Treść strony

OSTRZEŻENIE!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zawiadamia, że coraz częściej pojawiają się osoby, które oferują pomoc w uzyskaniu dofinansowania i wykonania termomodernizacji w ramach Programu Czyste Powietrze. W celu dopełnienia formalności osoby te wymagają udzielenia pełnomocnictwa przez potencjalnego zainteresowanego.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oraz zawarcia jakichkolwiek umów uprasza się o uważne czytanie dokumentów oraz zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż udzielenie upoważnienia prowadzić może do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu i na rzecz zainteresowanego termomodernizacją, przez osoby trzecie.

Po podpisaniu umowy uprasza się także o sprawdzenie, czy wykonawca robót wywiązuje się z określonych w umowie obowiązków. Konsekwencją niezachowania warunków wynikających z dokumentacji programowej, jak np. przekroczenie terminu realizacji i rozliczenia robót objętych dofinansowaniem lub niewykonania bądź wadliwego wykonania robót, może być konieczność zwrotu zaliczki wypłaconej wykonawcy wraz z odsetkami.