Podmenu

Baner

Program Ciepłe Mieszkanie
Program Czyste Powietrze
Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

  • poziom_kolor

Projekt pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Mieście Golub – Dobrzyń” polegał na budowie instalacji fotowoltaicznych na 10 prywatnych posesjach w Mieście Golub – Dobrzyń. Ogniwa fotowoltaiczne w ośmiu przypadkach zamontowano na dachach budynków mieszkalnych oraz po jednej instalacji na budynku gospodarczym i na gruncie. 

Cel projektu to zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie poprzez montaż 10 instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Golub-Dobrzyń. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost wykorzystania energii odnawialnej i spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Podsumowując, celami szczegółowymi projektu są:

  1. tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej Gminy Golub-Dobrzyń poprzez budowę instalacji OZE na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy;
  2. zmniejszenie kosztów ponoszonych na energię elektryczną;
  3. ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej,
  4. promowanie wśród mieszkańców Gminy postaw proekologicznych oraz zachęcanie do czynnego udziału w poprawie jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy, poprzez m.in. promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Wdrożenie projektu przyczyniło się do zwiększenia efektywności energetycznej Miasta, zmniejszenia kosztów utrzymania budynków, a przede wszystkim ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery oraz ograniczenie ilości zużywanej w sposób konwencjonalny energii elektrycznej. Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych przyczynia się do efektywnego wykorzystania regionalnych zasobów, a co za tym idzie wpływa również na przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu.

Projekt realizowano w okresie od 31.03.2017 do 31.12.2019

Wartość projektu ogółem: 367 309,28 zł

Kwota dofinansowania: 163 721,79 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.