Treść strony

ZMIANY W DODATKU WĘGLOWYM

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i opublikowaniem w dniu 19 września 2022 r. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w ustawie o dodatku węglowym wprowadzone zostały istotne zmiany, m.in.:

  • dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

które zostały wpisane lub zgłoszone do CEEB, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB,

  • w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania (tzn. tym samym adresem miejsca zamieszkania) zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem, czyli jeden dodatek węglowy niezależnie od tego ile gospodarstw domowych zamieszkuje pod danym adresem. Dodatek będzie przysługiwał temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania,
  • dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).
  • wydłużenie terminu na rozpatrzenie wniosku i wypłatę dodatku węglowego z miesiąca do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wnioski złożone po 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r. Bez zmian pozostaje termin na złożenie wniosku, który mija 30 listopada 2022 r.,
  • do weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego bierze się pod uwagę w szczególności (art. 24 ust 21 i 22 ustawy):
  • informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • informacje uzyskane w postępowaniu o przyznanie: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego,
  • dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców,

jeżeli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy wójt, burmistrz, prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, w celu ustalenia faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W trakcie wywiadu ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

 

« wstecz