-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb
-
- 16.11.2018 - Edmunda, Marii, Gertrudy
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Burmistrz Miasta /

Burmistrz Golubia-Dobrzynia

Mariusz Piątkowski

 

BURMISTRZ PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDY WTOREK,

W GODZ. OD 10:00 DO 12:00. 

e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

tel. 56 683 54  12

 

Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1) reprezentowanie miasta i urzędu na zewnątrz;

2) wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy;

3) nadzór nad prawidłowością wykonywania zadań urzędu i miasta oraz ich przebiegiem;

4) ustalanie polityki kadrowej i płacowej w urzędzie, podejmowanie czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności w jego imieniu;

5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta;

6) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi wydziałami urzędu w szczególności dotyczących podziału zadań;

7) wykonywanie uchwał rady;

8) uczestniczenie w pracach związków międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających
z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

9) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

10) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;

11) podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem miasta;

12) podpisywanie umów i porozumień w imieniu miasta;

13) zwoływanie okresowych narad z udziałem kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek  organizacyjnych miasta;

14) ustalanie kompetencji i zadań wydziałów oraz zakresów obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych miasta;

15) wydawanie zarządzeń i pism okólnych;

16) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

17)upoważnianie pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

18) dokonywanie okresowej oceny pracy zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta;

19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały rady miasta.

Zastępca Burmistrza Golubia-Dobrzynia

Danuta Malecka

 

e-mail: dmalecka@golub-dobrzyn.pl

tel. 604 913 031

Do kompetencji zastępcy burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami miasta i urzędu oraz reprezentowanie ich na zewnątrz podczas nieobecności burmistrza w pracy;

2) wykonywanie zadań z zakresu kierowania sprawami miasta i urzędu oraz reprezentowanie ich
na zewnątrz, podczas obecności burmistrza w pracy, w zakresie ustalonym – w formie pisemnej lub ustnej, przez burmistrza;

3) wydawanie zarządzeń i pism okólnych w zakresie określonym przez burmistrza;

4) wykonywanie uchwał rady w zakresie określonym przez burmistrza;

5) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, dotyczących zwykłego zarządu mieniem miasta, oraz finansowych – związanych z bieżącym zarządzaniem budżetem miasta, w zakresie określonym przez burmistrza;

6) podpisywanie umów i porozumień w imieniu miasta na podstawie odrębnych upoważnień burmistrza;

7) podpisywanie innych dokumentów i pism w zakresie spraw wskazanych przez burmistrza;

8) prezentowanie stanowiska burmistrza w sprawach realizowanych przez miasto, na sesjach rady i posiedzeniach jej komisji;

9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;

10) przeprowadzanie okresowej oceny pracy kierowników jednostek organizacyjnych miasta, w zakresie określonym przez burmistrza;

11) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w urzędzie i zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych miasta na podstawie odrębnych upoważnień burmistrza;

12) współdziałanie przy opracowywaniu oraz bieżącym monitorowaniu i aktualizacji dokumentacji kontroli zarządczej oraz całego systemu kontroli zarządczej w urzędzie;

13) przestrzeganie ustanowionego w urzędzie systemu kontroli zarządczej, uczestniczenie w jego ciągłej poprawie i doskonaleniu, zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu nieprawidłowości
w jego działaniu, dokonywanie okresowej samooceny kontroli zarządczej, identyfikowanie ryzyka na swoim stanowisku pracy i w kierowanym dziale oraz uczestniczenie w jego zarządzaniu
i minimalizowaniu prawdopodobieństwa jego wystąpienia;

14) bieżące reagowanie na wszelkie nieprawidłowości i zjawiska niepożądane, stwierdzanie możliwości powstania strat i szkód, przeciwdziałanie im zanim jeszcze nie wystąpiły, jak również kontrolowanie poprawnego stosowania samokontroli w toku wykonywania prac przez podległych pracowników (kontrola funkcjonalna);

15) zapewnianie sprawnej obsługi klientów urzędu;

16) składanie oświadczeń woli w imieniu miasta w zakresie udzielonych przez burmistrza pełnomocnictw;

17) wykonywanie innych czynności i zadań na podstawie odrębnych upoważnień i pełnomocnictw burmistrza;

18) współdziałanie ze skarbnikiem miasta w zakresie opracowywania projektu budżetu miasta;

19) zatwierdzanie dowodów księgowych do realizacji oraz podpisywanie/autoryzowanie przelewów bankowych;

20) udzielanie odpowiedzi na wpływające wnioski i zapytania, w tym dotyczące udostępnienia informacji publicznej i danych osobowych;

21) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie na nie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i ustalonymi zasadami;

22) prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie upoważnień udzielonych przez burmistrza.

23) wdrażanie, również zapobiegawczo, niezbędnych usprawnień, efektywnych metod pracy
i funkcjonalnej struktury organizacyjnej, w szczególności mającej wpływ na obsługę klientów;

24) prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań;

25) przygotowywanie i przekazywanie rzecznikowi prasowemu urzędu niezbędnych informacji oraz wyjaśnień zbieranych dla potrzeb udzielenia informacji mediom, na temat bieżącej
i planowanej pracy miasta i urzędu;

2. Wykonywanie innych zadań z polecenia Burmistrza.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-