-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 20.10.2020 - Ireny, Kleopatry, Wendelina
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Burmistrz Miasta /
  • -

Burmistrz Golubia-Dobrzynia

Mariusz Piątkowski

 

BURMISTRZ PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDY WTOREK,

W GODZ. OD 10:00 DO 12:00. 

e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

tel. 56 683 54  12

 

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1) reprezentowanie miasta i urzędu na zewnątrz;

2) wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy;

3) nadzór nad prawidłowością wykonywania zadań urzędu i miasta oraz ich przebiegiem;

4) ustalanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie, podejmowanie czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności w jego imieniu;

5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta;

6) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi wydziałami urzędu w szczególności dotyczących podziału zadań;

7) wykonywanie uchwał rady;

8) uczestniczenie w pracach związków międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających
z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

9) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

10) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;

11) podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem miasta;

12) podpisywanie umów i porozumień w imieniu miasta;

13) zwoływanie okresowych narad z udziałem kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek  organizacyjnych miasta;

14) ustalanie kompetencji i zadań wydziałów oraz zakresów obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych miasta;

15) wydawanie zarządzeń i pism okólnych;

16) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

17)upoważnianie pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

18) dokonywanie okresowej oceny pracy zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta;

19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały rady miasta.

  • -

Zastępca Burmistrza Golubia-Dobrzynia

Róża Kopaczewska

 

e-mail: rkopaczewska@golub-dobrzyn.pl

tel. 604 913 031

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-