-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Golubsko-Dobrzyński Park Przemysłowo-Technologiczny
-
- 25.10.2020 - Darii, Bonifacego, Ingi
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- BIURO WSPARCIA INWESTYCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI / Golubsko-Dobrzyński Park Przemysłowo-Technologiczny /
  • -

DOFINANSOWANIE DO UZBROJENIA PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO

Burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego”.

Wniosek został przygotowany przez Biuro Wsparcia Inwestycji i Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
i przeszedł pozytywnie etap preselekcyjny, przeprowadzony wiosną br. Wartość projektu wynosi  7 742 952,57 zł, z czego 85% kwoty ma stanowić dofinansowanie ze środków UE.

Celem projektu jest rozwój lokalnej infrastruktury, która ma tworzyć warunki i stymulować rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych Golubsko- Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na obszarze miasta Golub-Dobrzyń w jego południowowschodniej części. Projekt stanowi część przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych Golubsko –Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego o nazwie „Przeprowadzenie działań studyjno – koncepcyjno – projektowych dla terenów inwestycyjnych Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego”.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje i. in.:

1. Przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2127B (ul. Sokołowska);

2. Budowę drogi publicznej wraz z ciągami pieszo-rowerowymi;

3. Jezdnię o nawierzchni asfaltowej;

4. Przepust na Strudze Dobrzyńskiej;

5. Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej;

6. Budowę kanalizacji deszczowej;

7. Budowę kanału technologicznego;

8. Budowę sieci wodociągowej;

9. Budowę kanalizacji sanitarnej.

Obecnie trwa ocena wniosków, którą zajmuje się Urząd Marszałkowski w Toruniu. Podpisanie umów z wnioskodawcami ma nastąpić jeszcze w tym roku. Realizację inwestycji Miasto planuje rozpocząć w 2018 roku. 

  • autor: Biuro Pozyskiwania Funduszy Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia tel. 56 683 54 12 wew. 38.e-mail: mmalinowska@golub-dobrzyn.pl, data: 2017-12-07
  • -

Informacja Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia o wpłynięciu wniosku o podjęcie rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości na terenie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

http://golub-dobrzyn.miasto.nowoczesnagmina.pl/?a=5412

  • -

PARK PRZEMYSŁOWY OTWARTY DLA INWESTORÓW

14 lutego br.  weszła w życie uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w granicach Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Wcześniej projekt uchwały uzyskał akceptację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ulga ta oznacza, że inwestorzy przez okres 5 lat nie będą płacić podatku od  budynków
i budowli lub ich części, położonych w granicach Parku.

Na terenie GDPPT grunty oddawane są w dzierżawę na prowadzenie działalności gospodarczej. Oddanie nieruchomości odbywa się w drodze bezprzetargowej, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych zawartych w uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia nr XXX/175/2016.

Podpisanie umowy dzierżawy nieruchomości poprzedza się rokowaniami, które prowadzone są między Burmistrzem Golubia-Dobrzynia a przedsiębiorcą. Celem rokowań ma  być wspólne ustalenie szczegółowych warunków najmu, dotyczących  przede wszystkim wartości planowanej inwestycji, minimalnej ilości nowo utworzonych miejsc pracy, planowanej powierzchni budynków oraz terminu realizacji.

Aby zachęcić przedsiębiorców do lokowania się na obszarze  golubsko-dobrzyńskiego Parku w listopadzie 2016 r. Burmistrz zwrócił się z wnioskiem o objęcie gruntów granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W przypadku, gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie inwestorzy z GDPPT będą mogli dodatkowo liczyć na ulgi z tytułu podatku dochodowego.

W związku z przyjęciem nowych aktów prawa miejscowego w najbliższych tygodniach Miasto wykona prace, mające na celu uporządkowanie terenu Parku, m. in. wyznaczy we właściwym miejscu nową drogę gruntową.

Dzięki opracowaniom studyjno-koncepcyjnym dla GDPPT (dokumentacja projektowa), które Miasto zrealizowało w 2015 roku, Samorząd przygotowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie na rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, m. in.  na uzbrojenie terenu inwestycyjnego Parku. Aplikowanie na powyższe działania przewiduje uchwała Nr 47/1861/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2017 rok dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WK-P, w pierwszym kwartale br. 

  • -
  • autor: Biuro Informacji i Promocji, data: 2017-02-16
  • -
  • -

FOLDER DO POBRANIA

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-