Baner

Platforma Voxly.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze - radca prawny

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2021
z dnia 16 listopada 2021 r.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2019r., poz. 1282)
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,
Radca Prawny - 1 etat
(w tym 4/5 czasu pracy w siedzibie pracodawcy)


 1. Wymagania związane ze stanowiskiem - niezbędne:
  - obywatelstwo polskie,
  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  - wykształcenie wyższe prawnicze,
  - wpis na listę radców prawnych,
  - brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - nieposzlakowana opinia.
  2. Wymagania związane ze stanowiskiem - dodatkowe:
  - 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku radcy prawnego w jednostkach samorządu terytorialnego
  lub w administracji publicznej,
  - biegła znajomość regulacji prawnych, w szczególności z zakresu:
  * prawa cywilnego,
  * finansów publicznych,
  * zamówień publicznych,
  * samorządu gminnego,
  * postępowania administracyjnego,
  * pracy i ubezpieczeń społecznych,
  * kodeksu postępowania administracyjnego,
  * ochrony danych osobowych,
  - umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,
  - samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
  - poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
  - umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
  - umiejętność obsługi komputera,
  - komunikatywność, systematyczność, dokładność.
  3. Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:
  Obsługa prawna Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, m.in.:
  - opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów organów gminy,
  - opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji administracyjnych, postanowień,
  - opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów, porozumień zawieranych przez organy gminy,
  - sporządzanie opinii prawnych,
  - udzielanie porad prawnych i konsultacji pracownikom Urzędu Miasta z zakresu ich obowiązków,
  - udział w obradach sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,
  - zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz innymi organami i instytucjami.

 

https://bip.golub-dobrzyn.pl/plik,5266,ogloszenie-o-naborze-nr-3-2021-radca-prawny-pdf.pdf

 

« wstecz