Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w związku z zarzadzaniem kryzysowym, obejmującym konieczność reagowania i usuwania skutków zagrożeń wiążących się z kryzysem uchodźczym, będącym skutkiem ataku Rosji na Ukrainę; pomocą społeczną lub innymi działaniami pomocowymi w związku z ww. kryzysem.
 • 278057136_364593238936637_4306485139596932560_n

Modernizacja ul. Zamkowej zakończona

Dziś, tj. 12.04.2022 r., zakończono prace związane z modernizacją ul. Zamkowej.

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni ul. Zamkowej oraz ułożono nową kostkę na chodnikach wraz z regulacją istniejących wpustów ulicznych.

Koszt robót wyniósł 128.761,081 zł.

 • Zamkowa 1
 • Zamkowa 2

Testujemy elektrobus!

Dzisiaj, tj. 14 kwietnia 2022 r. oraz jutro, 15 kwietnia 2022 r. mają miejsce jazdy testowe elektrobusu. Przejazd ten ma na celu określenie czasu przejazdu po terenie miasta Golubia-Dobrzynia oraz dogodnego i bezpiecznego miejsca zatrzymania się. W najbliższych dniach podamy Państwu dokładną trasę z wyznaczonymi miejscami postoju i podanymi godzinami przejazdu.

 • 277576628_1687467664938168_9104982325399796567_n

VII Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej

12 kwietnia br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wziął udział w uroczystym rozdaniu nagród laureatom VII Finału Olimpiady Wiedzy Historycznej, który odbył się na Zamku Golubskim. W finale wzięło udział aż 91 młodych uczestników z całej Polski. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia dofinansował organizację wydarzenia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022. Kwota dofinansowania wyniosła 7 tys. zł. Organizatorem finału olimpiady było Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe COPTIOSH w Białymstoku – Oddział Komitetu Głównego OWH COPTIOSH w Golubiu-Dobrzyniu.

 • 278600082_925171034844580_4448909342882669088_n
 • 278443907_5698892770137413_585735102672273675_n
 • 278384576_487083806480243_5636240341966967245_n
 • 278455852_718152999328389_8277290547877256792_n
 • 278481527_355249886560483_8551308590888519928_n

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

 • 278410545_4993816587334884_8247346259076950447_n (1)

79. ROCZNICA POWSTANIA W GETTCIE WARSZAWSKIM

19 kwietnia obchodzimy 79. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska oraz przedstawiciele samorządów złożyli dziś wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed pomnikiem przy ul. Piłsudskiego, upamiętniającym Żydów – mieszkańców Golubia i Dobrzynia, zamordowanych w czasie II wojny światowej.

 

 • powstanie w geccie warszawskim
 • DSC00566
 • DSC00577
 • DSC00581
 • DSC00596

Dom Kultury zaprasza do kina!

 • Trasa5-2022-Golub-Dobrzyń

NAGRODY SPORTOWE BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA I STYPENDIA SPORTOWE WRĘCZONE

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska i Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Łukasz Pietrzak uroczyście wręczyli dziś (20 kwietnia 2022 r.) decyzje o przyznaniu Nagród Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia i stypendiów sportowych.
Łączna kwota nagród i stypendiów sportowych przyznanych za wybitne osiągnięcia sportowe w ubiegłym roku wyniosła 13.800 złotych.
Nagrody sportowe Burmistrza Miasta Golubia otrzymali:
1. Laura Wtorkowska – taekwon-do
2. Maja Buczyńska – taekwon-do
3. Łukasz Bejger – piłka nożna
 
Stypendia portowe przyznano:
1. Igor Sylwester – karate kyokushin
2. Jakub Kozerski – karate kyokushin
3. Kacper Jan Jabłoński – kolarstwo
4. Jakub Tekliński – piłka nożna
5. Wiktoria Ratyńska – piłka nożna
6. Mateusz Wrzesiński – sporty siłowe
 
Część środków finansowych przeznaczonych na stypendia i nagrody sportowe pochodzi z diet Radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników sportowych i życzymy dalszych sukcesów!
 • 278573520_5007247595991783_970576329356393226_n
 • 278508689_5007248519325024_3156815486864540237_n
 • 278578343_5007248835991659_5566037878459987480_n
 • 276168933_5007249212658288_7480061102823563420_n
 • 278582780_5007250559324820_919324223340565472_n
 • 278476215_5007250522658157_572472605708326267_n
 • 276169665_5007251592658050_3386430346432783631_n
 • 278579014_5007251589324717_2413348306595156029_n
 • 278333149_5007252022658007_7091889931361391786_n
 • 278330327_5007251875991355_8318591041093983134_n
 • 278569461_5007251722658037_7332272591751545572_n
 • 278291404_5007251652658044_2869315184374715089_n
 • 278291404_5007251652658044_2869315184374715089_n
 • 278572636_5007251429324733_3617816149561286001_n
 • 278295202_5007251362658073_1658282536321785832_n
 • 278567588_5007251432658066_7995054928450513823_n
 • 278352715_5007251575991385_5868686754472937688_n

Miejski elektrobus wyrusza w trasę!

Miło nam poinformować, że jutro, tj. 21 kwietnia br., miejski elektrobus wyjedzie po raz pierwszy na ulice Golubia-Dobrzynia! Pojazd będzie kursował od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.47. Szczegółowy rozkład jazy podajemy niżej.

 • Miasto Golub-Dobrzyń (1)

LV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Golub-Dobrzyń, dnia 20.04.2022 r.

 

    Szanowni Mieszkańcy

    Informuję o LV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 roku o godz.14:30  w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wnioski do porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z:

      a) LIV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;

6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał.

8. Przerwa w obradach.

9. Podjęcie uchwał:

   a) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru           Funkcjonalnego Torunia;

   b) w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do Międzynarodowego Stowarzyszenia ,,Cittaslow – Międzynarodowa Sieć             Dobrego Życia”;

10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                  Łukasz Pietrzak

Dzień Ziemi

 • ziemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Informacja !

 • Info-gaz-28.04 (1)

Serdecznie Zapraszamy !

 • glow

Zapraszamy!

 • plakat 3 maja

Uwaga !

Mamy do rozdania 40 flag Polski. Oddamy je za darmo, ale pod warunkiem, że włączycie się Państwo w obchody Narodowego Święta 3 Maja i wywiesicie je na balkonie, tarasie, w oknie albo w drzwiach. Wydawać je będziemy w poniedziałek tj. 2 maja 2022 roku w Urzędzie Miasta Golubia- Dobrzynia, w pokoju nr 10, w godz. 7.30 do 15.30.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu

ZAPROSZENIE

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza na spotkanie integracyjno-kulturalne z okazji Światowego Dnia Inwalidy, które odbędzie się 10 maja 2022 r. o godz. 11.00. 

 • Dzień Inwalidy 2022

JAK SEGREGOWAĆ SZKŁO?

 • SZKŁO SEGREGACJA

Uwaga! Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

30 kwietnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Wprowadzone zmiany:

1. okres wypłaty świadczenia został wydłużony o 60 dni, czyli łącznie będzie mógł wynieść maksymalnie 120 dni

2. rozporządzenie wprowadza konieczność podania numeru PESEL osób z Ukrainy, którym została udzielona pomoc w postaci zakwaterowania i wyżywienia. Wcześniej nie było to wymagane - można było wpisać numer ukraińskiego dowodu osobistego lub paszportu. 

Nowy wzór wniosku do pobrania poniżej.

 

Kondolencje.

 • kondolencje garkowski 3

Ziemia Golubsko-Dobrzyńska w kadrze - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Informujemy, że Komisja Konkursu Fotograficznego „Ziemia Golubsko-Dobrzyńska w kadrze - zima”, powołana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, zgodnie z regulaminem konkursu, pkt. „Kryteria oceny”, w składzie:

 1. Iwona Kubacka – nauczyciel przedmiotów artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu, Przewodnicząca Komisji
 2. Barbara Wasiluk – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu
 3. Agnieszka Boruszkowska - inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

poddała ocenie artystycznej i merytorycznej 49 fotografii 13 autorów, nadesłanych na konkurs oraz spełniających wymogi formalne.

Członkowie Komisji postanowili przyznać nagrody następującym Uczestnikom:

 1. I nagroda (nagroda rzeczowa do wartości 500 zł) - Agnieszka Nowak za pracę „Widok jak malowany”
 2. II nagroda (nagroda rzeczowa do wartości 400 zł) – Jacek Wiśniewski za prace „Lodowe starorzecza Drwęcy”, „Śpiąca Drwęca” i „Zimowa aura Drwęcy”;
 3. III nagroda (nagroda rzeczowa do wartości 300 zł) – Paweł Gołębiowski za prace „Przyroda”, „Przemijanie”, „Jezioro”;
 4. IV nagroda (nagroda rzeczowa do wartości 200 zł) – Albert Wróbel  - za prace „Wszystkie drogi prowadzą na Zamek” i „Golub-Dobrzyń pod białą pierzyną”;
 5. V nagroda (nagroda rzeczowa do wartości 100 zł) - Aneta Ciechacka - za pracę "Nocne rozmyślanie".

Zwycięzcom gratulujemy!

 • Widok jak malowany
 • Lodowe starorzecza Drwęcy
 • Śpiąca Drwęca
 • Zimowa aura Drwęcy
 • przyroda
 • przemijanie
 • jezioro
 • Wszystkie drogi prowadzą na Zamek
 • Golub-Dobrzyń pod białą pierzyną
 • Nocne rozmyślanie

77. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej

 
8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. To państwowe święto upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie.
Z tej okazji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, wiceburmistrz Róża Kopaczewska oraz przedstawiciele jednostek samorządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem na Placu 1000-lecia.
Cześć bohaterom, którzy walczyli o naszą wolność.
 • 279558559_511451337148555_7482703098113055541_n
 • 279869379_416544956966905_3719515408494785632_n
 • 279546546_578014353472701_2152605599770442487_n
 • 279809833_1969563996563590_8451840830023877806_n
 • narodowy dzien zwyciestwa

Dzień Unii Europejskiej

 • dzien unii europejskiej

Kondolencje

 • kondolencje Marzenia Peszyńska

SPOTKANIE Z POMORSKĄ SPECJALNA STREFĄ EKONOMICZNĄ

Dzisiaj w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, z inicjatywy Burmistrza Mariusza Piątkowskiego, odbyło się spotkanie z przedstawicielką Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Panią Weroniką Leszniewską, na które zostali zaproszeni przedsiębiorcy z powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.
Celem spotkania było przedstawienie możliwość wsparcia, jakie oferuje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w postaci zwolnienia z podatku dochodowego dla przedsiębiorców. Podczas spotkania omówiony został mechanizm działania pomocy, kryteria ilościowe i jakościowe, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Specjalną Specjalna Strefa Ekonomiczną – oddział w Toruniu, ul. Grudziądzka 132, tel. 56 653 00 47, e-mail: torun@strefa.gda.pl
 • DSC01416
 • DSC01418
 • DSC01416
 • DSC01418
 • DSC01424
 • DSC01435
 • DSC01437
 • DSC01439
 • DSC01440
 • DSC01442
 • DSC01444
 • DSC01453
 • DSC01454

Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

 • dzien pracownika gospodarki komunalnej

Bieg o Wschodzie Słońca

Wszystkie informacje na temat Biegu o Wschodzie Słońca znajdziecie Państwo na stronie:
https://biegowschodzieslonca.pl/
Zapraszamy do zapisów !

 

Dziękujemy

 • Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Pamiętamy !

 • Rocznica odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego

Przypominamy !

 • Ulotka CEEB

71 lat razem!

Na 15 maja Urząd Miasta przygotował – z okazji 71. rocznicy połączenia Golubia i Dobrzynia – piknik dla dzieci i dorosłych w parku na Placu 1000-lecia. Imprezę otworzyła Zastępca Burmistrza Miasta Róża Kopaczewska.
Głównym punktem programu był festiwal gołąbków – czyli degustacja tradycyjnego dania kuchni domowej. Pyszne gołąbki przygotowały i serwowały: Wioska Orzechowa - KGW Podzamek Golubski, KGW Nowa Wieś oraz restauracje - bistro „Kluseczka” „Druga Kuchnia” i „Karczma”. Poza tym na młodsze i starsze dzieci czekały: zabawy i konkursy, bumper ball, przygotowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną malowanie lokomotywy i malowanie buziek; strefa relaksu i "książkodzielnia", czyli punkt bezpłatnej wymiany książek, udostępnione przez Stowarzyszenie "Przywrócić Pamięć" oraz stoiska wystawców: Porzeczkowej Krainy i Rumianego Jabłka. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu i „Militarni Wazówna” prowadzili pokazy pierwszej pomocy, dzieci mogły spróbować swoich sił w zawodach w „gaszeniu ognika”. Nie zabrakło też wozu bojowego Państwowej Straży Pożarnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się motocykle miłośników „dwóch kółek” z Klubu Stalowe Tłoki oraz zorganizowane przez nich przejażdżki quadem. Goście pikniku chętnie fotografowali się z Myszką Minnie.
Na dzieci czekały też dwa konkursy z nagrodami, przygotowane przez Urząd Miasta w ramach programu „Miejska Eko Edukacja”. Dorośli z kolei mogli porozmawiać na temat dofinansowania do ekologicznych źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze".
O godz. 17.30 w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej, złożonej ze zdjęć nagrodzonych w czterech edycjach konkursu fotograficznego. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wręczył również nagrody laureatom czwartej edycji konkursu „Ziemia Golubsko-Dobrzyńska w kadrze – zima”. Przypomnijmy: za autorów najlepszych zdjęć jury w składzie: Iwona Kubacka – nauczyciel przedmiotów artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu, Przewodnicząca Komisji, Barbara Wasiluk – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu i Agnieszka Boruszkowska, inspektor w Urzędzie Miasta – uznało: Agnieszkę Nowak, Jacka Wiśniewskiego, Pawła Gołębiowskiego, Alberta Wróbla i Anetę Ciechacką. Prace pokonkursowe będzie można oglądać w hallu Domu Kultury jeszcze przez jakiś czas – zapraszamy!
Dzień zakończył pełen pozytywnej energii koncert Mirka Deredasa, który zaśpiewał przeboje Krzysztofa Krawczyka i Elvisa Presleya.
 
 
 • 280606014_1377657462700114_4309950724640912568_n
 • 281685893_2184281525054980_8842627774638935895_n
 • 280517110_1815725855437598_5449900261964231603_n
 • 280990521_546882230205709_5187149608673318609_n
 • 280369891_3288184794797768_1560959132383941506_n
 • 280762575_420516646744881_4514005259363082173_n
 • 281347546_986556182060937_429047191573044166_n
 • 280998810_519610453041481_8893760888572258233_n
 • 280737678_407040457936211_1812399051023416062_n
 • 279965547_1456955324752257_4256947323003106138_n
 • 280416805_514323316849456_225308100167436482_n
 • 280704793_549987679833171_224717792581657629_n
 • 281461687_1720979334915100_4326192573463573035_n
 • 280917505_865894610997809_7378862376036135041_n
 • 280504465_1040852453494791_6072052904947365700_n
 • 281366102_4818518044943670_52975913579908174_n
 • 280505593_543283197172844_6471678800322168037_n
 • 280328956_3215635695332898_7271595368362862863_n
 • 280880202_1187441798757856_3420038200106887254_n
 • 280713605_1146674792733091_9075850173152646812_n
 • 280509902_400878965272492_2918120438458918598_n
 • 280478792_574490873956152_5014529739671945029_n
 • 280412075_3065741430353068_4881197967914152877_n
 • 280558189_593445311716978_401642816672690092_n
 • 281155751_558133799085783_5099092428311150167_n
 • 280828401_1161055837798394_4710698231675224260_n
 • 280659646_1012291289418159_3395968217257592517_n
 • 280863454_473458661219533_7889775097435046208_n
 • 280703276_518157196700028_7643639407124455014_n
 • 280505591_734811220869643_3896361749066117719_n
 • 280466273_4569181639847907_3793994736667876771_n
 • 281072420_972924430053700_6166467729596324864_n
 • 280953308_705097714161398_1149696622055905681_n
 • 280751630_505086924685523_2666546078162941477_n
 • 280921780_524262062670068_5209368071260350865_n
 • 280834052_356928629876928_826013523901245358_n
 • 280618465_334522968791333_3350723041848988865_n
 • 280937553_1535123003548397_3004024789771294366_n
 • 280467416_363989019127778_8717787392969864037_n
 • 280659646_5489760131042999_9034733341427153771_n
 • 281385424_1093830784532288_5844987136971784148_n
 • 280466071_1479447322501896_2266006804150358025_n
 • 280668512_391261219589462_9180835131926241163_n
 • 280238232_2926331220998198_6051329755998541630_n
 • 280654474_5058749130839581_5040092234898022663_n
 • 280226759_1439749273127667_495814054367251226_n
 • 280222467_3435224280038226_9202838176550954557_n
 • 280229975_577802923518154_602637794565501672_n
 • 280231517_5537751099570655_6090414470807455990_n
 • 280393059_4819297438198069_2475244675205367759_n
 • 280550554_538684814310046_7384994624919744245_n
 • 280334975_364641415502728_6066173809628925426_n
 • 280424814_345200284381461_3848765459265009128_n
 • 280285746_1055292652034601_3537559259786994297_n
 • 280314362_974536229918121_3476612803826652785_n
 • 280311731_3142464436066434_4487838638387307674_n

POMOC POLAKOM Z UKRAINY

Informujemy, że został uruchomiony projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy”, finansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

 • Pomoc Polakom z Ukrainy

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – KOLEJNE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

W niedzielę 15 maja 2022r. w parku miejskim na festynie z okazji 71. rocznicy połączenia Golubia i Dobrzynia odbyło się spotkanie z mieszkańcami, dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

W ramach spotkania zainteresowani mieszkańcy uzyskali informacje o dofinansowaniu do wymiany źródła ciepła w domach jednorodzinnych i termomodernizacji budynku. W trakcie spotkania omówiono zasady programu i proces składania wniosków. Dodatkowo dla dzieci przygotowano balony z herbem miasta oraz logo Programu "Czyste Powietrze", a uczestnikom spotkania rozdano ulotki.

W przypadku pytań można kontaktować się:

drogą mailową: aczarnecka@golub-dobrzyn.pl

telefoniczną: 660 737 283

bezpośrednio w Gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu „CZYSTE POWIETRZE”

(pokój nr 9, I piętro w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia)

Przypominamy, że udział w spotkaniu, doradztwo w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz wypełnienie wniosków jest bezpłatne.

Program „Czyste powietrze” realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 • DSC01944
 • 281214565_311224984368998_3392906454002462933_n
 • 280646680_529566205370500_7206575306198313087_n
 • 280751145_752417582598951_8299033325467066371_n
 • DSC01873
 • DSC01876

Podsumowanie projektu „Planowanie z mieszkańcami”

W dniach 12-13 maja 2022 r. przedstawiciele Miasta Golubia-Dobrzynia uczestniczyli w Forum Konsultacyjnym w Toruniu, podsumowującym kilkumiesięczną pracę nad projektem grantowym „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń razem z 27 gminami z województw: pomorskiego, warmiński-mazurskiego i zachodniopomorskiego przystąpiła do wspólnego projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami”. Celem przedsięwzięcia było  wypracowywanie dokumentów planistycznych wspólnie z mieszkańcami.

W początkowej fazie przedstawiciele gmin brali udział w warsztatowej pracy nad stworzeniem planu konsultacji, a potem przeprowadzano konsultacje korzystając z przyznanego grantu. W działaniach nie chodziło tylko o to, aby przeprowadzić konsultacje, ale ważne było przede wszystkim poszukiwanie takich rozwiązań, czyli takich form prowadzenia konsultacji, które faktycznie dają możliwość wypowiadania się mieszkańców, służą podejmowaniu przez nich decyzji, a sam proces tworzenia dokumentów planistycznych nie powoduje konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych przez gminy.

Przedmiotem konsultacji w naszym mieście był projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakole Drwęcy. Na przeprowadzenie konsultacji pozyskano w dwóch grantach 53.102,00 zł.

Z pozyskanych środków zakupiono m.in. namiot z wyposażeniem, sprzęt biurowy, materiały promocyjne, trzy tablice zewnętrzne informacyjne. Zakupiono również monitor interaktywny, który został umieszczony w holu budynku Urzędu Miasta oraz została zakupiona licencja na platformę konsultacyjną JST.

Mimo, że wiele z aktywnych form konsultacji nie mogły odbywać się w trakcie obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa i ambitne plany konsultacji musiały zostać odłożone w czasie, to udało się zakończyć działania konsultacyjne i wypracowane dokumenty zostały przyjęte uchwałą Radą Miasta.

Podsumowaniem pracy uczestników przedsięwzięcia było wspólne spotkanie - Forum Konsultacyjne, które odbyło się w Toruniu.

Nasz gmina otrzymała podziękowanie za aktywny udział w projekcie. 

 • Obraz1111
 • Obraz2222

ZAPROSZENIE NA PIKNIK WOJSKOWY

Zapraszamy mieszkańców miasta na piknik wojskowy pod hasłem „WSTĄP DO DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ”. Impreza odbędzie się na Zamku w Golubiu w najbliższą sobotę 21 maja. Start o godz. 11.00.
Wśród atrakcji:
 • nowoczesny sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu jednostek WP z Torunia, Brodnicy, Grudziądza
 • koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia
 • koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kujawia” z Klubu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy
 • występ uczniów z Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia z Golubia Dobrzynia
 • występ artystów z Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 • pokaz Husarii
 • pokazy uczniów klas mundurowych z Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
 • pokaz sprzętu i wyposażenia historycznego - Muzeum Okręgowe w Toruniu
 • paintball
 • wojskowa grochówka
Organizatorami pikniku są: Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji i Wojskowe Centrum Rekrutacji w Brodnicy a współorganizatorami: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu.
Zapraszamy!
 • 280828099_4633532703415309_5467535476227277012_n

CZY BĘDZIE DRUGI ELEKTROBUS?

Szanowni Państwo,
informujemy, że 17 maja 2022 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury rozpatrywany był wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia o zakup drugiego elektrobusu. Na ww. komisji Radni rady miasta Golubia-Dobrzynia zadecydowali, iż po kwartale funkcjonowania pojazdu zostanie podjęta decyzja.
 • wersja_1

MIEJSKI ELEKTROBUS

Szanowni Państwo,

do tutejszego urzędu wpływają liczne zapytania od mieszkańców oraz radnych odnośnie funkcjonowania miejskiego elektrobusu. Prosimy Państwa o wyrażanie swoich opinii, w jaki sposób udogodnić Państwu korzystnie z elektrycznego pojazdu. Zwracamy się z prośbą o wysyłanie informacji o zmianach godzin, zmianie tras, miejscu postoju oraz o sposobie korzystania na skrzynkę mailową Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia um@golub-dobrzyn.pl.

 • 279673729_297829192517754_8370213250946235900_n

Zapraszamy !

 • BANER DD 2022 MKK - POPRAWIONE222

Zapraszam na LVI sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowni Mieszkańcy

 

Zapraszam na LVI sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 24 maja 2022 roku o godz. 14:30 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, oraz zachęcam do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

  Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z:
  a)LV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;

      6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

      7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
      8.Przerwa w obradach.

 1. Podjęcie uchwał:

  a)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

 3. Wolne wnioski.

 4. Zamknięcie sesji.

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                  Łukasz Pietrzak

Mamy dla Was bilety na koncert "Nie ma jak u mamy.....

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki zaprasza na koncert z okazji Dnia Matki.
Wydarzenie już w najbliższy czwartek, 26 maja. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00 w Arenie Toruń. Na koncercie „Nie ma jak u mamy…” zaśpiewają: Jolanta Fraszyńska, Ania Dabrowska, Rafał Brzozowski, RUSO Rusowicz Sławek Uniatowski Siostry Melosik Emilia Komarnicka-Klynstra Anika. Prowadzenie: Łukasz Nowicki.
Dla wyjątkowych Mam posiadamy 50 wejściówek na koncert ! Żeby je zdobyć, wystarczy przyjść do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia we wtorek 24 maja, od godz. 8.00, pokój nr 10, I piętro.
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski zapewnia bezpłatny dojazd autokarem do Areny Toruń i powrót do Golubia-Dobrzynia. Informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, jednej osobie przysługują dwa bilety.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Reakcją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sytuację rynkową i wzrost cen paliw są kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze

Program, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych otrzymują z NFOŚiGW dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu wraz z kompleksową termomodernizacją,  będzie uwzględniał zmieniające się warunki geopolityczne i rynkowe oraz zakładał jako podstawę eliminację strat ciepła. Korzystne dla beneficjentów modyfikacje nastąpią w drugiej połowie bieżącego roku.

Więcej informacji na stronie: https://bit.ly/3Myqk0h

 • Obraz1212

Podziękowanie dla darczyńców z Wielkiej Brytanii

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski dziękuję darczyńcom z Wielkiej Brytanii, dzięki którym do naszego punktu zbiórki darów dla osób z Ukrainy, uciekających przed wojną, trafiły m.in. żywność i środki higieniczne – w sumie ponad 60 kartonów darów.
Podziękowania dla Pani Agnieszki Domańskiej, inicjatorki zbiórki. Pani Agnieszka, pochodząca z Golubia-Dobrzynia, zorganizowała zbiórkę w firmie Allied Hygiene Systems Ltd.. Do zbiórki dołączyła firma Davies Turner Logistics DG International: UK & International Freight Forwarder. W organizowaniu pomocy humanitarnej pani Agnieszce pomagała pani pani Evelina Balciunaite. Zebrane dary za darmo przetransportowała do Polski firma Z&K WestGate Logistics.
Do naszego punktu zbiórki, a docelowo do osób z Ukrainy, dzięki wyżej wymienionym, zaangażowanym w pomoc humanitarną osobom, trafiły m.in.: żywność długoterminowa i do szybkiego przygotowania, środki higieny osobistej dla dorosłych i dzieci, środki medyczne, pluszaki, plecaki i słodycze dla dzieci.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w zbiórkę osobom – za hojność, zaangażowanie i okazane serce.

1 CZERWCA 2022 - ZMIANA GODZIN PRACY KASY URZĘDU MIASTA

 • Informacja Kasa (1)

Życzenia

 • Miasto Golub-Dobrzyń (2)

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

• Składanie formularzy projektu zadań wraz z listami poparcia – od 28 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.
• Weryfikacja złożonych projektów – do 29 sierpnia 2022 r.
• Przekazanie w dniu 30 sierpnia 2022 r. wiadomości do mieszkańców w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu zweryfikowanych projektów (lista zweryfikowanych projektów tworzona jest w sposób alfabetyczny).
• Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania do 2 września 2022 r.
• Rozpatrywanie ewentualnych odwołań od negatywnie zaopiniowanych projektów zgłoszonych zadań – do 9 września 2022 r.
• Publikacja listy projektów przyjętych do głosowania po zakończeniu rozpatrywania ewentualnych odwołań, o których mowa w ust. 6 – nie później jednak niż do 12 września 2022 r. (lista projektów do głosowania jest tworzona w sposób alfabetyczny).
• Głosowanie: od 15 września do 23 września 2022 r. do godziny 24:00 (lista projektów na karcie do głosowania jest tworzona w sposób alfabetyczny).
• Ogłoszenie wyników głosowania do 27 września 2022 r.

 

 • UWAGA ! KONKURS

CZASOWE PARKOWANIE POJAZDÓW PLAC 1000-LECIA I RYNEK

Zgodnie z decyzją Radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, podjętą w dniu 12 października 2021 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, na Placu 1000-lecia i Rynku od 3 czerwca 2022 r. wprowadzone zostanie parkowanie czasowe. Informujemy, iż zmiana stałej organizacji ruchu obrębie Placu 1000-lecia oraz na ul. Rynek wprowadzona zostanie na drogach gminnych, będących pod zarządem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. Wprowadza się czasowy postój do 2 godzin, od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 17:00 na ul. Rynek, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 na Placu 1000-lecia. Plac 1000-lecia objęty zmianą organizacji ruchu to ulica przed budynkiem administracji publicznej, naprzeciwko sklepu „Delikatesy Centrum” oraz od strony budynków Plac 1000-lecia 5 do budynku Plac 1000-lecia 13. Ulica Rynek objęta zmianą organizacji ruchu to pierzeja północna oraz wschodnia.

Dzień Dziecka

 • Miasto Golub-Dobrzyń(1)

KONSULTACJE SPOŁECZNE - BUDOWA OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Szanowni Państwo,
 
dzisiaj, tj. 01.06.2022 r. rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie budowy obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia.
 
Przypominamy, że:
 • konsultacje przeprowadzane będą przez Pracownię Projektową ARCHIDROG, która jest wykonawcą Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego;
 •  konsultacje realizowane są na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy;
 • o typie i rodzaju przeprowadzenia konsultacji decyduje zleceniodawca, tj. ZDW w Bydgoszczy, a nie Gmina Miasto Golub-Dobrzyń;
 • w ramach konsultacji zostaną Państwu przedstawione warianty trasy obwodnicy autorstwa Pracowni Projektowej ARCHIDROG.
 • jako Miasto pozytywnie odnosimy się do wariantów W-1 i W3. Najbardziej kontrowersyjny jest dla nas wariant W-2, zwłaszcza jego północna część biegnąca w okolicach ul. Dworcowej, natomiast zupełnie nie do przyjęcia jest część wariantu W-2 w kilometrażu od 7+000 do 10+000 biegnący m. in. przez Osiedla: Królewskie, Leśne, Ruziec, a także w niewielkiej odległości od budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego oraz przez tereny miejskie, gdzie trwa procedura planistyczna mająca na celu przeznaczenie ww. terenów m. in. pod zabudowę mieszkaniową.
 
Jeszcze dziś przedstawimy Państwu więcej informacji na ten temat.
 • mapa (1)

KONSULTACJE SPOŁECZNE - BUDOWA OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

 

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu przeprowadzanych przez Pracownię Projektową ARCHIDROG,  na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, konsultacji społecznych w sprawie budowy obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia.

 

Ponadto uprzedzając Państwa obawy informujemy, iż jako Miasto pozytywnie odnosimy się do wariantów W-1 i W3. Najbardziej kontrowersyjny jest dla nas wariant W-2, zwłaszcza jego północna część biegnąca w okolicach ul. Dworcowej, natomiast zupełnie nie do przyjęcia jest część wariantu W-2 w kilometrażu od 7+000 do 10+000 biegnącego m. in. przez Osiedla: Królewskie, Leśne, Ruziec, a także w niewielkiej odległości od budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego oraz przez tereny miejskie, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Uspokajamy również, iż na ww. przebieg nie została wyrażona zgoda Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia podczas spotkań z włodarzami oraz został przez tut. Urząd wniesiony pisemny sprzeciw.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu wszelkie informacje na temat konsultacji, jakie otrzymaliśmy od Pracowni Projektowej ARCHIDROG.

UWAGA: Konsultacje społeczne

BUDOWA OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Wybór wariantu budowy nowej drogi – obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, będzie przedmiotem konsultacji społecznych, które zaplanowano na czerwiec 2022 roku.

Z uwagi na wzrastające natężenie ruchu drogowego, w tym w szczególności pojazdów ciężkich, a także ze względu na konieczność zredukowania czasu podróży oraz podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach w mieście, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zdecydował o budowie obwodnicy, która poza zwartą zabudową Golubia-Dobrzynia połączy trzy drogi wojewódzkie nr 534, 554, 569. Trasa wyznaczona została wokół miasta.

Powstały trzy warianty inwestycyjne przebiegu drogi. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii.

Z opisem i przebiegiem wariantów można zapoznać się od 1-30 czerwca br. na stronie internetowej: https://obwodnica-golubia-dobrzynia.com, bądź w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Materiały dostępne są również w siedzibie Miasta Golub-Dobrzyń, Gminy Golub-Dobrzyń i Starostwa Powiatowego Golubia-Dobrzynia.

Wszelkie uwagi i wnioski w ramach konsultacji społecznych należy składać na załączonym formularzu do  30 czerwca 2022 roku, wyłącznie w formie pisemnej :

- elektronicznie na adres: pracownia@archidrog.pl,

- listownie: w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Biuro Podawcze) ul. Dworcowa 80,
85-010 Bydgoszcz.

Podpisane uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji. Dla wariantu wskazanego na konsultacjach społecznych jako preferowanego (najkorzystniejszego), zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Inwestorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80 Bydgoszcz.

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wykonuje: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński ul. Grunwaldzka 21 Poznań.

 

 • ULOTKA konsultacje-1
 • ULOTKA konsultacje-2

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI 5 CZERWCA 2022 R.

 • Plakat Czyste Powietrze

Przypominamy - deklarację CEEB należy złożyć do 30 czerwca br.

 • ulotka ceeb

Informacja !

 • 285265466_365410622324425_5198113108429682727_n

Przypominamy!

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2023
• Składanie formularzy projektu zadań wraz z listami poparcia – od 28 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.
• Weryfikacja złożonych projektów – do 29 sierpnia 2022 r.
• Przekazanie w dniu 30 sierpnia 2022 r. wiadomości do mieszkańców w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu zweryfikowanych projektów (lista zweryfikowanych projektów tworzona jest w sposób alfabetyczny).
• Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania do 2 września 2022 r.
• Rozpatrywanie ewentualnych odwołań od negatywnie zaopiniowanych projektów zgłoszonych zadań – do 9 września 2022 r.
• Publikacja listy projektów przyjętych do głosowania po zakończeniu rozpatrywania ewentualnych odwołań, o których mowa w ust. 6 – nie później jednak niż do 12 września 2022 r. (lista projektów do głosowania jest tworzona w sposób alfabetyczny).
• Głosowanie: od 15 września do 23 września 2022 r. do godziny 24:00 (lista projektów na karcie do głosowania jest tworzona w sposób alfabetyczny).
• Ogłoszenie wyników głosowania do 27 września 2022 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ECO STUDIO

 • Grafika konkurs (1)

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2023
• Składanie formularzy projektu zadań wraz z listami poparcia – od 28 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.
• Weryfikacja złożonych projektów – do 29 sierpnia 2022 r.
• Przekazanie w dniu 30 sierpnia 2022 r. wiadomości do mieszkańców w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu zweryfikowanych projektów (lista zweryfikowanych projektów tworzona jest w sposób alfabetyczny).
• Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania do 2 września 2022 r.
• Rozpatrywanie ewentualnych odwołań od negatywnie zaopiniowanych projektów zgłoszonych zadań – do 9 września 2022 r.
• Publikacja listy projektów przyjętych do głosowania po zakończeniu rozpatrywania ewentualnych odwołań, o których mowa w ust. 6 – nie później jednak niż do 12 września 2022 r. (lista projektów do głosowania jest tworzona w sposób alfabetyczny).
• Głosowanie: od 15 września do 23 września 2022 r. do godziny 24:00 (lista projektów na karcie do głosowania jest tworzona w sposób alfabetyczny).
• Ogłoszenie wyników głosowania do 27 września 2022 r.
 • 33517

BIEG O WSCHODZIE SŁOŃCA - SPOTKANIE NA ZAMKU

Bieg o Wschodzie Słońca już w niedzielę 19 czerwca!
Trwają przygotowania i ostatnie spotkania organizacyjne. 13 czerwca br. odbyło się z tej okazji spotkanie organizatorów i przedstawicieli firm, wspierających tę - wyjątkową w skali kraju - inicjatywę. Na spotkaniu obecni byli: Burmistrz Miasta Golubia Dobrzynia Mariusz Piątkowski – pomysłodawca Biegu o Wschodzie Słońca, Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Ośka, Kierownik Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Karol Kaślewicz, Pełnomocnik Burmistrza ds. Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Agnieszka Błażejewska.
W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.
Wsparcia w organizacji biegu udzielili: firma Dobud i Imprefarb, którą reprezentował Krzysztof Dąbrowski, Gra-Mar – Państwo Joanna Woźniak i Krzysztof Woźniak, Agrolok, panie Ewelina Rosik i Pola Piontkowska, Karkon – Konrad Zaporowicz.
Zamek Golubski, z którego wystartują i gdzie będą finiszować biegacze, reprezentował Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu Stefan Borkowicz, a grupę EnDo Golub-Dobrzyń Piotr Piskorski. Na spotkaniu obecny był również kpt. Rez. Sławomir Żochowski, nauczyciel prowadzący klasy mundurowej działającej w ramach Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu „Militarni Wazówna”.
Na spotkaniu Burmistrz Mariusz Piątkowski zaprezentował program imprezy, która rozpoczyna się już 18 czerwca (godz. 18.00 – otwarcie Biura Zawodów), przebieg trasy, zawartość przygotowanych dla biegaczy pakietów startowych oraz przewidziane nagrody.
Bieg o Wschodzie Słońca został objęty Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Organizację biegu wspieraj też firma Pacific Toruń, producent płatków Nestle.
Przypominamy, że zapisy przez internet są już zamknięte, na bieg będzie się można zapisać jeszcze 18 i 19 czerwca – w Biurze Zawodów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 • 287761670_965048210855008_7479645658926169919_n
 • 287934197_1208039636690107_5234952198864146961_n
 • 286993553_1017928582233807_4517777705485645246_n
 • 287584900_575493864158077_2838879967239552477_n
 • 287543482_1943920019138385_3451023611149405813_n
 • 286956519_5206732659447388_6685539474815336466_n
 • 284854738_3221794264772715_8332455570280832339_n
 • 287211131_553034633034023_8981186451427594565_n
 • 287906128_755356872142963_2425490177129376951_n

Zlot Eksploratorów i Muzealników na Zamku Golubskim

Prelekcje oraz eksponaty zgromadzone przez prywatnych muzealników i grupy rekonstrukcji historycznej – i nie tylko takie atrakcje czekać będą na miłośników historii na Zlocie Eksploatatorów i Muzealników na Zamku Golubskim 18-19 czerwca. 
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia dofinansował organizacje imprezy kwotą 5000 zł w ramach konkursu ofert nr 2/2022 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022.
W Zlocie Eksploratorów i Muzealników wezmą udział stowarzyszenia, grupy osób, osoby prywatne zajmujące się zbieraniem pamiątek historycznych – prywatni muzealnicy, grupy rekonstrukcji historycznej z terenu Golubia-Dobrzynia, powiatu golubsko-dobrzyńskiego, województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego, którzy zaprezentują swoje eksponaty i opowiedzą o swojej działalności na terenie zamku golubskiego.
Organizatorami zlotu są: Muzeum Militariów w Golubiu-Dobrzyniu, Mazowieckie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii ,,Ryngraf" oraz Urywki Historii. Partnerem Zlotu jest Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu – Zamek Golubski. Szczegóły można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku – Zlot Eksploratorów i Muzealników https://www.facebook.com/events/3190352541227580?ref=newsfeed
 
 
 
 
 
 
 • Zlot Eksploratorów i Muzealników (4)

7 mln 200 tys. na termomodernizację Zespołu Szkół Miejskich

13 czerwca br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski odebrał z rąk Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlaua symboliczną promesę na realizację zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Kwota dofinansowania inwestycji, w wysokości 7 mln 200 tys. zł, pochodzi z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W uroczystości, która odbyła się w Toruniu, uczestniczyli: Wiceminister w MRiRW Anna Gembicka oraz Posłowie na Sejm RP: Joanna Borowiak i Jan Krzysztof Ardanowski.
 • 287799688_378021960974225_1001998318458471367_n
 • 286955750_2211168882382224_1196780652792264805_n

MODERNIZACJA STADIONU OSiR CORAZ BLIŻEJ

17 czerwca br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja stadionu OSIR w Golubiu-Dobrzyniu.
Termin naboru ofert upływa 30 czerwca br. o godz. 10.00.
Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu, które Miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska w kwocie 3 mln złotych.
 • stafdion rzut

Zlot Eksploratorów i Muzealników na Zamku Golubskim otwarty!

Dziś, tj. 17 czerwca, nastąpiło oficjalne otwarcie Zlotu Eksploratorów i Muzealników, z udziałem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, gospodarza Zamku Golubskiego Prezesa Stefana Borkowicza i organizatorów wydarzenia: pasjonata i nauczyciela historii w ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu” i współtwórcy kanału „Urywki historii” Szymona Wiśniewskiego, twórcy prywatnego Muzeum Militariów w naszym mieście Arka Osińskiego oraz Prezesa Mazowieckiego Stowarzyszenia Pasjonatów Historii ,,Ryngraf" Grzegorza Polkowskiego.
Na mieszkańców i turystów od dziś czeka na zamku szereg atrakcji: członkowie grup rekonstrukcyjnych i prywatni muzealnicy, eksponaty, o których historii szczegółowo opowiedzą i których -uwaga – można dotknąć! A także dmuchaniec, strzelnica ASG dla dzieci i dorosłych – i wiele innych.
Jeszcze dziś, 17 czerwca, o godzinie 18.00 w komnatach zamku odbędzie się blok prelekcji historycznych. O Militarnej Historii Golubia-Dobrzynia opowie Szymon Wiśniewski. Tego samego wieczoru o historii opowiedzą również Jan Nowicki („Zaginione eksponaty niemieckiej kolekcji lotniczej z Berlina”) oraz członkowie stowarzyszeń historycznych i grup rekonstrukcji historycznej.
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia dofinansował organizacje imprezy kwotą 5000 zł w ramach konkursu ofert nr 2/2022 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022.
 • 288777726_5168893359827205_3098632903591842350_n
 • 288869613_5168892763160598_2968293072042069220_n
 • 288791143_5168893499827191_1765222968362542854_n
 • 288674020_5168892736493934_3875646208112782324_n
 • 288709035_5168893576493850_2373553179368028825_n
 • 288718867_5168892903160584_5861067035009295334_n
 • 288989589_5168893109827230_4708288481812731360_n
 • 288714829_5168892866493921_1934805301575230941_n
 • 288863278_5168893026493905_6655799602680171993_n
 • 288799406_5168893333160541_119160686969404503_n
 • 288598738_5168893229827218_6525573166111770811_n
 • 288857143_5168892936493914_1939830514724405056_n
 • 288794411_5168892869827254_2859867380649691402_n
 • 288736925_5168893283160546_2012018230383781712_n
 • 288870171_5168892813160593_1325048046155403330_n
 • 288828336_5168893706493837_3103862665825264465_n
 • 289043600_5168892859827255_1935725545769516005_n
 • 288731857_5168893726493835_5630880954564678692_n
 • 288982580_5168893863160488_3803886901246998645_n
 • 288776943_5168893893160485_7669848584816680217_n
 • 288772584_5168893903160484_5723646637182126171_n
 • 288857143_5168893896493818_2600766702230368950_n
 • 288780615_5168893656493842_4337415286267683442_n
 • 288844540_5168894209827120_336393721444567544_n
 • 288937654_5168894226493785_5553552876725944750_n
 • 288814074_5168894309827110_7408977857052512059_n (1)

PIASKOWA PRZYSTAŃ - OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

W środę 15 czerwca br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Strefa relaksu i kreatywnej zabawy „Piaskowa Przystań” przy rzece Drwęcy.

Termin naboru ofert upływa 30 czerwca br. o godz. 11.00.

Link do postępowania: https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/pn/golub-dobrzyn/demand/notice/public/64031/details

Przypominamy, że środki na zagospodarowanie terenu nad Drwęcą w okolicach tzw. Małego Mostku pochodzą w ramach Budżetu Obywatelskiego - to mieszkańcy swoimi głosami zdecydowali o realizacji tego zadania.

 • 4 (1)

Szanowni Mieszkańcy !

 Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego na rok 2023, które odbędzie się 20 czerwca 2022r. o godzinie 14:30 w budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w sali numer 1.

 • UWAGA ! KONKURS(1)

Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Retro-Traktor" z dotacją !

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał kolejną umowy o realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022. W imieniu Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Retro-Traktor umowę podpisali Wojciech Wróblewski-Prezes oraz Michał Piotrowski -Skarbnik” na realizację zadania pn. „XIV zlot i wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Wysokość dotacji 6 920 zł.

 • 288813024_3130910147148168_4763459265413680593_n

Zapraszamy!

 • Zapraszamy na spotkanie w sprawie omówienia koncepcji Golubskiej Starówki. Spotkanie będzie prowadzone przez autorów...

Zapraszamy!

 • glow(1)

Zapraszamy!

 • Harmonogram_poziom2

LVII sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Informuję o LVII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Wnioski do porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołów z:

 1. LVI sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;

 1. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

 3. Przerwa w obradach.

 4. Absolutorium:

 1. rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2021 rok;

 2. debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;

 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;

 4. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2021 rok i sprawozdania finansowego;

 5. zapoznanie się z treścią Uchwały Nr 7/S/2022 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;

 6. dyskusja;

 7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2021 rok:

 8. przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 czerwca 2022 roku na temat wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2021 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;

 9. zapoznanie się z treścią uchwały Nr 10/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia za 2021 rok;

 10. dyskusja;

 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;

 1. Przerwa w obradach.

 2. Podjęcie uchwał:

 1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku., w sprawie budżetu na 2022 rok;

 2. zmieniająca uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 3. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na rok szkolny 2022/2023;

 4. w sprawie nadania nazwy skwerkowi na terenie Golubia-Dobrzynia;

 5. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, oznaczoną nr geodezyjnym 230/2, obręb II;

 6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar przy jeziorze Jeziurki;

 7. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii.

 1. Wolne wnioski.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

 3. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

Zapraszamy !

 • PIKNIK RODZINNY 20222222

BUDŻET OBYWATELSKI 2023

225 000 tysięcy złotych na BO Golubia-Dobrzynia !
Szanowni Państwo! Informujemy, że w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Golubia-Dobrzynia zarezerwowano w budżecie na ten cel 225 000 tys. zł.
Zapraszamy do składania projektów. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

 • informacja o budżecie na stronę na rok 2022

Ustalenie czasu pracy.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie: ustalenia czasu pracy w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w okresie 01.07.2022r.-31.08.2022 rok.
W okresie 01.07.2022r. — 31.08.2022r. pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz na stanowiskach pomocy administracyjnej i sekretarki świadczą pracę:
- poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:00
- wtorek 7:00-16:00
- piątek 7:00-14:00
 

Uwaga!

 • godziny pracy

Informacja

 • Masto Golub-Dobrzyń

Informacja

 • Miasto Golub-Dobrzyń(7)

NOWY ROZKŁAD JAZDY MIEJSKIEGO ELEKTROBUSU

W załączeniu przekazujemy informację dotyczącą trasy miejskiego elektrobusu od 4 lipca 2022 r. Nastąpi zmiana godziny startu elektrobusu na godz. 8:00 rano. Ponadto został dodany postój na ul. Świerkowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Sosnową, oraz na ul. Kościelnej w pobliżu skrzyżowania z ul. Zamurną - zgodnie z wolą użytkowników. Informujemy, iż przerwa 30-minutowa podyktowana jest faktem, że zabiegi trwają w szpitalu ok 30 min. i użytkownicy zdążą na kolejny przejazd, co również zostało zmienione na prośbę użytkowników miejskiego elektrobusu.

 • 289098220_1205761646838936_237777172179998902_n

KONDOLENCJE

 • Kondolencje Lenartowicz

KONDOLENCJE

 • kondolencje Ania

Upamiętnienie ofiar stalinowskiego terroru

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i Prezes Stowarzyszenia „Przywrócić Pamięć” Pani Ewa Kaźmierkiewicz podpisali umowę na realizację zadania publicznego pn. „Pięć lat działalności Koła Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu”. Dofinansowanie w kwocie 5000 zł przeznaczone zostanie na upamiętnienie deportacji mieszkańców naszego miasta na „nieludzką ziemię” poprzez m.in. umieszczenie tablicy pamiątkowej na skwerze w Golubiu.

 • 292182816_5216281138421760_6070971327971571350_n

ZAPRASZAMY NA PLENEROWE MINIMARATONY ZUMBY!

 • 292227207_2207868762698221_141224298880570540_n (1)

MOC ATRAKCJI W NAJBLIŻSZY WEEKEND!

 • Już w najbliższy piątek, 8 lipca, Gmina Miasto Golub-Dobrzyń i Miejski Ośrodek Polityki Społecznej zapraszają na piknik rodzinny „Rodzina bez przemocy”.
           Gwiazdą wydarzenia będzie ANDRE, wystąpi tez zespół I co teraz.
 
         Ponadto zapraszamy do skorzystania z porad kadry specjalistycznej, mini parku rozrywki, fotobudki, energorowerów, na dzieci czeka też wata cukrowa, gry, zabawy, popcorn i konkursy z nagrodami. Początek imprezy przy nowej hali OSiR, ul. Sosnowa 2A, o godz. 15.00.
 • 9 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się jubileuszowy, XX Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych. Będziemy tam ze stoiskiem Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia i degustacją golubskich gołąbków!
 •  
 • W sobotę 9 lipca rozpoczyna się też dwudniowy VIX Zlot i Wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych RETRO-TRAKTOR na Zamku w Golubiu. Impreza, pod Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego została dofinansowana z budżetu miasta, w ramach umowy o realizację zadania publicznego, w kwocie 6920 zł.
ZAPRASZAMY!
 • 292174840_579820527047526_2149009907320202031_n
 • 291506198_568480081473353_671083605284862767_n
 • 290933884_1520109971753912_7464048905587788918_n

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE - PRZEDPŁATA NA WYMIANĘ PIECA

Wypłata pieniędzy przed rozpoczęciem inwestycji - to najnowsza zmiana, która zostanie wprowadzona od 15 lipca w programie Czyste Powietrze. Pozwoli to niezamożnym osobom na zakup niezbędnych materiałów do wykonania inwestycji. 

Więcej informacji pod linkiem:

https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-767-przedplata_na_wymiane_pieca_w_programie.html

 

 • Obraz11121

Wolne mieszkania w budynku RTBS

Informujemy, że do dyspozycji pozostały jeszcze wolne lokale mieszkalne w planowanym do budowy budynku przy ul. Ks. J. Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu przez RTBS sp. z o.o.
Wnioski mogą składać wszystkie osoby bez względu na sytuację dochodową, gdyż nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe rodziny.
Zapraszamy wszystkich chętnych!
 • 275229779_4900224223360788_4405648235355750203_n

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA W SPRAWIE PRZEBIEGU OBWODNICY MIASTA

Szanowni Mieszkańcy,
 
jako reprezentujący Gminę Miasto Golub-Dobrzyń, która współfinansuje prace projektowe związane z budową obwodnicy na mocy porozumienia, zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim i Gminą Golub-Dobrzyń oświadczam, że nie wyraziłem, nie wyrażam i nie wyrażę zgody na zaproponowany przez Pracownię Projektową ARCHIDROG wariant obwodnicy W-2, w części biegnący m.in. przez Osiedla: Królewskie, Leśne, Ruziec, a także w niewielkiej odległości od budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego oraz przez tereny miejskie, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Mój sprzeciw – wielokrotnie wyrażony ustnie i pisemnie – oznacza, że budowa obwodnicy nie będzie realizowana w proponowanym w kontrowersyjnym wariancie W-2 przebiegu.
 
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
Mariusz Piątkowski

Ogłoszenie o naborze - referent w Wydziale Komunalnym

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022
2 dnia 13 lipca 2022r.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2022r., poz. 530)
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
W Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Plac lOOO-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,
referent — l etat
w Wydziale Komunalnym

1. Wymagania związane ze stanowiskiem — niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie średnie,
- co najmniej 1 rok stażu pracy,
- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania związane ze stanowiskiem — dodatkowe:
- prawo jazdy kat.B,
- doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub w administracji publicznej,
- znajomość regulacji prawnych:
* ustawa o samorządzie gminnym,
* kodeks postępowania administracyjnego,
* ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, * ustawa o odpadach,
* ustawa o ochronie danych osobowych,
- umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,
- samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
- poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
- umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
- umiej ętność obsługi komputera,
- komunikatywność, systematyczność, dokładność,
- dyspozycyjność.

https://bip.golub-dobrzyn.pl/plik,6031,ogloszenie-o-naborze-nr-1-2022-z-dnia-13-lipca-2022-r-referent-w-wydziale-komunalnym-pdf.pdfhttps://bip.golub-dobrzyn.pl/612,oferty-pracy

 

Oferta pracy na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej NR 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu.

Zarządzenie nr 84 2022 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z 18 lipca2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej NR 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W DNIACH 29-31 LIPCA

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z III Międzynarodowym Wyścigiem Kolarskim Kobiet "Śladami Królewny Anny Wazówny" w dniach 29-31 lipca br. (piątek - niedziela) wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na drogach na terenie naszego miasta i okolic.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na załączonych grafikach.
 • Jednocześnie informujemy, że w związku z rozgrywanym III etapem wyścigu, w niedzielę 31 lipca w godzinach od. 9.30 do 14.00 na trasie Golub-Dobrzyń start ul. PTTK Golub-Dobrzyń - ul. Dworcowa - Lisewo - Nowa Wieś - Zawada - Mokry Las - nawrót - Mokry Las - Zawada - Nowa Wieś - Lisewo - Golub-Dobrzyń ul. Dworcowa - Golub-Dobrzyń ul PTTK - meta Zamek Golubski ruch będzie całkowicie zamknięty i wyznaczone zostaną objazdy zgodnie z czasową organizacją ruchu.
Apelujemy, zarówno do zmotoryzowanych, jak i pieszych uczestników ruchu drogowego o ostrożność, wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i służb porządkowych.
Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy do kibicowania!
 • SKM_C36822071816190
 • SKM_C36822071816191
 • SKM_C36822071816410

Budowa dróg na oś. Panorama.

W dniu 19.07.2022 r. odbyło się spotkanie w sprawie budowy dróg na oś. Panorama z radną z tego okręgu Panią Jolantą Rzeszotarską. Informujemy, że całość dokumentacji technicznej została zakończona. Czekamy tylko na zatwierdzenia czasowej i stałej organizacji ruchu. Jeszcze w miesiącu sierpniu miasto wystąpi o decyzję ZRID dla przedmiotowej budowy (tj. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Po uzyskaniu decyzji będziemy ubiegać o dofinansowanie do inwestycji.

 • 293827477_5309636955793500_4534667387694642524_n
 • 294154622_1214435356044271_8297654269643853360_n
 • 293735203_5194174937357018_6210234940387577953_n
 • 293876918_1264204427654339_5413334246077291256_n
 • 293645661_1336743053395908_1138629446964960472_n

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. ZAMKOWEJ

Trwają prace w ramach zadania pn.: „Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1”.
Wykonawcą robót jest firma Instalacje grzewcze i sanitarne Paweł Duda, która wykonuje ww. prace za niecałe 200 tys. zł.
Zakończenie robót przewidziane jest na koniec sierpnia br.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia sprzed i w trakcie inwestycji.
 • 292540161_756699802138031_1522704936494650866_n (1)
 • 285986430_746073926550142_347539489351433645_n (1)

BIEG O WSCHODZIE SŁOŃCA – BURMISTRZ DZIĘKUJE ZA WSPÓŁPRACĘ

urmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, pomysłodawca Biegu o Wschodzie Słońca, spotkał się z przedstawicielami instytucji i firm wspierających organizację BOWS. Partnerom tego wyjątkowego biegowego wydarzenia Burmistrz wręczył pamiątkowe statuetki i listy z podziękowaniem za współpracę.
W spotkaniu wziął udział Pan Marcin Drogorób, Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Bieg o Wschodzie Słońca odbył się pod Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego). Obecny był również Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Pan Marek Ryłowicz.
Listy z podziękowaniami i pamiątkowe statuetki odebrali również przedstawiciele firm sponsorskich:
- Gra-Mar – Pani Joanna Woźniak i Pan Krzysztof Woźniak
- DOMBUD RP i IMPERFARB – Pan Piotr Dąbrowski
- Agrolok – Pan Marcin Kuźmiński
- Karkon- Pan Konrad Zaporowicz
- Cereal Partners Poland Toruń-Pacific (płatki Nestlé) – Pan Jarosław Szczepanowski.
Podziękowania i statuetki trafiły również do instytucji i osób zaangażowanych i wspierających organizację biegu: wiceprezesa Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu Pana Mariusza Wróblewskiego, reprezentującego Zamek Golubski, Pana Piotra Piskorskiego z grupy En-Do Golub-Dobrzyń, kpt. rez. Sławomira Żochowskiego, nauczyciela prowadzącego klasę mundurową „Militarni Wazówna” oraz Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu mł. insp. Krzysztofa Grugiela, którego reprezentowała podinsp. Wioletta Dąbrowska.
Bieg o Wschodzie Słońca został bardzo pozytywnie oceniony, uczestnicy spotkań zgłosili również pomysły, dotyczące organizacji wydarzenia w roku przyszłym.
Już 24 lipca zapraszamy Państwa na pierwszy bieg treningowy – zbiórka o godzinie 8:50 przy hali widowisko-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. O godzinie 9:00 będziemy kibicować na starcie zawodnikom pierwszej edycji Maratonu Camino Polaco.
Kolejna edycja Biegu o Wschodzie Słońca odbędzie się 18 czerwca 2023 roku. Już dziś zapraszamy do udziału i zachęcamy do śledzenia strony biegu https://biegowschodzieslonca.pl/ i strony na Facebooku.
 • 294137473_1107308950162563_3709533914245317563_n
 • 294460622_1417244925443887_3472558382388720731_n
 • 293597967_349501084039160_3628385486799416757_n
 • 293878762_547783340379591_5055189778109194468_n
 • 294269638_353118983650212_6778654417476426109_n
 • 294005406_843616396605033_5813267687000928120_n
 • 293752202_1857645271109262_6577254164687852107_n
 • 293404858_765271218257455_2535577511684431527_n
 • 293968386_2848286375467080_3360888150298031290_n
 • 294045187_840471146923418_197649292652329304_n
 • 293976196_581502076986105_3583865244504861717_n
 • 292752294_144452034904692_5402291793460057435_n

MIEJSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ INFORMUJE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA "OPASKI BEZPIECZEŃSTWA"

 • 289076690_5249260281784455_1608650271168489702_n

Zapraszamy

 • PLAKAT POWSTANIE yyyy

GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ WYGRYWA W SĄDZIE

 13 lipca 2022 r. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń wygrała sprawę o zapłatę 574 584,56 złotych. Sąd Okręgowy w Toruniu całkowicie oddalił powództwo Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.o. w Brodnicy przeciwko Miastu. Sprawa dotyczyła wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane w ramach inwestycji przebudowy gospodarki wodno-ściekowej w Golubiu-Dobrzyniu. PDB w Brodnicy domagało się zasądzenia wyżej wymienionej kwoty za brak zapłaty za roboty budowlane - na podstawie przepisów o odpowiedzialności solidarnej inwestora oraz wykonawcy. Miasto Golub-Dobrzyń wykazało w procesie, że spełniło wszystkie wymagania, jeśli chodzi o rozliczenia z wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych. , a winę za brak zapłaty wynagrodzenia dla PDB w Brodnicy ponosił jeden z podwykonawców, a nie Miasto. W związku z wygranym procesem Sąd Okręgowy w Toruniu zasądził na rzecz Miasta zwrot kosztów procesu w kwocie 10800 złotych. Wyrok nie jest prawomocny

III Rajd Rowerowy na Imieniny Anny – zapraszamy!

W niedzielę 24 lipca 2022 o 10:00 spod Zamku w Golubiu w kierunku Brodnicy rusza III Rajd Rowerowy na Imieniny Anny, który Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rowerowe GTR tradycyjnie organizuje w okolicach lipcowych imienin solenizantki. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, w ramach konkursu ofert nr 1/2022 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022 dofinansował wydarzenie kwotą 3000 zł.
 • baner(2)

DODATEK WĘGLOWY - WAŻNA INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia o wypłatę dodatku węglowego, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia informuje, że zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 19 lipca 2022 r. projektem ustawy o dodatku węglowym, jednorazowy dodatek wynoszący 3 tysiące złotych ma przysługiwać gospodarstwu domowemu, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. (informacje zawarte w projekcie ustawy mogą ulec zmianie).
W związku z tym, iż prace nad ustawą o dodatku węglowym nadal trwają, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia nie ma podstaw do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dodatku węglowym. Wniosek ten będzie można składać dopiero po wejściu w życie ustawy o dodatku węglowym.
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia będzie informować na bieżąco o możliwości i miejscu składania wniosków.

BEZPŁATNE BADANIA KARDIOLOGICZNE – ZAPRASZAMY!

Badanie EKG, pomiar ciśnienia, a przy nadwadze – badania BMI, a także możliwość wykonania pomiaru poziomu cukru i kwasu moczowego we krwi – na Placu 1000-lecia do godz. 16.00 ( dziś, tj. w poniedziałek 25 lipca) na bezpłatne badania zaprasza mieszkańców naszego miasta Fundacja NEUCA dla Zdrowia, na zaproszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych!
 • 295859290_5273483352701538_7287238178503504460_n
 • 295868030_5273483442701529_4832952059927693780_n
 • 295010513_5266066040109936_255937238169719819_n

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury"

Informujemy, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę instalacji gazowej dla budynku Domu Kultury".
 • 295050510_370350211918695_3877450546054854033_n

Godziny pracy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

 • 291420321_5205310029518871_6392919662781930880_n

Zapraszamy na Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet "Śladami Królewny Anny Wazówny"

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet "Śladami Królewny Anny Wazówny" już w najbliższy weekend, 29-31 lipca. Zapraszamy!

 • 2022_Plakat-A2_PRINESS_03 (1)

GOLUB-DOBRZYŃ W MARATONIE CAMINO POLACO

W ramach Kujawsko-Pomorskich Dni Świętego Jakuba, w niedzielę 24 lipca odbył się Maraton Camino Polaco, ze startem honorowym w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni i metą na Rynku Nowomiejskim w Toruniu. Start ostry biegu odbył się z terenu przy hali sportowo-widowiskowej OSiR w Golubiu-Dobrzyniu.
Na starcie stanęło ponad 100 zawodników i zawodniczek, którzy biegli do Torunia Drogą Świętego Jakuba – przez tereny Gmin: Radomin, Golub-Dobrzyń, Miasto Golub-Dobrzyń, Ciechocin i Obrowo.
Najszybszym biegaczem maratonu okazał się Paweł Malinowski z Torunia. Jako pierwsza na metę dobiegła Dorota Gałuszka z Grudziądza. Nagrody zwycięzcom wręczył Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.
Golub-Dobrzyń reprezentowała silna grupa biegaczy – spośród mieszkańców naszego miasta najszybszy okazał się Mariusz Foksiński, którego specjalnym pucharem w kształcie muszli, symbolu św. Jakuba, i voucherem uhonorował Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski. Puchar Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z rąk Wicestarosty Danuty Maleckiej i upominek od Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia odebrała Anna Rzeźniczak.
Błażej Mrówczyński i Mateusz Modrzejewski odebrali puchary z rąk Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Agnieszki Brzezińskiej.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom maratonu!
Meta biegu usytuowana była na Rynku Nowomiejskim w Toruniu nieprzypadkowo – w Kościele pw. Św. Jakuba o godz. 11.30 rozpoczęła się msza św. odpustowa pod przewodnictwem ks. Bp. Józefa Szamockiego. Od godz. 10.00 otwarty był jarmark, z daniami regionalnymi i hiszpańskimi, rękodziełem i atrakcjami dla dzieci.
W czasie jarmarku promowaliśmy nasze miasto, m.in. rozdając foldery turystyczne i ciasteczka golubsko-dobrzyńskie – w opakowaniach z herbem i panoramą miasta, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Na telebimie, stojącym na Rynku, można tez było obejrzeć film promujący atrakcje turystyczne Golubia-Dobrzynia i okolic.
Imprezę poprowadził Conrado Moreno, a o jej oprawę muzyczna zadbali zespół muzyki dawnej Ars Nova i Magda Anioł z zespołem.
Organizatorami maratonu były: Gmina Radomin i Ośrodek Chopinowski w Szafarni.
 • 294813998_763565508027034_605469373224426141_n
 • 295025881_756011555651388_2612778802642533562_n
 • 294222953_573860344393348_2347331048527177873_n
 • 295507319_610944860358971_6207807423787915487_n
 • 295711927_373808278214875_5097382014367290877_n
 • 295107927_2168724199968190_2345304336089296556_n
 • 295684297_1240712260023858_9045006839593305662_n
 • 295635954_589717969184611_8140597274371798920_n
 • 294945549_423548812876384_7912037590143386075_n
 • 295860599_465540755413250_7267099092444708943_n
 • 295514672_625184118732720_5894480383814427522_n
 • 295359502_426867146040189_7135813150434059944_n
 • 295224437_1182222005955380_5151335973921383800_n
 • 296124723_2013647032152635_6355867126408454051_n

Kobiecy Princess Anna Vasa Tour już w dziś w Golubiu-Dobrzyniu

Setka zawodniczek z zawodowych grup kolarskich oraz narodowych drużyn wystartuje w tegorocznej III edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Kobiet „Princess Anna Vasa Tour". Na starcie trzyetapowej imprezy, rozgrywanej w Golubiu-Dobrzyniu i okolicznych gminach, pojawią się zespoły z Azji i Europy: od Uzbekistanu po Francję. Będziemy też gościć narodowe teamy: m. in. z Norwegii, Ukrainy i Polski. Kolarki będą walczyć o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po raz pierwszy wyścig Anny Wazówny jest imprezą wpisaną do kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI.
Ściganie rozpocznie się w piątek o 16:00 w Golubiu-Dobrzyniu na Placu Tysiąclecia. Wówczas kolorowy peleton pań ruszy na trasę pierwszego etapu. Zawodniczki do pokonania będą miały 5 rund po 22 km każda, wiodących z Golubia-Dobrzynia przez Sokołowo, Dulsk, Sitno, Węgiersk i Nowogród. W tych dwóch ostatnich miejscowościach zlokalizowane będą premie górskie. Zawodniczka, która uzbiera najwięcej punktów założy koszulkę liderki klasyfikacji górskiej. Będzie to biała koszulka w czerwone grochy. Z kolei lotne finisze będą punktowane na linii mety. Największa liczba punktów zaowocuje zdobyciem zielonej koszulki liderki klasyfikacji punktowej. Zwyciężczyni etapu założy żółty trykot liderki, a najszybsza zawodniczka do lat 23 pojedzie w kolejnym etapie w białej koszulce liderki klasyfikacji młodzieżowej.
Drugi etap – królewski, bo najdłuższy, liczący 126 km – wyruszy w sobotę z mostu łączącego Golub z Dobrzyniem i zaliczając podjazd pod górę zamkową ulicą PTTK w Golubiu-Dobrzyniu pomknie przez Antoniewo, Gajewo, Skępsk, Chełmoniec w kierunku lotnej premii w Chełmoniu, na wysokości Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej. W Ciechocinie czeka na zawodniczki premia górska. Potem peleton kieruje się na Rudaw, Paliwodziznę, Nowogród i wraca do Golubia-Dobrzynia. Kolejna premia górska czeka na zawodniczki na podjeździe pod Zamek Golubski ulicą PTTK. Tam też będzie zlokalizowana meta, ale dopiero po pokonaniu dwóch dużych rund przez Ciechocin i trzech mniejszych przez Lisewo.
Wyścig rozstrzygnie się w niedzielę. Tego dnia zaplanowana jest jazda indywidualna na czas ze startem u podnóża Zamku Golubskiego na ul. PTTK i metą na zamkowym parkingu. 18 km trasa może zdecydować o tym, która z zawodniczek założy podczas ceremonii żółtą koszulkę zwyciężczyni i otrzyma specjalną pamiątkową paterę Princess Anna Vasa Tour – nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ceremonia dekoracji odbędzie się na Zamku Golubskim w niedzielę o koło 12:00.
Organizatorem imprezy jest Toruński Klub Kolarski Pacific. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń dofinansowała organizację wydarzenia kwotą 15 tys. zł, w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na realizację zadania własnego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.
 
 
 
 
 • SKAW II Etap_1089 (1)
 • 2022_Plakat-A2_PRINESS_03

POSTĘP PRAC NA ULICY SZOSA RYPIŃSKA

Szanowni Mieszkańcy,
Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 z drogą gminną - ul. Szosa Rypińska. Trwają tam zaawansowane prace w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szosa Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu”. Droga koło NZOZ "GOL-MED" w kierunku PEC-u jest nieprzejezdna.
 • 296022096_1494811624288014_6795669685862074630_n

RUSZYŁY PRACE NA "PIASKOWEJ PRZYSTANI"

Pierwsze roboty budowlane ruszyły nad rzeką Drwęcą w okolicy tzw. małego mostku. To tu, dzięki głosom mieszkańców oddanym w ramach Budżetu Obywatelskiego w ubiegłym roku, ma powstać "Strefa relaksu i kreatywnej zabawy PIASKOWA PRZYSTAŃ". Obecnie budowana jest drewniana altana, w której staną ławy i stoły. Następnym etapem będą kolejne prace związane z budową paleniska oraz wydzieleniem ścieżek. Zostaną także ustawione elementy małej architektury.

 • 296240429_618955209858959_6972547384817169064_n (1)
 • 296216661_737826357442064_7832409887046856919_n (1)

OTWARCIE OFERT NA MODERNIZACJĘ STADIONU

Dzisiaj, tj. 29 lipca, miało miejsce otwarcie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. „Modernizacja stadionu OSiR w Golubiu-Dobrzyniu”. Ofertę złożyła jedna firma: TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na kwotę ponad 12 mln zł. Przypominamy, że na realizację inwestycji Miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie 3 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a kosztorysowa wartość robót była wyceniana na niewiele ponad 7 mln.
O dalszych decyzjach podejmowanych w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.
 • 295842801_1046264789610857_3294474141311754686_n

78. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - GOLUB-DOBRZYŃ PAMIĘTA

Szanowni Mieszkańcy,
dla upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dziś o godz. 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie naszego miasta. Wspólnie oddajmy hołd Bohaterom!
 • 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (1)

78. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - ZAPROSZENIE NA SPETAKL MUZYCZNY

Zapraszamy na spektakl muzyczny, upamiętniający 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - "...BIAŁE ŁABĘDZIE, CZARNY PUCH..."
 •  Dziś, 1 sierpnia 2022 r., mury miejskie przy przystani "Zacisze", ul. Zamurna, godz. 21.00
 • Poniżej zamieszczamy śpiewnik ze słowami utworów, które będą wykonywane w czasie dzisiejszego spektaklu. Zapraszamy do wspólnego śpiewania.
 • 295250197_5263164867066720_2538099802824327409_n
 • Śpiewnik PW.1
 • Śpiewnik PW.2
 • Śpiewnik PW.3
 • Śpiewnik PW.4

Budowa chodnika na ul. Kościuszki - informacja

Informujemy, iż dnia 02.08.2022r. ruszyły prace budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu”.

Miasto na ten cel przeznaczyło ponad 128.000 zł.

W związku z tym prosimy o zachowanie ostrożności.

 • kosc

Zaproszenie - koncert Joanny Aleksandrowicz „Od nocy do nocy” - bezpłatne wejściówki

Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski zaprasza na koncert w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz „Od nocy do nocy"
 
 • 14 sierpnia o godz. 20.00 na placu zielonym przed kościołem Golubskim na styku ulic Chopina i Kościelnej odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Joanna Aleksandrowicz, aktorka i wokalistka, wystąpi wraz z zespołem z koncertem polskiej muzyki filmowej „Od nocy do nocy”. W czasie koncertu będą mogli Państwo wysłuchać w nowej aranżacji i znakomitym wykonaniu utworów z filmów i musicali takich jak „Vabank”, „Noce i dnie”, „Halo Szpicbródka”.
 • Mamy dla Państwa 100 bezpłatnych wejściówek na to wydarzenie – gwarantujących miejsca siedzące. Wejściówki będzie można odebrać w sekretariacie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, Plac 1000-lecia 25, od wtorku 9 sierpnia, od godz. 8.00.
 • Organizator koncertu zastrzega sobie możliwość przeniesienia wydarzenia do Domu Kultury - w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych.
 • Koncerty „Od Nocy do Nocy”, które Artystka zagrała już na ponad 200 scenach muzycznych w Polsce i za granicą, realizowane są przy wyjątkowych aranżacjach świetlnych, w towarzystwie klimatycznych abażurów, na scenie z dywanów, w blasku żywego ognia, pochodni i girland. Wszystko nabiera niesamowitych kształtów przy zachodzie słońca, a muzyka płynie w otchłań natury, historycznej architektury i pięknych krajobrazów.
Serdecznie zapraszamy!
 • joanna golub
 • Koncert na plaży[4738]
 • 297048442_451949409925621_2191048733876302715_n
 • fot-1[4746]
 • 1659602668763
 • A_Pałac Chrzęsne[4732]

ZAPROSZENIE - DNI BEZPŁATNYCH BADAŃ SŁUCHU

BURMISTRZ MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA MARIUSZ PIĄTKOWSKI ZAPRASZA NA DNI BEZPŁATNYCH BADAŃ SŁUCHU
 • 10 sierpnia - Plac 1000-lecia 25
 • 11 sierpnia - Rynek w Golubiu
 • 12 sierpnia - teren przy hali OSiR, ul. Sosnowa 2A
 • w godz. 9.00 - 14.00
 
 
 • badanie słuchu

600-LECIE BITWY GOLUBSKIEJ

Największa inscenizacja historyczna w udziałem rycerstwa w regionie!
19-21 sierpnia 2022 r., Zamek Golubski
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Zamek Golubski, Stowarzyszenie na Rzecz Rekonstrukcji Chorągwi Kujawskiej, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe.
Miasto Golub-Dobrzyń jest partnerem wydarzenia.
Zapraszamy!
 • 297605337_4855430347892209_5104756261127818722_n

UWAGA!!!

Informujemy, iż wskutek awarii kanalizacji sanitarnej na rondzie im. Żołnierzy Wyklętych wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym. Zamknięta jest cześć ul. Żeromskiego od ronda do ul. Konopnickiej, policja kieruje ruchem.
Prosimy o zachowanie ostrożność do czasu usunięcia awarii.

PIASKOWA PRZYSTAŃ - PIERWSZE PRACE UKOŃCZONE

Dziś, tj. 11 sierpnia, nastąpił odbiór altany ze stołami i ławkami, postawionej przy rzece Drwęcy w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. Strefa relaksu i kreatywnej zabawy ,,Piaskowa Przystań’’. Wartość zadania to 41 820,00 zł brutto. W najbliższym czasie zostaną rozpoczęte kolejne prace związane z tworzeniem "Piaskowej Przystani". Obejmą one postawienie paleniska ogniskowego z miejscami do siedzenia, montaż betonowego stołu do gry w piłkarzyki, grill murowany, ławki parkowe, kosze oraz leżaki.

 • 298555723_429859735780084_8818242268337540158_n
 • 298276012_1097667154465398_279203505927438357_n
 • 298199599_1481044749065395_2343412085188217445_n

Dodatek węglowy.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż w dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która weszła w życie 12 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1692). Celem tego dodatku jest wsparcie gospodarstw domowych których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminnie i będzie wypłacana mieszkańcowi danej gminy na podstawie złożonego wniosku po spełnieniu kryteriów ustawowych. Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych. Pragniemy nadmienić, i Wniosek o dodatek węglowy jest sformalizowany co oznacza, że wzór tego wniosku zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. O terminie, miejscu składania wniosków poinformujemy w kolejnej wiadomości niezwłocznie po wejściu w życie ww. rozporządzenia
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

Dodatek węglowy.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż w dniu 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1712) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W związku z powyższym Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia pragnie poinformować, iż od dnia 17 sierpnia 2022 r. wniosek o dodatek węglowy można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 1000-Lecia 25, w godz. od 8:00 do 14:00 - (sala nr 1) (wniosek dostępny również w formie elektronicznej w załączniku do niniejszej informacji). Ponadto pragniemy poinformować, iż dodatkowo wniosek można złożyć również w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu ul. Kilińskiego 10, w godzinach urzędowania Ośrodka.
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

 • plakat

BUDOWA OBWODNICY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA – NOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy informację od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, iż z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców budową obwodnicy, drugie konsultacje odbędą się po okresie wakacyjno-urlopowym. Prawdopodobnie zostaną one zorganizowane w październiku br. w formie stacjonarnej (a nie w formie on-line). W związku z przeanalizowaniem uwag mieszkańców, na drugich konsultacjach zostaną przedstawione bardziej uszczegółowione warianty  obwodnicy.

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W środę 24 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Z rąk Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego i Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Pani Anny Nowak-Jeka 5 aktów nominowania odebrały: - Pani Sylwia Bolewska; - Pani Judyta Włodarczyk; - Pani Aleksandra Mirowska; - Pani Aleksandra Śliwińska. - ww. Panie są nauczycielkami w Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu oraz - Pani Anna Krasucka - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu. Serdecznie gratulujemy nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Życzymy dalszej satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 • 300874601_765561771439453_2397187375785956221_n
 • 300523242_3349035145419692_2878239670203209966_n
 • DSC08940
 • 299944577_367529655417313_3974125215067413028_n
 • 301213127_539856921227562_3314127284018010421_n
 • DSC08976

DODATEK WĘGLOWY - WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi telefonami od mieszkańców pragniemy poinformować, iż dodatek węglowy przysługuje  gospodarstwu domowemu, przy czym przez gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jednocześnie wskazujemy, że osoby które otrzymają dodatek węglowy nie mają obowiązku przekazywania go na rzecz właścicieli mieszkania/domu, w których zamieszkują, pieniądze są przeznaczone wyłącznie dla gospodarstwa domowego.

Zaproszenie na LIX Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 30 sierpnia 2022 roku

Mieszkańcy Miasta

Informuję o LIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 roku o godz. 14:30.  Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przywitanie p. Piotra Kurkowskiego wybranego i obejmującego funkcje z dniem 1 września br. dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. 
- wręczenie nagrody Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia dzielnicowej asp. sztab. Katarzynie Wilangowskiej z okazji Święta Policji.
6. Przyjęcie protokołów z:
a) LVII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
b) LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
9. Przerwa w obradach.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, oznaczoną nr geodezyjnym 242/1, obręb VI;
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wojska Polskiego 4 oraz odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości;
c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 79/4;
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 79/5;                 
e) w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.
                                                                                                        Z poważaniem
                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta   
                                                                                                        Łukasz Pietrzak                                            
                                                                                                                                               

                       

Zaproszenie na LIX Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 30 sierpnia 2022 roku

Mieszkańcy Miasta

Informuję o LIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 roku o godz. 14:30.  Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przywitanie p. Piotra Kurkowskiego wybranego i obejmującego funkcje z dniem 1 września br. dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. 
- wręczenie nagrody Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia dzielnicowej asp. sztab. Katarzynie Wilangowskiej z okazji Święta Policji.
6. Przyjęcie protokołów z:
a) LVII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
b) LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
9. Przerwa w obradach.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, oznaczoną nr geodezyjnym 242/1, obręb VI;
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wojska Polskiego 4 oraz odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości;
c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 79/4;
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 79/5;                 
e) w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.
                                                                                                        Z poważaniem
                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta   
                                                                                                        Łukasz Pietrzak                                            
                                                                                                                                               

                       

Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezie plenerowej pn. "PIKNIK PROFILAKTYCZNY POŻEGNANIE LATA GOLUB-DOBRZYŃ 2022"

NAJWIĘKSZE WYDARZENIE MUZYCZNO-PROFILAKTYCZNE W GOLUBIU-DOBRZYNIU - POŻEGNANIE LATA 2022 – JUŻ ZA NAMI

Po raz pierwszy Piknik profilaktyczny „Pożegnanie lata w Golubiu-Dobrzyniu” odbył się pod Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Zarząd Województwa reprezentował Wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, który wspólnie z Burmistrzem Miasta Golubia-Dobrzynia Mariuszem Piątkowskim przywitał uczestników piątkowych koncertów, podziękował również paniom z Kół Gospodyń Wiejskich Olszówka, Cieszyny i Podzamek Golubski, które przygotowały degustację potraw, dofinansowaną z funduszy Urzędu Marszałkowskiego. W uroczystym powitaniu wzięli także udział: Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Kuciński.
Piątkowy blok koncertowy odbył się przy hali widowiskowo-sportowej OSiR przy ul. Sosnowej 2A. Jako pierwszy, z coverami przebojów muzyki tanecznej, wystąpił zespół HIT. Po nim największe przeboje w swoim dorobku zaprezentował zespół MEJK. Kolejną gwiazdą na scenie w piątkowy wieczór był Power Play. Lider zespołu Sylwester Gazda jeszcze długo po koncercie rozdawał autografy i pozował do zdjęć z fankami i fanami.
Oprócz koncertów i degustacji na uczestników czekały: wesołe miasteczko, stoiska z gadżetami, lody, gofry, popcorn... a także konkursy z nagrodami, przygotowanymi przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, w ramach profilaktyki uzależnień. Przy scenie, pod namiotem Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia informacji na temat przeciwdziałania uzależnieniom udzielali te członkowie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W sobotę 27 i niedzielę 28 sierpnia w ramach „Pożegnania lata 2022” na scenie ustawionej na muszli koncertowej przy ul. Leśnej w lasku miejskim wystąpiły zespoły rockowe. W sobotnie przedpołudnie najpierw rozgrzewała publiczność golubsko-dobrzyńska formacja Mygrena, po niej na scenę wyszedł zespół Nadmiar z Piły. Gwiazdą sobotniego wieczoru z kolei była legenda polskiej sceny muzycznej – Chłopcy z Placu Broni, z przebojami „Jezioro szczęścia”, „Ela” czy „Kocham wolność”. Dziękujemy zespołowi za podarowanie zdjęć z autografami – przekażemy je na cele charytatywne!
Niedzielne popołudnie upłynęło przy muzyce zespołów Fire Wire i Szulerzy. Gwiazdami wieczoru byli: Czarno-Czarni i punkrockowy Farben Lehre, gorąco przyjęci przez golubsko-dobrzyńską publiczność, mimo padającego deszczu.
Koncertom w muszli, po raz pierwszy, towarzyszyła strefa gastronomiczna, z ofertą golubsko-dobrzyńskich przedsiębiorców.
W niedzielę można było skorzystać także z książkodzielni, darmowych książek pochodzących ze zbiórki, zorganizowanej przez Radne Rady Miasta, Monikę Kwidzyńską i Dominikę Piotrowską.
 
 • 301562165_1261868354581123_6702998551004788366_n
 • 301824124_5361365657246640_5761417923801150175_n
 • 301757156_5361365817246624_334701212844555232_n
 • 301808881_5361365483913324_2948481969454497494_n
 • 301905682_5361366680579871_2350686651711339354_n
 • 302041401_5361366200579919_4106589652220472137_n
 • 301932473_5361365980579941_8876321723824082988_n
 • DSC09044
 • DSC09054
 • DSC09096
 • DSC09100
 • DSC09105
 • DSC09117
 • DSC09142
 • DSC09294
 • DSC09301
 • DSC09303
 • DSC09317
 • DSC09318
 • DSC09326
 • DSC09331
 • DSC09378
 • DSC09384
 • DSC09399
 • DSC09425
 • DSC09456
 • DSC09447
 • DSC094621
 • DSC094661
 • DSC09510
 • DSC09513
 • DSC09602
 • DSC09606
 • DSC09618
 • DSC09623
 • DSC09736
 • DSC09443
 • DSC09726
 • DSC09703
 • DSC09740
 • DSC09757
 • DSC09785
 • DSC09827
 • DSC09995
 • DSC00005
 • DSC00016
 • 301697840_2361380434017895_4628871322864349047_n
 • 300918820_1115273439420325_8142623071174382181_n
 • 301061029_767593764353905_8515977862341576636_n
 • 302003119_5364145966968609_7114200720932794909_n
 • 302139725_5366917023358170_3128700958025906869_n

Uwaga.

 • 301741748_1255666028554522_4303485447909599439_n

Golub-Dobrzyń Pamiętał !!

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. O godzinie 4.45 zgodnie z rozkazem oddziały Wermachtu przekroczyły granicę Rzeczypospolitej …..
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z Przewodniczącym RADY Miasta Golubia-Dobrzynia Łukaszem Pietrzakiem, Starostą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszkiem Gutkowskim, Wicestarostą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Danutą Malecką oraz Sekretarzem Gminy Golub-Dobrzyń Krzysztofem Pieczką oddali hołd wszystkim którzy walczyli o wolność .

 • 302278022_1261903317887528_2027348351555997715_n (1)
 • 302263553_600018315159751_1682910559875548988_n
 • 302126273_483357729917212_3101531262203909164_n

Działki na sprzedaż.

Atrakcyjne działki na sprzedaż w Golubiu-Dobrzyniu.
https://bip.golub-dobrzyn.pl/837,ogloszenia-2022-rok

 • 305496768_5390227387693800_768722407398463644_n
 • 305516902_5390208401029032_2366435845532357810_n
 • 305584178_5390208397695699_7426017438799301606_n
 • 305608844_5390227391027133_9139326526515538302_n

Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski informuje, że nad projektami zadań do budżetu obywatelskiego 2023 głosować będzie mógł każdy mieszkaniec miasta. Głosowanie odbywać się będzie do wyboru w wersji papierowej lub elektronicznej w dniach od 15 do 23 września 2022 r.
Głosować będzie można elektronicznie na platformie pod adresem https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski od 15 września od godziny 00:00 do 23 września 2022 r. do godziny 23:59
lub
Wrzucając wypełnioną kartę do głosowania do urny w dniach:
- 15 września 2022 r. (czwartek) w godzinach 7:30-15:30,
- 16 września 2022 r. (piątek) w godzinach 7:30-14:00,
- 19 września 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 7:30-15:30
- 20 września 2022. (wtorek) w godzinach 7:30-17:00,
- 21 września 2022 r. (środa) w godzinach 7:30-15:30,
- 22 września 2022 20 r. (czwartek) w godzinach 7:30-15:30,
- 23 września 2022 r. (piątek) w godzinach 7:30-14:00.
Urna przeznaczona na karty do głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2023 znajduję się w budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 1000-lecia 25, na parterze przy sali nr 1.
Kartę do głosowania będzie można pobrać:
1. ze strony internetowej pod adresem  https://bip.golub-dobrzyn.pl/plik,6119,karta-do-glosowania-pdf.pdf lub,
2. w Urzędzie Miasta Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25- biuro podawcze - pokój 1C (parter).
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 535 071 631.
 • 306041418_796388864875216_7519497140215756661_n (1)

Obchody Światowego Dnia Sybiraka.

Szanowni Państwo!
Przed nami obchody Światowego Dnia Sybiraka połączone z 77. rocznicą deportacji do ZSRR i 5. działalnością Koła Rodzin Sybiraków. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski objął Patronat Honorowy nad wydarzeniem, które w dniu jutrzejszym będziemy mieli okazje przeżywać. W związku z powyższym dzień 16 września przedstawia się następująco: o godzinie 10:00 odbędzie się Msza św. w Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu oraz odsłonięcie i poświecenie tablicy przy „Skwerze Sybiraków” u zbiegu ul. Wodnej i Zamkowej. Druga cześć uroczystości odbędzie się w Domu Kultury przy ulicy Hallera 13 w Golubiu-Dobrzyniu na którą złoży się: przywitanie gości, okolicznościowe przemówienia, wręczenie Odznaki Honorowego Sybiraka, promocja tomiku wierszy „Chciałbym kiedyś…” Mariana Pniewskiego oraz słodki poczęstunek. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w uroczystych obchodach.

 • Święto Wojska Polskiego 101 rocznica Bitwy Warszawskiej

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022

 • Wiele sposobów pomocy znajdziesz na www.naprawdeswietnastrona.pl

Uwaga!

 • 20.09.2022 Kasa

BUDOWA UL. SOSNOWEJ I KALINOWEJ ROZPOCZĘTA

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, iż dzisiaj zostały rozpoczęte roboty budowlane związane z budową ulicy Sosnowej i Kalinowej. W najbliższych dniach rozpocznie się korytowanie nawierzchni. Budowa dróg rozpocznie się od strony ulicy Jagodowej.
W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności.
 • 307611814_613987173521205_6323810723760459380_n
 • 307942833_1547530902347665_184054516963709257_n

NOWY CHODNIK I OŚWIETLENIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI

Dnia 15.09.2022 r. nastąpił odbiór robót budowlanych, wykonanych w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu”. Prace wykonała firma AdGeo Zbigniew Górecki za kwotę 128 046,60 zł.

 • 307239872_862332435175665_8689551738312708108_n
 • 307632113_3355604064763370_2859660177181854184_n

MIEJSKI ELEKTROBUS - INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że miejski elektrobus od jutra, tj. 20 września 2022 r., będzie kursował zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy (dostępnym na przystankach).
 • 33501

Zaproszenie na LX Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się 27 września 2022 roku

Informuję o LX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  27 września 2022 roku o godz. 14:30.  Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.
  Proponowany porządek obrad LX  Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z:
a) LIX sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2022 r.
- zapoznanie się z treścią uchwały  Nr 9/I/2022 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2022 r.
      9.  Wystąpienie przedstawiciela Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców z terenu Golubia-Dobrzynia. 
     10. Przerwa w obradach.
     11. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającą uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku., w sprawie budżetu na 2022 rok; 
b) w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.
                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                       Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                       Łukasz Pietrzak

ZMIANY W DODATKU WĘGLOWYM

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i opublikowaniem w dniu 19 września 2022 r. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w ustawie o dodatku węglowym wprowadzone zostały istotne zmiany, m.in.:

 • dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

które zostały wpisane lub zgłoszone do CEEB, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB,

 • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania (tzn. tym samym adresem miejsca zamieszkania) zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem, czyli jeden dodatek węglowy niezależnie od tego ile gospodarstw domowych zamieszkuje pod danym adresem. Dodatek będzie przysługiwał temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania,
 • dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).
 • wydłużenie terminu na rozpatrzenie wniosku i wypłatę dodatku węglowego z miesiąca do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wnioski złożone po 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r. Bez zmian pozostaje termin na złożenie wniosku, który mija 30 listopada 2022 r.,
 • do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego bierze się pod uwagę w szczególności (art. 24 ust 21 i 22 ustawy):
 • informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • informacje uzyskane w postępowaniu o przyznanie: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego,
 • dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców,

jeżeli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy wójt, burmistrz, prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, w celu ustalenia faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W trakcie wywiadu ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

 

ŹRÓDŁA CIEPŁA - KOLEJNE WSPARCIE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Szanowni Państwo,

19 września 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta wprowadza średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy

- przy czym źródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Jaka wysokość dodatku?  

 

Dodatek wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, za wyjątkiem drewna kawałkowego,
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Ustawa zakłada, ze dodatek będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania. Identyczne rozwiązanie zostało wprowadzone w przypadku dodatku węglowego. A zatem, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania (tzn. tym samym adresem miejsca zamieszkania) zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Dodatek będzie przysługiwał  temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy.

 

Jaka forma rozstrzygnięcia?

 

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych jest konieczne w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz w sprawie nienależnie pobranego dodatku.

O przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych informuje się wnioskodawcę poprzez przesłanie takiej informacji na adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej.                W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej organ rozpatrujący wniosek informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku.

Dodatek wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

Do kiedy można składać wnioski?

 

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Weryfikacja wniosku?

 

Weryfikację wniosku przeprowadza się w ten sam sposób jak w przypadku dodatku węglowego.                         Do weryfikacji wniosku  bierze się pod uwagę w szczególności:

 • informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • informacje uzyskane w postępowaniu o przyznanie: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego,
 • dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców,
 • jeżeli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy wójt, burmistrz, prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, w celu ustalenia faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W trakcie wywiadu ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku                o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku.   

 

Gdzie można złożyć wniosek?

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

 

W przypadku mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia wniosek można pobrać i składać w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. nr 5 i 6, w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

Godziny urzędowania Ośrodka:

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00
 • wtorek od 7:00 do 16:00
 • piątek od 7:00 do 14:00

 

Wniosek można złożyć:

 • tradycyjnie (papierowo): osobiście
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (wypełniony wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /MOPSGOLUB-DOBRZYN/Skrytka ESP).

 

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnianie druku wniosku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 56 683 54 10 wew. 45, 46 w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

 

Pieszo po zdrowie dla Zosi chorej na SMA

„Pieszo po zdrowie. Od Zakopanego, aż po Hel dla Zosi walczącej z SMA” – tak nazywa się akcja charytatywna, w której przewodzi Tata Zosi Tomasz Szczęśniewski, a biorą w niej udział także Dziadek Zosi Jacek Szcześniewski i Karol Zdrojewski - pomysłodawca. Panowie wyruszyli 19 sierpnia z Zakopanego i pokonują trasę na Hel pieszo – wszystko po to, by rozpropagować zbiórkę na leczenie terapią genową małej Zosi, chorej na SMA (rdzeniowy zanik mięśni – ciężka choroba genetyczna).
23 września, na zaproszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, uczestnicy akcji gościli w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia. Tego samego dnia wyruszyli w dalszą drogę – w kierunku Torunia.
 
Adres zbiórki na leczenie Zosi Szcześniewskiej: https://www.siepomaga.pl/50dni
 
Na zdjęciu: uczestnicy akcji „Pieszo po zdrowie. Od Zakopanego, aż po Hel dla Zosi walczącej z SMA” z małą Zosią i jej Mamą, Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski w rozmowie z Dziadkiem Zosi, Panem Jackiem Szcześniewskim.
 • zosiapng
 • 308962039_1054103628593503_7321268148029626305_n
 • 308326358_632071161621935_6779808933713900358_n

#SadziMy

W ramach akcji #SadziMy ???????????????? będą rozdawane sadzonki drzew gatunków leśnych????????????
Każdego, kto chce w swoim ogrodzie lub na działce posadzić drzewo????????, zapraszamy dnia 29.09.2022 r przed siedzibę Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń w godz. od 10 do 13.
Więcej informacji: www.lasy.gov.pl/sadzimy
 • Ilustracja 1600x1000
 • Leśnictwo Szkółkarskie Przeszkoda, Mokry Las 3

Zapraszamy !

 • cp_1.10

INFORMACJA - KASA

 • Informacja kasa 5-6.10.

#SadziMy

W dniu 29.09.2022 r. Nadleśnictwo  Golub-Dobrzyń w ramach akcji zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę rozdawało sadzonki drzew gatunków leśnych. Tego dnia przed Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu zgłosiło się wielu mieszkańców naszego miasta, którzy otrzymali sadzonki drzew by zabrać je do domów i zazielenić swoje ogródki. Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Golub-Dobrzyń za współpracę i przeprowadzenie akcji.

 • 310225883_1367158140480301_1661559242630376714_n

WYKAZ PUNKTÓW DYSTRYBUCJI PREPARATU ZE STABILNYM JODEM NA TERENIE MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Brodnicka 1 87-400 Golub-Dobrzyń
2. Zespół Szkół Miejskich W Golubiu-Dobrzyniu, ul Żeromskiego 11 87-400 Golub-Dobrzyń
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Sosnowa 2 87-400 Golub-Dobrzyń
4. Urząd Miasta w Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń

Państwowa Agencja Atomistyki nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie naszego kraju nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Bieżącą sytuację radiacyjną możecie śledzić Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna

 

 • received_665802298116353
 • received_1161759621089328
 • received_619189363087287
 • received_2450156438616422

Dodatek na ogrzewanie dla podmiotów wrażliwych

Do 30 listopada 2022 r. podmioty wrażliwe niebędące gospodarstwami domowymi będą mogły składać wnioski z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Wnioski można składać w Biurze 1C (parter)  w Urzędzie Miasta.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom:

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Do podmiotów wrażliwych zaliczamy m.in. :

- szkoły, przedszkola, żłobki,

- szpitale,

- ochotnicze straże pożarne,

- noclegownie i ogrzewalnie,

- jednostki wspierania rodziny,

- placówki opieki nad niepełnosprawnymi.

Dodatek ten przysługuje w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie nie zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz.U.2022.1967)

Uwaga!

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 18 pkt 2 Uchwały nr XXVIII/136/2022 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie  regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia, „ Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji co najmniej raz w roku, w terminie 15-20 marca lun 10-15 października”.

W związku z powyższym, aby akcja deratyzacji przyniosła rezultat, prosimy o jej przeprowadzenie w dniach 10-15 października.

ZBIÓRKA DLA PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA OBROŃCÓW ZWIERZĄT "PRZYJAZNA BUDA"

 • Zbiórka karmy

"Dofinansowanie wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

"Dofinansowanie wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę". Gmina Miasto Golub-Dobrzyń uzyskała dofinansowanie w wysokości 45.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę’. Całkowita wartość wycieczek to kwota 56.250,00 zł Dzięki uzyskanemu wsparciu 374 uczniów będzie mogło uczestniczyć w dziewięciu wycieczkach umożliwiających poznawanie Polski. Przedmiotem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie wycieczek szkolnych poprzez umożliwienie uczniom poznanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

 • Logo_ministerstwo_poziom_PL_czarne
 • mein_poznaj_polske_logo

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

W piątek 7 października przyjęcie w poczet braci uczniowskiej świętowali pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego.
Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, w obecności zaproszonych gości i rodziców zostali pasowani na uczniów przez Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Piotra Floerke.
Na pamiątkę tego szczególnego wydarzenia Zastępca Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska wręczyła dzieciom pamiątkowe medale.
 • 310755558_3438578796371501_1905306010638846653_n
 • 311175322_820431429383282_5668916108276166580_n
 • 310581756_508910884012996_4145896840589507358_n
 • 310706556_1935072410019656_6833909488502483425_n
 • 311424156_1769810840046171_894317867404292958_n
 • 310818066_404916625150198_8712136253903148594_n
 • 310458976_797123404740685_4416753922167210728_n
 • 310701589_1207040693190690_2543223999733777174_n
 • 310661970_5719974888083706_3939517061573417305_n
 • 310626307_668105257827781_2718143236660099167_n
 • 310583887_552571236638730_8643950737785975139_n
 • 310661970_1216196072260323_4021227301096276889_n
 • 310605852_1177544906453433_3918236141443642424_n
 • 310703126_1257071665079680_1998448959437627640_n
 • 301558873_940269126929440_6246105418256148645_n
 • 310645887_1289417295150372_2055647491618187002_n
 • 310797371_3102684353395732_3131951937988909966_n
 • 311080438_619713562951155_7027551062938538042_n

Konkurs Plastyczny „POLSKA NIEPODLEGŁA”

 • POLSKA NIEPODLEGLA KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs piosenki "Polska Niepodległa"

 • konkurs PIOSENKI

Życzenia

 • Katarzyny

RUN TO SANTIAGO DE COMPOSTELA.

W sobotę 15 października 2022r. z Brodnicy startuje sztafeta „RUN TO SANTIAGO DE COMPOSTELA”.
Miasto Golub-Dobrzyń jest partnerem tego biegu.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, również wspiera wydarzenie i zachęca do kibicowania.
Biegacze o godz. 9.00 startują z Szafarni i przemieszczają się do Golubia- Dobrzynia. Na Plac 1000-lecia zameldują się około 9.30 i tu zostaną powitani przez przedstawicieli miasta. Następnie udają się na Rynek Golubski, stąd udzadzą się przez Ciechocin w kierunku Torunia.
Gorąco zachęcamy do czynnego włączenia się, w czasie, gdy uczestnicy biegu będą gościć w naszym mieście.
 • 310441988_184256870786646_880638303425114357_n

Informacja dotycząca dystrybucji węgla w mieście Golub-Dobrzyń Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, iż na dziś w mieście Golub-Dobrzyń podejmowane są działania zmierzające do skutecznego rozwiązania problemu dystrybucji węgla. Z posiadanych przez Urząd Miasta informacji proces legislacyjny dotyczący dystrybucji węgla dla mieszkańców nie został zakończony. Kiedy i w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego będą miały możliwość dystrybucji węgla zależy od podjętych działań przez władze centralne naszego państwa. Na bieżąco Urząd Miasta monitoruje zmianę przepisów prawa, złożony został stosowny wniosek do spółki Polska Grupa Energetyczna w celu podjęcia rozmów handlowych. Dalsze informacje na temat dystrybucji i sprzedaży węgla w naszym samorządzie będą publikowane na stronie Urzędu Miasta.

 • Kremowy i Czerwony Boże Narodzenie Osobisty Post na Facebook

44. rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża

16 października 1978 r. na dachu Kaplicy Sykstyńskiej pojawił się biały dym, który oznajmił wybór nowego papieża. Kardynał Karol Wojtyła, abp metropolita krakowski, został wybrany na 264. następcę św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II. Był to pierwszy od 1522 r. wybór na papieża kardynała spoza Włoch. Na pamiątkę tego wydarzenia Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, wiceburmistrz Róża Kopaczewska oraz przedstawiciele Gminy i Powiatu złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą naszego rodaka Papieża Jana Pawła II, znajdującą się na murach miejskich.

 • 310543145_482560603920397_8175436003155179083_n
 • 311510911_794109234978593_4775686526878910563_n
 • 311925999_1843073362707324_4997301026238340438_n

Zaproszenie na LXII sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 25 października 2022 roku

Szanowni Mieszkańcy,


Informuję o LXII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 25 października 2022 roku o godz. 14:30 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.


 Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z:
a) LX sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
b) Nadzwyczajnej LXI sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał. 
8. Przerwa w obradach.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok;
b) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia;
c) w sprawie zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmującego obszar lewobrzeżnej części miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych 194, 195 i 196 położonych w obrębie IV przy ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu” (Lewobrzeżna II);
d) w sprawie zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmującego obszar lewobrzeżnej części miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych 194, 195 i 196 położonych w obrębie IV przy ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu” (Lewobrzeżna III);
e) zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/81/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń;
f)     zmieniająca Uchwałę Nr XXII/11/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia                             28 marca 2012r. w sprawie ustalenia i obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonym przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń;
10.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

                                                                                                   Z poważaniem
                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                                  Łukasz Pietrzak

Ważna informacja!

 • Informujemy, że w dniach Urząd miasta golubia-dobrzynia przyjmuje interesantów w godzinach poniedziałek, środa, czwartek...

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r.

 • Pismo MRiRW1.1
 • Pismo MRiRW1.2
 • Pismo MRiRW1.3

Spotkanie dla przedsiębiorców prowadzących składy węgla w Golubiu-Dobrzyniu

 • Węgiel spotkanie (2)

111. rocznica założenia Muzeum Regionalnego

30 października Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wziął udział w spotkaniu promocyjnym książki p. Ryszarda Kowalskiego "Historia Muzeum Regionalnego na Zamku w Golubiu w latach 1911-1945".
Spotkanie, którego organizatorem była Fundacja „Aktywni Obecni” z Prezes Joanną Metel, zostało zorganizowane z okazji przypadającej tego dnia 111. rocznicy powstania Muzeum Regionalnego na Zamku Golubskim. Jak podkreślał autor publikacji - książka ta "jest momentem uhonorowania dawnych mieszkańców naszego miasta, którzy jako pierwsi dostrzegli potrzebę gromadzenia i kolekcjonowania obiektów o znaczeniu kulturalnym i historycznym.”
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia dofinansował wydarzenie w ramach konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022 kwotą 5000 zł.

 • 312145694_5549383665111504_2035644646206942124_n

Pamięci Zmarłych Mieszkańców Golubia-Dobrzynia

Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada i Dzień Zaduszny 2 listopada to dni, w których wspominamy naszych Bliskich Zmarłych. Są w Polsce również dniami pamięci narodowej.
W hołdzie zasłużonym Zmarłym – mieszkańcom Golubia i Dobrzynia, a także tym, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i Zastępca Burmistrza Róża Kopaczewska zapalili znicze na grobach i w miejscach pamięci:
 • przed tablicą, upamiętniającą Świętego Jana Pawła II, przy ul. Zamurnej
 • na cmentarzu parafialnym w Golubiu – na zbiorowym grobie, poświęconym ofiarom, które zginęły na Szosie Kowalewskiej w styczniu 1945 roku oraz na symbolicznej mogile Powstańców Warszawskich - Edmunda Gościńskiego, ps. "Hieronim" i Marii Jagodzińskiej, ps. "Lena"
 • przed pomnikiem poświęcpnym Pamięci Mieszkańców Golubia, Dobrzynia n. Drwęcą i okolic wywiezionych przez NKWD w 1945 r. do obozów pracy w ZSRR – przy kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu
 • przed Pomnikiem Pamięci Żydów – Mieszkańców Dobrzynia i Golubia, zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej
Na cmentarzu parafialnym w Dobrzyniu:
 • na grobie doktora Franciszka Ciszewskiego, Burmistrza Dobrzynia nad Drwęcą
 • na grobie Antoniego Wasielewskiego, weterana Powstania Styczniowego
 • przed pomnikiem Bohaterów Powstania Styczniowego
 • przed tablicą poświęconą Mieszkaniom domu przy ul. Kościuszki 16, zaprzysiężonych w Związku Walki Zbrojnej
 • na grobie, w którym spoczywają 33 ofiary bombardowania hitlerowskiego we wrześniu 1939 r.
Na Placu 100-lecia, w Miejscach Pamięci:
 • przed pomnikiem poświęconym pamięci ofiar katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem, 10 kwietnia 2010 r.
 • przed tablicą pamiątkową, poświęconą Mieszkańcom Dobrzynia n. Drwęcą, Golubia i okolic, poległym, zamordowanym i prześladowanym przez hitlerowców i stalinowskie władze w latach 1939–1956
 • przed pomnikiem poświęconym Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu
 • przed Dębem Pamięci, poświęconym zamordowanym w 1940 roku przez NKWD w Katyniu
 • przed figurą Matki Boskiej, przy której w 1990 r. złożono symboliczną urnę z ziemią z Katynia, pamięci oficerów zamordowanych w 1940 roku
 • przed tablicą pamiątkowa, z inskrypcją dla „Synów Ziemi Dobrzyńskiej, Oficerom Wojska Polskiego, zamordowanym w 1940 r. przez NKWD w Katyniu” na ścianie kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu.
W tym dniu wspominamy również przedwojennego, zasłużonego dla Miasta Burmistrza Artura Reiske, pochowanego w Toruniu.
 • 313406810_5549408235109047_4645898584786070841_n
 • 312541223_5549408608442343_6149372950748634358_n
 • 312501718_5549408971775640_2309698795398261764_n
 • 313910444_5549411065108764_3217014775703414523_n
 • 313884533_5549411201775417_8586290879869502765_n
 • 313295980_5549411325108738_889914741653618691_n
 • 313093180_5549411458442058_914376888514485434_n
 • 312866631_5549411621775375_3635876926760474212_n
 • 312523265_5549411801775357_1743110636886609546_n
 • 313438685_5549411928442011_3807367774448838627_n
 • 312974079_5549412078441996_2586605242033601107_n
 • 313441777_5549412268441977_3196288992274656378_n
 • 313436707_5549417868441417_4477818475196355276_n
 • 312885753_5549459335103937_7645875306091081385_n
 • 313427360_5549459531770584_660418995650563413_n
 • 313432021_5549459731770564_3366893772775879505_n
 • 313376017_5549574928425711_2198526243739509838_n
 • 312967949_5549576115092259_5913725181310112360_n
 • 313427495_5549603255089545_6990564779903578270_n
 • 313268662_5549574748425729_8290538107739489050_n
 • 313427495_5549603255089545_6990564779903578270_n
 • 313308612_5549603381756199_8716318934786460816_n
 • 313858707_5549603755089495_5760511434677993081_n
 • 313298044_5549604175089453_7591292154794325019_n
 • 313416306_5549604378422766_6066809962600464119_n
 • 312456949_5549604561756081_6747989290635779319_n
 • 313350221_5549604745089396_8376765727429056169_n
 • 313406537_5549604958422708_3129289325027167467_n
 • 313289514_5549605171756020_8929392267335693437_n
 • 313405558_5549605375089333_673967859542402681_n
 • 312809829_5549605535089317_5048182424497548778_n
 • 313351715_5549605681755969_5022221613728132895_n
 • 312705490_5549605895089281_4986753900051870796_n
 • 313427563_5549603571756180_6367872431438534531_n

ZAPROSZENIE NA OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 • 313164161_5554555111261026_4354286481959902438_n

Konkurs „ODKRYWCA 2022”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur w konkursie Odkrywca 2022 Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 listopada 2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy: odkrywca@kujawsko-pomorskie.pl, temat: Konkurs „ODKRYWCA 2022”.

Szczegółowe informacje oraz wymagane formularze są dostępne na stronie: https://odkrywca.kujawsko-pomorskie.pl/

 

Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowni Mieszkańcy

 Informuję o LXIV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 8 LISTOPADA 2022 roku o godz. 14:30 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

  Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z:

          a) LXII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

          b) Nadzwyczajnej LXIII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

      6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

      7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym  z wykonania uchwał.

 1. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Nr LI/268/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia
  b);
  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok
  c)
  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
  d)
  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
  e)
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.
 1. Wolne wnioski.
 2. Informacja o analizie składanych oświadczeń majatkowych.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 4. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                               Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                        Łukasz Pietrzak

KOMUNIKAT - ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 7 listopada 2022 r. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń rozpoczyna nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla kamiennego – groszku i orzecha) przez gospodarstwa domowe.

Wnioski może składać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). Zakup węgla po preferencyjnych cenach odbywać się będzie w dwóch okresach:

 • pierwszy w terminie do 31.12.2022 r. w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego kupującego spełniającego warunki sprzedaży preferencyjnej;
 • drugi w okresie od 02.01.2023 r do 30.04.2023 r. w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego kupującego spełniającego warunki sprzedaży preferencyjnej.

Według ustawy maksymalna cena tony węgla nie przekroczy kwoty 2 tysięcy złotych brutto. Odbiór węgla możliwy będzie po opłaceniu faktury. Wnioski o preferencyjny zakup węgla można składać:

 1. osobiście Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń Biuro Podawcze, pokój 1C

      poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30 wtorek: 7:30-17:00 piątek: 7:30-14:00

       2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres: /MiastoGD/SkrytkaESP

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa dostępny jest poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miasta, Plac 100-lecia 25, Biuro Podawcze, pok. 1C.

Poprawnie złożone wnioski będą rozpatrywane według daty wpływu.

Zaproszenie na koncert pieśni patriotycznych 12 listopada

Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na koncert pieśni patriotycznych, który odbędzie się 12 listopada o godzinie 17.00.

 • 313201087_5589600934427778_8704637590833742743_n (1)

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ KOTŁOWNI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

7 listopada Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski symbolicznie - przecięciem wstęgi - otworzył nową kotłownię Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja przy ul. Zamkowej. Prace w ramach zadnia pn. Przebudowa kotłowni z budową instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 wykonała firma Instalacje grzewcze i sanitarne Paweł Duda. W uroczystości wzięli również udział m.in. Dyrektor SP nr 1 Piotr Kurkowski i Wicedyrektor Małgorzata Capar oraz pracownicy Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia z kierownik wydziału Justyną Stokowską.
Całość inwestycji to koszt 221905,00 zł (w tym koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej i robót budowlanych).
 • 314918072_1286746408767998_7412275311325985938_n
 • 314919984_2844560309022243_872100342560655103_n
 • 315015769_844652866879146_2091945128632153600_n

Niepodległa do Hymnu

Miasto Golub-Dobrzyń, wspólnie ze Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Golub-Dobrzyń, Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową PSP włącza się w akcję „Niepodległa do Hymnu”. Zapraszamy do udziału w jutrzejszych obchodach Narodowego Święta Niepodległości na Placu 1000-lecia, przed Pomnikami Pamięci. O godz. 12.00 wspólnie odśpiewamy dwie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, włączając się w akcję organizowaną od 5 lat przez Biuro Programu „Niepodległa”.

 • 22222
 • 111

POD BIAŁO-CZERWONĄ

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości dziś, tj. 10 listopada, odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt, postawiony przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w ramach programu „Pod biało-czerwoną”.
W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski - organizator uroczystości, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Danuta Malecka, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Zastępca Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Krzysztof Pieczka, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Krzysztof Grugiel, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Dawid Tarkowski, Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Krzysztof Skrzyniecki , Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Piotr Floerke, kpt. rez. Sławomir Żochowski, opiekun klasy mundurowej w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny (młodzież z tej klasy tworzyła poczet flagowy), członkowie zarządu OSP w naszym mieście z prezesem Henrykiem Jeziorskim, kadra i podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Miejskich oraz mieszkańcy. Uroczystość poprowadził Dyrektor Domu Kultury Artur Niklewicz.
Program „Pod biało-czerwoną”, pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, został ogłoszony 25 sierpnia 2020 r., w 100. rocznicę zakończenia Bitwy Warszawskiej – zwycięskiej bitwy Wojska Polskiego z Armią Czerwoną. W ramach programu stawiane są w całej Polsce maszty flagowe, z dofinansowaniem z budżetu państwa. Pierwszym etapem programu było głosowanie internetowe. Żeby zakwalifikować się do programu i pozyskać dotację na zakup i postawienie masztu, potrzeba było minimum 100 głosów. W Golubiu-Dobrzyniu program i głosowanie promował Radny Rady Miasta Krzysztof Skrzyniecki. W głosowaniu wzięło udział 231 osób, a tym samym miasto Golub-Dobrzyń zakwalifikowało się do otrzymania dotacji celowej na zakup i postawienie masztu. Maszt postawił Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, teren zagospodarowali pracownicy Urzędu Miasta.
Po przedstawieniu krótkiej informacji, dotyczącej programu „Pod biało-czerwoną”, zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, a poczet flagowy wciągnął flagę państwową na maszt. Następnie Radny Krzysztof Skrzyniecki podziękował wszystkim, którzy głosowali w programie i przyczynili się do postawienia masztu u zbiegu ulic Żeromskiego i Kościuszki, obok Ronda Żołnierzy Wyklętych.
 • 314411099_5576844819032055_4586821651671733085_n
 • 314470840_5576845175698686_92670137343033709_n
 • 314383782_5576845412365329_7417687506463545636_n
 • 314767233_5576846485698555_4730209275070460113_n
 • 314334561_5576847795698424_3328578605462172037_n
 • 313423695_5576848249031712_4888639952823028119_n
 • 314353941_5576897822360088_2296697158129698702_n
 • 314353094_5576848762364994_3769167757950652978_n
 • 314595355_5576861329030404_1959947410810715097_n
 • 314412752_5576853445697859_4193264556758561634_n
 • 313424614_5576848995698304_2505917888487187738_n

KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ - WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

„Naród, który traci pamięć, przestaje istnieć” – pod znakiem tych słów Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się dzisiejszy koncert „Wolność kocham i rozumiem”, w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Miejskich i Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. W czasie „Koncertu dla Niepodległej” zaprezentowane zostały pieśni i piosenki patriotyczne z czasów od odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918, po współczesne.
W koncercie wzięli udział: Burmistrz Mariusz Piątkowski, wraz z przedstawicielami – Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Gminy Golub-Dobrzyń i Komendy Powiatowej Policji, kadra pedagogiczna i młodzież szkolna.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GOLUBIA-DOBRZYNIA DO DOMU KULTURY NA DZISIEJSZY, TJ. 10 LISTOPADA, POPOŁUDNIOWY KONCERT O GODZ. 17.00. OPRÓCZ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WYSTĄPIĄ DZIECI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
 • DSC09754
 • DSC09795
 • DSC09783
 • DSC09788
 • DSC09811
 • DSC09843
 • DSC09858
 • DSC09862
 • DSC09866

KOLEJNE ZMIANY W DODATKU WĘGLOWYM ORAZ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Szanowni Mieszkańcy ,

informujemy o zmianach w przyznawaniu dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Brak zgłoszenia źródła ogrzewania do dnia 11.08.2022 r. w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje także osobie w gospodarstwie domowym - gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy - nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków dokonywany jest przez burmistrza z urzędu, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Kilka gospodarstw pod jednym adresem zamieszkania

W myśl obecnie obowiązujących przepisów w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych prowadzonych pod tym adresem - co ważne w odrębnych lokalach - nie stosuje się zasady „jeden dodatek węglowy/dodatek dla gospodarstw domowych na jeden adres zamieszkania”.

W takiej sytuacji gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, będzie można przyznać dodatek węglowy/dodatek dla gospodarstw domowych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Jeden lokal, jeden dodatek

Jeśli natomiast w lokalu, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy/dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym w tym lokalu.

Wyjątek - przyznanie dodatku z urzędu

Zgodnie z nowymi przepisami dodatek węglowy/dodatek dla gospodarstw domowych będzie można przyznać z urzędu. W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego/dodatku dla gospodarstw domowych, spełnia warunki do jego przyznania wynikające z ustawy, organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. W takim przypadku dodatek przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, bez konieczności składania wniosku.

Ważne!

Do spraw o wypłatę dodatku węglowego/dodatku dla gospodarstw domowych wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o dodatku węglowym oraz ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw mają zastosowanie przepisy w nowym brzmieniu.

W przypadku gdy odmówiono przyznania dodatku węglowego/dodatku dla gospodarstw domowych, wnioskodawca może złożyć ponownie wniosek o wypłatę dodatku węglowego/dodatku dla gospodarstw domowych.

 

Wnioski można otrzymać i złożyć w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu pok. nr 1 i nr 8, w godzinach urzędowania Ośrodka:

 

poniedziałek od 7:00 do 15:00,

wtorek od 7:00 do 16:00,

środa-czwartek od 7:00 do 15:00,

piątek od 7:00 do 14:00.     

WOLNOŚĆ NIE JEST DANA RAZ NA ZAWSZE

 
Zbiórką na ul. Kilińskiego, a następnie przemarszem Orkiestry Dętej OSP w Golubiu-Dobrzyniu, pocztów sztandarowych i delegacji – służb mundurowych, samorządów, strażaków ochotników, harcerzy, jednostek podległych, szkół i instytucji – do Kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu tradycyjnie rozpoczęły się dzisiejsze obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszym mieście.
W 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę mszę św. za ojczyznę koncelebrowali: ks. kan. Jarosław Kulesza, Proboszcz parafii w Dobrzyniu oraz ks. kan. Andrzej Zblewski, proboszcz parafii w Golubiu. Po mszy do uczestników dołączyły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej, które poniosły flagę państwową.
Uczestnicy dalszej części uroczystości, na Placu 1000-lecia przed Pomnikami Pamięci, odśpiewali Hymn Państwowy – w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu” o godz. 12.00. Po nim wypuszczono gołębie pocztowe – jako symbol pokoju i wolności.
W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości – Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia, Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego i Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Marka Ryłowicza głos zabrał Burmistrz Mariusz Piątkowski. Przypomniał o tym, że „11 listopada 1918 roku uważa się za symboliczną datę odzyskania niepodległości przez Polskę. W rzeczywistości jednak odzyskanie ziem polskich z rąk zaborców było procesem złożonym i długotrwałym. 104. lata temu, gdy mieszkańcy Dobrzynia nad Drwęcą cieszyli się życiem w wolnej Polsce, Golub nadal pozostawał pod panowaniem niemieckiego zaborcy, a Golubianie na przyłączenie do odrodzonej Polski musieli czekać aż do 17 stycznia 1920 roku”. Burmistrz Mariusz Piątkowski odniósł się również do aktualnej sytuacji: „W XXI wieku, w naszej części Europy dziej się rzeczy, o których jeszcze niedawno myśleliśmy, że należą do historii i nie mogą powrócić. Niestety, trwa okrutna wojna (…). W krótkim czasie często powtarzane powiedzenie, że wolność nie jest dana raz na zawsze, zyskało nowe, faktyczne potwierdzenie. (…) Myślmy o Polsce, także o naszej Małej Ojczyźnie – Golubiu-Dobrzyniu - jako o dobru wspólnym i tak je traktujmy. Dobrobyt Państwa i jedność Narodu będą najlepszym zabezpieczeniem przed agresją z zewnątrz i gwarancją utrzymania niepodległości”.
Następnie delegacje złożyły wiązanki przed Pomnikiem Pamięci. Gminę Miasto Golub-Dobrzyń i Radę Miasta reprezentowali: Burmistrz Mariusz Piątkowski, Przewodniczący Rady Łukasz Pietrzak, Wiceprzewodniczący Konrad Zaporowicz, Radni: Marek Stawski, Krzysztof Skrzyniecki. Powiat Golubsko-Dobrzyński reprezentowała delegacja z Wicestarostą Danutą Malecką na czele. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz w tym szczególnym dniu złożył wiązankę wspólnie z delegacją z partnerskiej gminy Trościaniec w Ukrainie. W uroczystości wzięli udział również m.in. Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu mł. insp. Krzysztof Grugiel, Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Witold Juszczak i Zastępca Komendanta mł. bryg. Dawid Tarkowski.
Poczet flagowy wystawiła klasa mundurowa z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, pod opieką kpt. rez. Sławomira Żochowskiego.
 
 
 
 • 313010373_814752179810132_5297277227070660501_n
 • 315216204_477914044404115_349921874225943938_n
 • 315410825_631714595388259_5968293115049718079_n
 • 315271468_3269447213384662_4637892120478132054_n
 • 314985591_943300683314036_3030369632182723603_n
 • 314996703_2181295172057283_8954583253277444630_n
 • 315179855_1314860645995775_5656099991121855082_n
 • 315109955_5451568074911561_8411327251189137565_n
 • 315179855_5604104462958857_8073568998145045552_n
 • 313204002_826198501997873_2184847211139677982_n
 • 315234140_1448182092343386_8368594929941485666_n
 • 315015755_1134793590733105_2563654533198428548_n
 • 315323322_1208401123042041_197212767590261616_n
 • 314428516_1125054941466869_8403828399494488345_n
 • 315075505_794165991688187_4798769951147149139_n
 • 315437323_1227185024526199_5780195861922348240_n
 • 315279527_1921374438057042_1211199295922680542_n
 • 315326854_881298779531878_7457840613672622784_n
 • 314663358_1335662360506290_1130367368163052119_n
 • 314923239_1181108076118376_4939017783135928316_n
 • 314997990_580107730552294_5043205695857675857_n
 • 315217554_1541918819662279_4363875312396250741_n
 • 315277664_642263487383376_5545429001267250004_n
 • 313354406_648418946933279_6477455371268538749_n
 • 314607573_501291918596634_1671447841017530198_n
 • 314606282_1346951672729030_6885056362355655589_n
 • 315318721_450704693811295_7355942164571283890_n

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA PRZEDSIEBIORCÓW PROWADZĄCYCH SKŁADY WĘGLA

 • Węgiel spotkanie (3)

  "Złote Gody"

 

            Jubileusz pożycia małżeńskiego jakim są "Złote Gody" to wyjątkowa rocznica, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna i szczególna okazja jest powodem do świętowania i odznaczeń. „Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich  rodzin oraz przyjaciół. To wiele lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Dłogoletnie pożycie małżeńskie jest cywilnym odznaczeniem państwowym przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnieniem tym honorowane są pary, które przeżyły 50-lat w jednym związku małżeńskim.

            W dniu 15 listopada 2022 r. w Restauracji "Kaprys" odbyła się uroczystość wręczenia "Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", którzy w dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny małżonkowie odebrali "Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Aktu dekoracji Dostojnych Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Burmistrz Miasta Pan Mariusz Piątkowski wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią Katarzyną Kukielską. Burmistrz złożył Dostojnym Jubilatom gratulacje oraz skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Do życzeń przyłaczył się także Przewodniczący Rady Miasta Pan Łukasz Pietrzak.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali:

 1. Barbara i Stanisław Blumkowscy
 2. Maria i Adam Bożejewicz
 3. Halina i Ireneusz Lisewcy
 4. Barbara i Eugeniusz Murawscy
 5. Gabriela i Witold Osowscy
 6. Mirosława i Wojciech Przeczewscy
 7. Bogusława i Mirosław Rutkowscy
 8. Gabriela i Marek Rychter
 9. Teresa i Henryk Strzelewicz
 10. Maria i Henryk Wilińscy

Niestety Państwo Stanisław I Marianna Rumińscy, którzy świętowali "Diamentowe Gody" czyli Jubileusz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego nie mogli uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu. Stan zdrowia, bądź inne powody nie pozwoliły na przybycie.

Oprócz medali Jubilaci otrzymali legitymacje, pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i drobne upominki. Nie zabrakło również symbolicznego toastu i współnego "sto lat". Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalno-instrumentalnego "Wesoła Harmonia".

Po części oficjalnej w atmosferze świątecznej radości goście zasiedli do słodkiego poczęstunku, a przy współnym stole nadszed czas na rozmowę pełną wspomnień i wzruszeń oraz refleksji nad spędzonymi wspólnie latami. Spotkanie było podkreśleniem wagi wartości rodzinnych oraz znaczenia trwałości małżeństwa, a jednocześnie było symbolem wszystkiego co w życiu najcenniejsze i jednocześnie najtrudniejsze: miłości, wytrwałości, zrozumienia i oddania. Było dowodem na to, że w dzisiejszej rzeczywistości – w zmieniającym się systemie wartości, gdzie rodzina i wieloletnie związki przeżywają coraz poważniejsze kryzysy – warto być razem na dobre i na złe, a zwłaszcza na złe, bo każda z par mogła potwierdzić, że w ich życiu były trudne chwile, w których wzajemne wsparcie, cierpliwość i oddanie było niezastąpione.

Dla uwiecznienia uroczystości dokonano także pamiątkowe fotografie.

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzmy kolejnych wielu lat miłości, zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów, pociechy z dzieci, wnuków i pawnuków oraz doczekania się w dostatku i zdrowiu "Dębowych Godów".

Zapraszmy pary małżeńskie, które w 2023 r. będą obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłaszania się do Urzędu Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu - celem złożenia wniosku. Chcąc docenić i wyróżnić Dostojnych Jubilatów zostaną podjęte działania związane z przyznaniem odznaczeń. Zgodnie z przyjęta tradycją honorowe odznaczenia nadane przez Prezydenta zostaną wręczone przez Burmistrza Miasta podczas uroczystości zorganizowanej dla Jubilatów.

Szanując prawo do prywatności mieszkańców miasta działania zmierzające do wystąpienia o nadanie odznaczeń podejmowane są wyłącznie wtedy, gdy zgłoszona zostanie wola ich otrzymania.

 • 314780397_648201613684937_8791375923955116346_n
 • 314931344_3348863745391944_2131876603637106613_n
 • 315526323_668106338026287_8860982851107394519_n
 • 315218278_922605468717267_6020702855336075189_n
 • 315517965_6017906671586652_2675732297356146697_n
 • 315520224_460379502871616_158739885580866949_n
 • 315103059_672361367717699_7984343601051282699_n
 • 315532390_627954779124972_8304724900222490457_n
 • 315519339_1293178868147549_143673069440063349_n
 • 314452017_817253406217683_7422173551483778091_n
 • 314989631_788307702358082_4563816685074379182_n

II ETAP SKATEPARKU NA LIŚCIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie dotyczący zadania pn.: Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap, został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Szacowany koszt całej inwestycji wynosi ponad 160 tys. zł, z czego suma dotacji to nieco ponad 145 tys. zł (co stanowi ponad 90% dofinansowania).
W najbliższym czasie rozpoczniemy procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planujemy wykonać zadanie do końca pierwszego kwartału 2023 r.
W ramach inwestycji istniejący skatepark zostanie rozbudowany o minirampę. Przypominamy, że zaprojektowany wariant rozbudowy skateparku mieszkańcy miasta wybrali w wyniku głosowania.
 
 • skatepark

ZADBAJMY O ZDROWIE!

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski zaprasza do naszego miasta Fundację NEUCA dla Zdrowia, która oferuje bezpłatne badanie wykonania pomiaru poziomu cukru i kwasu moczowego we krwi!
Mobilna przychodnia będzie dostępna dla mieszkańców w dniu 18 listopada 2022 roku pod adresem: Plac 1000-lecia 25, w godzinach 7.00 - 13.00. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych badań!
Dziękujemy Fundacji NEUCA dla Zdrowia za umożliwienie naszym mieszkańcom bezpłatnego skontrolowania stanu zdrowia.
 
 • BadanieCukru

INFORMACJA

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z aktualnymi warunkami atmosferycznymi  od 21 listopada 2022 roku do odwołania  miejski elektrobus nie będzie kursował po terenie miasta Golubia-Dobrzynia.
Przepraszamy za utrudnienia.

 

 • 282558800_5082836461766229_221214175870160302_n

Uwaga

 • Kremowy i Czerwony Boże Narodzenie Osobisty Post na Facebook(2)

Zmiany w przepisach o dodatku węglowym

Zgodnie z poradnikiem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, informujemy, iż nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie. Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.
https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

 • Zmiany w przepisach o dodatku węglowym Przypominamy o upływie terminu na składanie wniosków w dniu 30 listopada 2022 r.

LXV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,

Informuję o Nadzwyczajnej LXV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 25 LISTOPADA 2022 roku o godz. 9:30  w sali obrad Urzędu Miasta  Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

                 Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a)w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
  b)
  w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
  c)
  w sprawie uwzględnienia petycji.

4).  Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                       Z poważaniem                                                                                                                             

                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                  Łukasz Pietrzak

KOMUNIKAT - PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO

 • 317031093_1203308273955387_2952430821062507969_n
 • 316684310_1305423660244341_1998948493522980346_n
 • 316915877_817455352886705_7650860372537158730_n
 • 316889266_3182283251988724_8671457390450347582_n

Serdecznie Zapraszamy!

 • 316645990_1468645586975713_7725822152667359208_n

SWOJSKI JARMARK MIKOŁAJKOWY” ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW!

Jeśli jesteś wystawcą, kolekcjonerem, prowadzisz gastronomię, chcesz się pokazać ze swoimi produktami to zapraszamy w niedzielę 4 grudnia br. od godziny 09:00 do15:00.

W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o kontakt z Urzędem Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń pokój nr 10 (biuro promocji) lub pod numerem telefonu 56 444 93 38.

 • Christmas Greenery Facebook Cover

Informacja

Informujemy, iż Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia posiada wolna działkę oznaczoną nr geodezyjnym 366/7 o powierzchni 0,3115 ha, obręb VIII, położoną na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego. Przedsiębiorcy zainteresowane wydzierżawieniem ww. działki proszone są o wypełnienie załączonego wniosku i złożenie go do tutejszego Urzędu.

KONKURS! Andrzejkowe świece czekają!!

Andrzejkowe świece czekają!! Zadzwoń w środę, 30 listopada br. w godzinach od 10:00 do 11:00 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod numer telefonu 535 071 631.
Pierwsze 30 osób otrzyma andrzejkową świecę zapachową.

 • Czerwony Naleśniki Jedzenie Post na Facebook(1)

Zapraszamy

 • Red and Green Hand Drawn Christmas Tree Christmas Art Card(1)

Informacja dotycząca elektrobusa!

W dniach od 5 do 9 grudnia elektrobus będzie funkcjonował bez zmian z wyłączeniem wtorku tj. 6 grudnia ze względu na prace serwisowe.

Sesja Rady Miasta

                                                                                                           Szanowni Mieszkańcy

    Informuję o LXVI sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  7 grudnia 2022 roku o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

 Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z
  a)LXIV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
  b)Nadzwyczajnej LXV sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym w wykonania uchwał.
 8. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok;
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie budżetu na 2023 rok;
 10. Dyskusja nad projektem budżetu na 2023 rok;
 11. Przerwa w obradach 20 minut.
 12. Podjęcie uchwał:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, w sprawie budżetu na 2022 rok
  b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu
  c) w sprawie nieuwzględnienia petycji
  d) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomoście
  e) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  f) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia
  g) w sprawie budżetu na 2023 rok
  h) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na 2023 rok
  i) w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Golubia-Dobrzynia na 2023 rok.
 13. Wolne wnioski.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 15. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                                                Łukasz Pietrzak

Kondolencje

 • kondolencje borowska

Wymiana oświetlenia ulicznego

W dniu 5 grudnia 2022 r. rozpoczęły się prace polegające na wymianie oświetlenia ulicznego z opraw sodowych na oprawy typu LED. Istniejące oprawy zostaną wymienione w następujących terenach: Park miejski przy Placu 1000-lecia, ul. Miła (odcinek pomiędzy ul. Młyńską a ul. Sosnową), ul. Mickiewicza oraz ul. Żeromskiego (odcinek od ul. Lipnowskiej do ul. Kościuszki). Jest to łącznie 97 opraw. Liczba opraw należących do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń wynosi 249 szt., w tym typu LED 132 szt., sodowych 117 szt. Po zrealizowaniu umowy stan będzie wyglądał następująco: 229 szt. oprawy typu LED, 20 szt. sodowych. Liczba opraw będących majątkiem Energa Oświetlenie Sp. z o.o. wynosi obecnie 952 szt. w tym 130 szt. typu LED. Wymiana opraw sodowych na oprawy typu LED na punktach należących do Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Prace będą wykonywane przez firmę Pana Krystiana Adamskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KJM Krystian Adamski.

 • 317736132_3288255978101153_3617309832673206789_n
 • 317459706_1234852433758858_4989435135460088523_n

"Diamentowe Gody"

 Każda rocznica ślubu to uroczystość pełna wzruszeń i wspomnień, jeśli zaś jest to rocznica sześćdziesiąta, to nabiera ona szczególnego znaczenia nie tylko dla samych par małżeńskich, ale także dla ich rodzin i całego społeczeństwa. Państwo Marianna i Stanisław Rumińscy obchodzili Jubileusz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego. Ze względu na stan zdrowia Państwo Rumińscy nie uczestniczyli w głównych obchodach Złotych i Diamentowych Godów zorganizowanych przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w listopadzie br., dlatego Burmistrz Miasta Pan Mariusz Piątkowski wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią Katarzyną Kukielską w dniu 5 grudnia 2022 r. odwiedzili szanownych Jubilatów w ich domu. Spotkanie przebiegało w pełnej serdeczności atmosferze, przepełnionej wspomnieniami ze wspólnie spędzonych lat. Burmistrz pogratulował pięknego jubileuszu, życząc dużo zdrowia i pomyślności w życiu rodzinnym wręczając kwiaty, pamiątkowy dokument oraz upominek. Zacnym Jubilatom, pragniemy życzyć kolejnych wspólne spędzonych lat w najlepszym zdrowiu i pogodzie ducha, aby dalej razem trzymali tę miłość w rękach i nieśli ją przez cale życie.

 • 318005729_1147544172821761_512506104141958670_n
 • 317586198_473092601604814_2157891967272449516_n
 • 318195812_829804788305463_4521886591207576389_n
 • 317586198_6075625732455560_1461193687076429867_n
 • 318004846_1166276667332863_3440430771051062339_n
 • 318177685_478735070994920_4311387998070279255_n

SZLACHETNA PACZKA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W miniony weekend, odbył się XXII finał charytatywnej, ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Celem przedsięwzięcia była pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej z całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia jak co roku czynnie uczestniczył w akcji Szlachetnej Paczki. Wszystkim rodzinom, które otrzymały bożonarodzeniowe wsparcie życzymy Wesołych Świąt, a dzielnym wolontariuszom dziękujemy za prężną i bezinteresowną pomoc.

 • SKM_C36822121213040
 • 318972445_900915427738587_5687461455613941001_n
 • 318082725_1283441572507396_683158597576916975_n
 • 318374412_675539547346083_3709616840812215355_n

ZAPROSZENIE NA MIEJSKIE SPOTKANIE WIGILIJNE

 • info wigilia miejska

Zaproszenie na nadzwyczajną LXVII sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku

Szanowni Mieszkańcy,

informuję o nadzwyczajnej LXVII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku o godz. 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.


Porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok;
b) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
c) w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Golubiu-Dobrzyniu.
4. Zamknięcie sesji.

                                                                                                               Z poważaniem
                                                                                                  Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                                            Łukasz Pietrzak

KONDOLENCJE

 • kondolencje ks. Czesław Rychlicki-1

KONDOLENCJE

 • kondolencje Norbert Zacharek

INFORMACJA - KASA

 • kasa informaja

WAŻNA INFORMACJA

 • 319697891_567743498025563_670804805876283436_n

ŻYCZENIA

 • 321058395_830029881421492_9212745025613079808_n

Koncert i charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy w Zespole Szkół Miejskich

W dniu 22 grudnia br., w Zespole Szkół Miejskich odbył się koncert kolęd i pastorałek, połączony z jasełkami oraz Jarmarkiem Bożonarodzeniowym, z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla Zuzanny Stankiewicz i Szymona Bromki. W koncercie i jasełkach wystąpili uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół. Występ przygotowany został wspólnie z opiekunami: jasełka - p. Emilia Dołęgowska, p. Teresa Rzepkowska, p. Maria Słomska, p. Joanna Szymańska, oprawa muzyczna i taneczna - p. Anna Florek, p. Grzegorz Florek, dekoracja - uczniowie LSP pod przewodnictwem p. Sławomira Jasienieckiego. Jarmark zorganizowany przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami p. Nikolą Włodarczyk, p. Emilią Lewandowską, p. Annę Staszewską oraz wychowawcą klas 4 LSP p. Beatą Cywińską-Floerke. Prace plastyczne na jarmark zostały przekazane przez uczniów Liceum Sztuk Plastycznych.
Organizatorzy wydarzenia dziękują wszystkim zaangażowanym za organizację , a obecnym na występie za hojność.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 14
 • 55
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 11
 • 12
 • 13
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60

KASA - GODZINY OTWARCIA 30.12.2022

 • Informacja kasa 30.12.2022

DOFINANSOWANIE NA OCIEPLENIE DOMU I WYMIANĘ STAREGO PIECA

WEŹ DOFINANSOWANIE

NA OCIEPLENIE DOMU I WYMIANĘ STAREGO PIECA

od 3 stycznia 2023 r. wchodzą nowe warunki

- weź nawet do 136 200 zł

Więcej informacji:

https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc/aktualnosci-czyste-powietrze/1076-zmiany-w-programie-czyste-powietrze-od-03012023-r

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

 • Czyste Powietrze

Uwaga

 • cmentarz 111

Zapraszamy

 • ORSZAK TRZECH KROLI - 6 STYCZNIA 2023

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU – UL. SOSNOWA I UL. KALINOWA

Informujemy, że w związku z zakończonymi robotami budowlanymi dotyczącymi nawierzchni, od dnia 5.01.2023 r. zostanie wprowadzona zmiana stałej organizacji ruchu na ul. Sosnowej i ul. Kalinowej. Kierowców prosimy o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.

 • 2.2_SOR_PLAN-1
 • 2.1_SOR_PLAN-1

ZAPROSZENIE NA KONCERT

Serdecznie zapraszamy na koncert inauguracyjny Powiatowej Orkiestry Dętej "Cztery pory roku" oraz występ młodzieży z Koła Teatralnego Domu Kultury, który odbędzie się 7 stycznia 2023 r. o godz. 15.30 w Domu Kultury, ul. Hallera 13.
W programie:
 • muzyka filmowa i świąteczną
 • prawykonanie fanfary Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
 • najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu młodzieży z Koła Teatralnego Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.
WSTĘP WOLNY!
 • plakat 7 stycznia