Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

 • dni
 • godzin
 • minut

Treść strony

XXXIX Sesja Rady Miasta Golubi-Dobrzynia

                                                                       Golub-Dobrzyń, dnia 16.02.2021 r.

 

Mieszkańcy Miasta,

Informuję o XXXIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się dnia 23 lutego 2021 r. o godz. 14:30 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad na stronie esesja-tv.

 

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z:
  a)XXXVII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
  b)XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:

           a) w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr I/5/ 2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń;

           b)
w sprawie przyjęcia ,,Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2017-2031’’ ;

           c)
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul.Kościuszki;

           d) w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji     deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych;

          e)
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzynia;

          f)
w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń;

         g)
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w ramach Lokalnego     programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Sesji.

 

 

                             Z poważaniem

                     Przewodniczący Rady Miasta

                            Łukasz Pietrzak

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« wstecz