Treść strony

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku”

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”

Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 2/2020 w zakresie kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.

Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Golubia-Dobrzynia z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na realizację zadania własnego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

Wydłużenie terminu wyboru ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ oraz KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

  • Wydłużenie terminu wyboru ofert NGO
  • zarządzenie  nr 28 z dnia 9 kwietnia 2020

ZARZĄDZENIA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

Zarządzenia  w sprawie: powołania komisji konkursowej, zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia przez Komisję propozycji kwot dotacji dla wyłonionych w drodze konkursu nr 2/2020 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Oraz drodze konkursu nr 1/2020 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

https://www.golub-dobrzyn.pl/589,konkursy-ofert-2020

ZESTAWIENIE OFERT POSIADAJĄCYCH UCHYBIENIA FORMALNE MOŻLIWE DO UZUPEŁNIENIA

Zestawienie ofert posiadających uchybienia formalne, możliwe do uzupełnienia w terminie do 23 marca 2020 roku.

  • konkurs nr 1/2020 w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
  • konkurs nr 2/2020 w zakresie KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH – NGO 2020

Ogłaszamy nabór członków do komisji konkursowych na rok 2020

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych, dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2020 roku, ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020).

Zgodnie z zapisami „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku” w skład komisji konkursowych wchodzą każdorazowo dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych (jeśli zostaną zgłoszeni).

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 12 marca 2020 roku do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do urzędu, dane adresowe podane są w formularzu zgłoszeniowym).

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny zadania” i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w godzinach pracy Urzędu.

Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Według art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie tj. nie mogą być członkami podmiotów, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia we współpracy z Komisją Oświaty Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 13 marca 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziały Organizacyjnego  Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia inspektor Moniką Tryniszewską-Skarżyńską lub inspektor Agnieszką Błażejewską - tel. 56 683 54 11 wew. 38

  • info

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”