Podmenu

Baner

Program Ciepłe Mieszkanie
Program Czyste Powietrze
Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

 • poziom_kolor

INWESTYCJA O WARTOŚCI 7,8 MLN ZŁ ZAKOŃCZONA

Do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia skierowane zostały wnioski o nadanie nazwy nowo wybudowanej drogi i nowego ronda na ulicy Sokołowskiej.

Z końcem lutego br. zakończyły się prace związane z kompleksowym przygotowaniem i uzbrojeniem terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo–Technologicznego. Obecnie trwają czynności odbiorowe, mające na celu zgłoszenie inwestycji do odbioru przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dzięki inwestycji powstały:

 • skrzyżowanie typu rondo z drogą powiatową nr 2127C (ul. Sokołowska);
 • jezdnia wraz z ciągami pieszo rowerowymi na długości 879 m;
 • oświetlenie drogowe;
 • kanalizacja deszczowa;
 • kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków;
 • sieć wodociągowa;
 • kanał technologiczny;
 • przepust drogowy na Strudze Dobrzyńskie.

Przebudowano także istniejące urządzenia teletechniczne, sieć energetyczną oraz ciepłociąg. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Koszt realizacji inwestycji to ok. 7,8 mln. zł, z czego dofinansowanie to ponad 5 mln. zł.

Wczoraj, 17.03.2021. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia skierował wnioski o nadanie nazwy nowo wybudowanej ulicy oraz ronda na ulicy Sokołowskiej.

RUSZYŁA INWESTYCJA GOLUB-DOBRZYŃ UZYSKAŁ PONAD 5 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA !

Rozpoczęły się prace budowalne na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w ramach inwestycji „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko - Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego”. Obecnie prowadzona jest wycinka drzew oraz wykopy związane z budową sieci sanitarnej. Roboty budowalne, zgodnie z umową zawarta z Wykonawcą, potrwają do 30.06.2020r.

Dzięki prowadzonej inwestycji w Mieście przybędzie ponad 800m nowej drogi wraz z kompleksowym uzbrojeniem trenów inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Realizacja powyższych działań jest możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wynoszącemu ponad 5 mln. zł.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o ostrożność i przepraszamy za ewentualne utrudnienia związane z budową nowej infrastruktury.

 • 29717-_1_
 • 29718

PODPISANIE UMOWY NA KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I UZBROJENIE TERENU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO

Dnia 28.05.2019r. Burmistrz Miasta podpisał umowę z Zakładem Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z Golubia-Dobrzynia. Przedmiotem umowy jest przedsięwzięcie polegające na kompleksowym przygotowaniu i uzbrojeniu terenu Golubsko - Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w ramach projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko - Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności go-spodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.:

 • przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2127C (ul. Sokołowska);
 • budowę dróg (jezdni wraz z ciągami pieszorowerowymi) - na długości 879 m;
 • przebudowę istniejących urządzeń teletechnicznych;
 • przebudowę istniejących sieci energetycznych;
 • przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej;
 • budowę sieci oświetlenia drogowego;
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej;
 • budowę kanału technologicznego;
 • budowę przepustu drogowego na Strudze Dobrzyńskiej;
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej;
 • budowę sieci wodociągowej.

Koszt robót budowlanych to 7.626.000,00 zł brutto.

Jednocześnie podpisano umowy z inspektorami nadzoru inwestorskiego, którzy będą czuwać nad właściwą realizacją inwestycji.

 • 29688 (1)
 • 29687 (1)

PONAD 5 MILIONÓW DOFINANSOWANIA DO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO

W środę 24 października br. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania to ponad 5,3 mln zł. 

Celem projektu jest rozwój lokalnej infrastruktury, która ma tworzyć warunki i stymulować rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Golubia-Dobrzynia, poprzez kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 1. przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2127C (ul. Sokołowska);
 2. budowę dróg (jezdni wraz z ciągami pieszorowerowymi) - na długości 879 m;
 3. przebudowę istniejących urządzeń teletechnicznych;
 4. przebudowę istniejących sieci energetycznych;
 5. przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej;
 6. budowę sieci oświetlenia drogowego;
 7. budowę sieci kanalizacji deszczowej;
 8. budowę kanału technologicznego;
 9. budowę przepustu drogowego na Strudze Dobrzyńskiej;
 10. budowę sieci kanalizacji sanitarnej;
 11. budowę sieci wodociągowej.

Szacowana wartość całej inwestycji to 7 742 952,58 zł, w tym dofinansowanie to kwota w wys. 5 319 016,88 zł.

 • 29011-_1_