-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2016-2023
-
- 22.10.2020 - Filipa, Kordiana, Marka
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- BIURO WSPARCIA INWESTYCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI / Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2016-2023 /

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

 • -

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ NA LATA 2019-2023

Szanowni Państwo,

24 kwietnia 2017r. w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia, ul. Plac 1000 – lecia 25, sala nr 1 (parter) o godzinie 14.00 odbędą się konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub – Dobrzyń na lata 2016 – 2023. Celem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie projektu dokumentu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w spotkaniu.

 • -

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA – DOBRZYNIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH NAD PROJEKTEM DOKUMENTU PN.: LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ NA LATA 2016-2023.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia

o konsultacjach społecznych nad projektem dokumentu pn.:

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2016-2023.

 

Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia ogłasza konsultacje społeczne nad projektem dokumentu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2016-2023., które odbędą się w dniach od 7 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.

 1. Dokument będzie wyłożony w w/w dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 15 Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń, w godzinach urzędowania, a także na Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Miasto Golub – Dobrzyń.
 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej i elektronicznej 
  z wykorzystaniem formularza CAWI konsultacji, załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 3. Formularz konsultacji zostanie zamieszczony w formie elektronicznej na stronie BIP oraz stronie internetowej Gminy Miasto Golub – Dobrzyń.
 4. Opinie i uwagi w formie pisemnej można składać w następujący sposób:
 • w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia, ul. Plac 1000 – lecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń (pok. 1B, parter) w godzinach pracy Urzędu,
 • przesłać pocztą na adres Urzędu,
 • elektronicznie za pomocą formularza CAWI:

https://www.ankietka.pl/ankieta/267803/formularz-uwag-projekt-lokalnego-programu-rewitalizacji-dla-gminy-miasto-golub-dobrzyn.html .

Wszyscy mieszkańcy Miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

 

KOLEJNE SPOTKANIE DOTYCZĄCE REWITALIZACJI ZA NAMI

We wtorek 4 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Golubia - Dobrzynia, w ramach konsultacji społecznych, odbyło się kolejne, już trzecie, spotkanie informacyjne, dotyczące opracowywanego obecnie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub - Dobrzyń na lata 2016 - 2023.

Podczas spotkania zaprezentowano wstępne założenia dokumentu. Po zakończonych, komplementarnych wobec siebie, działaniach rewitalizacyjnych jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji ulegnie poprawie. Objęte wsparciem osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem staną się częścią aktywnej społeczności, posiadając równorzędny dostęp do wydarzeń o charakterze integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym. Natomiast zmniejszenie liczby bezrobotnych i ubogich, poprzez działania aktywizujące zarówno w sferze zawodowej jak i społecznej, pozytywnie wpłynie na rozwój miasta i ograniczenie występowania innych negatywnych zjawisk. Istotnym efektem działań będzie także podniesienie jakości kształcenia, w tym wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy (poprzez m.in. szkolnictwo zawodowe). Poprawie ulegnie również infrastruktura zlokalizowana na obszarze rewitalizacji, która pozwoli na zwiększenie proponowanych mieszkańcom usług, a wysokiej jakości tereny publiczne, przystosowane do ich potrzeb, staną się miejscami rekreacji i wypoczynku. Efekty przeprowadzonej rewitalizacji oddziaływać będą na całą lokalną społeczność.

Z cyklu spotkań informacyjnych przewidziane jest jeszcze jedno spotkanie z mieszkańcami, następnie cały dokument zostanie poddany pod obrady Komisji Stałych Rady Miasta Golubia - Dobrzynia oraz powinien zostać przyjęty stosowną uchwałą Rady Miasta.

 • -

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO GOLUB – DOBRZYŃ NA LATA 2016 – 2023

Szanowni Państwo,

4 kwietnia 2017r. w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia, ul. Plac 1000 – lecia 25, sala nr 1 (parter) o godzinie 15.00 odbędą się konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub – Dobrzyń na lata 2016 – 2023. Celem spotkania będzie zaprezentowanie wstępnej wersji dokumentu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w spotkaniu.

 • -

SPOTKANIE KONSULTACYJNE – REWITALIZACJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

We wtorek 7 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta Golubia - Dobrzynia, w ramach konsultacji społecznych, odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące opracowywanego obecnie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub - Dobrzyń na lata 2016 - 2023.

Podczas spotkania został szczegółowo omówiony sposób, w jaki został wyznaczony obszar rewitalizacji na terenie Naszego Miasta.

Ponadto omówiono pomysły na projekty rewitalizacyjne, które zostały zgłoszone podczas konsultacji społecznych, w celu ujęcia ich w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Swoje propozycje, oprócz Gminy Miasta Golub - Dobrzyń, zgłosili również:

> Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego

> Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu - Dobrzyniu

> Powiat Golubsko - Dobrzyński

> Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu - Dobrzyniu

> właściciele "Domu na murach" przy ul.Zamkowej

> wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chopina 12

> Miejski Ośrodek Polityki Społecznej

 

 • -
 • -
 • autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-03-09
 • -

SPOTKANIE INFORMACYJNE - REWITALIZACJA

Szanowni Państwo,

7 marca 2017r. w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia, ul. Plac 1000 – lecia 25, sala nr 1 (parter) o godzinie 15.00 odbędą się konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub – Dobrzyń na lata 2016 – 2023. Celem spotkania będzie zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań, jak i dyskusja na temat proponowanych projektów rewitalizacyjnych.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, znajdującym się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje.

Mówiąc prościej - chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty budynków czy modernizacja dróg to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Przypomnijmy, że w Naszym Mieście wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący ulice: Plac 1000-lecia, Bohaterów Westerplatte, Bohaterów Września, Hubala, Katarzyńska, ks. Ignacego Charszewskiego, ks. Jana Twardowskiego, marsz. Józefa Piłsudskiego, Obrońców Warszawy, Piaskowa, Stary Rynek, Wojska Polskiego, 17 Stycznia, Browarowa, Chopina, Dworcowa, gen. Józefa Hallera, Kościelna, Licealna, Mostowa, Podmurna, PTTK, Rynek, Wodna, Zamkowa, Zamurna.

Fiszki z propozycjami projektów rewitalizacyjnych można składać do 24 lutego 2017r.

 • -

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI – WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU FISZEK PROJEKTOWYCH

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi propozycji projektów do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub – Dobrzyń na lata 2016 – 2023 przedłużamy termin naboru fiszek projektowych do 24 lutego 2017r.

Lokalny Program Rewitalizacji to jeden z dokumentów strategicznych Miasta, zakładający realizację działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Przypominamy, że obszar przewidziany do rewitalizacji na terenie Miasta Golubia – Dobrzynia obejmuje:

 • Obszar 1, ulice: Plac 1000-lecia, Bohaterów Westerplatte, Bohaterów Września, Hubala, Katarzyńska, ks. Ignacego Charszewskiego, ks. Jana Twardowskiego, marsz. Józefa Piłsudskiego, Obrońców Warszawy, Piaskowa, Stary Rynek, Wojska Polskiego;

 

 • Obszar 2, ulice: 17 Stycznia, Browarowa, Chopina, Dworcowa, gen. Józefa Hallera, Kościelna, Licealna, Mostowa, Podmurna, PTTK, Rynek, Wodna, Zamkowa, Zamurna.

 

Ponieważ proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji zakłada na każdym jego etapie angażowanie społeczności lokalnej (m.in. mieszkańców terenu rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na rewitalizowanym obszarze, innych mieszkańców miasta, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną) serdecznie zachęcamy do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych, które mogą zostać zrealizowane na wyżej wskazanych obszarach.

Do realizacji można zgłaszać również projekty będące poza wyznaczonym obszarem, jednak należy wówczas wykazać, że wpłyną one na rozwiązanie problemów na obszarze rewitalizacji.

W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę wypełnić może osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku projektów tzw. miękkich kartę wypełnia osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności.

Pytania prosimy kierować do Pani Krzysztofy Jankowskiej – przedstawicielki firmy "EU-CONSULT" sp. z o.o., pod numerem telefonu: 58 719 19 00, e – mail: k.jankowska@eu-consult.pl

Wypełnione fiszki projektowe można składać w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia (ul. Plac 1000 – lecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń) lub wysyłać w formie elektronicznej na adres e – mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

Fiszka projektowa dostępna jest do pobrania w wersji elektronicznej poniżej:

 

 • data: 2017-02-15
 • -
 • data: 2017-02-15
 • -

DALSZY CIĄG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

W związku z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub – Dobrzyń na lata 2016 – 2023 serdecznie zapraszamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie obszaru wyznaczonego do rewitalizacji, tj.

 • Obszar 1, ulice: Plac 1000-lecia, Bohaterów Westerplatte, Bohaterów Września, Hubala, Katarzyńska, ks. Ignacego Charszewskiego, ks. Jana Twardowskiego, marsz. Józefa Piłsudskiego, Obrońców Warszawy, Piaskowa, Stary Rynek, Wojska Polskiego;

 

 • Obszar 2, ulice: 17 Stycznia, Browarowa, Chopina, Dworcowa, gen. Józefa Hallera, Kościelna, Licealna, Mostowa, Podmurna, PTTK, Rynek, Wodna, Zamkowa, Zamurna.

 

Do realizacji można zgłaszać również projekty będące poza wyznaczonym obszarem, jednak należy wówczas wykazać, że wpłyną one na rozwiązanie problemów na obszarze rewitalizacji.

W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę wypełnić może osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku projektów tzw. miękkich kartę wypełnia osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności. Termin zbierania fiszek upływa z dniem 21.02.2016 r.

W przypadku pytań informacji udziela Pani Krzysztofa Jankowska – przedstawicielka firmy "EU-CONSULT" sp. z o.o., pod numerem telefonu: 58 719 19 00, e – mail: k.jankowska@eu-consult.pl

Wypełnione fiszki projektowe można składać w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia (ul. Plac 1000 – lecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń) lub wysyłać w formie elektronicznej na adres e – mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

Fiszka projektowa dostępna jest do pobrania w wersji elektronicznej poniżej:

SPOTKANIE KONSULTACYJNE – REWITALIZACJA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

We wtorek 31 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miasta Golubia - Dobrzynia, w ramach konsultacji społecznych, odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące opracowywanego obecnie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Golub - Dobrzyń na lata 2016 - 2023.

LPR jest to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej bądź przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Program  stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Prowadzący spotkanie przedstawiciel firmy EU - CONSULT Piotr Gozdek  wprowadził uczestników w zagadnienie rewitalizacji, a podczas części warsztatowej uczestnicy określali mocne i słabe strony Miasta oraz jego potencjał. Dane zebrane na spotkaniu podlegać będą analizie, a wyciągnięte wnioski będą stanowić element Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 • autor: Biuro Informacji i Promocji

PREZENTACJA DOT. LPR DO POBRANIA

 • -
 • -
 • autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-02-01

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

 • -
 • data: 2017-01-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-