Treść strony

  • stare miasto

STARE MIASTO

Do rejestru zabytków wpisana jest dzielnica Starego Miasta w obrębie ulic: Kolejowej, Browarnej, Zamurnej, Wodnej, XIV w.Zasady kompozycji urbanistycznej. Zachowany i w pełni czytelny, regularny układ ulic, oparty o wytyczone podczas lokacji miasta parcele i ulice. Wyraźne granice obszaru tworzą zarysy dawnej fosy oraz rzeka. Obszar zajmuje teren o zarysie zbliżonym do kwadratu. Centralnym elementem obszaru jest Rynek (dawny plac targowy). W południowo-wschodniej części dominuje kościół p.w. Świętej Katarzyny. Z narożników Rynku wychodzą ulice pod kątem prostym, które powtarzają przebieg dawnych traktów pochodzących z czasów przed lokacją miasta.

  • stare miasto

Ulice wyznaczają zwarte, zbliżone do prostokątów bloki zabudowy. Ulice są wąskie, układ ulic jest dwukierunkowy: północny zachód - południowy wschód oraz północny wschód - południowy zachód. Ulice wychodzące z rynku prowadzą w kierunku dawnych bram miejskich. Czytelny i zachowany układ murów miejskich. Wielkość parcel charakterystyczna dla rozplanowania miast średniowiecznych. Zabudowa zachowuje zasady podziałów własnościowych średniowiecznego miasta. W rynku przeważają zespoły kamienic przeważnie dwupiętrowych z budynkami tylnymi i oficynami. Od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej zespoły kamienic przyrynkowych graniczą z murami obronnymi.

  • stare miasto

W południowo-wschodniej pierzei rynku zabudowa posiada lukę w postaci zieleńca łączącego rynek z kościołem Świętej Katarzyny.Do najstarszych obiektów pochodzących z przełomu XIII i XIV wieku należą: mury obronne i kościół Świętej Katarzyny z poł. XVII wieku Zabudowa jest zróżnicowana pod względem stylu. Liczne klęski od poł. XVII wieku do początku XIX wieku wpłynęły na dużą jej różnorodność. Większość budynków uzyskała swoją dzisiejsza formę w 2 połowie XIX wieku, podczas licznych przebudów i modernizacji polegających głównie na dobudowie pięter, zmianie wystroju elewacji, wprowadzeniu witryn i balkonów oraz przebudowie wnętrz. Dominantami w krajobrazie miasta są kościół Świętej Katarzyny i szkoła - dawny kościół ewangelicki.