Baner

Program Ciepłe Mieszkanie
Program Czyste Powietrze
Platforma zakupowa Open Nexus
Geoportal - System informacji przestrzennej
Platforma Voxly.pl
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Treść strony

Deklaracja dostępności

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-27.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-27.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Maliszewski, mmaliszewski@golub-dobrzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 683 54 11, +48 56 683 54 12, +48 56 683 54 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest w centralnej części miasta Golubia-Dobrzynia na Placu 1000-lecia, w sąsiedztwie parku miejskiego oraz zabytkowego Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu. Do Urzędu Miasta można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji.

Najłatwiej do głównego wejścia do budynku dotrzeć korzystając z parkowych ścieżek pieszych znajdujących się przed budynkiem bądź za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem Urzędu Miasta funkcjonuje parking, na którym dwa miejsca parkingowe, są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Natomiast kolejne 2 miejsca postojowe są przeznaczone wyłącznie dla interesantów.

Po prawej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Na parterze budynku (najłatwiej dostać się do nich pierwszym wejściem od strony kościoła) znajduje się Biuro Podawcze, Biuro Rady Miasta oraz Biuro Wydziału Komunalnego. Pozostałe wydziały oraz biura Urzędu Miasta znajdują się na I oraz II piętrze. Kwestia załatwienia spraw urzędowych przez osoby niepełnosprawne odbywa się poprzez zgłoszenie takiej potrzeby pracownikowi w biurze podawczym (pokój nr 1C). Przy drzwiach wejściowych zamontowano system asystowania i ostrzegania dla osób ze szczególnymi potrzebami. Informacja zostaje przekazana do merytorycznego pracownika z danego Wydziału, po czym ów pracownik obsługuje interesanta w wyznaczonym, dogodnym miejscu na parterze budynku.

Drzwi wejściowe do budynku Urzędu Miasta pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu Miasta przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. +48 56 683 54 10, +48 56 683 54 12, +48 56 683 54 13.

Bezpośrednio po wejściu do budynku Urzędu Miasta, znajdujemy się w holu głównym. Z holu kierując się w lewą stronę (mija się po prawej stronie schody prowadzące na I i II piętro budynku) dojdziemy do Biura Podawczego, Biura Rady Miasta, oraz Biura Wydziału Komunalnego. Natomiast z holu kierując się na wprost dojdziemy do schodów prowadzących na I i II piętro budynku.

W budynku w części należącej do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy pomieszczeniach kierowników Wydziałów, Sekretariacie Burmistrza, Gabinecie Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza i Biurze Podawczym znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych Wydziałach oraz pracownikach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach (czarne napisy na białym tle), dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Toaleta, znajdująca się na parterze budynku, jest w dostosowana  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze budynku znajduje się sala konferencyjna, która jest dostosowane do organizacji wydarzeń z udziałem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Urząd Miasta jest wyposażony w system wspoma­gania słuchu czyli tzw. pętlę indukcyjną znajdującą się w biurze podawczym (parter, pokój nr 1C).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (takie oznaczenia znajdują się na zewnątrz budynku).

W Urzędzie Miasta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu, a ponadto jest bezpłatna dla osób głuchoniemych. Miasto Golub-Dobrzyń ma zawartą umowę cywilnoprawną w tym zakresie. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić w Sekretariacie chęć skorzystania ze świadczenia, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Ponadto informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z urzędem poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: um@golub-dobrzyn.pl, bądź na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Wejścia do budynku z poziomu gruntu odbywają się z pośrednictwem schodów, których poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Dodatkowo przy wejściach znajdują się podjazdy.

Również wejście na I i II piętro budynku odbywa się z pośrednictwem schodów, których poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających.

Budynek Urzędu Miasta posiada drugie wejście zlokalizowane w prawej części nieruchomości. Tutaj również, jak ma to miejsce w przypadku głównego wejścia, po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Korzystając z tego wejścia, wchodząc do holu jest możliwość dojścia do biur starostwa oraz ZUS, które znajdują się na parterze budynku. Natomiast nie znajdują się w tej części budynku na parterze biura Urzędu Miasta. Aby wejść na I lub II piętro budynku, gdzie znajdują się biura urzędu, należy pokonać schody. Natomiast do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta należy przejść korytarzem wzdłuż pomieszczeń Starostwa Powiatowego.