Treść strony

ZAPROSZENIE NA III SESJĘ RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 25 CZERWCA 2024 ROKU

Zapraszam na III Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 15:00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:


1.    Otwarcie Sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Wybór Sekretarza obrad. 
4.    Wnioski w sprawie zmian do porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołów z:
a)    LXXXIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dn. 26 marca 2024 r. 
b)    I Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dn. 7 maja 2024 r. 
c)    II Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dn. 10 maja 2024 r.
6.    Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał. 
8.    Przerwa w obradach 20 min. 
9.    Absolutorium:
a)    rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2023 rok;
b)    debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;
c)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;
d)    rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2023 rok i sprawozdania finansowego;
e)    zapoznanie się z treścią Uchwały Nr 14/S/2024 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26   kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta; 
f)    dyskusja
g)    podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2023 rok;
h)    przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 maja 2024 roku na temat wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2023 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia;
i)    zapoznanie się z treścią uchwały Nr 14/Kr/2024 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia za 2023 rok;
j)    dyskusja;
k)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. 
10.    Przerwa w obradach.
11.    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i  ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta;
b)    zmieniająca uchwałę Nr LXXXIV/429/2023 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia; 
c)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń przedszkolu publicznym;
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu;
e)    w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024;
f)    w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024;
g)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kościuszki;
h)    w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017-2031”;
i)    w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 4 w Golubiu-Dobrzyniu;
12.    Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
13.    Interpelacje i wolne wnioski.
14.    Zamknięcie Sesji.

                                                                                              Z poważaniem
                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
                                                                                           Monika Kwidzyńska