Treść strony

Podsumowanie projektu „Planowanie z mieszkańcami”

W dniach 12-13 maja 2022 r. przedstawiciele Miasta Golubia-Dobrzynia uczestniczyli w Forum Konsultacyjnym w Toruniu, podsumowującym kilkumiesięczną pracę nad projektem grantowym „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń razem z 27 gminami z województw: pomorskiego, warmiński-mazurskiego i zachodniopomorskiego przystąpiła do wspólnego projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami”. Celem przedsięwzięcia było  wypracowywanie dokumentów planistycznych wspólnie z mieszkańcami.

W początkowej fazie przedstawiciele gmin brali udział w warsztatowej pracy nad stworzeniem planu konsultacji, a potem przeprowadzano konsultacje korzystając z przyznanego grantu. W działaniach nie chodziło tylko o to, aby przeprowadzić konsultacje, ale ważne było przede wszystkim poszukiwanie takich rozwiązań, czyli takich form prowadzenia konsultacji, które faktycznie dają możliwość wypowiadania się mieszkańców, służą podejmowaniu przez nich decyzji, a sam proces tworzenia dokumentów planistycznych nie powoduje konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych przez gminy.

Przedmiotem konsultacji w naszym mieście był projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakole Drwęcy. Na przeprowadzenie konsultacji pozyskano w dwóch grantach 53.102,00 zł.

Z pozyskanych środków zakupiono m.in. namiot z wyposażeniem, sprzęt biurowy, materiały promocyjne, trzy tablice zewnętrzne informacyjne. Zakupiono również monitor interaktywny, który został umieszczony w holu budynku Urzędu Miasta oraz została zakupiona licencja na platformę konsultacyjną JST.

Mimo, że wiele z aktywnych form konsultacji nie mogły odbywać się w trakcie obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa i ambitne plany konsultacji musiały zostać odłożone w czasie, to udało się zakończyć działania konsultacyjne i wypracowane dokumenty zostały przyjęte uchwałą Radą Miasta.

Podsumowaniem pracy uczestników przedsięwzięcia było wspólne spotkanie - Forum Konsultacyjne, które odbyło się w Toruniu.

Nasz gmina otrzymała podziękowanie za aktywny udział w projekcie. 

  • Obraz1111
  • Obraz2222

« wstecz