-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Konkursy ofert - 2019
-
- 22.10.2020 - Filipa, Kordiana, Marka
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- WSPÓŁPRACA NGO / Konkursy ofert - 2019 /

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia za 2019

 • oddzielacz
 • -
 • -

ZARZĄDZENIA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

 • data: 2019-02-18
 • -

NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH – NGO 2019

Ogłaszamy nabór członków do komisji konkursowych na rok 2019

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych, dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań gminy w 2018 roku, ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku” w skład komisji konkursowych wchodzą każdorazowo dwaj przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 14  lutego 2019 roku do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze prosimy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są w formularzu).

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny zadania” i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w godzinach pracy Urzędu.

Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Według art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie tj. nie mogą być członkami podmiotów, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia we współpracy z Komisją Oświaty Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 15 lutego 2019 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziały Organizacyjnego  Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia ref. Lidią Krzyżek - tel. 56 683 54 12 wew. 38

 

 

 • -

NGO 2019

ZESTAWIENIE OFERT POSIADAJĄCYCH UCHYBIENIA FORMALNE MOŻLIWE DO UZUPEŁNIENIA

 • -
 • data: 2019-02-07
 • -

OTWARTE KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • -
 • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-