Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

  • dni
  • godzin
  • minut

Treść strony

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Golub-Dobrzyń za lata 2017 i 2018”

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub – Dobrzyń

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub – Dobrzyń

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub - Dobrzyń na lata 2016 - 2023

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-Dobrzynia.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub – Dobrzyń”

Strategia Rozwoju Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2027 z perspektywą do roku 2032

Uchwalenie Programu ochrony środowiska dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Przyjęcie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub – Dobrzyń”

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierjących azbest z terenu Gminy Miasta Golub-Dobrzyń

Uchwała w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2017-2031”

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Golub – Dobrzyń”