Treść strony

Nowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

UWAGA: Od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje NOWY ogólnopolski wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Chcesz zbudować np. sieć wodociągową albo kanalizacyjną? Może planujesz realizację innej inwestycji, która ma służyć celom publicznym? A może chcesz wybudować obiekt budowlany w tym dom do 70 m2 lub wykonać inne roboty budowlane?

Jeśli dla nieruchomości, na której planujesz inwestycję lub chcesz postawić budynek,

NIE OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

to twoja inwestycja może wymagać uzyskania:

 • decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 •  lub
 • decyzji o warunkach zabudowy.

Do wydania ww. decyzji będziesz musiał złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

INFORMACJA – AZBEST

Urząd Miasta Golubia – Dobrzynia uprzejmie informuje, że w terminie do 31 stycznia 2022 właściciele, użytkownicy i zarządcy nieruchomości winni złożyć aktualną informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania:

 • osoby fizyczne w biurze podawczym Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń (pokój nr i b, parter budynku);
 • osoby prawne w Urzedzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego (pl. teatralny 2, 87-100 toruń)

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji  Inwentaryzację należy sporządzić w oparciu o wzór „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest jest dopuszczalne do dnia 31 grudnia 2032 roku, jednakże w przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń lub zużycia wyrobu, powinien on zostać usunięty przez wykonawcę posiadającego stosowne zezwolenie na wykonywanie prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. O ilości usuniętych wyrobów należy poinformować stosowny organ według zasad i z wykorzystaniem wzoru formularza jak do wyrobów nadal wykorzystywanych (Formularz Nr 1), do dnia 31 stycznia następującego po roku, w którym wyroby te zostały usunięte.

    Wszelkich informacji w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz stosowne formularze można uzyskać również w Wydziale Infrastruktury, pokój nr 14 (I piętro), tel. 56 444 93 50, e – mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

Dodatek osłonowy - informacja

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia,

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym będzie on przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł* oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł* na osobę.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że  dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a  kwota dodatku będzie pomniejszana o  kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. W sytuacji gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona według mechanizmu złotówka za złotówkę będzie niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł** przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

**podwyższone kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania

– wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków****, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz  o  centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

****aby otrzymać wyższą kwotę dodatku osłonowego główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego musi być już wpisane (na dzień złożenia wniosku o dodatek osłonowy) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ważne!

 • ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:

 • osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Kilińskiego 10, w godzinach urzędowania Ośrodka:

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00

 • wtorek od 7:00 do 16:00

 • piątek od 7:00 do 14:00

 • wrzucając wniosek – do specjalnej urny podawczej znajdującej się w holu siedziby Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 r., nie zostanie rozpoznany.Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w  siedzibie Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu oraz  na  stronie internetowej Ośrodka.

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnianie druku wniosku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty pod numerem 56 683 54 10 wew. 45, 46 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Pozostałe informacje

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.

Przepisy ustawy normują, że wnioski trzeba złożyć do 31 stycznia 2022 r. i do 31 października 2022 r. W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy zostanie wypłacany jednorazowo. A jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 r., nie zostanie rozpoznany.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) – ustawa wchodzi w życie w dniu 4 stycznia 2022 r.

https://www.mops.golub-dobrzyn.pl/106,dodatek-oslonowy

 • 271434976_4745573302153158_6115234687087346922_n

KONCEPCJA TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Dziś, 5 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Mariusza Piątkowskiego, Zastępcy Burmistrza Róży Kopaczewskiej, Kierownika Wydziału Infrastruktury oraz pracowników Urzędu Miasta z przedstawicielem biura projektowego Panem Przemysławem Wesołowskim, w celu omówienia koncepcji modernizacji targowiska. Projektant przyjął uwagi przedstawicieli Urzędu Miasta i w ciągu najbliższych dni przedłoży poprawioną koncepcję.

Przypominamy, iż Miasto na modernizację targowiska pozyskało w ramach Polskiego Ładu dofinansowanie w wysokości 4 800 000,00 zł, co stanowi 80% planowanej wartości inwestycji.

 • TARGOWISKO 2
 • TARGOWISKO

Pasaż Golubsko-Dobrzyński

Dziś, 5 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, Zastępcy Burmistrza Róży Kopaczewskiej z Panem Mateuszem Świętochowskim Dyrektorem Operacyjnym firmy TUF Real Estate Polska, która realizuję proces inwestycyjny Pasażu Golubsko-Dobrzyńskiego przy ulicy Sokołowskiej 9. Uroczyste otwarcie zaplanowane zostało na 31.03.2022 roku. Do grona najemców, którzy otworzą swój sklep w obiekcie należą: CCC, Pepco, Martes Sport, Rossmann, KiK, Kaes oraz Media Expert.

 • 270549739_292576422924126_1900168531092708921_n

INFORMACJA – WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW O PRZYŁĄCZENIE DO GAZU

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia mogą zwrócić się do Biura Wsparcia Inwestycji i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta  o pomoc w wypełnianiu wniosków o przyłączenie do gazu ziemnego. Biuro mieści się na I piętrze w pokoju nr 14. Informacji udzielamy również pod nr tel. 56 444 93 50.

Przypominamy - obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

 • UlotkaCEEB

INFORMACJA - WOLNE MIESZKANIA W BUDYNKU RTBS!

 • Informujemy, że w dniach Urząd miasta golubia-dobrzynia...

Wolne mieszkania w planowanym budynku RTBS

 
Osoby zainteresowane objęciem lokalu mieszkalnego w planowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Ks. Twardowskiego, budowanym przez RTBS sp. z o.o. w formule docelowej własności informujemy, że do dnia 13 stycznia wpłynęło 21 deklaracji. Przewidywana liczba mieszkań to 24 – warto więc pospieszyć się ze złożeniem wniosku, dostępnego w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Golubia-Dobrynia, pok. 1B. Informacje pod nr tel. 56 683 54 12 wew. 35.
 
 
 
 
 
 • interpelacja numer 9

Nowa tablica na zbiegu Zamkowej i Hallera

 Na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Hallera, nieopodal murów obronnych, 4 stycznia 2022 r. stanęła tablica informacyjna, kierująca gości naszego miasta na Rynek w Golubiu. Inicjatorem ustawienia tablicy (w miejsce zniszczonej, usuniętej kilka miesięcy temu), było Stowarzyszenie „Przywrócić pamięć”, w ramach projektu „Dbamy o historię Miasta Golubia-Dobrzynia poprzez uzupełninie tablic i postawienie ławeczki”, dofinansowanego przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia w ramach konkursu z zakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Realizację projektu koordynowała Prezes stowarzyszenia Ewa Kaźmierkiewicz. Przy realizacji projektu wsparcia udzielili: PEC Sp. Z o.o., MZWiK Sp. Z o.o. i pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Na stronie widocznej od ul. Wodnej znajdują się zdjęcia i krótkie opisy zabytków na Rynku Golubskim, od strony ul. Hallera natomiast widnieją opisy starej synagogi i murów obronnych. Przy tworzeniu tablicy wykorzystano teksty źródłowe historyka Ryszarda Kowalskiego, w opracowaniu Ewy Kaźmierkiewicz. Zawartość graficzna (zdjęcia), kolorystyka tablicy opracowanie historyczne były konsultowane z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 • tablicaoneside-1641814271
 • tablicasecondside-1641814317
 • interpelacja 5
 • interpelacja 5-1

Nowe zasady postoju na parkingach przy pasażach handlowych na Konopnickiej i Mazowieckiej

2 grudnia 2021 r. Radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, podjęli decyzję odnośnie ustalenia czasowego postoju na parkingu przy pasażu handlowym przy ul. Konopnickiej. Tabliczka do oznakowania pionowego została wykonana przez firmę zewnętrzną, wykonującą oznakowanie drogowe i przysłana do tutejszego Urzędu Miasta w dniu 31 grudnia 2021 r. Oznakowanie zostało wprowadzone przez pracowników Urzędu Miasta dnia 5 stycznia 2022 r.
Natomiast w lutym 2022 r. nastąpi zmiana sposobu postoju na czasowy przy pasażu handlowym na ul. Mazowieckiej. Przedmiotowa sprawa została przedyskutowana na posiedzeniu Komisji Infrastruktury .W związku z faktem, iż ten parking należy do drogi publicznej ul. Mazowieckiej, należało wykonać projekt zmiany stałej organizacji ruchu - projekt został przekazany do organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych, tj. do Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w dniu 6 grudnia 2021 r. Dnia 22 grudnia 2021 r. otrzymaliśmy zatwierdzenie ww. projektu. Czekamy na dostawę oznakowania pionowego, tj. znaków D-18, tabliczek T-30c oraz tabliczek z treścią o czasowym postoju. Zgodnie z wydanym zatwierdzeniem, oznakowanie musi zostać poprzedzone pismem do Starosty Powiatowego oraz Komendy Powiatowej Policji minimum 7 dni przed wprowadzeniem oznakowania drogowego – stąd przewidywana data wprowadzenia zmiany postoju.
 • interpelacja 7

Uwaga – zmiana schroniska dla zwierząt‼

Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że 29 grudnia.2021 roku Gmina Miasto Golub-Dobrzyń podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „DANIEL” z siedzibą w: Węgrowo 28 G, 86-302 Węgrowo. Oznacza to, że w 2022 r. zwierzęta odłowione na terenie miasta zostaną przekazane pod opiekę ww. podmiotu. Koszt utrzymania zwierząt, zgodnie z zawartą umową, wyniesie 35 tys. zł rocznie.
Jednocześnie informujemy, że w EKO schronisku Zielone Pole w Ostrowitem na dzień 31 grudnia 2021 r. przebywało 12 psów, odłowionych na terenie Golubia-Dobrzynia. Liczbę psów oddanych do adopcji w ostatnich dwóch latach przedstawiamy poniżej:
2020 r.: styczeń - 1; maj -1; czerwiec - 1; sierpień - 1 (w sumie 4)
2021 r.: listopad - 2
Roczny koszt utrzymania psów w EKO schronisku Zielone Pole w 2021 roku wynosił 36 900,00 złotych.
 • interpelacja 2

NIE WYRZUCAJMY JEDZENIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Prosimy nie wyrzucać resztek jedzenia i suchego chleba z balkonów, okien, na trawnikach, w wiatach śmietnikowych czy w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.
Pokarm zwabia gryzonie oraz dzikie zwierzęta, np. lisy. Zwierzęta zwabione darmowym posiłkiem przestają samodzielnie go zdobywać, a zepsuta żywność powoduje zatrucia i jest pożywką dla szkodników, w szczególności myszy i szczury. Dokarmianie dzikich zwierząt wcześniej czy później obróci się przeciwko nam. Zwierzęta szybko wyzbywają się lęku przed człowiekiem, dopominają się o pokarm i stają się przyczyną nieraz bardzo poważnych konfliktów z ludźmi.
➡️Dokarmianie jest częściową pomocą zwierzętom w trudnych warunkach środowiskowych. Nawet w tym najtrudniejszym okresie zimowym, pożywienie, jakie dostają od ludzi, powinno jedynie uzupełniać codzienną dietę, a nie stanowić jej podstawę.
!NIE WYRZUCAJ JEDZENIA! w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń "kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce publiczne, a szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany".
 • park
 • park1

Sprzątanie miasta Golubia-Dobrzynia

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi m.in. zatrudnienia i wyposażenia osób zajmujących się sprzątaniem Golubia-Dobrzynia, Urząd Miasta informuje, co następuje:
 • Sprzątaniem miasta Golubia-Dobrzynia zajmuję się Wydział Gospodarczy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.
 • W ww. wydziale zatrudnionych jest 18 pracowników gospodarczych, z czego: 1 pracownik wykonuje prace polegające na opróżnianiu koszy miejskich, 3 pracowników zajmuje się sprzątaniem ulic miejskich (od lutego do listopada wspomagani są przez osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych); 4 osoby zajmują się sprzątaniem mechanicznym ulic oraz zwożeniem pozostawionych śmieci z terenów miejskich, m.in. z lasów, gdzie porzucane są odpady wielkogabarytowe, czyli kanapy, stoły, fotele i wiele innych. Pozostałe osoby wykonują prace związane z drogami miejskimi, obsługą targowiska, odśnieżaniem i posypywaniem dróg i chodników miejskich, montażem iluminacji świątecznych, bieżącą naprawą w budynkach, zielenią miejską oraz wiele innych.
 • Wydział gospodarczy do sprzątania ulic miejskich wykorzystuje następujący sprzęt: dwa ridery z podczepionymi obrotowymi szczotkami, jedną zamiatarkę spalinową z napędem, jedną dmuchawę plecakową spalinową oraz szczotki, łopaty i taczki dwukołowe typu „japonka”.
 • W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 listopada 2021 r. wydatki na sprzątanie zamknęły się w kwocie 576.671,27 zł.
 • interpelacja 10

Zapraszamy !

 • medale

Regulamin i warunki wypożyczenia dmuchańca AVYNA Multi Centrum 9 W 1

Regulamin i warunki wypożyczenia dmuchańca AVYNA Multi Centrum 9 W 1

https://bip.golub-dobrzyn.pl/835,regulamin-i-warunki-wypozyczenia-dmuchanca-avyna-multi-centrum-9-w-1

 • zamek

Kolejne dokumentacje w trakcie opracowania

Podczas Komisji Infrastruktury, która odbyła się dnia 11.01.2022 r. Radnym została przedstawiona koncepcja „Budowy ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na Os. Panorama” oraz koncepcja „Przebudowy ul. Konopnickiej”. Radni omówili i przegłosowali najważniejsze kwestie dotyczące omawianych koncepcji. Podjęte ustalenia zostaną zawarte w ostatecznych projektach budowlanych. Przypominamy, że na opracowanie dokumentacji związanej z przebudową ul. Konopnickiej przeznaczono kwotę 39 999,99 zł z terminem wykonania do 31.03.2022 r. Natomiast dokumentacja dotycząca Osiedla Panorama kosztować będzie Miasto 135 300,00 zł i ma ona zostać wykonana do 31.07.2022 r. Dzięki opracowanym dokumentacjom Miasto będzie miało możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • konopnicka 1
 • konopnicka 2

MURY OBRONNE TO ZABYTEK – DBAJMY O NIE WSPÓLNIE!

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że mury obronne w Golubiu są zabytkiem, objętym ścisłą ochroną. Chcemy, by był jak najlepszą wizytówką miasta – teren w pobliżu murów na bieżąco jest sprzątany i monitorowany przez pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zaplanowana została również renowacja muru, trwają starania o pozyskanie dofinansowania na ten cel. Apelujemy o niezaśmiecanie terenu i niewchodzenie na mury, co nie tylko grozi wypadkiem, za który nie ponosimy odpowiedzialności, ale i uszkodzeniem zabytkowej substancji. Na bieżąco monitorujemy stan muru, jednak przypominamy, że każda naprawa lub inna ingerencja w obiekt zabytkowy wymaga zgody Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Wymaga również zgody i zaangażowania właściciela fragmentu muru – pozostałości po stojącym tam w przeszłości budynku. Wszelkie uwagi, co do stanu technicznego i ewentualnych zagrożeń są przez nas przyjmowane, odnotowywane i podejmujemy w zgłoszonych sprawach interwencje. Natomiast naprawa i eliminacja zagrożeń nie zależy od Urzędu Miasta.

 • 271454004_235641772057354_2161702477841143034_n

Informacja Prezesa Zarządu PEC sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

Rok 2021 charakteryzuje się znaczącymi wzrostami cen paliw wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej. Zarówno gaz ziemny, jak i miał węglowy w omawianym okresie zdrożały znacząco w porównaniu do ceny z roku 2020. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w wynikach przetargów ogłoszonych przez PEC Sp. z o.o. na zaopatrzenie w paliwo gazowe i węglowe na rok 2022. Cena gazu na rok 2022 wzrosła o blisko 100% w porównaniu do ceny obowiązującej w roku 2021. Cena miału węglowego wzrosła o blisko 140%, co skutkowało unieważnieniem przetargu.
Ponowne uruchomienie procedur pozyskania paliwa węglowego umożliwiło nabycie go zdecydowanie taniej niż w wyniku pierwszego przetargu, niemniej jednak, w porównaniu do roku 2021, jest to wzrost o około 40%.
 Dodatkowo na cenę energii cieplnej w 2022 roku wpływ będzie wywierać wzrost cen energii elektrycznej — wzrost około 50%.
Od wielu lat podejmujemy działania mające na celu ochronę naszych odbiorców przed wzrostem cen ciepła. W 2016 r. poprzez zastosowanie nowych proporcji w miksie paliwowym, udało się znacząco obniżyć cenę energii cieplnej. Warto wskazać, iż mimo wzrostu cen wielu czynników mających wpływ na cenę ciepła, skutecznie udaje nam się utrzymać ją na poziomie z 2015 r.
Także w roku 2021 wychodząc naprzeciw spodziewanemu wzrostowi cen prądu, w naszym przedsiębiorstwie zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne, które znacząco zmniejszą ilość kupowanej przez nas energii elektrycznej, co z pewnością ograniczy wzrost ceny produkowanego ciepła.
Dynamika wzrostu ceny ciepła w latach 2017-2021 to około 3% rocznie. Już teraz zdecydowanie można przy jąć, że rok 2021 jest inny. Ceny paliw osiągnęły poziom wcześniej niespotykany.
Jednocześnie informuję, iż obecna taryfa obowiązuje do dnia 01.02.2022 r., w chwili obecnej trwa proces zatwierdzania nowej taryfy na ciepło przez Urząd Regulacji Energetyki w związku z czym
nie jestem w stanie ostatecznie określić poziomu wzrostu ceny energii cieplnej na rok 2022. Z przeprowadzonych obliczeń oraz dotychczasowego przebiegu procesu taryfowego wnioskuje, że należy się spodziewać wzrostu cen zawartych w taryfie na poziomie nawet około 25%.
Jednocześnie nadmieniam, iż spodziewana podwyżka, nie zwiększa osiągniętego zysku a jest jedynie bezpośrednim odzwierciedleniem wzrastających cen paliw i innych czynników wpływających na cenę energii cieplnej.
Prezes Zarządu PEC sp. z o.o.
Michał Piotrowicz
 • interpelacja 17

102. rocznica wyzwolenia Golubia

Z okazji 102. rocznica wyzwolenia Golubia oraz powrotu Pomorza i Kujaw do Polski prezentujemy Państwu wystawę pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/61366,Nalezy-stworzyc-niepodlegle-panstwo-polskie-z-wolnym-dostepem-do-morza-Powrot-Po.html​

102. rocznica wyzwolenia Golubia

https://www.youtube.com/watch?v=ErOxzRhG9M0&t=6s

102. rocznica wyzwolenia Golubia

Dziś mija 102. rocznica wyzwolenia Golubia oraz powrotu Pomorza i Kujaw do Polski. Niestety, aktualna sytuacja pandemiczna uniemożliwia nam przygotowanie uroczystości, dlatego z okazji święta naszego miasta prezentujemy zdjęcia oraz filmy z uroczystych obchodów 100. rocznicy powrotu Golubia do wolnej Polski.

 • NIK_9072
 • NIK_9079
 • NIK_9081
 • NIK_9082
 • NIK_9083
 • NIK_9090
 • NIK_9095
 • NIK_9107
 • NIK_9115
 • NIK_9124 (1)
 • NIK_9128
 • NIK_9131 (1)
 • NIK_9131
 • NIK_9133
 • NIK_9135 (1)
 • NIK_9135
 • NIK_9136
 • NIK_9140
 • NIK_9143
 • NIK_9147
 • NIK_9149
 • NIK_9153
 • NIK_9154
 • NIK_9160
 • NIK_9162
 • NIK_9166
 • NIK_9178
 • NIK_9210
 • NIK_9220
 • NIK_9239
 • NIK_9240
 • NIK_9241
 • NIK_9242
 • NIK_9243
 • NIK_9247
 • NIK_9258
 • NIK_9260
 • NIK_9162
 • NIK_9264
 • NIK_9267
 • NIK_9277
 • NIK_9287
 • NIK_9295
 • NIK_9296
 • NIK_9300 (1)
 • NIK_9308
 • NIK_9310
 • NIK_9312
 • NIK_9317 (1)
 • NIK_9319
 • NIK_9320
 • NIK_9321
 • NIK_9324 (1)
 • NIK_9334
 • NIK_9342
 • NIK_9343
 • NIK_9352
 • NIK_9353
 • NIK_9355
 • NIK_9374
 • NIK_9416 (1)
 • NIK_9426
 • NIK_9435
 • NIK_9486
 • NIK_9660
 • NIK_9711
 • NIK_9728
 • NIK_9746
 • NIK_9762
 • NIK_9930
 • z1
 • z3
 • z4

102 LATA TEMU GOLUB WRÓCIŁ DO WOLNEJ POLSKI

 Dzisiaj – 17 stycznia 2022 roku - obchodzimy 102. rocznicę wkroczenia do Golubia żołnierzy Armii gen. Hallera, a tym samym wyzwolenia miasta oraz powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski. Z tej okazji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z Wiceburmistrz Różą Kopaczewską oraz Starostą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszkiem Gutowskim, Moniką Ciechanowską - Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Wójtem Gminy Golub-Dobrzyń Markiem Ryłowiczem, Przewodniczącym Rady Gminy Arturem Kaszyńskim i Skarbnikiem Gminy Iwoną Górską złożyli wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Pamięci na Pl. 1000-lecia.

 • 271433892_1000378384232357_1320117547726731160_n
 • 271651661_512955493378745_2465578580795044712_n
 • 271657596_451681743107854_8981632404567134575_n
 • 271663712_911641546382781_2547679105318918045_n
 • 271663716_456642732674292_5821037058349410801_n

WSTĘPNA KONCEPCJA DRÓG NA OS. PANORAMA

 

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Panorama,

Poniżej prezentujemy wstępną koncepcję budowy ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama. Zawiera ona sugestie radnych, które przedstawili na posiedzeniu Komisji Infrastruktury dnia 11.01.2022 r.

Koncepcja przedstawia założenia do budowy:

 • jedni o szerokości 5-5,5 m z kostki betonowej szarej typu „tetka”,
 • ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej w dwóch kolorach (szary i czerwony) o szerokości 3 m,
 • zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz dojść do furtek.

Po zaakceptowaniu koncepcji zostanie sporządzona dokumentacja projektowa, w tym projekty branżowe dotyczące m.in. budowy kanalizacji deszczowej.

Wszelkie uwagi do załączonej koncepcji prosimy kierować w terminie do 31.01.2022 r.:

Przesłane uwagi zostaną przekazane do biura projektowego.

 • Koncepcja 2022-01-14

Poszukiwany właściciel pieska !

Więcej informacji pod numerem telefonu 695 370 935

 • 1
 • 2
 • 3

Wstępna wizualizacja modernizacji targowiska miejskiego - wybór koncepcji

Zapraszamy do głosowania - celem ankiety jest wybór jednej z 4 zaproponowanych koncepcji wstępnej wizualizacji modernizacji targowiska miejskiego.

Głosowanie na stronie https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

UWAGA - prace budowlane na ul. Malinowskiego

 • Kopia odpadami wielkogabarytowymi. Informowaliśmy, że...

Zaproszenie na LII Sesję Nadzwyczajną Rady Miasta Golubia-Dobrzynia - 20 stycznia 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia 2022 roku o godz. 15:40 w sali obrad Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się LII sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja.tv

Proponowany porządek obrad LII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:

 1. Otwarcie Sesji

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Podjęcie uchwał:

 1. zmieniająca uchwałę Nr LI/268/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia;

 2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku., w sprawie budżetu na 2022 rok,

 3. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Golubia-Dobrzynia;

 4. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej;

 5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2022-2024;

 6. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030r;

 7. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zakole Drwęcy

 8. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 1. Zamknięcie Sesji.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Pietrzak

 

 

 

 

Wyniki ankiety "Wstępna wizualizacja modernizacji targowiska miejskiego - wybór koncepcji"

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ankiecie "Wstępna wizualizacja modernizacji targowiska miejskiego - wybór koncepcji" najchętniej (217 głosów) wybierali Państwo wersję z ceglaną elewacją.

Liczba wszystkich głosów: 383
 • cegła: 217 głosów

 • tynk malowany: 33 głosy

 • beton architektoniczny: 68 głosów

 • beton architektoniczny + tynk: 65 głosów

  Dziękujemy za udział w głosowaniu!

 • 266609132_272620878308087_1969425331588091892_n

Życzenia

 • 11