Treść strony

Powołanie Komisji Konkursowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych, dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w 2021 roku, ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku” w skład komisji konkursowych wchodzą każdorazowo dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych (jeśli zostaną zgłoszeni).

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 11 marca 2022 roku do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do urzędu, dane adresowe podane są w formularzu zgłoszeniowym).

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny zadania”
i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w godzinach pracy Urzędu.

Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Według art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie tj. nie mogą być członkami podmiotów, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie
o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia we współpracy z Komisją Oświaty Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 16 marca 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziały Organizacyjnego  Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia  inspektor Agnieszką Błażejewską - tel. 56 444 93 38

  • kultura
  • sport

Rozstrzygnięcie konkursów