Treść strony

PSZOK

PSZOK, zgodnie z zawartym porozumieniem prowadzony jest przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wąbrzeźnie, ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno 

PSZOK MOBILNY

Ekosystem Sp. z o.o. jest zobowiązana , w ramach umowy, do dostarczenia na wskazaną przez Zamawiającego nieruchomość – po uprzednim zgłoszeniu przez mieszkańców do Urzędu Miasta
w Golubiu-Dobrzyniu, odpowiednich pojemników lub innego sprzętu technicznego do odbioru odpadów, jakie powinny trafić  do PSZOK oraz odbioru tych odpadów.

PSZOK STACJONARNY

Niedźwiedź, gmina Dąbrowa Łąka

Tel. 56 687 31 93

Godziny pracy:

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

poniedziałek-piątek 10:00-18:00

sobota 10:00-14:00

PSZOK przyjmuje:

  • przeterminowane leki (kod 20 01 32),
  • baterie i akumulatory (kod 20 01 33, 20 01 34),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 36),
  • meble i odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07),
  • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonywania robót
    o kodach odpadu:

- 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

- 17 01 02 – Gruz ceglany

- 17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych

- 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

- 17 01 80 – tynki,

- 17 02 01 – Drewno

- 17 03 80 – Odpadowa papa

  • chemikalia i zużyte opony o kodach odpadu

- 16 01 03 – Zużyte opony

- 16 05 – Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia

  • tekstylia i odzież o kodach odpadu

- 20 01 10 – odzież

- 20 01 11 – tekstylia

 

Uwaga!

Informujemy, że zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXIV/144/2016 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono limit bezpłatnego odbioru niektórych odpadów komunalnych:

 

- odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - w ilości 3 m3 z jednego gospodarstwa domowego na rok

- zużyte opony – w ilości jednego kompletu opon (4 szt.) pochodzących z jednego gospodarstwa domowego na rok