Treść strony

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Do dnia 10.05.2024 r. trwa zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia kandydatów można dokonać:

- osobiście w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. nr 10, I piętro, w godzinach pracy Urzędu,

- pocztą na adres: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń (liczy się data wpływu do Urzędu).

 Podpisane zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej.

Powołanie członków obwodowych komisji wyborczych nastąpi do 20 maja 2024 r.  Przyjęcie zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka okręgowej komisji wyborczej w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia nie gwarantuje powołania w skład komisji!

Osoby powołane na członków okręgowej komisji wyborczej będą informowane o terminach pierwszych posiedzeń i szkoleń telefonicznie lub mailowo.

W załączeniu formularz zgłoszenia oraz uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania.

 

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Z uwagi na fakt, iż pierwszeństwo zgłoszeń posiadają komitety wyborcze, najkorzystniej dla osoby która chce zgłosić swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej jest zgłoszenie się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych. Komitety wyborcze mają pierwszeństwo zgłaszania kandydatur i to one dokonują zgłoszeń kandydatów.

 

Druga możliwość to indywidualne zgłoszenie na listę rezerwową - zgłoszenie indywidualne. Osoby zgłaszające się w ten sposób dokonują samodzielnego zgłoszenia i mogą zostać powołane w skład komisji, ale tylko w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów. W tym wypadku osoby indywidualnie wypełniają formularz Zgłoszenia i składają go w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

2) nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Osoby, które chcą zgłosić swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z informacją o zadaniach członka okręgowej komisji wyborczej i weryfikację czy w okresie od powołania do dnia wyborów są dyspozycyjne.