Podmenu

Baner

Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Program Czyste Powietrze
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

 • logo_cupt

1. OPIS PROJEKTU

Projekt pn. Doposażenie szkół podstawowych w Golubiu-Dobrzyniu w zakresie edukacji komunikacyjnej zakłada doposażenie 2 szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego), będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Golub-Dobrzyń w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.

Świadomość edukacyjną wśród dzieci w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego powinno się budować już od najmłodszych lat. Najłatwiejszą, najbardziej przyswajalną metodą nauki jest edukacja przez zabawę. Dlatego idealnie w tę tematykę wpisują się miasteczka rowerowe oraz symulatory jazdy rowerem. Jazda na rowerze to bardzo przyjemna forma spędzania czasu dla każdego, zwłaszcza dla dzieci w wieku szkolnym. Rower jest podstawowym środkiem transportu i służy w dojazdach do szkoły, do znajomych, do parku lub do jazdy rekreacyjnej z rodzicami czy dziadkami. Rower jest często pierwszym poważnym stykiem dziecka z ruchem drogowym i obowiązującymi w nim zasadami.

Projekt realizować będzie szereg celów, z których najistotniejsze wymieniono poniżej:

 1. Nauka dzieci w wieku szkolnym podstawowych zasad ruchu drogowego, dzięki czemu późniejsza jazda, już po profesjonalnych ścieżkach rowerowych oraz drogach, będzie dużo bezpieczniejsza;
 2. Zdobywanie przez dzieci i młodzież doświadczenia oraz przydatnych umiejętności, niezbędnych za kilka lat w kontekście czynnego uczestniczenia w ruchu drogowym (jako pieszy, jadący na rowerze czy kierując pojazdem mechanicznym);
 3. Edukacja przez zabawę, ruch i aktywność na powietrzu;
 4. Ćwiczenie koordynacji ruchowej wśród najmłodszych i nieco starszych dzieci;
 5. Zapewnienie możliwości należytego szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową i motorowerową;
 6. Zaszczepienie wśród użytkowników nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach;
 7. Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej przez szkoły.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest problemem złożonym, zależy od zachowań wszystkich jego użytkowników, czyli kierujących pojazdami, pieszych i rowerzystów. Projekt ma na celu popularyzację zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie  nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu ulicznym najmłodszych jego uczestników. Dzięki zajęciom na miasteczkach i symulatorze możliwe jest: korygowanie popełnianych błędów przed dopuszczeniem do ruchu drogowego, praktyczne sprawdzenie znajomości i stosowania przepisów ruchu drogowego, przełamywanie barier psychologicznych przed poruszeniem się w warunkach ruchu ulicznego.

Osiągniecie celów projektu nastąpi poprzez realizacje następujących działań:

- Zakup mobilnego miasteczka rowerowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja

- Zakup stacjonarnego miasteczka rowerowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego

- Zakup symulatora szkoleniowego roweru na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego (wersja 3-ekranowa).

Dofinansowanie na realizacje projektu w kwocie 112 065,67 zł (85%) pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”, Działanie 3.1. „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”. Całkowita wartość projektu wynosi 131 841,97 zł.

2. Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać: Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

 • Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 • Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 • W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 • W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.cupt.gov.pl/strefa-beneficjenta/program-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/nieprawidlowosci/