Treść strony

Zaproszenie na LX Sesję Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się 27 września 2022 roku

Informuję o LX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu  27 września 2022 roku o godz. 14:30.  Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.
  Proponowany porządek obrad LX  Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Sekretarza obrad. 
4. Wnioski do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z:
a) LIX sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2022 r.
- zapoznanie się z treścią uchwały  Nr 9/I/2022 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2022 r.
      9.  Wystąpienie przedstawiciela Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców z terenu Golubia-Dobrzynia. 
     10. Przerwa w obradach.
     11. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającą uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr LI/269/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku., w sprawie budżetu na 2022 rok; 
b) w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.
                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                       Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                       Łukasz Pietrzak

« wstecz