Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

 • dni
 • godzin
 • minut

Treść strony

Miasto Golub-Dobrzyń wspiera sport rowerowy

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę z Golubsko-Dobrzyńskim Towarzystwem Rowerowym reprezentowanym przez Prezes Panią Grażynę Mierzejewską oraz Wiceprezesa Pana Pawła Brzuskiewicz. W ramach umowy miasto zakupi stroje kolarskie do kwoty      3 000 zł, na których będzie umieszczony logotyp Herbu Miasta Golubia-Dobrzynia. Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rowerowe w zakupionych strojach będzie promowało Miasto Golub-Dobrzyń podczas między innymi treningów, rajdów rowerowych, spotkań sportowych, zawodów, organizowanych poza terenem Miasta Golubia-Dobrzynia,
W spotkaniu uczestniczyli również członkowie zarządu GTR: Radosław Kolenderski i Piotr Rybiński.

 • Podpisanie umowy przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia...
 • Podpisanie umowy przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia...

                             

     Szanowni Mieszkańcy

 Uprzejmie informuję, że w dniu 29 września 2020 roku o godz. 14:30 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja.tv

                                    

  Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z :
  a) XXIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b)XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  c) XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2020 r.

          -  zapoznanie się  z treścią uchwały Nr 3/I/2020 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia                 14 września 2020 roku.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Przerwa w obradach 20 min.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019  z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  b)
  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego;
  c) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul . Kościuszki;
  d)
  w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2020-2032’’
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

Mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia

W związku z sytuacja epidemiologiczną panującą w kraju, Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia apeluje do mieszkańców Miasta mających zamiar uczestniczyć w XXXII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 29 września 2020 roku, o rozważne korzystanie z uprawnienia w uczestnictwie w ww. sesji.

Drodzy Państwo mając na względzie realne i ciągle wzrastające zagrożenie zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 powodujący chorobę COVID-19 apeluję do mieszkańców Miasta zainteresowanych obecnością na sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia o pozostanie w domach oraz obejrzenie obrad Rady przy użyciu transmisji internetowej na portalu esesja.tv. Obecnie jest to jedyny sposób minimalizowania zagrożenia zakażeniem a co za tym idzie ochronę zdrowia i życia osób uczestniczących w sesji.

Jednocześnie informuję, iż osoby które zdecydują się na obecność na sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, winny posiadać ze sobą środki ochrony osobistej tj. maseczki zakrywające usta i nos.

    

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                mgr. Łukasz Pietrzak

Rolniku, spisz się przez telefon!

 • Plakat Rolniku, spisz się przez telefon

17 września Miasto Golub-Dobrzyń uczciło Światowy Dzień Sybiraka

17 września 2020 roku Miasto Golub-Dobrzyń uroczyście obchodziło 75. rocznicę deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR oraz 5. rocznicę ufundowania pomnika Sybiraków. 

Uroczystości rozpoczął Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wspominając, że obchody Światowego Dnia Sybiraka to bardzo ważna lekcja historii, przypominająca wszystkim Polakom o ogromie cierpień, upokorzeń, głodzie i poniewierce naszych rodaków. Dlatego Miasto Golub-Dobrzyń dokłada starań, by dramatyczne wydarzenia z tamtego okresu przetrwały w świadomości kolejnych pokoleń Polaków. 

Organizatorami obchodów było: Miasto Golub-Dobrzyń, Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Koło Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu, które było również inicjatorem wydarzenia. Warto nadmienić, że koło w tym roku obchodzi 3 rocznicę powstania. 

Patronat honorowy nad całością obchodów objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego P i o t r  C a ł b e c k i, natomiast patronat naukowy objęli: Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie dr hab. Zbigniew Karpus prof. UMK. 

W obchodach wzięły udział między innymi osoby deportowane do ZSRR  i rodziny osób wywiezionych do obozów pracy, Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Ojciec dr Zdzisław Klafka  Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,  prof. Mirosław Golon Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku,  prof. Zbigniew Karpus Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu, dr Jan Wiśniewski koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Jan Myrcha Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu, Józef Mackiewicz Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu, Zygmunt Mikosz  Prezes Koła Związku Sybiraków w Chełmży, Danuta Malecka Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Róża Kopaczewska Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Krzysztof Pieczka Sekretarz Gminy Golub-Dobrzyń, Dariusz Borowiec  Komendant Powiatowej Policji, Witold Juszczak zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, ks. Andrzej Zblewski  proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Golubiu, ks. Jarosław Kulesza proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu, Paweł Szynkiewicz Prezes Banku Spółdzielczego, Radni Rady Miasta i Powiatu, Dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Obchody rozpoczęły się konferencją naukową, podczas której wykłady wygłosili dr Jan Wiśniewski nt. „Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1939-1941 oraz prof. Mirosław Golon nt. „Deportacje Polaków z Pomorza w głąb ZSRS w 1945 roku.”

Po zakończeniu wykładów postanowieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie za zasługi dla Związku Sybiraków nadana została Odznaka Honorowa Sybiraka. Wręczone zostały również okolicznościowe medale dla instytucji wspierających działalność Koła Rodzin Sybiraków oraz zasłużonych członków koła.

Po wręczeniu odznak i medali głos zabrali Józefa Ramlau  Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Jan Myrcha Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu oraz Danuta Malecka Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Następnie uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik Ofiar Hitleryzmu i Stalinizmu znajdujący się  przy Placu 1000-lecia, gdzie została złożona wiązanka kwiatów od mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia.

Druga część uroczystości rozpoczęła się mszą św. odprawioną w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu, gdzie kazanie wygłosił Ojciec dr Zdzisław Klafka – Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Po mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów przy pomniku Sybiraków  w Golubiu przez delegację z Koła Rodzin Sybiraków oraz odczytanie przez Pana Szymona Wiśniewskiego nazwisk osób wywiezionych do ZSRR.

W imieniu  rodzin wywiezionych do ZSRR głos zabrała Ewa Kaźmierkiewicz Prezes Koła Rodzin Sybiraków. Na zakończenie uroczystości został  wysłuchany Hymn Sybiraków.

 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...

Serduszko pełne mocy!

8 września br. metalowe serduszko do zbierania plastikowych nakrętek, stanęło na Placu 1000 – lecia w Golubiu-Dobrzyniu. To wtedy zachęcaliśmy do zapełniania serduszka. BRAWO, mieszkańcy Golubia-Dobrzynia odpowiedzieli na apel!.

Już trzykrotnie pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta opróżnili pojemnik. Zachęcamy do dalszego wrzucania do serduszka nakrętek. Zebrane nakrętki zostaną przekazane na wsparcie osoby potrzebującej lub inicjatywy.

Jeżeli macie Państwo pomysł kogo lub jaką inicjatywę wesprzeć ze sprzedaży nakrętek prosimy piszcie w komentarzach pod postem umieszczonym na facebook-u Urzędu Miasta.

 • opróżnianie po raz trzeci z plastikowych nakrętek...
 • opróżnianie po raz trzeci z plastikowych nakrętek...
 • opróżnianie po raz trzeci z plastikowych nakrętek...
 • opróżnianie po raz trzeci z plastikowych nakrętek...

Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu

W ramach obchodów Światowego Dnia Sybiraka została przygotowana ekspozycja wystawowa dotycząca agresji ZSRR na Polskę, która miała miejsce 17.09.1939 r.
Wystawa została udostępniona przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.
Organizatorem wydarzenia jest Miasto Golub-Dobrzyń, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Koło Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu.
Zachęcamy do oglądania wystawy.

 • Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu
 • Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu
 • Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu
 • Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu

Jakie inwestycje w Golubiu-Dobrzyniu? Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Prezes Rady Ministrów ogłosił nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie konkretnych projektów infrastrukturalnych, których szacowana wartość to min. 400 tys. zł.
W ramach funduszu można uzyskać 100% dofinansowania na zadania realizowane do 2022 r.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia złożył pismo do Rady Miasta wskazując propozycje inwestycji.
W załączeniu treść wystosowanego pisma.

 • skan pisma Burmistrza do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu oferty pracy

Wykształcenie gimnazjalne:

 • brukarz-Frydrychowo
 • kierowca CE- Kolonia Lipnica
 • monter stolarki budowlanej -Golub-Dobrzyń
 • pakowacz - Golub-Dobrzyń
 • robotnik gospodarczy-Kolonia Lipnica
 • robotnik podjazdowy -Szychowo
 • sprzątaczka-Kowalewo Pomorskie
 • szwaczka-Golub-Dobrzyń

Wykształcenie zawodowe:

 • elektryk automatyk - Golub-Dobrzyń
 • mechanik/konserwator urządzeń do napełniania zbiorników-Białkowo
 • operator do przetwórstwa tworzyw sztucznych -Kowalewo
 • operator wypalarki CNC (plazmowo-gazowej)-Golub-Dobrzyń
 • pomocnik stolarza-Sokołowo
 • robotnik budowlany -Elgiszewo
 • stolarz-Golub-Dobrzyń
 • ślusarz-Ostrowite

 

Wykształcenie wyższe:

 • terapeuta zajęciowy - Kowalewo Pomorskie
 • nauczyciel wychowawca-Gałczewo
 • inżynier elektryk automatyk-Ciechocinek

Prapremiera Musicalu "Madame" w Golubiu-Dobrzyniu

18 września 2020 r. odbyła się prapremiera nowego musicalu GRUPY TEATRALNEJ działającej w Domu Kultury. "MADAME" opiera się na motywach jednego z najpiękniejszych i najczęściej nagradzanych dzieł muzycznych pt. "MISS SAIGON". To pierwszy, zrobiony z takim rozmachem i prawie w całości zaśpiewany, musical zaprezentowany na deskach Domu Kultury. "MADAME" postawiła przed młodymi wykonawcami ogromne wymagania wokalne i aktorskie. Nasi artyści udowodnili, że można być amatorem, ale zagrać w taki sposób, że nie powstydziłby się tego profesjonalny teatr. GRATULUJEMY!
W roli tytułowej wystąpiła Natalia Majewska. W pozostałych rolach:
Chris: Bartosz Goryński,
Szef: Łukasz Gabryszewski,
Thuy: Paweł Lewandowski,
John: Mateusz Siemienik,
Ellen: Zofia Niklewicz/ Sandra Tułodziecka
Gigi: Michalina Sobkiewicz
Tam: Oliwier Okruciński
Jakub Dombrowski, Jakub Brzostowski, Franek Blokowski, Jakub Ziółkowski, Natan Malinowski, Mariusz Rumiński, Nikola Góreczna, Alicja Foksińska, Sandra Panek, Laura Zakrzewska, Zofia Niklewicz, Oliwia Błędowska, Oliwia Zygmunt, Klaudia Sochacka, Aleksandra Mazurowska, Daria Kucińska, Weronika Ziółkowska, Julia Rutkowska, Karolina Rutkowska, Marta Lewandowska, Agata Trawińska, Karina Kuczkowska, Julia Kuczkowska, Lena Dombrowska, Anna Procka, Vanessa Dąbrowska, Martyna Kaliska, Maja Kaliska, Tosia Trawińska, Jacek Bednarski, Karolina Bednarska, Maja Jagielska, Zosia Pieczka, Marta Nowacka, Zoja Blumkowska, Nikodem Fabiszak, Wiktoria Rutkowska.

Następna odsłona musicalu "Madame" odbędzie się 25 września oraz 10 i 16 października o godzinie 18:30. Zdjęcia: p. DAWID BROŻEK.

Spektakl od 12 lat.

 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

Zbiórka dla podopiecznych Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt Przyjazna Buda

 • zbiórka żywności dla zwierząt

Burmistrzowie w Golubiu-Dobrzyniu

Dzisiaj tj. 30 września br. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia spotkali się Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń Mariusz Piątkowski, Burmistrz Miasta Brodnica Jarosław Radacz, Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski. W spotkaniu wzięli również udział Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska, Kierownik Referatu Obsługi i Administracji Urzędu Gminy Miasto Kowalewo Pomorskie Monika Piróg, Sekretarz Miasta Rypin Sławomir Kryszczuk. Głównym tematem zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia spotkania było omówienie projektu Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+, która zakłada przebudowę linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku między innymi Grudziądz-Jabłonowo-Brodnica oraz odbudowę połączenia linii kolejowej 209 na odcinku Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń. Uczestnicy spotkania analizowali również  możliwość rozwoju połączeń kolejowych w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej KOLEJ +. Celem programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej  i społeczno-gospodarczej regionów Polski. Rozmówcy zgodnie uznali, że w interesie lokalnych społeczności jest skorzystanie z tych projektów i środków, między innymi rządowych i wojewódzkich dla rozwoju społecznego i gospodarczego Powiatów Brodnickiego, Golubsko-Dobrzyńskiego, Rypińskiego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania Burmistrzowie jednogłośnie stwierdzili, że będą kontynuować w tym kierunku konsultacje i spotkania z władzami województwa, jak i na innych szczeblach.

 • Burmistrzowie w Golubiu-Dobrzyniu
 • Burmistrzowie w Golubiu-Dobrzyniu

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021

30 września 2020 r Wiceburmistrz Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska uczestniczyła w Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie dopełnił wykład Doc. WSG dr inż. Cezarego Kościelak pt. „Medycyna Niekonwencjonalna w Nowoczesnym Społeczeństwie”.

Wszystkim studentom życzymy radości ze wspólnych spotkań oraz satysfakcji z pogłębiania wiedzy.

 • inauguracja roku akademickiego 2020/2021
 • inauguracja roku akademickiego 2020/2021
 • inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Powszechny spis rolny

 • infolinia spisowa
 • Komunikat_Dyrektora CBS _PSR2020_30.09.2020 r_-sig

Informacja

 • Informacja na stronę

Duma Golubia-Dobrzynia

Na zamku w Gniewie 1 października 2020 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i nadanie tytułów HIT 2020 najciekawszym dokonaniom gospodarczym i samorządowym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.

Tytuł HIT za Wydarzenie Kulturalne Roku 2020 otrzymała Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. Natomiast Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu dla Grupy Teatralnej za Wydarzenie Kulturalne Roku Madame.

Gratulujemy Dyrektorowi Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu Arturowi Niklewicz oraz całemu zespołowi.

W zeszłorocznej edycji konkursu Tytuł II-Stopnia HIT 2019 otrzymał Klub Sportowy “Piłkarz” z Golubia-Dobrzynia i Gmina Miejska Golub-Dobrzyń za modelową działalność i osiągnięcia Klubu Sportowego „Piłkarz” w oparciu o blisko 100-letnią tradycję.

 • hit 2020
 • hit 2020
 • hit 2020

Kryształowy Hit 2020 dla Golubia-Dobrzynia

Kryształowy Hit 2020 dla Golubia-Dobrzynia.

Modelowe działania Grupy Teatralnej Działającej w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.

 • hit 2020

Komunikat

Informujemy, że w dniach 6-9 października br. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W pierwszym dniu ćwiczenia (6 października 2020r.) w godzinach 8.00 - 10.00 odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu: dźwięk modulowany trwający trzy minuty - ogłoszenie alarmu; dźwięk ciągły trwający trzy minuty - odwołanie alarmu.

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Dokonałeś samospisu?

Weź udział w loterii rolnej i zdobądź jedną z setek nagród

Więcej szczegółów pod linkiem: https://loteria.spisrolny.gov.pl/

Wystawa „Domy płoną, kobiety krzyczą, zabawili się do woli. Armia Czerwona w Województwie Gdańskim w 1945 roku”

Od 16 do 30 września 2020 roku na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR oraz 5. rocznicy ufundowania pomnika Sybiraków prezentowana była wystawa pn. „Domy płoną, kobiety krzyczą, zabawili się do woli. Armia Czerwona w województwie gdańskim w 1945 roku”.

Wystawę można było oglądać w Golubiu-Dobrzyniu dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Bydgoszczy.

Dziękujemy również za pomoc w zorganizowaniu wystawy dr Janowi Wiśniewskiemu koordynatorowi Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Osoby, które nie zdążyły zapoznać się z wystawą mogą obejrzeć ją online na stronie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Ekspozycja opowiada m.in. o obecności Armii Czerwonej na Pomorzu, zdobyciu Gdańska, spaleniu żywcem gdańszczan w kościele św. Józefa.

Prezentację przygotował IPN Gdańsk z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, natomiast autorem jest Artur Chomicz.

 • wystawa prezentowana w Golubiu-Dobrzyniu
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...

Can-Am Day w Golubiu-Dobrzyniu

Zamek Golubski - Golub-Dobrzyń  9-10 października 2020 r.

Wydarzenie pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

Harmonogram:

Piątek 9 października 2020 r. - od godziny 15:00 rejestracja uczestników Zamek Golubski. Ekspozycja pojazdów na zamkowym parkingu.

Sobota 10 października 2020 r. - godzina 10:00 odprawa zawodników przed Zamkiem Golubskimm, przejazd pojazdów przez rynek w Golubiu. Godzina 16:00 powrót zawodników na Zamek Golubski. Ekspozycja pojazdów na zamkowym parkingu.

 • plakat wydarzenia Can-Am-Day

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 Uprzejmie informuję, że w dniu 8 października 2020 roku o godz. 15:25 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja.tv

      Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031 ;
  b)
  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.
 4. Zamknięcie Sesji.                                                               

                                                                                           Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

 

Tarcza 5.0. wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Od połowy października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej otrzymają nowe wsparcie z ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Część z nich będzie mogła również otrzymać świadczenie postojowe czy dodatkowe świadczenie postojowe. W województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad
3,2 tys. firm. W całym kraju ponad 105 tys.

Nowe rozwiązania wprowadza Tarcza Antykryzysowa 5.0, zwana też tarczą branżową. Ustawa wchodzi w życie 15 października i dopiero wówczas będzie można składać wnioski przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Przewidziane są trzy formy wsparcia udzielanego przez Zakład przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Po spełnieniu warunków przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego. Szacuje się, że
w województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad 3,2 tys. firm. W całym kraju ponad 105 tys.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, a także wystaw. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in.  prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r.  Należy również wykazać spadek przychodów, o co najmniej 75 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku – porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z analogicznym miesiącem 2019 roku. Trzeba też złożyć dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do
końca października br. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Jeśli przedsiębiorca opłacił składki za te miesiące, to będzie mógł wystąpić o ich zwrot. Wnioski o zwolnienie ze składek będzie można składać do końca listopada.

Świadczenie postojowe

Agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni będą mogli wnioskować także o świadczenie postojowe
w wysokości 2080zł, jeśli ich biznes ucierpiał w wyniku COVID-19. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba, że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. W ich przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

Dodatkowe świadczenie postojowe

„Tarcza 5.0” wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. To pomoc dla prowadzących działalność, którzy wcześniej już otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom, sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Wypłata dodatkowego postojowego zależy od spadku przychodu. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód musi być niższy o co najmniej 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.  Na przykład we wniosku składanym w październiku należy porównać przychody
 z września 2020 i 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • plakat wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i...

Nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

Szanowni Państwo,

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. zachęcają przedsiębiorców do składania wniosków w nadchodzącym naborze Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19.

Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorców w walce ze skutkami trwającej pandemii. TARR udziela grantów m.in. na wprowadzanie nowych produktów/usług lub zmianę metody ich produkcji/świadczenia, a także na zakup urządzeń filtrujących powietrze (dla mikroprzedsiębiorców).

Nabór wniosków nr 3/FWI/2020 rozpocznie się 21.10.2020 r. i potrwa do wyczerpania 100% alokacji przeznaczonych na niego środków, nie dłużej niż do 27.10.2020 r. Biorący w nim przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego mogą starać się o dofinansowanie w ramach dwóch schematów:

Schematu 1: wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi (maksymalnie 60 000 zł)

lub

Schematu 1 i Schematu 3 łącznie: środki na zakup urządzeń filtrujących powietrze do punktów handlowo-usługowych (dla mikroprzedsiębiorców)

Trzeci nabór jest kierowany do przedsiębiorców z powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego i żnińskiego.

Nabór odbywa się całkowicie online. Po zapoznaniu się z dokumentacją, instrukcją wypełniania wniosku i ogłoszeniem o naborze wystarczy przejść do generatora wniosków. Po złożeniu wniosku elektronicznie należy w terminie do trzech dni przesłać na adres grantycovid19@tarr.org.pl skan wydrukowanego i podpisanego potwierdzenia złożenia wniosku.

Wszystkie szczegóły, dokumentacja oraz ogłoszenie o naborze dostępne są na https://www.tarr.org.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-nr-3-fwi-2020/ oraz pod numerem infolinii 52 510 88 70.

 • baner nabór wniosków

Dodatkowe numery telefonów Urzędu Miasta.

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia uruchomił dodatkowe numery telefonów w celu ułatwienia kontaktu z mieszkańcami:

1.Sekretariat: 666 247 455
2. USC- Urząd Stanu Cywilnego: 666 247 477
(m.in. akty urodzenia, zgonu, ewidencja ludności, działalność gospodarcza)
3.WGK- Wydział Gospodarki Komunalnej 660 427 118 (m.in. gospodarka mieszkaniowa, gospodarowanie odpadami, utrzymanie czystości na terenie miasta)
4. WI- Wydział Infrastruktury: 604 913 031
(m.in. podziały i scalenia nieruchomości, zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zaświadczenia, wypisy i wyrys z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, utylizacja azbestu)
5. WF- Wydział finansowy: 666 247 454
(m.in. podatki i opłaty lokalne, ulgi podatkowe, rozliczenia z urzędem)

Jedyne takie wydarzenie w Polsce.

JEDYNE TAKIE WYDARZENIE W POLSCE ! CAN-AM DAY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W sobotę 10 października br. o godzinie 10:00 na Golubskim Zamku rozpoczęli swoje zmagania miłośnicy i posiadacze pojazdów marki
Can-am.Wydarzenie zostało objęte Patronatem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu

Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia na zakończenie sezonu kolarskiego w sobotę 10 października br. w Golubiu-Dobrzyniu.

 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta...
 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta...
 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta...
 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta...
 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta...

Grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń

Grupa ENDO promuje Miasto Golub-Dobrzyń

W sobotę 10 października 2020 r. grupa ENDO z Golubia-Dobrzynia odbyła pierwszy trening w spodenkach z herbem Miasta Golubia-Dobrzynia.

Natomiast w niedzielę 11 października 2020 r. grupa promowała miasto podczas Biegu 7 Róż, który odbył się w miejscowości Czerwonka. Grupa zajęła 3 miejsce w kategorii drużyn.

Warto nadmienić, że spodenki z herbem dla grupy zakupiło Miasto Golub-Dobrzyń w celu promocji naszego miasta.
Grupa ENDO to inicjatywa oddolna kilkunastu mieszkańców Golubia-Dobrzynia, miłośników sportu, których wspiera nasze miasto.

Dziękujemy za promocję Miasta Golubia-Dobrzynia.

Gratulujemy wyników i życzymy kontynuowania pasji.

 

 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń
 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń
 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń
 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń
 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

 • Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez...

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji. Dzisiejszy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli. To święto całej szkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi, uczniów i ich rodziców. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz szkół.

Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości, umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji magicznego złotego środka, wyznaczania rozsądnych granic i mądrości bezstronnego oceniania oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Bądźcie przyjaciółmi naszych dzieci i młodzieży, bo tylko przyjaciele budują trwale, mądrze i na lata.

Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia        Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

                         Łukasz Pietrzak                                                       Mariusz Piątkowski

 • życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wręczone!

13 października 2020 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z wiceburmistrz Różą Kopaczewską wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom i dyrektorom przedszkola oraz szkół prowadzonych przez miasto.

Nagrodami Burmistrza Miasta zostało uhonorowanych 9 nauczycieli, w tym 3 dyrektorów.
Podczas uroczystości zostały wręczone również nagrody dyrektorów jednostek oświatowych.

Osoby nagrodzone :

Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu

1. Brzóska Małgorzata
2. Jagielska Barbara
3. Słomczewska Jolanta
4. Dąbrowska Ewa
5. Mirowska Aleksandra

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

1. Peszyńska Marzena
2. Sachs Małgorzata
3. Warnel Iwona
4. Krasucka Anna
5. Krajewska Andżelika
6. Piątkowski Mieczysław
7. Przybyszewski Tomasz
8. Szynkiewicz Stanisław

Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

1.Floerke Piotr
2.Lisińska Marzena
3.Miciak Teresa
4.Kowalska Hanna
5. Tuliszewska Anna
6. Kubacka Iwona
7. Kojtka Katarzyna
8. Łukaszewicz Wiesława
9. Zaleska Arleta
10. Zielińska Maria

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

 

 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele

Medal za zasługi dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół  Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

Podczas uroczystości wręczenia nagród przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom i dyrektorom przedszkola oraz szkół prowadzonych przez miasto Pan Piotr Floerke został odznaczony za zasługi medalem 75-Lecia Ligii Obrony Kraju. Medal oraz statuetkę orła wręczył Zastępca Komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Toruniu starszy chorąży sztabu Artur Kaźmierczak.

Gratulujemy!

 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny trwa. Część rolników, w ramach obowiązku, zdążyła się już spisać przez Internet. Niektórzy rolnicy spisali się za pośrednictwem infolinii, na której codziennie dyżurują pracownicy urzędów statystycznych. Część osób udała się do swoich Urzędów Gmin, gdzie w obecności przeszkolonego pracownika, wypełniła elektroniczny formularz spisowy podając dane dotyczące swojego gospodarstwa. Osoby, które się jeszcze wahają, mogą w każdej chwili wypełnić formularz elektroniczny i spełnić swój ustawowy obowiązek. W momencie pojawienia się problemów z samodzielnym wypełnieniem formularza, w celu uzyskania pomocy, można zadzwonić na infolinię pod nr tel. 22 279 99 99 lub do najbliższego Urzędu Statystycznego.
Nie odkładajmy spisu na później, ponieważ w skali całego kraju, jest to ogromne przedsięwzięcie
i bardzo duże wyzwanie dla każdej z gmin.
Użytkownicy gospodarstw rolnych mają możliwość i obowiązek samopisu przez Internet na stronie https://spisrolny.gov.pl
Aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu warto wcześniej przygotować dane według tabelki znajdującej się w poniższym linku:
https://spisrolny.gov.pl/images/…/sciagawka_dla_rolnikow.pdf

 • grafika spis rolny

Dzień Papieża Jana Pawła II

 • Grafika Dzień Papieża Jana Pawła II

42. rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża

16 października 1978 r. na dachu Kaplicy Sykstyńskiej pojawił się biały dym, który oznajmił wybór nowego papieża. Kardynał Karol Wojtyła, abp metropolita krakowski, został wybrany na 264. następcę św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II. Był to pierwszy od 1522 r. wybór na papieża kardynała spoza Włoch.

W rocznicę tego wydarzenia, dzisiaj  16 października 2020 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, wiceburmistrz Róża Kopaczewska oraz przedstawiciele Gminy i Powiatu złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą naszego rodaka Papieża Jana Pawła II, znajdującą się na murach miejskich. 

 

 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II
 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II
 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II
 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II
 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II

Golub-Dobrzyń pamięta o Papieżu Polaku!

Dzisiaj 16 października 2020 roku mijają 42 lata od wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

W ciągu trwającego ponad ćwierć wieku pontyfikatu Karol Wojtyła podczas 104 podróży duszpasterskich przemierzył cały świat. Dziewięciokrotnie odwiedzał Ojczyznę, głosząc ewangelię i dając Polakom nadzieję.

Z inicjatywy Miasta Golubia-Dobrzynia, za zgodą Proboszcza ks. kanonika Andrzeja Zblewskiego z okazji 42. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża na wieży kościoła pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu zawisła flaga papieska.

 

 • flaga papieska na wieży kościoła w Golubiu
 • flaga papieska na wieży kościoła w Golubiu

Wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”

Zachęcamy do obejrzenia wystawy pn. „Karol Wojtyła. Narodziny”, którą z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II. Ekspozycja zabierze Państwa w podróż po przełomowych momentach życia papieża Jana Pawła II. Od narodzin małego Lolka po czasy studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay. Oglądając wystawę będziecie mogli Państwo z bliska obserwować powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski. Wybierzecie się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne slajdy zobaczycie nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przyjrzycie się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszyć będziecie mu w chorobie i ostatnich chwilach życia.

Wystawa dostępna pod linkiem: https://artsandculture.google.com/exhibit/karol-wojty%C5%82a-narodziny/KQICToaicSVbKg

 

 • Karol Wojtyła z rodzicami zdjęcie Centrum Myśli Jana Pawła...

Dzień dobry !

W województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy 65 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 30%.Dlatego, żeby pomóc rolnikom organizujemy spotkanie informacyjne z użyciem platformy MS TEAMS.Spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 10. Potrwa 60 minut.Żeby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w link:
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams
Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań – odnośnie samego badania, jego przebiegu, rozwiać wątpliwości związane z formularzem a także te dotyczące bezpieczeństwa danych przekazywanych w spisie.
Spotkanie zostało objęte patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Odział Terenowy w Bydgoszczy.

 • spis r

Budżet obywatelski 2021 - wyniki oceny formalnej i merytorycznej.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski informuje, że w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021 mieszkańcy złożyli 10 projektów zadań.
Po ocenie formalnej i merytorycznej ocenę pozytywną uzyskało 6 projektów. Wyniki weryfikacji projektów znajdują się na stronie
https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
Przypominamy, że do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021 jest
100 000 zł.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 22-25 października 2020 r.

 • b

Budżet obywatelski 2021- terminy oraz formy głosowania

 
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski informuje, że nad projektami zadań do budżetu obywatelskiego 2021 głosować będzie mógł każdy mieszkaniec bez względu na wiek. Głosowanie odbywać się będzie do wyboru w wersji papierowej lub elektronicznej w dniach od 22 do 25 października 2020 r. do godziny 18:00.
 
Głosować będzie można elektronicznie na platformie pod adresem https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski od 22 października od godziny 00:00 do 25 października 2020 r. do godziny 18:00
lub
Wrzucając wypełnioną kartę do głosowania do urny w dniach:
- 22 października 2020 r. (czwartek) w godzinach 7:30-15:30,
- 23 października 2020 r. (piątek) w godzinach 7:30-14:00,
- 24 października 2020 r. (sobota) w godzinach 10:00-14:00,
- 25 października 2020 r. (niedziela) w godzinach 14:00-18:00.
 
Urna przeznaczona na karty do głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2021 znajdować się będzie w budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 1000-lecia 25, na parterze w sali nr 1.
Kartę do głosowania będzie można pobrać:
1. ze strony internetowej pod adresem https://bip.golub-dobrzyn.pl/699,budzet-obywatelski lub,
2. w Urzędzie Miasta Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25- biuro podawcze - pokój 1C (parter) oraz w sali nr 1 (parter).
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 734 417 930.
 • b

Przygody Fryderyka w Szafarni

Pierwsza publikacja Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni pt. Przygody Fryderyka w Szafarni dostępna online! To wierszowana opowieść o pobycie Fryderyka Chopina w Szafarni w 1824 i 1825 r. przygotowana w formie elektronicznej (ebook, audiobook) dofinansowana z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

   Jest przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży, choć jej kształt i treść może przypaść do gustu także dorosłym miłośnikom literatury. Ta wyśmienita pozycja polecana jest nie tylko znawcom biografii kompozytora, ale przede wszystkim tym, którzy dopiero pragną poznać szczegóły jego życia. Ebook w przystępny sposób przybliża epizod gościny nastoletniego Fryderyka Chopina w majątku Dziewanowskich w Szafarni. W swojej formie nawiązuje do tradycji romantycznych poematów, czerpiąc inspiracje z Mickiewiczowskiej epopei. Opowieść o wakacjach Chopina na Ziemi Dobrzyńskiej stworzona została na podstawie listów F. Chopina i pisanego przez niego w Szafarni Kuriera Szafarskiego.

   Autorem książki jest Cezary Dobies – poeta, pisarz, mający w swoim dorobku liczne dzieła poetyckie, opowiadania, eseje oraz pozycję dla dzieci Bajki Arturka i Blanki. Dzieło wzbogacone zostało kolorowymi ilustracjami wykonanymi przez profesjonalnego artystę malarza, mieszkającego w Paryżu, Artura Majkę. Ciekawa i lekka forma językowa ebooka oraz atrakcyjna szata graficzna dostosowane są do młodych odbiorców, ułatwiając im przyswojenie treści i zachęcając do poznania postaci Fryderyka Chopina.

   Uzupełnieniem treści książki jest audiobook, w którym znajdą się odczytywane przez toruńskiego aktora, Jarosława Felczykowskiego, oryginalne listy i Kurier Szafarski Fryderyka Chopina. Audiobook daje osobom dorosłym możliwość odkrycia mało znanych zdolności literackich i satyrycznych Fryderyka Chopina.

   Publikacja jest dostępna poniżej do darmowego pobrania i odczytywania. Projekt powstał z myślą o zapewnieniu interesującej oferty edukacyjnej i kulturalnej on-line w okresie, w którym dostęp do kultury jest ograniczony. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historycznej wizyty Chopina w Szafarni, zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą Fryderyka Chopina i jego związkami z regionem kujawsko-pomorskim oraz upowszechnienie dorobku kultury, jakim jest korespondencja Chopina z Szafarni.

E-book do pobrania na stronie:

http://www.szafarnia.art.pl/przygody-fryderyka-w-szafarni/

Przygody Fryderyka w Szafarni

Pierwsza publikacja Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni pt. Przygody Fryderyka w Szafarni dostępna online! To wierszowana opowieść o pobycie Fryderyka Chopina w Szafarni w 1824 i 1825 r. przygotowana w formie elektronicznej (ebook, audiobook) dofinansowana z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

   Jest przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży, choć jej kształt i treść może przypaść do gustu także dorosłym miłośnikom literatury. Ta wyśmienita pozycja polecana jest nie tylko znawcom biografii kompozytora, ale przede wszystkim tym, którzy dopiero pragną poznać szczegóły jego życia. Ebook w przystępny sposób przybliża epizod gościny nastoletniego Fryderyka Chopina w majątku Dziewanowskich w Szafarni. W swojej formie nawiązuje do tradycji romantycznych poematów, czerpiąc inspiracje z Mickiewiczowskiej epopei. Opowieść o wakacjach Chopina na Ziemi Dobrzyńskiej stworzona została na podstawie listów F. Chopina i pisanego przez niego w Szafarni Kuriera Szafarskiego.

   Autorem książki jest Cezary Dobies – poeta, pisarz, mający w swoim dorobku liczne dzieła poetyckie, opowiadania, eseje oraz pozycję dla dzieci Bajki Arturka i Blanki. Dzieło wzbogacone zostało kolorowymi ilustracjami wykonanymi przez profesjonalnego artystę malarza, mieszkającego w Paryżu, Artura Majkę. Ciekawa i lekka forma językowa ebooka oraz atrakcyjna szata graficzna dostosowane są do młodych odbiorców, ułatwiając im przyswojenie treści i zachęcając do poznania postaci Fryderyka Chopina.

   Uzupełnieniem treści książki jest audiobook, w którym znajdą się odczytywane przez toruńskiego aktora, Jarosława Felczykowskiego, oryginalne listy i Kurier Szafarski Fryderyka Chopina. Audiobook daje osobom dorosłym możliwość odkrycia mało znanych zdolności literackich i satyrycznych Fryderyka Chopina.

   Publikacja jest dostępna poniżej do darmowego pobrania i odczytywania. Projekt powstał z myślą o zapewnieniu interesującej oferty edukacyjnej i kulturalnej on-line w okresie, w którym dostęp do kultury jest ograniczony. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historycznej wizyty Chopina w Szafarni, zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą Fryderyka Chopina i jego związkami z regionem kujawsko-pomorskim oraz upowszechnienie dorobku kultury, jakim jest korespondencja Chopina z Szafarni.

E-book do pobrania na stronie:

http://www.szafarnia.art.pl/przygody-fryderyka-w-szafarni/

 • grafika przygody Fryderyka w Szafarni

Budżet obywatelski 2021- zasady głosowania

 

 1. Głosować może każdy mieszkaniec Golubia-Dobrzynia (bez względu na wiek) przez oddanie głosu na karcie do głosowania.
 2. Osoba uprawniona do głosowania może zrobić to tylko raz wybierając jeden projekt zadania.
 3. Za nieważne uznaje się:
  - głosy oddane na kartach do głosowania wypełnionych niewłaściwie, w tym  posiadających skreślenia i poprawki, niezawierających wymaganych danych oraz niezawierających zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  -głosy oddane na kartach do głosowania, w których nie postawiono znaku X przy żadnym zadaniu albo postawiono znak X przy więcej niż jednym zadaniu;
  - wszystkie głosy oddane przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie do głosowania;
  - głosy oddane przez osoby nieuprawnione.

 

 • b

Budowa drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkół Miejskich w celu poprawy bezpieczeństwa - projekt zadania do budżetu obywatelskiego 2021

Projekt dotyczy budowy drogi dojazdowej, której zadaniem będzie bezpieczeństwa podczas zawożenia i odbierania dzieci ze szkoły. Planuje się wykonać dojazd wzdłuż ul. Żeromskiego, poprzez teren przyległy do działki, na której znajduje się budynek Zespołu Szkół Miejskich. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 138 obręb 7 Miasta Golubia-Dobrzynia. Wjazd i wyjazd z planowanej drogi dojazdowej odbywał się będzie poprzez istniejące zjazdy. Planowana droga dojazdowa wykonana będzie z kostki brukowej. Dodatkowo bezpośrednio w miejscu, gdzie dzieci będą mogły wysiadać z samochodów znajdować się będzie zatoka. W ramach zadania konieczna będzie również przebudowa istniejącej infrastruktury (w zależności od potrzeb przebudowa chodnika, infrastruktury technicznej, ustawienie barierek ochronnych, posianie trawy, wykonanie ewentualnej wycinki drzew i nasadzeń oraz montaż obiektów małej architektury np. ławek, śmietnika itp.). W ramach zadania należy wykonać również dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami potrzebną do zgłoszenia ww. robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę od Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego oraz przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego lub przetargowego.
Więcej informacji - kliknij

Miejskie leżaki w otoczeniu nowej zieleni  (łąki kwietne, zdobne trawy)- projekt zadania do budżetu obywatelskiego 2021

Projekt dotyczy nasadzenia nowej roślinności na terenie Parku Miejskiego typu -zdobne trawy, łąki kwietne, krzewy oraz ustawienie na stałe leżaków w ilości 6 sztuk ( leżak drewniany parkowy).
Więcej informacji dostępnych pod linkiem:

Więcej informacji - kliknij tutaj

 

 

 • grafika leżak
 • grafika łąka kwietna
 • grafika zieleń

100 nowych drzew dla Golubia-Dobrzynia-projekt zadania do budżetu obywatelskiego 2021

Projekt dotyczy nasadzenia drzew na terenie całego miasta. Ponieważ dzisiejsze czasy zmagają się z problemami ekologicznymi i w wielu miastach, również i naszym mamy sporą ilość chodników i parkingów należy uwzględnić zazielenienie miasta, aby zwiększyć komfort życia mieszkańcom Golubia-Dobrzynia. Zieleń jest ważnym elementem miejskiej przestrzeni i warto, aby były wciąż zwiększać jej obszar zwłaszcza w najczęściej uczęszczanych miejscach.

Więcej informacji - kliknij tutaj

 • grafika drzewo

Dmuchany zamek dla przedszkola, szkoły i na imprezy miejskie - projekt zadania do budżetu obywatelskiego 2021

Projekt polega na zakupie dmuchanego zamku, który będzie dostępny dla mieszkańców. Stanowi zakup wyposażenia.

Więcej informacji - kliknij tutaj

 • grafika dmuchany zamek

Stacja rowerowa Golub-Dobrzyń - projekt zadania do budżetu obywatelskiego

Chcemy aby w Golubiu-Dobrzyniu powstały pierwsze publiczne samoobsługowe stacje naprawy rowerów do nieodpłatnego serwisowania rowerów i nie tylko. Stacja wyposażona będzie w szereg niezbędnych narzędzi serwisowych wysokiej jakości uznanych marek (GEDORE, BONDHUS) oraz QR CODE z instrukcjami napraw rowerów. Do dyspozycji mieszkańców będzie m.in. wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, wkrętak TORX T25, klucz nastawny, klucz płaski 8x10 mm -13x15 mm, zestaw imbusów w rękojeści, łyżki do opon oraz pompka z adapterem na wszystkie zawory.

Więcej informacji - kliknij tutaj

 • stacja rowerowa grafika

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Projekt dotyczy wykonania infrastruktury rekreacyjnej na terenie dwóch oddziałów przedszkolnych.
Przy ul. Sienkiewicza planuje się postawienie drewnianej altany oraz drewnianej wiaty z ławko-stołami, a także wykonanie ścieżki zmysłów oraz stelażu do ścianki muzycznej. Przy ul. Szkolnej planuje się postawienie drewnianej wiaty z ławko-stołami oraz wykonanie ścieżki zmysłów i stelażu do ścianki muzycznej.
W ramach zadania należy wykonać również dokumentację projektowo-kosztorysową potrzebną do zgłoszenia ww. robót budowlanych Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu oraz przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego.

Więcej informacji - kliknij tutaj

 • grafika muzyczna ścianka
 • grafika muzyczna ścianka
 • grafika muzyczna ścianka

Pierwszy raz w Golubiu-Dobrzyniu!!!  Głosowanie elektroniczne nad projektami zadań do budżetu obywatelskiego 2021

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia oraz ze względu na sytuację związaną z COVID w tym roku mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia mogą głosować elektronicznie nad projektami zadań do budżetu obywatelskiego 2021.

Głosować można elektronicznie na platformie pod adresem https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/ od 22 października od godziny 00:00 do 25 października 2020 r. do godziny 18:00.

 • grafika głosowanie elektroniczne budżet obywatelski

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”

Konsultacje rozpoczynają się dnia 26.10.2020 r. i kończą się dnia 09.11.2020 r.
 

Szanowni Państwo !

W związku z licznymi telefonami i pytaniami dotyczącymi targowiska miejskiego, informujemy!
W chwili obecnej powiat golubsko-dobrzyński, jak i Miasto Golub-Dobrzyń znajdują się w strefie żółtej, w której nie obowiązuje limit dotyczący liczby klientów na targowisku. Tym samym targowisko miejskie 23 października (piątek) będzie otwarte. Czekamy na dalsze komunikaty i wytyczne. Jeżeli wprowadzone zostaną nowe restrykcje, na pewno zostaniecie Państwo poinformowani.
Z życzeniami zdrowia
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

 • targ

„Noce i Dnie” 45 lat od premiery filmu

Dzisiaj tj. 23 października 2020 r. mija 45 lat od premiery polskiego dramatu filmowego pt. „Noce i dnie” w reżyserii Jerzego Antczaka, który powstał na podstawie książki Marii Dąbrowskiej.

Warto przypomnieć, że zasadniczy wątek fabularny, jak i rys psychologiczny bohaterów, Dąbrowska stworzyła w miejscowości Płonne, gdzie główni bohaterowie Bogumił i Barbara, stali się odwzorowaniem administratorów majątku tej miejscowości. Jak pisze sama autorka „…dużego majątku położonego nad malowniczą rzeką Drwęcą w pobliżu tąż samą rzeką tylko przedzielonych miasteczek Dobrzynia i Golubia i o godzinę drogi koleją od Torunia.” Obecnie w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem znajduje się Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej. Znajdują się tam pamiątki po pisarce warte obejrzenia.

 • grafika Noce i Dnie

Rachunki bankowe Gminy Miasta Golub-Dobrzyń

Przelewy na rachunek bankowy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń należy dokonywać następująco:

Wszystkie opłaty z wyłączeniem opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi na nr konta:

Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kuj. O/Zbójno:
35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Przelewy dotyczące tzw. opłaty śmieciowej (GOK) prosimy kierować na nr :

Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kuj. O/Zbójno:
13 9551 0002 0100 2219 2000 0009

W tytule przelewu prosimy o dokładne wpisanie czego dotyczy dana opłata.

Nowe zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłej i bezpiecznej obsługi mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia z dniem 29 października 2020 r. wprowadza nowe zasady funkcjonowania:
1) Dni i godziny działalności urzędu pozostają bez zmian: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00;
2) Wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Pracownicy Urzędu Miasta nie będą przyjmować interesantów w swoich pokojach.
3) Wszelkie sprawy prosimy załatwiać: telefonicznie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, za pomocą platformy E-PUAP lub za pomocą urny wystawionej na parterze budynku Urzędu;
4) Sprawy pilne, wymagające osobistego kontaktu z urzędnikiem będą możliwe do zrealizowania na Sali nr 1 (sala sesyjna Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, parter UM), na której to funkcjonować będzie specjalne stanowisko do obsługi interesantów;
5) Na Sali nr 1 zorganizowane będzie Biuro Podawcze oraz specjalne stanowiska do obsługi interesantów;
6) Kasa Urzędu Miasta działać będzie w sposób niezmienny. Zachęcamy do realizowania wpłat w Punkcie Banku Spółdzielczego w holu Urzędu Miasta gdzie można dokonywać wpłat bez dodatkowych kosztów;
7) Sprawy z zakresu Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych, Działalności Gospodarczej oraz Urzędu Stanu Cywilnego będzie można załatwić wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z urzędnikiem, na specjalnym stanowisku przed USC na 1 piętrze:
tel. 666 247 477,
56 683 54 10, 12, 13 wew. 15 - USC
56 683 54 10, 12,13 wew. 28 – Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, Działalność Gospodarcza.

Prosimy nie wrzucać, wniosków w sprawach Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych oraz Działalności Gospodarczej do urny w holu, gdyż wymagane jest osobiste złożenie wniosku zgodnie z przepisami prawa.

Szczegółowa informacja w zakresie obsługi interesanta przez URZĄD STANU CYWILNEGO w Golubiu-Dobrzyniu

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju od dnia 29 października 2020 r. do odwołania obowiązują ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów USC:

1) Rejestracja zgonów odbywa się na bieżąco. Zgłoszenia może dokonać 1 osoba. Na specjalnym stanowisku do obsługi interesanta przed pokojem Kierownika USC.

2) Zgłoszeń urodzeń proszę dokonywać przez profil zaufany na platformie e-PUAP. W przypadku braku możliwości elektronicznego zgłoszenia lub jeżeli przy rejestracji wymagane jest złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę na konkretny dzień i godzinę.

3) Złożenie oświadczeń wpływających na treść aktu stanu cywilnego (zmiana imienia dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża matki, zmiana nazwiska dziecka przed sporządzeniem aktu urodzenia, powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, sprawy dotyczące zmiany imienia i nazwiska po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na termin i określoną godzinę.

4) Pozostałe czynności wymagające osobistego stawienia się w USC m.in. złożenie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (cywilnego lub konkordatowego), wydanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo ustalenie terminu ślubu, zaświadczenie o stanie cywilnym należy umówić się telefonicznie na wizytę na konkretny dzień i godzinę.

5) W przypadku transkrypcji (umiejscowienia, wpisania) zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego Systemu Rejestrów Państwowych oraz w sprawach sprostowań czy uzupełnień aktów proszę o telefoniczny kontakt w celu umówienia wizyty na konkretny dzień i godzinę.

6) Interesanci po umówieniu się na wizytę będą przyjmowani na specjalnie utworzonym stanowisku przed pokojem Kierownika USC.

7) Numery telefonów do USC:
a. Tel. komórkowy do Kierownika USC: 666 247-477;
b. Tel. stacjonarny do Kierownika USC: 56 683 54-10, 12, 13 wew. 15.

8) Wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego proszę składać przez profil zaufany na platformie e-PUAP, do urny znajdującej się na holu głównym budynku Urzędu Miasta oraz na Biurze Podawczym mieszczącym się na parterze budynku w Sali nr 1.

Opłaty skarbowe można dokonać w kasie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia,
w punkcie Banku Spółdzielczego mieszczącym się w holu głównym budynku Urzędu Miasta lub poprzez wpłatę na konto Gminy Miasto Golub-Dobrzyń

nr konta: Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim o/Zbójno

35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

Pamiętamy o tragicznie zmarłych piłkarzach oraz kibicach MKS „Drwęca”

Dzisiaj tj. 28 października 2020 roku mija 25 lat od tragicznego wypadku, w którym zginęli piłkarze oraz kibice MKS „Drwęca”.
Chcąc uczcić pamięć tragicznie zmarłych Marka Klugiewicza, Przemysława Szymańskiego, Pauliny Fabiszak, Roberta Wolańskiego, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z Wójtem Gminy Golub-Dobrzyń Markiem Ryłowiczem i kierownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu Krzysztofem Ośka złożyli kwiaty oraz zapalili znicz przy kamieniu upamiętniającym to wydarzenie.

 • Pamiętamy o tragicznie zmarłych piłkarzach oraz kibicach...
 • Pamiętamy o tragicznie zmarłych piłkarzach oraz kibicach...
 • Pamiętamy o tragicznie zmarłych piłkarzach oraz kibicach...
 • Pamiętamy o tragicznie zmarłych piłkarzach oraz kibicach...
 • Pamiętamy o tragicznie zmarłych piłkarzach oraz kibicach...

1 listopada 2020 czasowa zmiana organizacji ruchu na drogach miejskich

W związku z Dniem Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2020 r. nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu na drogach miejskich:

 1. na odcinku ulicy Żeromskiego — od skrzyżowania z ulicą Sokołowską do skrzyżowania z ulicą Kościuszki, po obu stronach zostaną ustawione znaki drogowe pionowe zakazu B-36 „zakaz zatrzymywania się" 4QruJqiZ1EP0H6ok6WoGnsE0AAAAASUVORK5CYII=,
 2. przy wjeździe w ul. Kościelną z ul. Rynek zostanie ustawiony znak pionowy informacyjny

          D-3 „droga jednokierunkowa"W3ByGJ7bxxeANPmXbv6BtgAAAABJRU5ErkJggg==,

 1. przy wszystkich wyjazdach z dróg dojazdowych w ul. Kościelną zostaną ustawione znaki pionowe informacyjne C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem"pGW5c5Si8B98eKalCx4hAwAAAABJRU5ErkJggg==,
 2. przy wyjeździe z ul. Zamurnej w ul. Kościelną zostanie ustawiony znak pionowy zakazu B-21

          „zakaz skrętu w lewo”pfxP1qL7QaSvk65AAAAAElFTkSuQmCC

 1. na ul. Kościelnej za wjazdem w ul. Browarową zostanie ustawiona zapora drogowa pojedyncza szeroka do wygrodzeń poprzecznych U-20b 5tgwrFPgznazNK2RLfRYwy6Sp+O6urorqSBUKrb8Mzxus2rP9eWmFeLbPqeS9vtSOjmqD1v8BeAEIkXYauEUAAAAASUVORK5CYII=,
 2. ponadto w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych na Rynku w centralnej części Starówki wyłączonej z ruchu drogowego zostanie ustawiony znak pionowy informacyjny D-18 „parking"5R3MAAAAAElFTkSuQmCC.

          Za utrudnienia przepraszamy.

 • mapa
 • mapa

Miasto Golub-Dobrzyń pamięta o zmarłych

Początek listopada to czas, w których wspominamy naszych zmarłych, pochylamy się nad ich grobami. 30 października 2020 roku, tuż przed Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz kierownik Wydziału Organizacyjnego Przemysław Kuczkowski uczcili pamięć tych którzy odeszli. Zapalili znicze przy Pomnikach Pamięci Narodowej oraz mogiłach, w których spoczywają  zasłużeni Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i okolic.

Korzystając z okazji poniżej przedstawiamy miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.

Plac 1000-lecia:

- głaz narzutowy z tablicą pamiątkową, przypominający o Rodakach z Dobrzynia n. Drwęcą, Golubia i okolic, poległych, zamordowanych i prześladowanych przez totalitarystów hitlerowskich i stalinowskich w latach 1939 – 1956.

- pomnik poświęcony Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, budowniczemu Polski Odrodzonej oraz zamordowanym w 1940 roku przez NKWD w Katyniu.

- pomnik ustawiony w hołdzie ofiarom katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem, 10 kwietnia 2010 r.

- figura Matki Boskiej, przy której w 1990 r. złożono symboliczną urnę z ziemią z Katynia, ku pamięci oficerów tam zamordowanych w 1940 r.

Ściana Kościoła Parafialnego p.w. św. Katarzyny w Dobrzyniu - tablica pamiątkowa z inskrypcją dla „Synów Ziemi Dobrzyńskiej, Oficerom Wojska Polskiego, zamordowanym w 1940 r. przez NKWD w Katyniu.

Ul. Piłsudskiego - pomnik pamięci Żydów – Mieszkańców Dobrzynia i Golubia, zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.

W starej części Golubia na  murach obronnych przy ul. Zamurnej – tablica przywołująca pamięć o zmarłym Papieżu Polaku – Janie Pawle II.

Na cmentarzu parafialnym w Golubiu - zbiorowy grób, wybudowany ofiarom, które zginęły na Szosie Kowalewskiej w styczniu 1945 roku.

Cmentarz golubski – grób Powstańców Warszawskich

Przy golubskim Kościele p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej - pomnik Pamięci Mieszkańców Golubia, Dobrzynia n. Drwęcą i okolic wywiezionych przez NKWD w 1945 r. do obozów pracy w ZSRR.

Cmentarz parafialny w Dobrzyniu - pomnik pamięć bohaterom Powstania Styczniowego.

Ściana cmentarnej kapliczki w Dobrzyniu - tablica zawieszona w hołdzie Mieszkańców domu przy ul. Kościuszki 16, którzy w latach 1940 – 1945, zaprzysiężeni w Związku Walki Zbrojnej, stanowili ważny ośrodek konspiracyjny Armii Krajowej na Ziemi Dobrzyńskiej i walczyli w tajnych strukturach.

Cmentarz parafialnym, w Dobrzynia  - grób, gdzie spoczywają 33 osoby, które zginęły podczas bombardowania we wrześniu 1939 r.

Teren Ośrodka Sportu i Rekreacji - głaz z tablicą, pamiątkową poświęcony tragicznie zmarłym w 1995 r. piłkarzom Miejskiego Klubu Sportowego „Drwęca".

Należy wspomnieć również o zasłużonym dla miasta Arturze Reiske-przedwojennym Burmistrzu Miasta Golubia-Dobrzynia, uczestniku wojny z Bolszewikami, którego grób znajduje się na cmentarzu komunalnym w Toruniu.

 • 2
 • 4
 • 6
 • 7
 • 10
 • 17
 • 22
 • 29
 • 18

1 listopada Dzień Wszystkich Świętych

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie stracił".

                                                        Wisława Szymborska

 • grafika 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych

Wyniki głosowania Budżet obywatelski 2021

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski informuje, że w ramach budżetu obywatelskiego projekty zakwalifikowane do realizacji to:

 1. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
 2. 100 nowych drzew dla Golubia- Dobrzynia
 3. Dmuchany zamek dla przedszkola, szkół i na imprezy miejskie

Szczegółowe wyniki głosowania znajdują się na stronie https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

Nadzwyczajna XXXIV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                            Golub-Dobrzyń, dnia 4  listopada  2020 roku.

WO.0002.34.2020     

 

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

            Informuję, że dnia 5 listopada 2020 r.  o godz. 14:15 odbędzie się Nadzwyczajna XXXIV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenie przebiegu obrad Sesji na stronie e-sesja.tv

 Proponowany porządek obrad XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia:                                                                                               

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031 ;
  b)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;
  d) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki ,,Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego’’ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie;
  e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu;
  f) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców;
  g) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Cisowej;
  h) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Marii Konopnickiej.
 4. Zamknięcie Sesji.                                      

 

                                                                                    Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

RUSZA ZBIÓRKA SZLACHETNEJ PACZKI!

Wolontariusze Szlachetnej Paczki z Golubia Dobrzynia organizują zbiórkę żywności dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Zbiórka trwa do 6 grudnia 2020 roku. Wszystkie te rzeczy zostaną przekazane przez wolontariuszy do rodzin w dniach 11-13 grudnia 2020 r. Zbieramy:
ŻYWNOŚĆ: herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem, konserwy mięsne, konserwy rybne, warzywa w puszkach, sosy serowe, budynie, kiśle, czekolady, ciastka.
ŚRODKI CZYSTOŚCI: proszek do prania, płyn do płukania, płyn do mycia naczyń, płyny czyszczące, mydło/żel myjący, szampon, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, oliwki, chusteczki nawilżające.

DZIĘKI TOBIE zmienią się historie ludzi w potrzebie!

 • paczka 2

XX edycja Szlachetnej Paczki

W związku z XX edycją Szlachetnej Paczki wolontariusze powiatu golubsko-dobrzyńskiego zwracają się z prośbą o zbiórkę żywności i chemii gospodarczej. Chętne osoby zapraszamy do indywidualnej pomocy wybranej rodzinie jako darczyńcy.
Informacje dostępne są na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl oraz pod numerem telefonu Lidera regionu 724-464-859

Dziękujemy za wszelką pomoc

 • paczka 1

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ

W GOLUBIU - DOBRZYNIU

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłej i bezpiecznej obsługi mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia, Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w  Golubia-Dobrzynia z dniem 09 listopada 2020 r. wprowadza nowe zasady funkcjonowania:
1) Dni i godziny działalności urzędu pozostają bez zmian: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00;

2) Wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Pracownicy MOPS będą przyjmować interesantów, tylko w specjalnie przeznaczonym do tego Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się w siedzibie Ośrodka.

3) Sprawy, w których nie jest konieczny kontakt osobisty z pracownikiem Ośrodka będą załatwiane: telefonicznie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, za pomocą platformy E-PUAP i platformy Emp@tia lub za pomocą urny wystawionej w holu na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu;

4) Sprawy pilne, wymagające osobistego kontaktu z urzędnikiem będą możliwe do zrealizowania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Ośrodka w celu wyznaczenia daty i godziny osobistego kontaktu.                                                                                                                                                                               
Telefony:

Pomoc Społeczna 056 683 54 10 – 13 wew. 39,43,

Fundusz Alimentacyjny 056 683 54 10- 13 wew. 46,

Świadczenia Rodzinne 056 683 54 10 – 13 wew. 45.

Uruchomiono dodatkowy numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu z klientami +48 882 650 080.

5) Interesanci umówieni na konkretny dzień i godzinę zostają wpuszczeni do budynku Ośrodka po uprzednim naciśnięciu domofonu i otwarciu drzwi przez pracownika Ośrodka. Pracownik właściwy w danej sprawie obsłuży interesanta w specjalnie wyznaczonym Punkcie Obsługi.

6) W celu ograniczenia ryzyka zakażeń zabrania się poruszania po pozostałej części budynku Ośrodka ,za wyjątkiem holu, w którym umieszczona jest urna do składania: podań, pism, wniosków.

7) Prosimy nie wrzucać do urny wniosków w sprawach:

- świadczeń rodzinnych,

- świadczeń z Funduszu alimentacyjnego,

- świadczeń wychowawczych (500+)

- świadczenia „ Dobry start” (300+)

gdyż wymagany jest osobisty kontakt z właściwym pracownikiem celem wstępnego zweryfikowania wniosku.

Komunikat obowiązuje do 29 listopada 2020 r.

Miasto Golub-Dobrzyń wydało książkę

Dzisiaj 10 listopada 2020 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski spotkał się z Ryszardem Kowalskim autorem książki pt. Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym. Publikacja została wydana na zlecenie Miasta Golubia-Dobrzynia i ukazuje kształtowanie się życia społecznego, kulturowego, historycznego oraz budowanie tożsamości narodowej Golubia i Dobrzynia po I wojnie światowej. Książka przybliża nam osoby kształtujące rozwój miast, szczególnie burmistrzów okresu międzywojennego - patriotów i społeczników oddanych miastom i Ojczyźnie. Swój wkład w przygotowanie materiałów oraz zdjęć włożyła Pani Ewa Kaźmierkiewicz. Fotografie wykorzystane w książce pochodzą ze zbiorów prywatnych Anny Gassen-Piekarskiej, Anny Golus-Dębickiej, Ewy Kaźmierkiewicz, Ryszarda Kowalskiego, Anny Marii Piątkowskiej, Kornelii Trędewicz, Mariana Wąsewicza i Tomasza Wesołowskiego.
Promocja książki zaplanowana jest online, na dzień 25 listopada 2020 roku, w imieniny św. Katarzyny, której postać znajduje się w herbie Miasta Golubia-Dobrzynia. Warto nadmienić również, że parafie w Golubiu oraz Dobrzyniu są p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

 
 • zdjęcie Burmistrz Mariusz Piątkowski Ewa Kaźmierkiewicz,...
 • zdjęcie Burmistrz Mariusz Piątkowski Ewa Kaźmierkiewicz,...
 • zdjęcie kładki książki

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

 • plakat 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

Dzisiaj 11 listopada 2020 roku obchodzimy Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli (1795–1918). Z tej okazji Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Kierownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Przemysław Kuczkowski, Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak, złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu budowniczemu Polski Odrodzonej. W związku z panującą pandemią COVID-19 uroczystości miały symboliczny charakter.

 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
 • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

Wystawa online “Ojcowie Niepodległości”

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski z okazji Święta Niepodległości zachęca do obejrzenia wystawy pn. Ojcowie Niepodległości, która jest dostępna na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod linkiem Wystawa

 • grafika wystawy Ojcowie Niepodległości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania „Wykonanie instalacji awaryjnej” w budynku administracyjnym przy Placu 1000-lecia 25 w Golubiu-Dobrzyniu

Informacja

INFORMACJA !

W związku z pytaniami dotyczącymi oświetlenia ulicznego na części ulic miasta Golubia-Dobrzynia, informujemy, iż sprawa została niezwłocznie zgłoszona do Energa Oświetlenie Sp. z o.o.. Z informacji jakie uzyskaliśmy od pracowników Energa Oświetlenie Sp. z o. o. wynika, iż uszkodzeniu uległ zegar sterujący załączaniem oświetlenia ulicznego. Urządzenie to, jest własnością dostawcy usługi. Przedstawiciele Energa Oświetlenie deklarują, że podejmują niezbędne czynności w celu usunięcia awarii.

Obwodnica Golubia-Dobrzynia – kolejny krok do realizacji bardzo ważnej inwestycji

Dzisiaj 16 listopada 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obwodnicy miasta Golubia – Dobrzynia. Sygnatariuszami listu są:
1. Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego,
Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Zbigniewa Sosnowskiego
2. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia - Pana Mariusza Piątkowskiego
3. Powiat Golubsko-Dobrzyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego:
Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego - Pana Franciszka Gutowskiego
Wicestarostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Panią Danutę Malecką
4. Gmina Golub-Dobrzyń reprezentowana przez Wójta Gminy - Pana Marka Ryłowicza

Budowa obwodnicy to wspólna inicjatywa Miasta Golubia-Dobrzynia, Gminy Golub-Dobrzyń, oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Decydujący jednak głos w sprawie realizacji inwestycji ma samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który podpisaniem niniejszego listu intencyjnego potwierdza gotowość tej inwestycji.
Strony podpisując list intencyjny potwierdziły wolę podjęcia wspólnych działań, które mają na celu wybudowanie obwodnicy miasta Golubia - Dobrzynia. Dzięki współpracy powstanie nowy system komunikacyjny i transportowy na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który zapewni wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenu miasta Golubia - Dobrzynia oraz zwiększy dostępność zewnętrzną i spójność wewnętrzną miasta.
Działania te przyczynią się do poprawy stanu dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja ta sprzyjać będzie zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz stworzy korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji.
Planowana obwodnica Golubia - Dobrzynia przebiegać będzie głównie przez tereny Gminy Golub-Dobrzyń.
Województwo Kujawsko-Pomorskie w imieniu, którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, jako Lider zadania wykona opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STES) dla przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji.

Opracowanie w/w dokumentacji jest I etapem zadania i zostanie sfinansowane przez Strony w równych proporcjach tj. po 25 % kosztów i przyczyni się do dalszych działań projektowo-wykonawczych zmierzających do realizacji budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia.
Sygnatariusze listu zobowiązali się do dołożenia wszelkich starań w poszukiwaniu środków zewnętrznych oraz krajowych na realizację przedmiotowego zadania.

(fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP)

 • Burmistrz Mariusz Piątkowski podpisuje list intencyjny
 • Obwodnica Golubia-Dobrzynia – kolejny krok do realizacji...
 • List Intencyjny

Budowa ronda w Golubiu-Dobrzyniu

Dzisiaj 16 listopada 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w Golubiu-Dobrzvniu. Sygnatariuszami listu są:
1. Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego
Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Zbigniewa Sosnowskiego
2. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia - Pana Mariusza Piątkowskiego
3. Powiat Golubsko-Dobrzyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego:
Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego - Pana Franciszka Gutowskiego
Wicestarostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Panią Danutę Malecką

Budowa ronda to inicjatywa Miasta Golub-Dobrzyń oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Władzom miasta i powiatu udało się przekonać do wspólnej inwestycji samorząd województwa.
Dzięki podjętym działaniom skrzyżowanie zostanie przebudowane na jednopoziomowe rondo, które usprawni ruch drogowy oraz przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa na w/w drogach.
Województwo Kujawsko-Pomorskie jako Lider zadania wykona opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Opracowanie dokumentacji technicznej jest I etapem zadania, które będzie realizowane w latach 2021 - 2022 i zostanie sfinansowane przez Strony w równych częściach tj. po 1/3 kosztów. Natomiast wykonanie robót budowlanych stanowić będzie kolejny etap zadania, a jego finansowanie planowane jest ze środków zewnętrznych przy partycypacji w kosztach wkładu własnego w równych częściach przez Strony tj. po 1/3 kosztów.

(fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP)

 • Burmistrz Mariusz Piątkowski podpisuje list intencyjny
 • Budowa ronda w Golubiu-Dobrzyniu
 • List Intencyjny

Konkurs

Z okazji imienin św. Katarzyny, której postać znajduje się w herbie Miasta Golubia-Dobrzynia przygotowaliśmy konkurs w ramach, którego przekażemy 100 egzemplarzy książki pt.” Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym” oraz 100 sztuk flag miejskich. By wziąć w nim udział należy odpowiedzieć na trzy pytania. Konkurs został przygotowany w ramach promocji książki.
Poniżej załączamy 3 pytania. Pierwsze 100 osób, które prawidłowo odpowie na wszystkie pytania będzie miało do wyboru książkę lub flagę.
1. W którym roku nastąpiło połączenie Golubia i Dobrzynia/n Drwęcą?
2. W którym roku Dobrzyń/n Drwęcą odzyskał prawa miejskie?
3. Kto napisał i wydał pierwszą monografię Golubia pt. „Golub na przestrzeni dziejów”?

Odpowiedzi na pytania proszę przesyłać na skrzynkę elektroniczną konkursurzadmiasta@golub-dobrzyn.pl w dniu 23 listopada 2020 r.
Życzymy powodzenia i zachęcamy do zabawy!

 • grafika konkurs

Do wygrania w konkursie Miasta Golubia-Dobrzynia -100 książek oraz 100 miejskich flag

Przypominamy, że Miasto Golub-Dobrzyń ogłosiło, z okazji imienin św. Katarzyny, konkurs w ramach, którego jest do wygrania 100 egzemplarzy książki pt.” Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym” oraz 100 sztuk flag miejskich.
By wziąć w nim udział należy odpowiedzieć na poniższe trzy pytania:

1.W którym roku nastąpiło połączenie Golubia i Dobrzynia/n Drwęcą?
2.W którym roku Dobrzyń/n Drwęcą odzyskał prawa miejskie?
3. Kto napisał i wydał pierwszą monografię Golubia pt. „Golub na przestrzeni dziejów”?

Odpowiedzi na konkursowe pytania proszę przesyłać na skrzynkę elektroniczną konkursurzadmiasta@golub-dobrzyn.pl w dniu 23 listopada 2020 r. do godziny 24:00.
Pierwsze 100 osób, które prawidłowo odpowie na wszystkie pytania będzie miało do wyboru książkę lub flagę.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do zabawy!

 • grafika konkurs

Odpowiedzi na pytania konkursowe przyjmujemy tylko 23 listopada 2020 roku!!!

Informujemy, że w ramach konkursu z okazji imienin św. Katarzyny, odpowiedzi na konkursowe pytania należy przesyłać na skrzynkę elektroniczną konkursurzadmiasta@golub-dobrzyn.pl w dniu 23 listopada 2020 r. do godziny 24:00.

Odpowiedzi, które zostały przesłane mailowo na w/w adres w dniach 20-22 listopada br. nie będą brały udziału w konkursie.

XXXV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                            Golub-Dobrzyń, dnia 23  listopada  2020 roku.

WO.0002.35.2020     

 

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 

            Informuję, że dnia 27 listopada 2020 r.  o godz. 14:00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenie przebiegu obrad Sesji na stronie e-sesja.tv

  Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z :
  a) XXXII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b) XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  c) XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z  prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Przerwa w obradach 20 min.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 11. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  b)
  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
  c)
  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  d)
  w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
  e)
  w sprawie przyjęcia ,, Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku’’
  f)
  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Kujawsko- Pomorskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Golub-Dobrzyń (ul. Lipnowska )w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej - II etap wraz z łącznikiem w postaci chodnika.
  g)
  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Golub-Dobrzyń.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Sesji.

 

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                           Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                   Łukasz Pietrzak

                                                                                                

          

Harmonogram wypłat

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, zasiłki pielęgnacyjne w okresie zasiłkowym od  01.11.2020 r. do  31.10.2021 r., przekazywane będą w terminach, które wskazane zostały w poniższym załączniku.

 

 

Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r., przekazywane będą w terminach, które wskazane zostały w poniższym załączniku.

 

Komunikat Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłej i bezpiecznej obsługi mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia, Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w  Golubia-Dobrzynia z dniem 09 listopada 2020 r. wprowadza nowe zasady funkcjonowania:
1) Dni i godziny działalności urzędu pozostają bez zmian: poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00;

2) Wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Pracownicy MOPS będą przyjmować interesantów, tylko w specjalnie przeznaczonym do tego Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się w siedzibie Ośrodka.

3) Sprawy, w których nie jest konieczny kontakt osobisty z pracownikiem Ośrodka będą załatwiane: telefonicznie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, za pomocą platformy E-PUAP i platformy Emp@tia lub za pomocą urny wystawionej w holu na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu;

4) Sprawy pilne, wymagające osobistego kontaktu z urzędnikiem będą możliwe do zrealizowania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Ośrodka w celu wyznaczenia daty i godziny osobistego kontaktu.                                                                                                                                                                              
Telefony:

Pomoc Społeczna 056 683 54 10 – 13 wew. 39,43,

Fundusz Alimentacyjny 056 683 54 10- 13 wew. 46,

Świadczenia Rodzinne 056 683 54 10 – 13 wew. 45.

Uruchomiono dodatkowy numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu z klientami +48 882 650 080.

5) Interesanci umówieni na konkretny dzień i godzinę zostają wpuszczeni do budynku Ośrodka po uprzednim naciśnięciu domofonu i otwarciu drzwi przez pracownika Ośrodka. Pracownik właściwy w danej sprawie obsłuży interesanta w specjalnie wyznaczonym Punkcie Obsługi.

6) W celu ograniczenia ryzyka zakażeń zabrania się poruszania po pozostałej części budynku Ośrodka ,za wyjątkiem holu, w którym umieszczona jest urna do składania: podań, pism, wniosków.

7) Prosimy nie wrzucać do urny wniosków w sprawach:

- świadczeń rodzinnych,

- świadczeń z Funduszu alimentacyjnego,

- świadczeń wychowawczych (500+)

- świadczenia „ Dobry start” (300+)

gdyż wymagany jest osobisty kontakt z właściwym pracownikiem celem wstępnego zweryfikowania wniosku.

Komunikat obowiązuje do 29 listopada 2020 r.

Szanowni mieszkańcy!

W najbliższych dniach, służby miejskie w godzinach pomiędzy 5:00 – 8:00 przeprowadzą dezynfkecję miejsc publicznych na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. W związku z powyższym prosimy o nie utrudnianie prac osobom wykonującym dezynfekcję oraz o zachowanie ostrożności.

Harmonogram przeprowadzania dezynfekcji:

25.11.2020 r. - Plac 1000-lecia. ul. Kilińskiego, ul. Kościuszki, ul. Konopnickiej,

26.11.2020 r. - ul. Żeromskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza, ul. Szkolna, ul. Nowa,

27.11.2020 r. - ul. Piękna, ul. Polna, ul. Mazowiecka, ul. Bohaterów Kosmosu,

30.11.2020 r. - Osiedle Drwęckie,

01.12.2020 r. - Osiedle Leśne,

02.12.2020 r. - Osiedle Zwycięstwa,

03.12.2020 r. - Golubska część Miasta.

Harmonogram może ulec zmianie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

 

Konkurs Miasta Golubia-Dobrzynia z okazji imienin św. Katarzyny - rozstrzygnięty!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, na który Miasto Golub-Dobrzyń przeznaczyło 100 książek pt.” Administracja miejska Golubia
i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym” oraz 100 miejskich flag.

Konkurs został ogłoszony z okazji imienin św. Katarzyny, której postać znajduje się w herbie Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Poniżej przedstawiamy pytania oraz prawidłowe odpowiedzi:

1.W którym roku nastąpiło połączenie Golubia i Dobrzynia/n Drwęcą?.

Połączenie miast nastąpiło w 1951 roku.

2.W którym roku Dobrzyń/n Drwęcą odzyskał prawa miejskie?.

Prawa miejskie Dobrzyń n/Drwęcą odzyskał w 1919 r.

3. Kto napisał i wydał pierwszą monografię Golubia pt. „Golub na przestrzeni dziejów”?.

Artur Reiske napisał i wydał  pierwszą monografię Golubia pt. „Golub na przestrzeni dziejów”.

Zwycięzcy zostaną poinformowani mailem zwrotnym na adres, z którego wysyłały prawidłowe odpowiedzi na pytania.

Książki pt. Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym oraz flagi miejskie zwycięzcy będą mogli odbierać w środę 25 listopada br. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w sali nr 1 na parterze, w godzinach od 10:00 do 16:00.

 

 • grafika konkursu

UWAGA !!! Zmiana organizacji ruchu

W związku ze zmianą stałej organizacji ruchu na ul. Koppa przypominamy o najważniejszych zasadach ruchu panujących w strefie zamieszkania:

 • Prędkość ograniczona jest do 20 km/h,
 • Parkowanie dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych,
 • Pieszy może korzystać z całej szerokości jezdni,
 • wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę traktowany jest jako włączenie się do ruchu, więc kierujący wyjeżdżający na drogę ze strefy zamieszkania zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu.

 

 

 • Obraz1

Życzenia z okazji imienin Katarzyny

 • grafika imieniny Katarzyny

Zapraszamy

 • ŚWIĄTECZNY GEST 2020-1

Barbórka Święto Górników !

 • barbórka

ARCHITEKTURA GOLUBIA-DOBRZYNIA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ NAWIĄZAŁO WSPÓŁPRACĘ Z POLITECHNIKĄ KRAKOWSKĄ

3 grudnia 2020 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał list intencyjny dotyczący współpracy Miasta Golub-Dobrzyń z Politechniką Krakowską, Wydziałem Architektury, którego celem jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią i praktyką projektową prowadzącą do rozwoju naszego miasta z jednoczesnym zachowaniem i ochroną jego dziedzictwa kulturowego.

Aby omówić szczegóły współpracy oraz zapoznać się z tkanką architektoniczną naszego miasta na spotkanie z Krakowa przybyły dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska prof. Politechniki Krakowskiej kierownik Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury oraz dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. Politechniki Krakowskiej Prodziekan ds. Kształcenia.

W ramach współpracy przewiduje się między innymi wykorzystanie w projektach studenckich i pracach dyplomowych tematów i lokalizacji zgłoszonych przez Miasto Golub-Dobrzyń, jako propozycje koncepcyjne konkretnych rozwiązań, wykonanie różnego typu studiów i analiz badawczych oraz wskazanie możliwości dalszego rozwoju miasta w formie stosownych opracowań i projektów sporządzanych na bieżące zlecenia ze strony miasta.

Planowana jest również współpraca w ramach programów badawczych, krajowych i międzynarodowych, w tym udział i wzajemne partnerstwo w aplikacjach wniosków badawczych finansowanych z programów rządowych i zagranicznych, realizowanych w szczególności w ramach dwóch Katedr Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej: Historii Architektury i Konserwacji Zabytków oraz Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich.

W czerwcu 2021 roku oczekujemy na pierwszych studentów Politechniki Krakowskiej.

Serdecznie dziękujemy Paniom dr hab. inż. arch. Jolancie Sroczyńskiej i dr hab. inż. arch. Kindze Racoń-Leja za przyjazd z Krakowa do Golubia-Dobrzynia oraz za owocne spotkanie.

 • zdjęcie nawiązanie współpracy

Wypatruj z okna! 6 grudnia Święty Mikołaj przejedzie ulicami Miasta Golubia-Dobrzynia

Zaprzęg Mikołaja wyruszy w najbliższą niedzielę 6 grudnia 2020 roku od godziny 15:00 ulicą PTTK od strony Torunia.

Tego dnia wytężcie słuch i wysłuchujcie dźwięku dzwonków. W niedzielne popołudnie, po porannym odnalezieniu w kapciach, butach lub skarpetach słodkich prezentów, zapraszamy do wypatrywania przez okno czerwonej postaci z białą brodą krążącej po ulicach naszego miasta. 

Planowana trasa przejazdu Świętego Mikołaja: ul. PTTK, Hallera, Stodólna, Lipnowska, Brzozowa, Lipnowska, Żeromskiego, Konopnickiej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Mazowiecka, Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Rynek, PTTK.

W związku z tym, że Święty Mikołaj nie jest w stanie przejechać wszystkimi ulicami w mieście, żeby pomachać i pozdrowić mieszkańców, zapraszamy na trasę przejazdu z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

 • grafika Święty Mikołaj

Golub-Dobrzyń odwiedził Święty Mikołaj

Dzieci z Golubia-Dobrzynia przez ostatni rok były bardzo grzeczne, dlatego też 6 grudnia 2020 roku po godzinie 15 do naszego miasta zawitał zaprzęg Świętego Mikołaja. Bryczka z Mikołajem przejechała ulicami miasta, przy których czekały dzieci oraz dorośli. Mikołaj pozdrawiał dzieci oraz rozdawał cukierki.

Mikołaju mamy nadzieję, że odwiedzisz Golub-Dobrzyń za rok!.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego, pozyskanego w wyniku wycinki drzew z terenów należących do Gminy Miasto Golub – Dobrzyń, składowanego na działce o nr 366/4, obręb 8 Miasta Golubia-Dobrzynia”.

 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu
 • wizyta Świętego Mikołaja w Golubiu-Dobrzyniu

Harcerze remontują.

Rozpoczął się remont Domu Harcerza. Prace obejmują zabezpieczenie budynku, remont dachu, wymianę uszkodzonych belek oraz prace stolarskie.
Aktualny etap prac, który obecnie jest kończony został dofinansowany przez Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego. Sami harcerze również pracują przy budynku poprzez coroczne wyrywanie chwastów i pielęgnację podwórka. W ten sposób uczą się odpowiedzialności za wspólny majątek i otaczający ich świat.
Harcerze mogą liczyć na pomoc Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej, w tym Komendanta Chorągwi hm. Jerzego Gębara oraz phm. Pawła Białego, którzy służą druhom radą i wsparciem.
Komendant Hufca ZHP Golub-Dobrzyń pwd. Natalia Bronikowska zapewnia, że Bractwo Harcerskie da z siebie wszystko by zrealizować jak najwięcej prac związanych z Domem Harcerza. Jednak nie ukrywa, że sytuacja jest bardzo dynamiczna w związku z panującą pandemią COVID.

|

 • pwd. Natalia Bronikowska
 • 127856821_847707306062574_1038585522237278972_n
 • 126287470_1662397957253231_3451979794692940229_n

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przypomina!

Od 7.12.2020 są już czynne wszystkie nasze placówki na terenie miasta, zapraszamy do biblioteki.
Jednocześnie przypominamy i informujemy, że prowadzimy wypożyczenia na telefon z dostawą książek do domu dla seniorów i osób przebywających w domach.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Żeromskiego, 11 tel. 56 683 24-05.

 • biblioteka

Brawo Drwęca!

MKS Drwęca Juniorzy młodsi w ósemce najlepszych drużyn w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Drużyna juniora młodszego z rocznika 2004/05/06 awansowała do pierwszej ligi wojewódzkiej, czyli jest w ósemce najlepszych drużyn w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Chłopcy zagrali 14 meczów zdobywając 33 punkty. Aby awansować do pierwszej ligi drużyna rozegrała dwa mecze barażowe (u siebie i na wyjeździe) z drużyną Lidera Włocławek.

Drużynę trenuje Kamil Kuczkowski w składzie: Oliwier Zelmański, Szymon Behlke, Szymon Kowalczyk, Mateusz Pipczyński, Mateusz Gąsiorowski, Sebastian Przybyszewski, Kamil Czajkowski, Eliasz Łukaszewicz, Jakub Krebel, Dawid Pawłowski, Aleksandro Molek, Michał Zgardowski, Mateusz Bułkowski, Adam Wojciechowski, Jakub Wróblewski, Nataniel Filipiak, Stanisław Olczak, Kacper Klonowski.   

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.

 

 • mks2
 • MKS1

Sukces Naszej Zawodniczki

 

Sekcja kolarska działa przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. W tym roku, ze względu na epidemię, sezon kolarski był bardzo dziwny. Zajęcia jednak, odbywały się regularnie i zgodnie z programem, pomimo obostrzeń wydanych przez Ministerstwo Zdrowia.
|Sekcja kolarska przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa, dzięki czemu otrzymała 15 rowerów wyścigowych szosowych, 15 kompletów strojów, 15 kasków (spodenki-koszulki) z logo Miasta Golubia-Dobrzynia i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szkolenie trwa cały rok, jednak z podziałem na okresy przygotowawczy, startowy i roztrenowania. Młodzi adepci sztuki kolarskiej, poprzez zajęcia ogólnosprawnościowe na hali, marszobiegi w terenie oraz jazdę rowerem, kształtują swój charakter, wydolność sportową własnego organizmu, by być przygotowanym do przyszłych sukcesów.
 Należy wymienić i wyróżnić najlepszą zawodniczkę Oliwię Kępczyńską, która na swoim koncie ma srebrny medal finału Pucharu Polski młodziczek ze startu wspólnego, srebrny medal Mistrzostw Polski w wyścigu drużynowym juniorek młodszych, ponieważ Oliwia pojechała kategorię wyżej, co jest niebywałym wyczynem startując w gronie starszych o 2 lata zawodniczek. Brązowy medal na torze w wyścigu eliminacyjnym. Wygrała Międzynarodowe kryterium uliczne, jest Mistrzynią Międzywojewódzką w jeździe na czas, ze startu wspólnego oraz w jeździe dwójkami. Wygrała wszystkie wyścigi w "Lidze Uczniowskich Klubów Sportowych" w województwie kujawsko-pomorskim.
 Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Sekcja kolarska były organizatorem dwóch imprez sportowych, w marcu zawody biegowe i w październiku wyścig kolarski "Zakończenie sezonu" w naszym okręgu o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia. Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Sekcja kolarska chcą dać dzieciom szansę na rozwój i mają ambitny plan „od Szkółek do Igrzysk”. Chcą promować Miasto, być wizytówką i szkolić przyszłych Mistrzów sportu.


Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Ulica Dworcowa wyremontowana. Powiatowa inwestycja wsparta przez Miasto Golub-Dobrzyń

Dziś 10 grudnia 2020 roku dokonano odbioru zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Golub-Dobrzyń na odcinku od km 7+750 do km 10+174. Odbioru dokonali przedstawiciele trzech samorządów: Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.

W ramach zadania na terenie naszego miasta została wyremontowana ulica Dworcowa o długości 1340 mb.

Jest to inwestycja powiatu wsparta z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przez samorządy miasta i gminy.

Całkowita długość odnowionego odcinka drogi to 2424 mb. Koszt robót budowlanych wyniósł 1 097 868,14 zł. Na realizację zadania powiat pozyskał 472 057,09 zł dofinansowania. Miasto Golub-Dobrzyń partycypowało w kosztach w wysokości 25 605,31 zł, natomiast Gmina Golub-Dobrzyń dołożyła 20 714,00 zł.

 • otwarcie wyremontowanej drogi
 • otwarcie wyremontowanej drogi
 • otwarcie wyremontowanej drogi
 • otwarcie wyremontowanej drogi

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020/G - utworzenie klubu samopomocy oraz świetlicy środowiskowej

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 3/2020/G

Typ projektu (SzOOP): TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 
a) kluby samopomocy
b) świetlice środowiskowe


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Więcej informacji: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/274,efs-granty?tresc=3649

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020/G - utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 4/2020/G

Typ projektu (SzOOP): TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 
c) kluby młodzieżowe
f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 

Więcej informacji: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/274,efs-granty?tresc=3655

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020/G - aktywizacja społeczno-zawodowa

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 5/2020/G

Typ projektu (SzOOP): TYP 1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 
e) aktywizacja społeczno-zawodowa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Więcej informacji: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/274,efs-granty?tresc=3661

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020/G - lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 6/2020/G

Typ projektu (SzOOP): TYP 2 Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Więcej informacji: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/274,efs-granty?tresc=3667

Koncert on-line „Ducha nie gaście, czyli dar i zmaganie"

Od marca 2017 r. święty Jan Paweł II jest patronem województwa kujawsko-pomorskiego.
Papież znany był z pasji literackiej miłości do teatru i muzyki, ogólnie do sztuki. Ale to co wnosi jego patronat nad województwem, dla nas Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, to przesłanie nadziei. Tak Papież rozumiał moc kultury: ona zdolna jest w ludziach wzbudzić prawdziwą nadzieję, nowe spojrzenie, nowe chęci pomimo trudności.
Kultura i sztuka – jak powiedział Jan Paweł II w przemówieniu po wysłuchaniu koncertu w Teatrze „La Scala” (Mediolan, 21 maja 1983 r.) – są jednością, bogactwem, intensywnym poszukiwaniem, syntezą „w której najwyższe wartości ludzkiej egzystencji, także w swoich kontrastach […] zostają podporządkowane głębokiej znajomości człowieka, jego doskonaleniu, nie zaś degradacji”.
W tym roku przeżywaliśmy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II z powodów oczywistych wiele wydarzeń upamiętniających ten fakt nie odbyło się. Dlatego kończąc obchody Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza Państwa na koncert inspirowany dziedzictwem Jana Pawła II „Ducha nie gaście, czyli dar i zmaganie” który będzie miał swoja premierę w sobotę 12 grudnia o godz. 17.00. Wystąpią Dariusz Jakubowski, Katarzyna Thomas i Piotr Szafraniec.
Koncert odbędzie się on-line 12.12.2020 r. o godzinie 17:00.

II Mikołajkowy Turniej Szachowy w Golubiu-Dobrzyniu

12 grudnia 2020 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji Uczniowski Klub Sportowy „Rycerz” zorganizował II Mikołajkowy Turniej Szachowy. Ze względu na reżim sanitarny spowodowany pandemią zawody ograniczono do 30 uczestników. Ostatecznie w rozgrywkach udział wzięło 28 szachistów z Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Organizacja turnieju została dofinansowana ze środków finansowych otrzymanych z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w wyniku otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozwój życia szachowego w Golubiu-Dobrzyniu i dalsza popularyzacja sportu szachowego w naszym mieście, promocja miasta Golubia-Dobrzynia poprzez udział w różnych turniejach w województwie i kraju oraz poprzez artykuły prasowe”.
Dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowali Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz kierownik OSiR-u Krzysztof Ośka.
Zwycięzcom gratulujemy!
 • Zdjęcie z II Turnieju Mikołajkowego
 • Zdjęcie z II Turnieju Mikołajkowego
 • Zdjęcie z II Turnieju Mikołajkowego
 • Zdjęcie z II Turnieju Mikołajkowego
 • Zdjęcie z II Turnieju Mikołajkowego

Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin w Golubiu-Dobrzyniu

W dniu 12.12.2020 roku w Golubiu-Dobrzyniu odbył się Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin. Organizatorem zawodów był Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. Turniej odbył się w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. Sędzią głównym turnieju był sensei Janusz Drywa – 4 dan. W zawodach wystąpili najmłodsi karatecy z naszego regionu, reprezentowali ośrodki z Wąbrzeźna, Kowalewa Pomorskiego, Brodnicy, Zielenia oraz Golubia-Dobrzynia. Zawody odbyły się w konkurencji kumite z podziałem na kategorie wiekowe oraz wagowe.
Zawody sędziowali: Dariusz Żydziak, Anita Matura, Agnieszka Jarosz, Krzysztof Lewandowski, Artur Mazanowski, Roman Waśkiewicz, Jakub Kozerski, Artur Zglenicki oraz Marcin Mackiewicz.
Organizacja turnieju została dofinansowana ze środków finansowych otrzymanych z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w wyniku otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie Kyokushin Karate”.
Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin bierze udział w Programie „Klub na rok 2020” Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN W GOLUBIU-DOBRZYNIU
 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN W GOLUBIU-DOBRZYNIU
 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN W GOLUBIU-DOBRZYNIU
 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN W GOLUBIU-DOBRZYNIU
 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN W GOLUBIU-DOBRZYNIU
 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Dwa złote medale i srebro dla Golubia-Dobrzynia Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Kyokushin Karate

W dniu 13 grudnia 2020 roku w Gdańsku odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Kyokushin Karate. Organizatorem zawodów był Gdański Klub Kyokushin Karate. Z uwagi na panującą sytuację zawody były przeprowadzone z licznymi ograniczeniami, między innymi bez udziału publiczności. GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN reprezentowało czterech zawodników, którzy spisali się bardzo dobrze. OLIWIA STACHULAK zdobyła I miejsce w kategorii 13-14 lat, MARTYNA KALISKA – I miejsce w kategorii 11-12 lat, VANESSA DĄBROWSKA – II miejsce w kategorii 13-14 lat oraz IGOR SYLWESTER – V miejsce. Klub jako sędzia reprezentowała ANITA MATURA – 1 dan, instruktor klubu, opiekunem drużyny był ARTUR MAZANOWSKI.
Udział w zawodach został dofinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w wyniku otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 na realizację zadania pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie Kyokushin Karate”.
Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin bierze udział w Programie „Klub na rok 2020” Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 • Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Kyokushin Karate
 • Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Kyokushin Karate
 • Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Kyokushin Karate

Uroczyste wręczenie aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W dniu 14 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wręczył wspólnie z Kierownikiem Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu, akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu Pani Lucynie Baźmirowskiej.
Gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

 • aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w akcji Szlachetna Paczka

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wraz z pracownikami przystąpił do projektu społecznego organizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna pn. Szlachetna Paczka. W ramach akcji przygotowaliśmy i przekazaliśmy paczkę dla Pani Marzeny z rodziną. Cieszymy się, że mogliśmy sprawić radość rodzinie. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś nas obdarowuje.
Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy Szlachetnej Paczki, którzy poświęcili swój czas i włożyli dużo serca by rodziny zgłoszone do akcji z terenu między innymi naszego miasta otrzymały wsparcie.
 • grafika podziękowania dla miasta

Komunikat

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, środki finansowe na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) za miesiąc grudzień 2020 r. Wojewoda planuje uruchomić do dnia 18.12.2020 r. W tej sytuacji tutejszy Ośrodek dokona wypłaty świadczeń wychowawczych niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych na realizację tego zadania.

Za utrudnienia przepraszamy, ale zaistniała sytuacja nie jest zależna od nas.  

Nowa publikacja Miasta Golubia-Dobrzynia czeka w bibliotece

Od dziś tj. 17.12.2020 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. ks. F.K. Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu oraz podległych placówkach bibliotecznych można wypożyczyć książkę pt.” Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym”, która jest najnowszą publikacją wydaną przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń. Książka jest dostępna w godzinach pracy bibliotek.

 Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją.

 • zdjęcie książek

Książka pod choinkę

Książka to źródło wiedzy, które może być świetnym pomysłem na prezent z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego też Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski postanowił przekazać w ramach konkursu 50 książek pt.” Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym”

Jeśli chcesz otrzymać powyższą publikację zadzwoń z hasłem „książka” w dniu 21 grudnia 2020 roku (poniedziałek) w godzinach 14:00-15:00 pod numer telefonu 734 417 930.

Pierwsze 50 osób otrzyma książkę, która została wydana przez Miasto Golub-Dobrzyń i zawiera wiele cennych zdjęć i informacji o życiu społecznym, historycznym, kulturowym naszego miasta.

Zrób prezent najbliższym, zadzwoń i wygraj!

 • grafika książka oraz świąteczny stroik

Zamiast choinek będą Golubsko-Dobrzyńskie bombki

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski przeznaczył dla mieszkańców miasta 30 świątecznych bombek.

Wystarczy zadzwonić w dniu 21 grudnia 2020 roku (poniedziałek) w godzinach 12:00-13:00 pod numer telefonu 734 417 930 z hasłem „bombka”. Pierwsze 30 osób otrzyma piękną czerwoną choinkową ozdobę z napisem „Miasto Golub-Dobrzyń 2020”.

Czekamy na telefony w najbliższy poniedziałek!

 • grafika bombki
 • grafika prezentu
 • grafika bombki

XXXVI Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Szanowny Mieszkańcy

Miasta Golubia-Dobrzynia                          

                           

       Informuję o XXXVI Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, która odbędzie się w dniu

22 grudnia 2020 roku o godz. 14:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja tv.

 Porządek Sesji przedstawia się następująco:                   

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym

z wykonania uchwał.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Przerwa w obradach 20 min.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
 5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały budżetowej na 2021r.
 6. Dyskusja nad projektem budżetu na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwał:

   a) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031;

 b) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;

c)  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golubia-Dobrzynia;

d) uchwała Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie budżetu na 2021 rok;

e) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;

f) w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;

g) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na lata 2021-2025;

h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej;

i) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej;

j) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. 17 Stycznia w Golubiu-Dobrzyniu;

k) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Golubia-Dobrzynia na 2021r;

l) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmujący obszar lewobrzeżnej części miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych 194,195            i 196 położonych w obrębie IV przy ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu” (Lewobrzeżna II);

m) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Starego Miasta oraz rejon Zamku” przy ul. Wodnej.

15.Informacja o analizie składanych oświadczeń majątkowych.

16.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.

17.Informacje i wolne wnioski.

18.Zamknięcie sesji.

           

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miasta

            Łukasz Pietrzak

Informacja o pracy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia 24 grudnia 2020 roku (Wigilia)

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 24 grudnia 2020 roku (Wigilia) będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy wzamian za ustawowo wolne od pracy Święto Bożego Narodzenia 26 grudnia, które przypada w sobotę.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

 • boże narodzenie

Regionalne Egzaminy Junior Karate Kyokushin w Golubiu-Dobrzyniu

W dniu 19.12.2020 roku w Golubiu-Dobrzyniu w sali OSiR odbyły się kolejne regionalne egzaminy karate kyokushin – junior. Organizatorem egzaminu był Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushin. Egzamin prowadził shihan ARTUR WILENTO – 5 dan oraz sensei JANUSZ DRYWA – 4 dan wraz z instruktorami klubowymi. Do egzaminu przystąpiło ponad 80 młodych zawodników z ośrodków w Golubiu-Dobrzyniu, Wąbrzeźnie, Kowalewie Pomorskim, Brodnicy oraz Zielenia. Karatecy musieli zaprezentować techniki karate, formy kata oraz walki. Nie zabrakło również testu sprawności fizycznej. Zdający podzieleni byli na trzy grupy zaawansowania. Gratulacje dla wszystkich zdających za odpowiednią postawę i ducha walki w czasie egzaminu. Podziękowania należą się Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu za udostępnienie obiektu oraz wszystkim instruktorom Klubu za pomoc w czasie egzaminu.

 • EGZAMIN KARATE
 • egzamin karate
 • egzamin karate
 • egzamin karate
 • egzamin karate
 • egzamin karate
 • IMG_20201219_135356
 • egzamin karate

Grudniowy numer miesięcznika Ziemi Golubsko-Dobrzyńskiej

 • grafika pierwszej strony miesięcznika

Drodzy Mieszkańcy

Miasta Golubia-Dobrzynia

Święta Bożego Narodzenia to czas wielkiej radości i nadziei, spędzony z najbliższymi w wyjątkowej atmosferze.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, ciepła, radości i wzajemnej życzliwości.

Niech Nowy 2021 Rok pozwoli nam powrócić do relacji międzyludzkich sprzed czasu i wydarzeń mijającego roku. Niech będzie to czas spełnienia się marzeń i realizacji planów.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości

i wszelkich łask w nadchodzącym Nowym Roku życzą:

 

               Przewodniczący Rady Miasta                                    Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

                          Łukasz Pietrzak                                                             Mariusz Piątkowski

                 z Radnymi Rady Miasta                                                wraz ze współpracownikami

 

 

 • grafika z życzeniami

Święta z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni

W okresie świątecznym Ośrodek Chopinowski w Szafarni dla swoich sympatyków przygotował  kilka propozycji online.

Najmłodsi melomani mogą wysłuchać kolejnej opowieści z filmowego cyklu Baśniowa Szafarnia. Tym razem Kinga Kriger z Działu Edukacji przybliży opowiadanie dla dzieci Dziadek do orzechów autorstwa E.T.A. Hoffmanna. Francuska adaptacja historii o magicznym świecie zabawek w tłumaczeniu Aleksandra Dumasa stała się inspiracją dla Piotra Czajkowskiego do skomponowania znanego baletu Dziadek do orzechów. Film pojawi się na Facebooku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni  22 grudnia 2020.

Wspólne kolędowanie w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni stało się  już świąteczną tradycją. W tym roku, choć spotkanie z mieszkańcami Szafarni i okolic w sali koncertowej się nie odbędzie, dzięki łączom internetowym będzie można wysłuchać koncertu i włączyć się do śpiewania. Jeszcze przed świętami, w środę 23 grudnia o godzinie 19.00, zapraszamy na XII Szafarski Wieczór Kolęd online. Najpiękniejsze polskie kolędy wykona zespół Claritas, w składzie: Agnieszka Brzezińska – syntezator, flet, śpiew; Aleksandra Okoniewicz- instrumenty perkusyjne, śpiew; Wojciech Chachuła – gitara, akordeon, śpiew; Radosław Drwęski – gitara basowa, śpiew. Koncert, poprzedzony podsumowaniem roku przez panią dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, dostępny będzie na stronie i Facebooku Ośrodka.

Z kolei w święta Bożego Narodzenia zabierzemy Państwa w muzyczną podróż do Szwajcarii. Ze swojego domu w Genewie dwoje muzyków – pianistka Joanna Maurer wraz z mężem, skrzypkiem Klausem Muarerem – zaprezentuje specjalny bożonarodzeniowy program muzyczny. W ich interpretacji zabrzmią kolędy polskie i zagraniczne w ciekawych opracowaniach, w tym m.in. Witolda Lutosławskiego, w aranżacjach na fortepian i skrzypce oraz na cztery ręce. Film Kolędowy prezent ze Szwajcarii będzie można obejrzeć na stronie i Facebooku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni
w pierwszy dzień świąt, 25 grudnia o godzinie 17.00.

Po świętach, 27 grudnia o godzinie 17.00, udostępnimy online słuchowisko słowno-muzyczne o Bożym Narodzeniu przygotowane przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
w Toruniu we współpracy z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze świąteczną ofertą online naszej instytucji. Wszystkie filmy dostępne będą na:

www.szafarnia.art.pl

https://www.facebook.com/ChopinCentre

 • grafika wieczór kolęd

Kolarski Golub-Dobrzyń

22 grudnia 2020 roku przybyli z wizytą do Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego oraz wiceburmistrz Róży Kopaczewskiej, Prezes Toruńskiego Klubu Kolarskiego „PACIFIC” Jarosław Szczepanowski oraz Wiceprezes ds. Sportowych Leszek Szyszkowski. Przedstawiciele klubu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku złożyli życzenia dla mieszkańców, pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia i jednostek podległych.

Były również podziękowania dla Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia za pomoc w organizacji sportowego wydarzenia jakim był w tym roku Wyścig Kolarski Elity Kobiet pn. „Śladami Królewny Anny Wazówny”. Z uwagi na dobrą dotychczasową współpracę, podczas spotkania podjęty został temat organizacji w 2021 roku z miastem kolejnego kolarskiego wyścigu.

 • zdjęcie kolarski Golub-Dobrzyń
 • podziękowania
 • zdjęcie bombki i choinki

Z życzeniami dla mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem bardzo miłą wizytę złożyli Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia Mariuszowi Piątkowskiemu oraz wiceburmistrz Róży Kopaczewskiej, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, wicestarosta Danuta Malecka, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz wraz ze skarbnikiem Iwoną Górską i Proboszcz Parafii pw. Świętej Małgorzaty w Łobdowie ksiądz Piotr Rutkowski.

Warto nadmienić, że co roku Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia odwiedza ksiądz Piotr Rutkowski, grając kolędy na akordeonie i składając życzenia świąteczno-noworoczne mieszkańcom oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Ksiądz znany jest z zamiłowania między innymi do historii oraz muzycznych pasji.

Dziękujemy wspaniałym gościom za spotkanie.

 • spotkanie zdjęcie

Uwaga Konkurs!

 • grafika Uwaga konkurs

Betlejemskie Światełko. Harcerze przekazali na ręce Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia i wiceburmistrz Betlejemskie Światło Pokoju dla wszystkich mieszkańców

Dziś 23 grudnia 2020 roku do Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju Harcerze z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Golub-Dobrzyń.

Światełko zostało przekazane na ręce Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego oraz wiceburmistrz Róży Kopaczewskiej wraz z życzeniami świąteczno-noworocznymi dla mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia.

Betlejemskie Światło Pokoju jest coroczną skautową i harcerską akcją przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

 • światełko pokoju grafika
 • światełko pokoju grafika
 • światełko pokoju grafika

Regulamin - konkurs ekologiczny

Gazyfikacja Golubia-Dobrzynia.

Informacje dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia zainteresowanych przyłączem do sieci.
Szanowni Państwo przypominamy o funkcjonującym w naszym mieście BIURZE WSPARCIA INWESTYCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wykfalifikowany personel pomoże Państwu w uzyskaniu wszelkich informacji odnośnie trwającej inwestycji budowy infrastruktury sieci gazowej w Golubiu-Dobrzyniu.
Zachęcamy do kontaktu:
BIURO WSPARCIA INWESTYCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POK. NR 15
TEL. 56 683 53 10 - 13 WEW. 50
MARTA JAWORSKA
mjaworska@golub-dobrzyn.pl
URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
UL. PLAC 1000-LECIA 25
 • 1

Nagrody czekają!! Czekamy na pracę !!

 • 2

Konkurs ekologiczny !!

 • 3

Informacja!

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 r. (sylwester) Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia będzie czynny w godzinach 7:30-13:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • grafika informacja o pracy urzędu w sylwestra

Gratulacje dla Oliwii Kępczyńskiej. 2020 rokiem sukcesów zawodniczki Szkółki Kolarskiej działającej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu

Dziś 30 grudnia 2020 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z wiceburmistrz Różą Kopaczewską oraz kierownikiem Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu pogratulowali wspaniałych sukcesów kolarskich Oliwii Kępczyńskiej. Oliwia od 3 lat trenuje w Sekcji Kolarskiej działającej w Szkółce przy OSiR w Golubiu-Dobrzyniu. Burmistrz złożył również podziękowania na ręce rodziców Państwa Katarzyny i Janusza Kępczyńskich oraz trenera Wiesława Młodziankiewicz. W liście gratulacyjnym dla Pana Wiesława skierował wyrazy wdzięczności za zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej i sportu oraz pracę i doświadczenie, które przyczyniły się do wielu sukcesów utalentowanej młodzieży. Natomiast rodzicom Oliwii złożył wyrazy uznania za wysokie wyniki sportowe córki oraz rodzicielskie wsparcie, pomoc, które umożliwiły zdobycie wielu wyróżnień nie tylko w regionie ale również kraju.

Należy wspomnieć, że przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu działa Szkółka Kolarska, która zajmuje się naborem oraz szkoleniem ABC kolarstwa. Zawodnicy wyróżniający się w szkółce kolarskiej przechodzą do Sekcji Kolarskiej gdzie otrzymują licencję kolarską, która umożliwia ściganie się i branie udziału w zawodach dla stowarzyszonych w klubach i sekcjach. Oliwia Kępczyńska jest zawodniczką sekcji i trenuje 3 lata. Natomiast największe sukcesy przyszły w 2020 roku pomimo panującej pandemii Covid 19. Największy sukces Oliwii to Wicemistrzostwo Polski na szosie w jeździe drużynowej gdzie wystartowała o kategorię wyżej ścigając się z zawodniczkami o 2 lata starszymi (zawody odbyły się w Godzieszach Wielkich k/Kalisza). Wicemistrzyni Polski w finale Pucharu Polski ze startu wspólnego (zawody w Koźminku k/Kalisza). Jest brązową medalistką na torze w wyścigu eliminacyjnym (tor kolarski w Pruszkowie). Mistrzyni Międzywojewódzka Młodziczek w wyścigu jazdy indywidualnej na czas ze startu wspólnego i w jeździe dwójkami. Na szosie ze startu wspólnego wygrała wszystkie wyścigi w Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Lidze Uczniowskich Klubów Sportowych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.

 • GRATULACJE ZDJĘCIA
 • GRATULACJE
 • GRATULACJE
 • GRATULACJE

Konkurs Sylwestrowy

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku, Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia przeznaczył dla mieszkańców miasta 50 sylwestrowych kubeczków. Wystarczy zadzwonić w dniu 31 grudnia 2020 roku (czwartek) w godzinach 11:30-12:30 pod numer telefonu 734 417 930 z hasłem „sylwester”. Pierwsze 50 osób otrzyma okolicznościowy kubek.

Czekamy na telefony – czwartek 31 grudnia!

 • KUBECZKI ZDJĘCIE

Szczęśliwego Nowego 2021 Roku!

 • grafika Szczęśliwego Nowego 2021 Roku

Kondolecje

 • kondolencje kordowska

IMIONA NASZYCH MALUCHÓW.

Wybór imienia to bardzo ważna decyzja, zostaje ono bowiem z nami na całe życie. Rodzice nie są w stanie przewidzieć, czy spodoba się ono im potomkom i czy po latach znów będzie uważane za ładne. Wybierając imię najczęściej kierują się m.in. tradycjami rodzinnymi i coraz częściej - także modą. Zgodnie z prawem już od kilku lat rodzice mogą wybrać dla swojej pociechy imię obce i to niezależnie od własnego obywatelstwa i narodowości. Nadal obowiązuje zasada nadawania maksymalnie dwóch imion, które nie mogą być ani ośmieszające, ani nieprzyzwoite.

Najpopularniejszym imieniem jakie rodzice wybrali dla urodzonych w 2020 roku dziewczynek było tak jak rok wcześniej imię ,,Zuzanna''. Popularne były również imiona: Lena, Zofia, Blanka, Maja, Iga, Laura, Maria, Michalina, Alicja, Pola, Kornelia, Julia i Jagoda. Jeżeli zaś chodzi o imiona, jakie nosić będzie najmniej urodzonych w 2020 r. dzieci są to: Karolina, Kamila, Dominika, Weronika, Dagmara, Bianka i Nicola.
Wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców prym wiedzie ,,Jakub''. W czołówce najchętniej nadawanych imion są także: Marcel, Stanisław, Mikołaj, Nikodem, Igor, Jan, Szymon, Filip, Kacper, Leon. Rodzicom nie przypadły do gustu imiona takie jak: Tomasz, Artur, Hubert, Jarosław i Tymoteusz.
   

 

 • dzieci

Golub-Dobrzyń w statystykach

W 2020 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Golubiu-Dobrzyniu zarejestrowano 326 aktów urodzeń, z czego 21 to urodzenia poza granicami kraju. Najczęściej dotyczy dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Stanów Zjednoczonych i Białorusii. Dla porównania w 2019 r. zarejestrowano 290 aktów urodzeń, to o 36 urodzeń mniej niż w roku 2020. Warto zaznaczyć, że w ciągu minionych 12 miesięcy na świat przyszło więcej chłopców niż dziewczynek, choć różnice są nieznaczne (chłopców - 167, dziewczynek - 159). Najwięcej aktów urodzenia sporządzono w miesiącach: czerwcu, wrześniu i październiku. Natomiast najmniej aktów urodzenia sporządzono w miesiącach: marcu, kwietniu i maju.
   W 2020 r. na ślubnym kobiercu stanęło 88 par. Liczba małżeństw utrzymuje się na zbliżonym poziomie w stosunku do 2019 r. gdzie na założenie rodziny zdecydowały się 92 pary, 4 pary zdecydowały się na zawarcie związku małżeńskiego z obywatelami: Cypru, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Irlandii. Odnotowano ten fakt poprzez tzw. transkrypcję. Największą liczbę zawartych związków małżeńskich odnotowano w miesiącach: lipcu, wrześniu i październiku.

  Wpisano 34 orzeczenia Sądów Okręgowych o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, czyli o 23 orzeczenia mniej niż w roku poprzednim.
W minionym roku zarejestrowano 396 aktów zgonu, z czego dwa to zgony jakie nastąpiły poza granicami kraju. Wśród osób zmarłych były 163 kobiety i 222 mężczyzn. Liczba zgonów wzrosła o 18 osób w stosunku do roku poprzedniego. W ogólnej liczbie zgonów są zarówno mieszkańcy gminy oraz miasta Golub-Dobrzyń jak również osoby z innych miejscowości, których zgon nastąpił na terenie działania tut. Urzędu Stanu Cywilnego. Najwięcej aktów zgonu sporządzono w miesiącach: kwietniu, maju i sierpniu. • stayst

Informacja !

 • targowisko

Informacja !

 • krew

Informacja !

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym wraz z ułamkową częścią gruntu - ul. 17 Stycznia.

Szczególy pod adresem :https://bip.golub-dobrzyn.pl/583,przetargi

Informacja !

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym wraz z ułamkową częścią gruntu - ul. Rynek 4.

Szczególy pod adresem :https://bip.golub-dobrzyn.pl/583,przetargi

Informacja !

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Sokołowska.

Szczególy pod adresem:https://bip.golub-dobrzyn.pl/583,przetargi

Czyste Powietrze w Golubiu-Dobrzyniu

Porozumienie Miasta Golubia-Dobrzynia z WFOŚiGW w ramach realizacji programu "Czyste Powietrze".
Informujemy, że w dniu 14.12.2020 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu realizacji programu ,,Czyste Powietrze’’, którego celem jest poprawa jakości powietrzeoraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W celu lepszej realizacji zadania dotyczącego ,,Czyste powietrze’’ z tutejszego urzędu została wydelegowana osoba w celu przeszkolenia się w tym zakresie. Po odbyciu szeregu szkoleń, dla wszystkich mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia zostanie uruchomiona pomoc w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie, o czym zostaną Państwo poinformowani.
Ponadto informuję, że w celu wydawania zaświadczeń (stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie w WFOŚiGW) w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia upoważnił Dyrektora MOPS-u ul. Kilińskiego 10 w Golubiu-Dobrzyniu.
 • czyste powietrze

Kondolecje

 • kondolencje Różyczka pdf

Kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Miejskim Ośrodkiem Polityki Społecznej

 • numery wewnętrzne
 • mops
 • instrukcja

WŁADZE MIASTA WSPIERAJĄ ODDOLNE INICJATYWY JADŁODZIELNIA W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Dziś Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska spotkała się z panią Iwoną Matusiak-Abel inicjatorką pomysłu postawienia niewielkiej „jadłodzielnii” w mieście, czyli miejsca w którym mieszkańcy miasta mogliby dzielić się jedzeniem oraz do którego mogłyby trafiać produkty z krótkim terminem ważności np. od lokalnych właścicieli sklepików. Pomysłodawczyni jak i Władze Miasta są zgodni, że nad jadłodzielnia opiekę sprawować będą wolontariusze, a korzystanie z niej odbywać się będzie zgodnie z regulaminem i na odpowiedzialność uzytkowników.
W nawiązaniu do spotkania Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia wystosował pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu z zapytaniem na temat obwiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania tzw. „jadłodzielni”, zwłaszcza w okresie pandemii.
Koszt nowej lodówki to około 1000 zł plus wydatek związany z wykonaniem obudowy. Pani Iwona ma zamiar aktywnie zachęcać wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w tę szlachetną inicjatywę. Pani wiceburmistrz Róża Kopaczewska zapewniła pomysłodawczynię o wsparciu władz miasta w realizacji tej inicjatywy. Zakup lodówki z budżetu miasta jest możliwy, wymaga jednak aprobaty rady miasta. Warto wspomnieć, że pani Iwona jest również inicjatorką pomysłu ustawienia półki na znicze przy cmentarzu miejskim, na której będziemy mogli ustawiać dobrej jakości znicze do ponownego wykorzystania. Pani wiceburmistrz również i ten pomysł ocenia jako trafiony.
Po uzyskaniu wymaganych zgód/pozwoleń zwrócimy się do mieszkańców miasta z prośba o wskazanie dogodnego miejsca, na którym zostanie ustawiona jadłodzielnia oraz półka na znicze. Gratulujemy pani Iwonie ciekawych pomysłów i chęci realizacji działań korzystnych dla szerokiej grupy naszych mieszkańców. Jeżeli macie Państwo pomysły i inicjatywy czekamy na nie, być może uda się je zrealizować.

 • 9