Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

 • dni
 • godzin
 • minut

Treść strony

XXXVII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

 

       Informuję o XXXVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 26 STYCZNIA 2021 roku o godz. 14:30 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

 Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. .Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Podjęcie uchwał:
  a)w sprawie uznania petycji z dnia 11 grudnia 2020 r. za niezasługującą na uwzględnienie;
  b)
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej;
  c)
  w sprawie odmowy uzgodnienia projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/403/20 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020r.
  d)
  w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”;
  e)
  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;
  f)
  w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Mieście Golubiu-Dobrzyniu na lata 2021-2025;

 

  12.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

  13.Wolne wnioski.

  14.Zamknięcie sesji.

 

 

           

Z poważaniem          

 

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Pietrzak       

        

 

« wstecz