Treść strony

Usuwanie azbestu – Nabór wniosków 2023 r.

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu w 2023r. Wnioski raz z załącznikami można składać do 31 marca br. lub do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w 2023r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Jaworska – Z-ca Kierownika Wydzialu Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod nr telefonu 56 444 93 50 lub mailowo: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

USUWANIE AZBESTU – NABÓR WNIOSKÓW 2022 R.

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu w 2022r. Wnioski raz z załącznikami można składać do 31 marca br. lub do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w 2022r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Jaworska – inspektor w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod nr telefonu 56 444 93 50 lub mailowo: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

INFORMACJA – AZBEST

Urząd Miasta Golubia – Dobrzynia uprzejmie informuje, że w terminie do 31 stycznia 2022 właściciele, użytkownicy i zarządcy nieruchomości winni złożyć aktualną informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania:

  • osoby fizyczne w biurze podawczym urzędu miasta golub – dobrzyń (pokój nr i b, parter budynku);
  • osoby prawne w urzedzie marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego (pl. teatralny 2, 87-100 toruń)

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Inwentaryzację należy sporządzić w oparciu o wzór „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest jest dopuszczalne do dnia 31 grudnia 2032 roku, jednakże w przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń lub zużycia wyrobu, powinien on zostać usunięty przez wykonawcę posiadającego stosowne zezwolenie na wykonywanie prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. O ilości usuniętych wyrobów należy poinformować stosowny organ według zasad i z wykorzystaniem wzoru formularza jak do wyrobów nadal wykorzystywanych (Formularz Nr 1), do dnia 31 stycznia następującego po roku, w którym wyroby te zostały usunięte.   

            Wszelkich informacji w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz stosowne formularze można uzyskać również w Wydziale Infrastruktury, pokój nr 14 (I piętro), tel. 56 444 93 50, e – mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

USUWANIE AZBESTU – NABÓR WNIOSKÓW

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu w 2021r. Wnioski raz z załącznikami można składać do 30 lipca br. lub do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w 2021r.

Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Jaworska – inspektor w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia pod nr telefonu 56 444 93 50 lub mailowo: mjaworska@golub-dobrzyn.pl