-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb RODZINA 500+
-
- 20.10.2020 - Ireny, Kleopatry, Wendelina
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- RODZINA 500+ /

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 • -

CO SIĘ ZMIENI OD LIPCA 2019 r. W PROGRAMIE RODZINA 500+


Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.
Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną – papierową.
W przypadku mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.
Wprowadzone zmiany w przepisach:


I. przyznanie świadczenia z programu Rodzina 500+ w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia umieszczone w placówce opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, dyrektor placówki może ubiegać się o przyznanie dodatku wychowawczego. Wniosek składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce położenia placówki. W przypadku dziecka przebywającego w domu pomocy społecznej, dyrektor tego domu składa wniosek o świadczenie wychowawcze do organu właściwego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia placówki.


II. wprowadzenie szczególnego, 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko: złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Istotne jest, że zmiana obejmie dzieci urodzone po dniu 30 czerwca 2019 r.


III. wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie wychowawcze zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku: aby zachowana był ciągłość drugi rodzic (rodzic, który został z dzieckiem), opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka musi dotrzymać terminu złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze, który wnosi 3 miesiące. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.


IV. zmiana okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego: począwszy od 2021 r. okres świadczeniowy, na który przyznawane będzie corocznie świadczenie wychowawcze, będzie rozpoczynał się od dnia 1 czerwca danego roku i potrwa do dnia 31 maja następnego roku. Konsekwencją tej zmiany jest odpowiednia zmiana terminów składania wniosków na nowy okres świadczeniowy, tj. 2021/2022 oraz na kolejne okresy. Docelowo na okres świadczeniowy, który będzie się rozpoczynał od dnia 1 czerwca 2021 r. i na kolejne okresy, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą tradycyjną (papierową) przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.
Z wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych po 30 czerwca br., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na szczególny, wydłużony okres, który potrwa do dnia 31 maja 2021 r.


V. wprowadzenie przepisów proceduralnych regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się/otrzymującej świadczenie wychowawcze: w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby, która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego, lecz nie nastąpiła jego wypłata oraz osoby,
której już przyznano świadczenie i świadczenie to jest na bieżąco wypłacane, dotychczasowy organ właściwy w zależności od sytuacji przekazuje wniosek wraz z dokumentami lub odpowiednio wydaną decyzję/rozstrzygnięcie wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, w celu rozpatrzenia wniosku lub odpowiednio dalszej realizacji wypłaty już przyznanego świadczenia.


VI. likwidacja obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz prostszego rozwiązania funkcjonującego w programie „Dobry start” polegającego na wydaniu informacji o przyznaniu świadczenia: organ wyśle stronie na wskazany we wniosku (prawidłowy) adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie wnioskowanego świadczenia, zaś w przypadku braku adresu poczty elektronicznej strona będzie mogła odebrać w postaci papierowej informację o przyznaniu świadczenia. Odmowa przyznania świadczenia lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego będzie wymagała wydania decyzji.


VII. Do kiedy trzeba złożyć wniosek, aby uzyskać prawo do świadczenie 500+ na nowych zasadach już od 1 lipca?
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, iż tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca br.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.


VIII. Kiedy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami zostaną wypłacone pierwsze pieniądze?
Maksymalne terminy wypłat uzależnione są od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:
- złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
- złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
- złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
- złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
- złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.


IX. Jak złożyć wniosek w przypadku, gdy rodzice mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca br. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

PROGRAM

Rodzina 500 plus

 

Nowe świadczenie, które realizowane będzie od dnia 1 kwietnia 2016 r. przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

 

Świadczenie wychowawcze

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza do systemu prawnego nowe świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze kierowane jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej oraz innym osobom, którym na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów międzynarodowych przyznane zostały analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie świadczeń społecznych. Ustawa warunkuje prawo do świadczenia wychowawczego od zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym świadczenie to ma przysługiwać, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. Natomiast jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu z rodziców, pod którego opieką znajduje się dziecko.

Ile wyniesie świadczenie?

Świadczenie wychowawcze przysługuje do czasu osiągnięcia przez dziecko granicy dorosłości, tj. ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie to wynosi 500 zł netto, na każde uprawnione dziecko. Od świadczenia wychowawczego nie odprowadza się podatku.

Kto może dostać świadczenie?

Świadczenia na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.                            W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę                  w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł netto, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwoty 1.200 zł.

 

Przy czym niepełnosprawne dziecko oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pierwszym dzieckiem, w rozumieniu przepisów ustawy, jest jedyne lub najstarsze dziecko                               w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę uprawnioną do świadczenia wychowawczego.

Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Co w sytuacji marnotrawienia świadczenia?

W ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewidziano mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczenia. Analogicznie jak w przypadku świadczeń rodzinnych, w razie sygnałów o wydawaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny można przeprowadzić wywiad środowiskowy. Jeśli wywiad środowiskowy potwierdzi marnotrawienie świadczenia wychowawczego wówczas będzie można przekazywać to świadczenie w formie rzeczowej (jedzenia, ubrania, lekarstw itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłaty za przedszkole czy kolonie). Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie przypadków, w których świadczenie wychowawcze będzie przeznaczane przez rodziców lub opiekunów dziecka na cele niezgodne z ustawą, w szczególności kiedy kwota świadczenia będzie wykorzystywana na zaspokajanie potrzeb własnych z pominięciem potrzeb dziecka.

Program "Rodzina 500 plus" a inne świadczenia dla rodzin.

Świadczenie wychowawcze jest wyłączone z katalogu dochodów warunkujących prawo do świadczeń o charakterze społecznym. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych.

Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie wychowawcze?

Żeby otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego, tj. w szczególności zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach rodziny, zaświadczenia z sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (w przypadku opiekunów faktycznych), czy orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka                   (w przypadku opiekuna prawnego). Dokumentów dotyczących dochodów rodziny nie trzeba składać w przypadku gdy dana osoba nie ubiega się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pod uwagę brany jest dochód rodziny. Zatem osoba ubiegająca się musi wówczas udokumentować dochód rodziny.

Podkreślić jednak trzeba, że dokumenty potwierdzające dochód rodziny mogą być pozyskiwane samodzielnie przez organy właściwe z odpowiednich rejestrów.

Gdzie złożyć wniosek?

Sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego załatwiane będą w gminach, a w sprawach,                            w których zastosowanie będą miały przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw.

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze mogą złożyć wniosek bezpośrednio w gminie lub drogą elektroniczną. Do złożenia wniosku drogą elektroniczną potrzebny jest tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

W przypadku miasta Golubia-Dobrzynia świadczenie wychowawcze realizowane będzie przez Dział Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej przy ul. Kilińskiego 10. 

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, jednak będą na to trzy miesiące. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie do 30 czerwca 2016 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres jednego roku – od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku.

Dłuższy będzie jedynie pierwszy okres, który rozpocznie się 1 kwietnia bieżącego roku i trwać będzie do 30 września 2017 r.

 

Wnioski o jego ustalenie będzie można składać od dnia 1 sierpnia danego roku.

Świadczenie przyznawane będzie od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami.

Wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało ono przyznane, chyba że wniosek zostanie złożony po 10 dniu miesiąca, wówczas świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłacane będzie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

Opracowała: B. Stogowska, dnia 15 lutego 2016 r.

 • data: 2016-02-16

UWAGA! TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO MOPS

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

 

INFORMUJEMY O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+), ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY / ŚWIADCZENIOWY ORAZ O STYPENDIA SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

Szanowni mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia!

 

 • przypominamy, że już od 1 sierpnia 2017 r. można pobrać i złożyć w tutejszym Ośrodku wnioski o powyższe świadczenia na nowy okres 2017 / 2018. Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2017 r. i kończy się 31 października 2018 r. Z kolei nowy okres w świadczeniu wychowawczym i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego zaczyna się 1 października 2017 r., a kończy się 30 września 2018 r.

 

UWAGA!

Aby otrzymać świadczenia rodzinne od 1 listopada 2017 r. wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2017 r. Złożenie wniosku o świadczenia rodzinne po 30 listopada 2017 r. skutkuje tym, że uprawnienie do tych świadczeń zostanie ustalone od miesiąca, w którym złożono wniosek – np. wniosek złożony w grudniu prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje od miesiąca grudnia.

W przypadku świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, gdy wniosek o te świadczenia złożony zostanie najpóźniej do 31 października 2017 r. uprawnienie do tych świadczeń ustala się od dnia 1 października 2017 r. Złożenie wniosku o wskazane świadczenia po 31 października 2017 r. skutkuje tym, że uprawnienie do omawianych świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku – np. wniosek złożony w listopadzie ustalenie uprawnienia do świadczeń od miesiąca listopada.

 

 • wniosek o stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017 / 2018 można pobrać i składać od 1 sierpnia 2017 r. do dnia 15 września 2017 r., termin ten wynika z treści art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty. Wniosek złożony po tym terminie rozpatrzony zostanie negatywnie. W przypadku pełnoletniego ucznia wniosek o ustalenie prawa do stypendium składa pełnoletni uczeń.

 

Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz o stypendia szkolne można pobrać w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu ul. Kilińskiego 10, w godzinach urzędowania Ośrodka, pokój nr 5.

Natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać w pokoju nr 6.

 

Godziny urzędowania Ośrodka:

Poniedziałek 7:30 – 15:30, Wtorek 7:30 – 17:00,

Środa 7:30 – 15:30, Czwartek 7:30 – 15:30,

Piątek 7:30 – 14:00

Zapraszamy

 • autor: Miejski Ośrodek Polityki Społecznej , data: 2017-07-26
 • -

INFOLINIA

MIEJSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

ul. Kilińskiego 10

tel. 56 683 54 10 wew. 45

 

Informujemy, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim działa infolinia dotycząca ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (RODZINA 500 PLUS). Pod numerem telefonu 0 800 500 112 pracownicy Wydziału Polityki Społecznej K-PUW udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

 • -

UWAGA

 • -
 • data: 2016-04-28

UWAGA

 • -
 • data: 2016-04-22

UWAGA

 • -

UWAGA

 • -

INFORMACJA

SZANOWNI  MIESZKAŃCY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU „RODZINA 500+”

PROSIMY O CZUJNOŚĆ!!

W ZWIĄZKU Z CORAZ CZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYMI SIĘ PROBLEMAMI WYŁUDZEŃ PIENIĘDZY OD OSÓB CHCĄCYCH ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ OFEROWANIE ODPŁATNYCH WNIOSKÓW W WITRYNACH INTERNETOWYCH INFORMUJEMY, ŻE ZA UDOSTĘPNIENIE WNIOSKÓW I PROCEDURĘ PRZYJĘCIA WNIOSKÓW, CZY TO W FORMIE TRADYCYJNEJ, CZY ELEKTRONICZNEJ NIE POBIERA SIĘ ŻADNEJ OPŁATY.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Z PROGRAMU „RODZINA 500+” W FORMIE PAPIEROWEJ SĄ BEZPŁATNE I MOŻNA JE POBIERAĆ W MIEJSKIM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 10 ORAZ URZĘDZIE MIASTA PRZY PLACU TYSIĄCLECIA 25. WNIOSKI MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ BEZPŁATNIE Z OFICJALNEJ STRONY URZĘDU MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA (ZAKŁADKA RODZINA 500+).

Z UWAGI NA ROSNĄCĄ ILOŚĆ FAŁSZYWYCH STRON, PRZEZ KTÓRE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI WSKAZUJEMY, ŻE JEDYNYMI STRONAMI INTERNETOWYMI Z AUTORYZOWANYMI PRZEZ STRONĘ RZĄDOWĄ INFORMACJAMI O PROGRAMIE „RODZINA 500+” SĄ STRONY:

- rodzina500plus.gov.pl

- obywatel.gov.pl

ORAZ OFICJALNE STRONY INTERNETOWE MINISTERSTW.    

 • autor: Bożena Stogowska, data: 2016-04-08

UWAGA

 • -
 • data: 2016-03-31

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 • -

INFORMACJA ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu uprzejmie informuje, że od 1 kwietnia 2016r. osoby posiadające profil PUE będą miały możliwość wypełnienia i wysłania wniosku 500+ elektronicznie poprzez PUE. Wniosek zostanie przekazany do właściwego organu jakim
w rozumieniu ustawy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek 500+  będzie także dostępny  na stronie www.zus.pl w wersji „do wypełnienia
i wydruku”. Wypełniony i wydrukowany bezpośrednio ze strony ZUS formularz należy następnie złożyć we właściwym urzędzie.

W połowie kwietnia 2016r. zostanie również uruchomiona możliwość zalogowania się do PUE za pomocą mechanizmów bankowych . Osoba korzystająca z serwisu bankowości elektronicznej, będzie mogła klikając w odpowiednią ikonę na stronie banku:

- Założyć konto na PUE;

- Zalogować się na profilu PUE ( jeśli go posiada).

Również w połowie kwietnia 2016r. na stronie ZUS zostanie udostępniona możliwość zalogowania się do PUE ZUS za pomocą mechanizmów bankowych.

Z tej funkcjonalności będzie można skorzystać klikając polecenie „loguj przez bank”
i  wybierając właściwy bank  z listy rozwijalnej.

 

 

 

Bożena Maria Wankiewicz

Rzecznik Prasowy

O/ZUS w Toruniu

 

 

 • data: 2016-03-29

UWAGA

 • -
  • data: 2016-03-18

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 15 MARCA 2016 r. WYDAWANE BĘDĄ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU  „RODZINA 500 PLUS”

MIESZKAŃCY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA MOGĄ POBIERAĆ WNIOSKI W MIEJSKIM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 10, W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, POK. NR 5, W GODZINACH URZĘDOWANIA OŚRODKA:

 

Poniedziałek       od 7:30 do 15:30

Wtorek                od 7:30 do 17:00

Środa                  od 7:30 do 15:30

Czwartek            od 7:30 do 15:30

Piątek                  od 7:30 do 14:00

 

ORAZ W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA, SALA NR 1 W SOBOTY W GODZINACH OD 7:30 DO 14:00 W OKRESIE OD 19.03.2016 r.   DO ODWOŁANIA.

WAŻNE!

Informacja dotycząca błędów w treści załącznika nr 1, nr 3, nr 4 (wzorze wniosku i załącznikach do wniosku)

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w wyżej wskazanych załącznikach do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 214) pojawiły się następujące błędy, stanowiące oczywiste omyłki pisarskie:

Ø    załącznik nr 1 w części I pkt 7.2 kwadrat 3: „uzyskane z gospodarstwa rolnego” zawarte w nawiasie pouczenie wskazuje odniesienie do załącznika nr 3 lub załącznika nr 4, winno być załącznik nr 2 lub załącznik nr 4, oznacza to,                      że osoby uzyskujące dochód z gospodarstwa rolnego muszą dodatkowo dołączyć do wniosku oświadczenie złożone na załączniku nr 2 lub załączniku nr 4;
 

Ø    załącznik nr 3 u dołu formularza znajduje się przypis oznaczony symbolem jednej gwiazdki, który błędnie wskazuje, że oświadczenie wypełniają członkowie rodziny posiadający gospodarstwo rolne.

Wyjaśniamy, że oświadczenie na tym załączniku składają jedynie członkowie rodziny, którzy z prowadzonej działalności gospodarczej rozliczali się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

 

Ø    załącznik nr 4 u dołu formularza znajduje się przypis oznaczony symbolem dwóch gwiazdek o treści: „wpisać rok kalendarzowy, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny (w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., należy wpisać rok 2014), przypis ten nie odnosi się do odwołania oznaczonego symbolem dwóch gwiazdek w tekście oświadczenia.

Wyjaśniamy, że przypis ten odnosi się do roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na który jest ustalane prawo do świadczenia wychowawczego, tak jak wskazuje na to tytuł oświadczenia.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu, jednak będą na to trzy miesiące.

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie od 1 kwietnia br. do 30 czerwca br. rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia. Zatem świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie do 30 czerwca br.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Jeżeli wniosek złożony zostanie po 30 czerwca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

 

Program „Rodzina 500 plus”, co to jest?

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Pierwsze dziecko to…

to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia.

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę       w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

   

Okres przejściowy dla gmin

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,                      tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji  i wypłacenie świadczenie wychowawczego.

Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?

W przypadku wniosku złożonego po 30 czerwca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc musi nastąpić do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc,                          w którym wniosek został złożony.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK W SPRAWIE PROGRAMU „RODZINA 500 PLUS” ??

W jaki sposób złożyć wniosek?

Ø    osobiście w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej przy ul. Kilińskiego 10 (Dział Świadczeń Rodzinnych,pok. nr 5);

 

Ø     poprzez moduł e-wnioski na Portalu Informacyjno-Usługowym emp@tia - link dostępu https://empatia.mpips.gov.pl/;

 

Ø    przez Portal Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS - link dostępu https://pue.zus.pl/portal/logowanie.npi,

 

Ø    przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP - link dostępu www.epuap.gov.pl/wps/portal.

Ø    poprzez bankowość elektroniczną banków:

Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA

WAŻNE!

Do  złożenia wniosku w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, za pomocą którego potwierdzana jest tożsamość osoby składającej wniosek lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

 • data: 2016-03-09
 • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-