Treść strony

LXXI Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

      Informuję o LXXI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  25 stycznia 2023 roku o godz. 14:00.  Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

                   Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór Sekretarza obrad.

 4. Wnioski do porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołów z:

  a)LXVI sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b)LXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  c)LXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  d)LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

       6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.

       7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.

 1. Przerwa w obradach.

 2. Podjęcie uchwał:

  a)w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  b)w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty;

  c)w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ulicy Sokołowskiej;

  d)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej;

  e)w sprawie nadania nazwy strefie na terenie Golubia-Dobrzynia;

  f)w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w mieście Golub-Dobrzyń;

  g)w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku’’;

  h)w sprawie przyjęcia Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2023 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Mieście Golub-Dobrzyń.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

 4. Wolne wnioski.

 5. Zamknięcie sesji.

                                     Z poważaniem

                                                               Przewodniczący Rady Miasta  

                                                                                   Łukasz Pietrzak                                            

 

« wstecz