-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia
-
- 29.10.2020 - Euzebii, Felicjana, Wioletty
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- BIURO WSPARCIA INWESTYCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI / Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia /

GOLUB-DOBRZYŃ BEZ AZBESTU DO 2032!

Rok 2032 to termin, do którego z Polski całkowicie zniknąć mają materiały zawierające azbest. Systematycznie, co roku, począwszy od 2016r. Golub-Dobrzyń również pozywa się tych niebezpiecznych odpadów.

Przypominamy, że również w tym roku, do 31 marca 2020r., w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia można składać wnioski o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu  materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Miasta.

Zachęcamy do aplikowania o środki!

Jak postępować z wyrobami zawierającymi azbest?

Masz wyroby zawierające azbest? Chcesz usuwać wyroby zawierające azbest? Zapoznaj się ze wskazówkami i zasadami inwentaryzacji i oznakowania wyrobów, miejsc i instalacji zawierających azbest: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/wyroby-z-azbestu-obowiazki-zwiazane-z-uzytkowaniem-i-usuwaniem

Jeśli masz wyroby zawierające azbest:

Zinwentaryzuj wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest.

 • Zrób „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
 • Wypełnij Ocenę w 1 egzemplarzu. Podlicz wynik.
 • Wpisz wynik Oceny w „Informację o wyrobach zawierających azbest".

Wynik Oceny wskaże Ci czy wymagane jest pilne usunięcie wyrobu azbestowego lub jego zabezpieczenie (I stopień pilności) czy konieczna jest ocena wyrobu za rok (II stopień pilności) czy możesz ocenić stan wyrobu za 5 lat (III stopień pilności).

Przechowuj Ocenę wraz z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

 • Wypełnij „Informację o wyrobach zawierających azbest" w 2 egzemplarzach .
 • Złóż Informację do 31 stycznia:
  1. jeśli jesteś osobą fizyczną – w sowim urzędzie gminy lub miasta (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta)
  2. jeśli jesteś osobą prawną – w swoim urzędzie marszałkowskim (marszałkowi województwa).

Drugi egzemplarz Informacji jest dla Ciebie, przechowuj przez rok.

Jeśli masz instalację lub urządzenia zawierające azbest albo rury azbestowo-cementowych:

 • Oznakuj instalacje lub urządzenia zawierające azbest albo rury azbestowo-cementowe wyłączone z użytkowania i pozostawione w ziemi.
 • Oznakuj rury azbestowo-cementowych na stałych elementach nadpoziomowych instalacji.

Jeśli nie możesz umieścić trwałego oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest oznakowanie umieść w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajduje i dopisz „Pomieszczenie zawiera azbest”.

 • oddzielacz

GOLUB-DOBRZYŃ BEZ AZBESTU!!! RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA 2020

Rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Mieszkańców Miasta zachęcamy do składania wniosków:

I.Terminy i sposób składania wniosków

 1. Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (zwanego dalej: Urzędem Miasta): https://www.golub-dobrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Ustala się termin naboru wniosków do 31.03.2020r. lub do chwili wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w 2020r.
 3. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, pokój nr I C (parter).
 4. Wnioski złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane.
 5. Wnioskodawca może wycofać złożony wniosek na każdym etapie trwania naboru i jego oceny. Informację o wycofaniu wniosku należy złożyć w formie pisemnej, na zasadach przewidzianych dla złożenia wniosku, o których mowa w  ustępie 3.

 

II. Wnioskodawcy

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Wnioskodawcy, należy przez to rozumieć osobę lub podmiot, który w celu otrzymania dofinansowania złoży wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest.
 2. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć Wnioskodawcy będący właścicielami lub posiadaczami  nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, zlokalizowanej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
 3. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

III. Rodzaje przedsięwzięć

 1. Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty:
  a) demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu  materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych,
  b) transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu  materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.
 2. Nie będą pokrywane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, koszty demontażu pokryć z innych materiałów lub elementów towarzyszących rozbiórce, koszty zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.
 3. Wyboru firmy, która wykona prace na każdej nieruchomości objętej dofinansowaniem dokona Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. Prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych (azbestowych) mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne zezwolenie.
 4. Zastrzega się możliwość odstąpienia od wykonania prac na rzecz Wnioskodawców, w szczególności w przypadku gdy Gmina Miasto Golub-Dobrzyń nie otrzyma dotacji, nie zostanie wyłoniony wykonawca prac z powodu okoliczności nie leżącej po stronie Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

IV. Załączniki do wniosku

 1. Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania Wnioskodawca winien złożyć następujące załączniki:
  a) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (załącznik nr 2);
  b) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 3);
  c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenia na budowę lub oświadczenie Wnioskodawcy o braku konieczności uzyskania ww. dokumentów (załącznik nr 4)  – wyłącznie w przypadku przedsięwzięć polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest z budynku;
  d) oświadczenie RODO (załącznik 5);
  e) oryginał pełnomocnictwa (załącznik nr 6) lub prokury albo jego odpis lub wypis oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej – wyłącznie w przypadku występowania przez pełnomocnika;
  f) dokumenty dotyczące pomocy publicznej, o których mowa w ustępie 3 lub 4 – wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.
 3. Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji przedkładają wraz z wnioskiem dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:
  a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (wzór formularza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis).
 4. Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji prowadzący działalność w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa przedkładają wraz z wnioskiem dokumenty o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:
  a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  b) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  c) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wzór formularza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).
 5. W przypadku, gdy wniosek podpisywany jest przez pełnomocnika Wnioskodawca winien uiścić opłatę w wysokości 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku. Opłatę można wpłacić w Kasie Urzędu Miasta Golubia – Dobrzynia lub na konto Gminy Miasto Golub – Dobrzyń nr 35 9551 0002 0100 2219 2000 0001.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonej dokumentacji dopuszcza się możliwość jednokrotnej korekty/uzupełniania wniosku i/lub załączników. W takim przypadku do Wnioskodawcy kierowane jest wezwanie, z wyznaczeniem terminu na uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.
 7. Wnioski zostaną poddane wizji lokalnej, podczas której pracownik Urzędu Miasta stwierdzi poprawność danych podanych we wniosku.

 

V. Załączniki:

 

 

 

 • grafika tzw. oddzielacz

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA DEMONTAŻ I UTYLIZACJIĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Szanowni Mieszkańcy Golubia – Dobrzynia,

Burmistrz Miasta Golubia – Dobrzynia informuje o możliwości dofinansowania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu prywatnych posesji.

 

 I. Rodzaje przedsięwzięć:

W ramach dofinansowania można ubiegać się o dotację na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, tj.:

demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych lub porzuconych i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Nie będą pokrywane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, koszty demontażu pokryć z innych materiałów lub elementów towarzyszących rozbiórce, koszty zabezpieczenia konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi.

Kwota dofinansowania dla jednego Wnioskodawcy, wynosi maksymalnie 10 000,00 zł.

 

 II. Kto może być Wnioskodawcą:

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć Wnioskodawcy będący właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, zlokalizowanej na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

III. Terminy i sposób składania wniosków:

Ustala się termin naboru wniosków do 22.03.2019 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, w następujący sposób:

osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, pokój nr I C (parter) lub

listownie na adres Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń, tj. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń (decyduje data wpływu korespondencji na Biuro Podawcze UM).

Wnioski złożone poza terminem naboru podlegają odrzuceniu. Skutkiem odrzucenia wniosku jest zwrot wniosku wraz z załącznikami.

 • -

 AZBEST –  OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM I USUWANIEM

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 nakłada na wszystkich użytkowników wyrobów zawierających azbest obowiązek ich usunięcia do roku 2032.  Jeżeli na Twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest sprawdź, jakie są obowiązki związane z użytkowaniem i usuwaniem takich wyrobów.

Inwentaryzacja

Właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego), który posiada wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości, jest zobowiązany do:

•           sporządzenia oceny stanu technicznego i możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest i przechowywanie jej w książce obiektu budowlanego

•           wypełnienia Informacji o wyrobach zawierających azbest

•           złożenia do 31 stycznia Informacji o wyrobach zawierających azbest:

o          do swojego urzędu gminy  - osoby fizyczne

o          do swojego urzędu marszałkowskiego - osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego

•           składania co roku do 31 stycznia zaktualizowanej Informacji o wyrobach zawierających azbest.

Jeśli Twoje wyroby to rury azbestowo- cementowe:

•           stosujesz powyższe zasady inwentaryzacyjne jak przy innych wyrobach

•           masz możliwość pozostawienia rur azbestowo-cementowych w ziemi bez usuwania, ale pod następującymi warunkami:

o          brakiem narażenia na kontakt z azbestem podczas czynności obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych

o          oznakowania

o          zaznaczenia w planach sytuacyjnych i dokumentacji technicznej pozostawionych instalacji

o          oczyszczenia elementów infrastruktury, w których jest możliwy kontakt człowieka z azbestem.

Usuwanie wyrobów azbestowych

Jeśli podejmiesz decyzję o usunięciu wyrobów zawierających azbest:

•           udaj się do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, gdzie otrzymasz informację o możliwości dofinansowania usuwania wyrobów azbestowych

•           zabezpiecz odpowiednią kwotę na nowe pokrycie dachowe (elewacyjne lub inne wyroby bezazbestowe) z własnych środków finansowych

•           weź udział w programie gminnym lub samodzielnie wybierz firmę, która usunie wyroby zawierające azbest z twojej nieruchomości

•           sprawdź referencje firmy i jej doświadczenie

•           zgłoś z 7-dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcie prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego

•           sprawdź czy odpady zostaną wywiezione na uprawnione składowisko odpadów zawierających azbest

Stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub też na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dopuszczalne jest także składowanie na składowiskach podziemnych.

 

 • -

DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Szanowni Mieszkańcy Golubia – Dobrzynia,

Burmistrz Miasta Golubia – Dobrzynia informuje o możliwości dofinansowania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu prywatnych posesji.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych .

Wnioskodawcy inni, niż wskazani w ust. 2 mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioskodawcy zobowiązaniu są do wniesienia wkładu własnego w wysokości:

•          15% kosztów kwalifikowanych w przypadku osób fizycznych,

•          30% kosztów kwalifikowanych w przypadku wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w terminie do 16 lutego 2018r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia, w następujący sposób:

•          osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, pokój nr I C (parter) lub

•          listownie na adres Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń, tj. Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń (decyduje data wpływu korespondencji na Biuro Podawcze UM).

Szczegółowe warunku ubiegania się o dofinansowanie określa Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub – Dobrzyń w 2018r.

UTYLIZACJA AZBESTU

Miasto otrzymało promesę udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub – Dobrzyń w 2017r.

Wstępnie na działania w Golubiu-Dobrzyniu została zabezpieczona kwota dotacji w wysokości 12.887,70 zł.

Mieszkańcy Miasta mogli składać stosowne wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest do 17 lutego 2017r. Do tego dnia do Urzędu Miasta wpłynęło 15 wniosków. Szacujemy, że w tym roku z nieruchomości zniknie około 27 ton niebezpiecznych wyrobów.

 • -
 • data: 2017-05-09

DO 17 LUTEGO MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

DOFINANSOWANIE - AZBEST

Przypominamy, że już tylko do piątku 17 lutego 2017r. można składać WNIOSKI O DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

Wnioskodawcy będący osobami fizycznymi zobowiązani są zapewnić wkład własny w postaci 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W przypadku pozostałych Wnioskodawców wkład własny wynosi 30%.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia, w następujący sposób:

 1. osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, pokój nr I B (parter) lub
 2. listownie na adres Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń, tj. Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń (decyduje data wpływu korespondencji na Biuro Podawcze UM).

Szczegółowe warunku ubiegania się o dofinansowanie określa Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub – Dobrzyń w 2017r.

Szczegółowych informacji udziela Marta Jaworska, pokój nr 15 I piętro, tel. 56 683 54 10 wew. 50, e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU

Szanowni Mieszkańcy Golubia – Dobrzyna,

            W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu naboru wniosków, w ramach którego gminy mogą ubiegać się o dotacje na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, Burmistrz Miasta Golubia – Dobrzynia informuje o możliwości dofinansowania w/w inwestycji na terenie prywatnych posesji.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

                W przypadku Wnioskodawców będących osobami fizycznymi, środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z:

 1. 70% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz WFOŚiGW, lecz nie więcej jak 1000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest;
 2. 15% kosztów kwalifikowanych ze środków Gminy Miasta Golub – Dobrzyń;
 3. 15% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych Wnioskodawcy.

                W przypadku Wnioskodawców innych, niż wskazani w ust. 2, środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z:

 1. 70% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz WFOŚiGW, lecz nie więcej jak 1000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest;
 2. 30% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych Wnioskodawcy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w terminie do 17 lutego 2017r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia, w następujący sposób:

 1. osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, pokój nr I B (parter) lub
 2. listownie na adres Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń, tj. Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń (decyduje data wpływu korespondencji na Biuro Podawcze UM).

 

Szczegółowe warunku ubiegania się o dofinansowanie określa Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub – Dobrzyń w 2017r.

Szczegółowych informacji udziela Marta Jaworska, pokój nr 15 I piętro, tel. 56 683 54 10 wew. 50, e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

INFORMACJA – AZBEST

URZĄD MIASTA GOLUBIA – DOBRZYNIA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W TERMINIE DO 31 STYCZNIA 2017 WŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNICY I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI (OSOBY FIZYCZNE) WINNI ZŁOŻYĆ AKTUALNĄ INFORMACJĘ O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA W BIURZE PODAWCZYM URZĘDU MIASTA GOLUB – DOBRZYŃ (POKÓJ NR I B, PARTER BUDYNKU).

 

Obowiązkiem właścicieli, użytkowników i zarządców wykorzystujących wyroby zawierające azbest jest sporządzenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” i przedłożenie jej w terminie do dnia 31 stycznia 2017r.:

 • w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami: Burmistrzowi Miasta Golub – Dobrzyń,
 • w przypadku przedsiębiorców: Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

           

            Inwentaryzację należy sporządzić w oparciu o wzór „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

 

            Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest jest dopuszczalne do dnia 31 grudnia 2032 roku, jednakże w przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń lub zużycia wyrobu, powinien on zostać usunięty przez wykonawcę posiadającego stosowne zezwolenie na wykonywanie prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. O ilości usuniętych wyrobów należy poinformować stosowny organ według zasad i z wykorzystaniem wzoru formularza jak do wyrobów nadal wykorzystywanych (Formularz Nr 1), do dnia 31 stycznia następującego po roku, w którym wyroby te zostały usunięte.

 

            Nieprzekazanie powyższych informacji we wskazanym terminie, zgodnie z art. 346 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, z późn. zm.), podlega karze grzywny.

           

            Wszelkich informacji w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz stosowne formularze można uzyskać również w Biurze Wsparcia Inwestycji i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń, pokój nr 15 (I piętro), tel. 56 683 54 10 wew. 50, e – mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTA GOLUB - DOBRZYŃ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-