-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 29.10.2020 - Euzebii, Felicjana, Wioletty
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- PROJEKTY EUROPEJSKIE / 2007-2013 / Rewitalizacja Golubskiej Starówki /
 • -
 • -

Rewitalizacja Golubskiej Starówki

Miasto Golub-Dobrzyń położone jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w odległości 42 km od Torunia, w centrum powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Rejon objęty projektem pt „Rewitalizacja Golubskiej Starówki” to obszar staromiejski –Starówka w Golubiu-Dobrzyniu, znajdująca się w północnej części miasta, malowniczo położona w pradolinie rzeki Drwęcy.

Projekt „Rewitalizacja Golubskiej Starówki” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 999 130,77 PLN.

Podział współfinansowania przedstawia się następująco:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 5 249 348,06  (75%)
 
Budżet państwa
 699 913,08 (10%)
 
Wkład własny Gminy Miasto Golub-Dobrzyń
 1 049 869,63 (15%) 


Okres realizacji projektu:
• rozpoczęcie -27 lipca 2005 roku
• zakończenie -30 września 2006 roku.


     Projekt pt „Rewitalizacja Golubskiej Starówki” realizowany jest w ramach Priorytetu 3 –Rozwój lokalny, Działanie 3.3 –Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich.

    Celem Priorytetu 3 oraz projektu „Rewitalizacji Golubskiej Starówki” jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego, który zagrożony jest marginalizacją i włączenie go w procesy rozwojowe kraju i Europy.

     Cele cząstkowe obejmują miedzy innymi:* wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego,
* zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych,
* zwiększenie możliwości zatrudnienia dla społeczności lokalnych, poprzez poprawę stanu infrastruktury.

     W ramach projektu „Rewitalizacja Golubskiej Starówki” realizowane będą działania inwestycyjne mające na celu:
- poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego, poprzez wymianę nawierzchni rynku i ulic przyległych,
- prace konserwatorskie przy obiektach o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym,
- tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości poprzez budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę infrastruktury technicznej z zakresu ochrony środowiska w tym: przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych,
- regenerację pustych przestrzeni publicznych poprzez przebudowę rynku i małej architektury.

     Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego.
     Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wymianę nawierzchni rynku oraz ulic przyległych.
Realizacja powyższego celu jest niezwykle istotna nie tylko ze względów społecznych, ale również ze względów historycznych i turystycznych. Cała dzielnica Starego Miasta w obrębie ulic: Kolejowej (obecnie PTTK), Browarowej i Wodnej wpisana jest do Rejestru Zabytków. Zachowany jest w pełni czytelny, regularny układ ulic, oparty o wytyczone podczas lokalizacji miasta parcele i ulice. Wyraźne granice tworzą zarysy dawnej fosy oraz rzeka. Obszar zajmuje teren o zarysie zbliżonym do kwadratu. Centralnym elementem obszaru jest Rynek (dawny plac targowy).
     W południowo-wschodniej części dominuje kościół p.w. Świętej Katarzyny. Z narożników Rynku wychodzą ulice pod kątem prostym, które powtarzają przebieg dawnych traktów pochodzących z czasów przed lokacją miasta. Wąskie ulice wyznaczają zwarte, zbliżone do prostokątów bloki zabudowy, a ich układ jest dwukierunkowy północny zachód – południowy wschód oraz północny wschód – południowy zachód. Ulice wychodzące z Rynku prowadzą w kierunku dawnych bram miejskich. Zachowany jest czytelny układ murów miejskich.
Wielkość parcel jest charakterystyczna dla rozplanowania miast średniowiecznych. Zabudowa zachowuje zasady podziałów własnościowych średniowiecznego miasta. W Rynku przeważają zespoły kamienic przeważnie dwupiętrowych z budynkami tylnymi i oficynami. Od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej zespoły kamienic przyrynkowych graniczą z murami obronnymi. W południowo-wschodniej pierzei Rynku zabudowa posiada lukę w postaci zieleńca łączącego Rynek z kościołem p.w. Świętej Katarzyny. W obrębie murów obronnych na Golubskiej Starówce znajduje się dawny Zbór Ewangelicki, zbudowany w 1909 roku. Jest to budowla neogotycka z wieżą wysokości 30 m., wzorowana na dawnych kościołach krzyżackich z zastosowaniem ówczesnej architektury. Obecnie w murach dawnego kościoła znajduje się szkoła.
    

     Prace konserwatorskie przy obiektach o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym znajdujące się na obszarze objętym projektem.

     Na terenie miasta znajduje się 6 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Są to:
• mury obronne
• dom mieszkalny „Pod Kapturem”
• Stare Miasto
• Zamek
• Kościół p.w. Świętej Katarzyny w Golubiu z XIV w.
• Kościół p.w. Świętej Katarzyny w Dobrzyniu z XIX w.

     Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odrestaurowana zostanie część murów obronnych, które zostały wzniesione w I poł. XIV wieku. Prawdopodobnie istniejące wcześniej umocnienia zostały przekształcone w mury, których przebieg jest zachowany do dzisiaj. Mury te posiadały cztery bramy od strony ważniejszych traktów: Toruńską, Brodnicką i Dobrzyńską oraz bramę Na Błonia od strony przedmieścia Błońskiego. Mury na zewnątrz były otoczone z trzech stron fosą, a z jednej strony rzeką. Do dnia dzisiejszego w dość dobrym stanie zachowała się wieża narożna przy dawnej bramie Brodnickiej oraz wszystkie odcinki murów obwodowych.
     Na Starówce Golubskiej znajduje się osobliwy drewniany domek podcieniowy, ostatni z kilku do niedawna zachowanych, jakie niegdyś otaczały cały Rynek. Środki z Unii Europejskiej stworzyły możliwość odrestaurowania tego niezwykle ciekawego obiektu. Domki te posiadały w swym kształtowaniu pewien charakter wspólny i stanowiły budowy dwudziałowe ze słupem pośrodku o zastrzałach z kółeczkami i z dachem naczółkowym lub prostym oraz szczytem zdobionym i konstrukcją drewnianą, wypełnioną murem. Domek ten został zbudowany najprawdopodobniej jako karczma i zajazd, zlokalizowany przy wjeździe do miasta od strony zachodniej. Były one niegdyś wspólną własnością miast polskich, toteż badacz niemiecki Steinbrecht, rysując je w swym dziele „Preussen zur Zeit der Landmeistert” i odczuwając trafnie ich charakter polski, nazwał je egzotycznie interesującymi.
     Na Golubskiej Starówce istnieje wiele zabytków przedstawiających dużą wartość architektoniczną. W ramach projektu pt. „Rewitalizacja Golubskiej Starówki”, odnawiane będą pierzeje kamienic, których remont musi być wykonany pod ścisłym nadzorem Konserwatora Zabytków i ma doprowadzić do odtworzenia historycznego charakteru elewacji.

     Projekt „Rewitalizacja Golubskiej Starówki” współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej przewiduje przebudowę infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska na terenie rewitalizowanym, w tym budowa kanalizacji deszczowej.
     W ramach projektu pt. „Rewitalizacja Golubskiej Starówki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych z dachów wszystkich budynków usytuowanych w Rynku do kolektorów deszczowych. Modernizowana będzie również sieć kanalizacji sanitarnej.
     Przebudowa oświetlenia ulicznego i zamontowanie dodatkowych punktów świetlnych spowoduje stworzenie strefy bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w rewitalizowanej części miasta.
Poprawiona zostanie estetyka przestrzeni publicznej poprzez nasadzenie drzew liściastych oraz wykonanie małej architektury, m.in. zamontowanie stylowych ławek, koszy na śmieci oraz odrestaurowanie dawnej pompy zlokalizowanej na Rynku Golubskim.

Powiązanie projektu z innymi działaniami.    

Realizacja niniejszego projektu powiązana jest z innymi projektami będącymi w fazie opracowywania, a związanymi z podniesieniem atrakcyjności turystycznej miasta Golubia-Dobrzynia oraz województwa kujawsko-pomorskiego, co świadczy o ponad lokalnym znaczeniu tego projektu.
Projekt pt. „Rewitalizacja Golubskiej Starówki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego powiązany jest z planowanymi działaniami w zakresie prac konserwatorskich w obiektach stanowiących element dziedzictwa kulturowego, m.in. na Zamku Golubskim.
Projekt dotyczący odrestaurowania Zamku przygotowany został przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze.
     Zamek zlokalizowany na wzgórzu jest jednym z najważniejszych i najbardziej znanych zabytków. Zbudowany został w latach 1296 – 1306, jest zabudową z cegły o murach dwumetrowej grubości, na planie prostokąta z dziedzińcem wewnętrznym zamkniętym z czterech stron budynkami posiadającymi krużganki. Widok z zamku rozciąga się na całe miasto Golub-Dobrzyń oraz okolice. Zamaskowane drzwi, ukryte przejścia, różne zakamarki starego zamku były świadkami wielu dramatycznych zdarzeń. Są tu tez schody, po których konno wjeżdżali rycerze do sal na piętrze. Na południowy zachód od zamku, poza fosą było duże podzamcze, zbudowane w kształcie prostokąta i otoczone murem obronnym, którego broniły cztery narożne wieże. Do dziś stare mury prawdopodobnie nie odkryły jeszcze wszystkich swych tajemnic.
     Projekt „Rewitalizacja Golubskiej Starówki” powiązany jest z przygotowywanym przez parafię rzymsko-katolicką w Golubiu projektem odnowienia i prac konserwatorskich dla Kościoła p.w. Świętej Katarzyny. Kościół ten wpisany do rejestru zabytków, jest jednym z najważniejszych zabytków zlokalizowanych w mieście. Wzniesiony został w XII i XIV wieku w stylu gotyckim. Niewątpliwie istniał on już dużo wcześniej jako budowla drewniana, którą zniszczył najazd Prusów. Względy bezpieczeństwa były też powodem budowy obecnego przybytku murowanego, który jako kościół obronny stanowił dawniej część systemu fortyfikacyjnego grodu. Budowa pierwotna obejmowała tylko dzisiejsze prezbiterium, które powstało już w roku 1293 i stanowi najpiękniejszą część kościoła, wykazującą w fragmentach murów i sklepień motywy gotyckie. Uwydatniają się one na zewnątrz w systemie potężnych skarp, zakończonych iglicami oraz w oknach ostrołukowych o skośnych węgarach – wewnątrz zaś, w wielobocznej absydzie jak również w sklepieniu krzyżowym, ozdobionymi zwornikami, przedstawiającymi plastycznie wizerunki Matki Boskiej, Pana Jezusa i Boga Ojca.
     W zakresie podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Golubia-Dobrzynia projekt powiązany jest z utworzeniem stanic wodnych dla spływów kajakowych rzeką Drwęcą. Projekt ten realizowany ma być przez Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza rzeki Drwęcy i obejmować ma przywrócenie ruchu turystycznego na rzece Drwęcy na odcinku od Ostródy po ujście rzeki do Wisły w okolicach Torunia. Utworzenie systemu stanic wodnych nad rzeką Drwęcą na całym jej biegu ma w efekcie spowodować wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości położone nad jedną z ładniejszych rzek nizinnych w Polsce.
     Obszar doliny Drwęcy, w tym całe miasto, objęte jest ochroną prawną, jako obszar chronionego krajobrazu. Rzeka jest największym ichtiologicznym rezerwatem przyrody mającym na celu ochronę ryb łososiowatych tj., łososia, troci, pstrąga, certy oraz minoga rzecznego. Zachęca swym urokiem miłośników spływów kajakowych, jak również wędkarzy do czynnego korzystania z jej uroków. Wraz z doliną stanowi jedną z głównych osi ekologicznych w Polsce, a zarazem jest elementem obszaru chronionego krajobrazu i perspektywicznego rozwoju gospodarki turystycznej. Kiedyś rzeka Drwęca należała do najczystszych rzek w Polsce. Pradolina rzeki Drwęcy to ważny, o ponadregionalnym znaczeniu, kompleks przyrodniczy. Stanowi on szeroki szlak rozprzestrzeniania się roślin i wędrówek zwierząt między doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim.
     Projekt „Rewitalizacja Golubskiej Starówki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest również powiązany z innymi działaniami polegającymi na promocji województwa kujawsko-pomorskiego jako obszaru bogatego w obiekty dziedzictwa kulturowego, a tym samym godnego odwiedzenia przez turystów zagranicznych i krajowych. Odbywające się cyklicznie na terenie miasta Golubia-Dobrzynia oraz Zamku Golubskiego imprezy plenerowe, jak również kulturalne, należy postrzegać jako działania wspierające projekt w kontekście napływu turystów odwiedzających miasto Golub-Dobrzyń i cały region województwa kujawsko-pomorskiego.

Cel projektu oraz planowany efekt:    

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Starówki Golubskiej, zagrożonej marginalizacją i włączenie jej w procesy rozwojowe kraju i Europy. Starówka Golubska ma ogromny potencjał kulturowy, historyczny i przyrodniczy, który dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej może być w końcu wykorzystany. Celem bezpośrednim jest wpisanie Starówki, obok Zamku Golubskiego do turystycznych atrakcji miasta, regionu, kraju, wykorzystanie strumienia turystów dla ożywienia i uruchomienia potencjału tego obszaru. Projekt przyczyni się do powstania nowych inwestycji i działalności gospodarczych (restauracji, kafejek, polepszenia oferty rozrywkowej i kulturalnej), pozwoli na stworzenie z Golubskiej Starówki lokalnego centrum, w którym wypoczywa i spędza wieczory turysta zwiedzający ciekawe okolice.
     Miasto Golub-Dobrzyń wraz z okolicami stanowi niezwykle ciekawą trasę turystyczną. Rozpocząć ją można w naszym mieście zwiedzając pobliską Szafarnię i zlokalizowany tam Ośrodek Chopinowski, w którym wakacje spędzał Fryderyk Chopin. Płonne z Górą Modrzewiową, Obory z przepięknym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z Łask Słynącej, gdzie znajduje się księga cudów z licznymi zapisami uzdrowień, czy też niezwykle ciekawie zagospodarowane ośrodki rekreacyjne takie jak jezioro Grodno czy też oddalone od Golubia o 8 km jezioro Okonin, jedno z najczystszych w naszym regionie. Dzięki realizacji projektu pt „Rewitalizacja Golubskiej Starówki” nastąpi wyeksponowanie uroków Starego Miasta.
     Projekt wygeneruje nowe miejsca pracy oraz przyczyni się do ochrony już istniejących. Rewitalizacja będzie przeciwdziałać zjawisku bezrobocia, zachęcać do tworzenia nowych miejsc pracy, pobudzać aktywność środowisk lokalnych i przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta. Poprawią się warunki życia osób zamieszkujących teren rewitalizowany poprzez uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Napływ turystów spowoduje zwiększenie się liczby przedsiębiorców i inwestorów, co z kolei zwiększy zatrudnienie, wzrosną ceny nieruchomości i wpływy z wynajmu powierzchni gospodarczych.

 • autor: M.M.

Galeria zdjęć - Prace przy projekcie (wrzesień 2005r.)

 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Prace przy projekcie (październik 2005)

 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Prace przy projekcie (listopad 2005)

 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Prace przy projekcie (grudzień 2005)

 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Prace przy projekcie (kwiecień 2006)

 • -
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • -
 • -
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • -
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • -
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
 • zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Prace przy projekcie (maj 2006)

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Prace przy projekcie (czerwiec 2006)

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Prace przy projekcie (lipiec 2006)

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
Deklaracja Dostępności
-