Treść strony

ŹRÓDŁA CIEPŁA - KOLEJNE WSPARCIE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Szanowni Państwo,

19 września 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta wprowadza średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy

- przy czym źródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Jaka wysokość dodatku?  

 

Dodatek wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, za wyjątkiem drewna kawałkowego,
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Ustawa zakłada, ze dodatek będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania. Identyczne rozwiązanie zostało wprowadzone w przypadku dodatku węglowego. A zatem, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania (tzn. tym samym adresem miejsca zamieszkania) zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Dodatek będzie przysługiwał  temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy.

 

Jaka forma rozstrzygnięcia?

 

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych jest konieczne w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz w sprawie nienależnie pobranego dodatku.

O przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych informuje się wnioskodawcę poprzez przesłanie takiej informacji na adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej.                W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej organ rozpatrujący wniosek informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku.

Dodatek wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

Do kiedy można składać wnioski?

 

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Weryfikacja wniosku?

 

Weryfikację wniosku przeprowadza się w ten sam sposób jak w przypadku dodatku węglowego.                         Do weryfikacji wniosku  bierze się pod uwagę w szczególności:

 • informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • informacje uzyskane w postępowaniu o przyznanie: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego,
 • dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców,
 • jeżeli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy wójt, burmistrz, prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, w celu ustalenia faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W trakcie wywiadu ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku                o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku.   

 

Gdzie można złożyć wniosek?

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

 

W przypadku mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia wniosek można pobrać i składać w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. nr 5 i 6, w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

Godziny urzędowania Ośrodka:

 • poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00
 • wtorek od 7:00 do 16:00
 • piątek od 7:00 do 14:00

 

Wniosek można złożyć:

 • tradycyjnie (papierowo): osobiście
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (wypełniony wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /MOPSGOLUB-DOBRZYN/Skrytka ESP).

 

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnianie druku wniosku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 56 683 54 10 wew. 45, 46 w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

 

« wstecz