-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- AKTUALNOŚCI /

PAMIETAJ O ODŚNIEŻANIU CHODNIKA

Straż Miejska przypomina  o obowiązku zimowego utrzymania chodników !!!


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  zobowiązuje właścicieli nieruchomości do dbania o czystość i porządek na swoich nieruchomościach. Obowiązki właścicieli nieruchomości związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają też poza teren ich posesji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. Nr 132 poz.622 z 1996 r. z późniejszymi zmianami).


Zgodnie z brzmieniem art.5 ust.1 pkt 4 w/w  ustawy, właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku przez usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Kogo dotyczy obowiązek sprzątania:

Art. 2 ust.1 pkt 4 w/w ustawy  mówi, iż obowiązek sprzątania chodnika dotyczy nie tylko właścicieli nieruchomości w sensie jaki prawo przypisuje temu pojęciu, dla potrzeb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 3 w/w ustawy, w przypadku jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 80 , poz.903 z oraz z 2004 r. Nr 141, poz.1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Obowiązek oczyszczenia chodnika dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Bez znaczenia jest, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana czy nie, czy właściciel mieszka na posesji czy nie oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny czy inny.

Właściciele jakich nieruchomości są zwolnieni z obowiązku sprzątania chodnika:

Oprócz nieruchomości , które nie mają chodnika bezpośrednio przy granicy, są dwa przypadki , gdy właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku sprzątania chodnika.
Pierwszy przypadek, to gdy chodnik usytuowany jest  wzdłuż nieruchomości , ale nie jest położony bezpośrednio przy jej granicy. Ma to miejsce , gdy nieruchomość oddziela od chodnika, pas zieleni.
 Drugim przypadkiem jest sytuacja , gdy na chodniku jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. W obu tych przypadkach właściciel nieruchomości , jest zwolniony z obowiązku sprzątania chodnika.

Skutki zaniedbania obowiązku:

Uchylanie się od obowiązku uprzątnięcia chodnika stanowi wykroczenie z art.10 ust.2 w/w ustawy i jest zagrożone karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 100 zł.

Ponadto właściciela obciąża odpowiedzialność cywilna za skutki wypadków spowodowanych brakiem dbałości o chodnik . Jeżeli ktoś poślizgnie się na nieuprzątniętym chodniku i złamie nogę lub dozna innych obrażeń, może zażądać od właściciela zwrotu wszelkich wydatków na leczenie, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty w razie utraty zdrowia  lub kalectwa i pokrycia innych  strat np. utraconych zarobków.
Właściciel odpowiada na zasadzie winy określonej w art.415 kodeksu cywilnego.

« wstecz

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-