Podmenu

Baner

Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Program Czyste Powietrze
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu

OPIS PROJEKTU: Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej ON-GRID o mocy 49,68kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu, na działce nr 495/10, obręb 4 geodezyjny Golub-Dobrzyń, przy ul. Sosnowej 2a. 
Zakres projektu obejmuje:
1. Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy nominalnej 49,68kWp na konstrukcji umieszczonej na dachu;
2. Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej;
3. Ochrona od przepięć atmosferycznych strony AC i DC ;
4. Dodatkowe środki ochrony przeciwporażeniowej;
5. Montaż falowników (Inwerterów);
6. Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych.
W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] - 1
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] - 0,05
3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] - 46
4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) - 37,35

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Schemat: Mikroinstalacje – budynki użyteczności publicznej.

REALIZACJA:

  • 2 marca 2023 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie
  • 21 września 2023 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie
  • 28 września 2023 r. - wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • 6 listopada 2023 r. - wybór najkorzystniejszej oferty PGI2 sp. z o.o. z siedziba w Chojnicach
  • 16 listopada 2023 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą
  • 18 grudnia 2023 r. - odbiór robót

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 152 347,55 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 123 859,80 zł.