Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26.07.2022

Ogłoszenie


Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zamieszcza do publicznej Wiadomości ofertę Klubu Sportowego PIŁKARZGolub-Dobrzyń.
Rodzaj zadania publicznego w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Tytuł zadania publicznego:
Cykl turniejów PIŁKARZ CUP 2022
Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:
Klub Sportowy PIŁKARZ Golub-Dobrzyń
Termin realizacji zadania:
1.08.2022 — 30.08.2022
Wysokość dofinansowania zadania publicznego:
5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100)
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U z 2019 r. poz. 688 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczącej oferty.
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Pani Agnieszki Boruszkowskiej - pracownika Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia — tel. 56 683 54 11 wew. 38,
e-mail: aboruszkowska@golub-dobrzyn.pl w terminie do 1 sierpnia 2022 roku.