Ilość dni do rocznicy połączenia miast Golub i Dobrzyń (2021-05-15)

 • dni
 • godzin
 • minut

Treść strony

Miasto Golub-Dobrzyń wspiera sport rowerowy

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski podpisał umowę z Golubsko-Dobrzyńskim Towarzystwem Rowerowym reprezentowanym przez Prezes Panią Grażynę Mierzejewską oraz Wiceprezesa Pana Pawła Brzuskiewicz. W ramach umowy miasto zakupi stroje kolarskie do kwoty      3 000 zł, na których będzie umieszczony logotyp Herbu Miasta Golubia-Dobrzynia. Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rowerowe w zakupionych strojach będzie promowało Miasto Golub-Dobrzyń podczas między innymi treningów, rajdów rowerowych, spotkań sportowych, zawodów, organizowanych poza terenem Miasta Golubia-Dobrzynia,
W spotkaniu uczestniczyli również członkowie zarządu GTR: Radosław Kolenderski i Piotr Rybiński.

 • Podpisanie umowy przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia...
 • Podpisanie umowy przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia...

                             

     Szanowni Mieszkańcy

 Uprzejmie informuję, że w dniu 29 września 2020 roku o godz. 14:30 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja.tv

                                    

  Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z :
  a) XXIX Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  b)XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia;
  c) XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
 8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za I półrocze 2020 r.

          -  zapoznanie się  z treścią uchwały Nr 3/I/2020 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia                 14 września 2020 roku.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Przerwa w obradach 20 min.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019  z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok;
  b)
  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego;
  c) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul . Kościuszki;
  d)
  w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Golubia-Dobrzynia na lata 2020-2032’’
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

Mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia

W związku z sytuacja epidemiologiczną panującą w kraju, Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia apeluje do mieszkańców Miasta mających zamiar uczestniczyć w XXXII sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w dniu 29 września 2020 roku, o rozważne korzystanie z uprawnienia w uczestnictwie w ww. sesji.

Drodzy Państwo mając na względzie realne i ciągle wzrastające zagrożenie zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2 powodujący chorobę COVID-19 apeluję do mieszkańców Miasta zainteresowanych obecnością na sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia o pozostanie w domach oraz obejrzenie obrad Rady przy użyciu transmisji internetowej na portalu esesja.tv. Obecnie jest to jedyny sposób minimalizowania zagrożenia zakażeniem a co za tym idzie ochronę zdrowia i życia osób uczestniczących w sesji.

Jednocześnie informuję, iż osoby które zdecydują się na obecność na sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, winny posiadać ze sobą środki ochrony osobistej tj. maseczki zakrywające usta i nos.

    

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                mgr. Łukasz Pietrzak

Rolniku, spisz się przez telefon!

 • Plakat Rolniku, spisz się przez telefon

17 września Miasto Golub-Dobrzyń uczciło Światowy Dzień Sybiraka

17 września 2020 roku Miasto Golub-Dobrzyń uroczyście obchodziło 75. rocznicę deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR oraz 5. rocznicę ufundowania pomnika Sybiraków. 

Uroczystości rozpoczął Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wspominając, że obchody Światowego Dnia Sybiraka to bardzo ważna lekcja historii, przypominająca wszystkim Polakom o ogromie cierpień, upokorzeń, głodzie i poniewierce naszych rodaków. Dlatego Miasto Golub-Dobrzyń dokłada starań, by dramatyczne wydarzenia z tamtego okresu przetrwały w świadomości kolejnych pokoleń Polaków. 

Organizatorami obchodów było: Miasto Golub-Dobrzyń, Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Koło Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu, które było również inicjatorem wydarzenia. Warto nadmienić, że koło w tym roku obchodzi 3 rocznicę powstania. 

Patronat honorowy nad całością obchodów objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego P i o t r  C a ł b e c k i, natomiast patronat naukowy objęli: Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie dr hab. Zbigniew Karpus prof. UMK. 

W obchodach wzięły udział między innymi osoby deportowane do ZSRR  i rodziny osób wywiezionych do obozów pracy, Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Ojciec dr Zdzisław Klafka  Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,  prof. Mirosław Golon Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku,  prof. Zbigniew Karpus Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu, dr Jan Wiśniewski koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Jan Myrcha Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu, Józef Mackiewicz Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu, Zygmunt Mikosz  Prezes Koła Związku Sybiraków w Chełmży, Danuta Malecka Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Róża Kopaczewska Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, Krzysztof Pieczka Sekretarz Gminy Golub-Dobrzyń, Dariusz Borowiec  Komendant Powiatowej Policji, Witold Juszczak zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, ks. Andrzej Zblewski  proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Golubiu, ks. Jarosław Kulesza proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu, Paweł Szynkiewicz Prezes Banku Spółdzielczego, Radni Rady Miasta i Powiatu, Dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Obchody rozpoczęły się konferencją naukową, podczas której wykłady wygłosili dr Jan Wiśniewski nt. „Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich w latach 1939-1941 oraz prof. Mirosław Golon nt. „Deportacje Polaków z Pomorza w głąb ZSRS w 1945 roku.”

Po zakończeniu wykładów postanowieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie za zasługi dla Związku Sybiraków nadana została Odznaka Honorowa Sybiraka. Wręczone zostały również okolicznościowe medale dla instytucji wspierających działalność Koła Rodzin Sybiraków oraz zasłużonych członków koła.

Po wręczeniu odznak i medali głos zabrali Józefa Ramlau  Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Jan Myrcha Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu oraz Danuta Malecka Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Następnie uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik Ofiar Hitleryzmu i Stalinizmu znajdujący się  przy Placu 1000-lecia, gdzie została złożona wiązanka kwiatów od mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia.

Druga część uroczystości rozpoczęła się mszą św. odprawioną w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu, gdzie kazanie wygłosił Ojciec dr Zdzisław Klafka – Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Po mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów przy pomniku Sybiraków  w Golubiu przez delegację z Koła Rodzin Sybiraków oraz odczytanie przez Pana Szymona Wiśniewskiego nazwisk osób wywiezionych do ZSRR.

W imieniu  rodzin wywiezionych do ZSRR głos zabrała Ewa Kaźmierkiewicz Prezes Koła Rodzin Sybiraków. Na zakończenie uroczystości został  wysłuchany Hymn Sybiraków.

 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...
 • 17 września 2020 rok obchody Światowego Dnia Sybiraka...

Serduszko pełne mocy!

8 września br. metalowe serduszko do zbierania plastikowych nakrętek, stanęło na Placu 1000 – lecia w Golubiu-Dobrzyniu. To wtedy zachęcaliśmy do zapełniania serduszka. BRAWO, mieszkańcy Golubia-Dobrzynia odpowiedzieli na apel!.

Już trzykrotnie pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta opróżnili pojemnik. Zachęcamy do dalszego wrzucania do serduszka nakrętek. Zebrane nakrętki zostaną przekazane na wsparcie osoby potrzebującej lub inicjatywy.

Jeżeli macie Państwo pomysł kogo lub jaką inicjatywę wesprzeć ze sprzedaży nakrętek prosimy piszcie w komentarzach pod postem umieszczonym na facebook-u Urzędu Miasta.

 • opróżnianie po raz trzeci z plastikowych nakrętek...
 • opróżnianie po raz trzeci z plastikowych nakrętek...
 • opróżnianie po raz trzeci z plastikowych nakrętek...
 • opróżnianie po raz trzeci z plastikowych nakrętek...

Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu

W ramach obchodów Światowego Dnia Sybiraka została przygotowana ekspozycja wystawowa dotycząca agresji ZSRR na Polskę, która miała miejsce 17.09.1939 r.
Wystawa została udostępniona przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.
Organizatorem wydarzenia jest Miasto Golub-Dobrzyń, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Koło Rodzin Sybiraków w Golubiu-Dobrzyniu.
Zachęcamy do oglądania wystawy.

 • Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu
 • Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu
 • Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu
 • Wystawa na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu

Jakie inwestycje w Golubiu-Dobrzyniu? Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Prezes Rady Ministrów ogłosił nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie konkretnych projektów infrastrukturalnych, których szacowana wartość to min. 400 tys. zł.
W ramach funduszu można uzyskać 100% dofinansowania na zadania realizowane do 2022 r.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia złożył pismo do Rady Miasta wskazując propozycje inwestycji.
W załączeniu treść wystosowanego pisma.

 • skan pisma Burmistrza do Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu oferty pracy

Wykształcenie gimnazjalne:

 • brukarz-Frydrychowo
 • kierowca CE- Kolonia Lipnica
 • monter stolarki budowlanej -Golub-Dobrzyń
 • pakowacz - Golub-Dobrzyń
 • robotnik gospodarczy-Kolonia Lipnica
 • robotnik podjazdowy -Szychowo
 • sprzątaczka-Kowalewo Pomorskie
 • szwaczka-Golub-Dobrzyń

Wykształcenie zawodowe:

 • elektryk automatyk - Golub-Dobrzyń
 • mechanik/konserwator urządzeń do napełniania zbiorników-Białkowo
 • operator do przetwórstwa tworzyw sztucznych -Kowalewo
 • operator wypalarki CNC (plazmowo-gazowej)-Golub-Dobrzyń
 • pomocnik stolarza-Sokołowo
 • robotnik budowlany -Elgiszewo
 • stolarz-Golub-Dobrzyń
 • ślusarz-Ostrowite

 

Wykształcenie wyższe:

 • terapeuta zajęciowy - Kowalewo Pomorskie
 • nauczyciel wychowawca-Gałczewo
 • inżynier elektryk automatyk-Ciechocinek

Prapremiera Musicalu "Madame" w Golubiu-Dobrzyniu

18 września 2020 r. odbyła się prapremiera nowego musicalu GRUPY TEATRALNEJ działającej w Domu Kultury. "MADAME" opiera się na motywach jednego z najpiękniejszych i najczęściej nagradzanych dzieł muzycznych pt. "MISS SAIGON". To pierwszy, zrobiony z takim rozmachem i prawie w całości zaśpiewany, musical zaprezentowany na deskach Domu Kultury. "MADAME" postawiła przed młodymi wykonawcami ogromne wymagania wokalne i aktorskie. Nasi artyści udowodnili, że można być amatorem, ale zagrać w taki sposób, że nie powstydziłby się tego profesjonalny teatr. GRATULUJEMY!
W roli tytułowej wystąpiła Natalia Majewska. W pozostałych rolach:
Chris: Bartosz Goryński,
Szef: Łukasz Gabryszewski,
Thuy: Paweł Lewandowski,
John: Mateusz Siemienik,
Ellen: Zofia Niklewicz/ Sandra Tułodziecka
Gigi: Michalina Sobkiewicz
Tam: Oliwier Okruciński
Jakub Dombrowski, Jakub Brzostowski, Franek Blokowski, Jakub Ziółkowski, Natan Malinowski, Mariusz Rumiński, Nikola Góreczna, Alicja Foksińska, Sandra Panek, Laura Zakrzewska, Zofia Niklewicz, Oliwia Błędowska, Oliwia Zygmunt, Klaudia Sochacka, Aleksandra Mazurowska, Daria Kucińska, Weronika Ziółkowska, Julia Rutkowska, Karolina Rutkowska, Marta Lewandowska, Agata Trawińska, Karina Kuczkowska, Julia Kuczkowska, Lena Dombrowska, Anna Procka, Vanessa Dąbrowska, Martyna Kaliska, Maja Kaliska, Tosia Trawińska, Jacek Bednarski, Karolina Bednarska, Maja Jagielska, Zosia Pieczka, Marta Nowacka, Zoja Blumkowska, Nikodem Fabiszak, Wiktoria Rutkowska.

Następna odsłona musicalu "Madame" odbędzie się 25 września oraz 10 i 16 października o godzinie 18:30. Zdjęcia: p. DAWID BROŻEK.

Spektakl od 12 lat.

 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 • Musical "Madame" w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu

Zbiórka dla podopiecznych Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt Przyjazna Buda

 • zbiórka żywności dla zwierząt

Burmistrzowie w Golubiu-Dobrzyniu

Dzisiaj tj. 30 września br. w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia spotkali się Burmistrz Miasta Golub-Dobrzyń Mariusz Piątkowski, Burmistrz Miasta Brodnica Jarosław Radacz, Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski. W spotkaniu wzięli również udział Wiceburmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska, Kierownik Referatu Obsługi i Administracji Urzędu Gminy Miasto Kowalewo Pomorskie Monika Piróg, Sekretarz Miasta Rypin Sławomir Kryszczuk. Głównym tematem zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia spotkania było omówienie projektu Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku - Strategia Przyspieszenia 2030+, która zakłada przebudowę linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku między innymi Grudziądz-Jabłonowo-Brodnica oraz odbudowę połączenia linii kolejowej 209 na odcinku Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń. Uczestnicy spotkania analizowali również  możliwość rozwoju połączeń kolejowych w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej KOLEJ +. Celem programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej  i społeczno-gospodarczej regionów Polski. Rozmówcy zgodnie uznali, że w interesie lokalnych społeczności jest skorzystanie z tych projektów i środków, między innymi rządowych i wojewódzkich dla rozwoju społecznego i gospodarczego Powiatów Brodnickiego, Golubsko-Dobrzyńskiego, Rypińskiego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania Burmistrzowie jednogłośnie stwierdzili, że będą kontynuować w tym kierunku konsultacje i spotkania z władzami województwa, jak i na innych szczeblach.

 • Burmistrzowie w Golubiu-Dobrzyniu
 • Burmistrzowie w Golubiu-Dobrzyniu

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021

30 września 2020 r Wiceburmistrz Golubia-Dobrzynia Róża Kopaczewska uczestniczyła w Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie dopełnił wykład Doc. WSG dr inż. Cezarego Kościelak pt. „Medycyna Niekonwencjonalna w Nowoczesnym Społeczeństwie”.

Wszystkim studentom życzymy radości ze wspólnych spotkań oraz satysfakcji z pogłębiania wiedzy.

 • inauguracja roku akademickiego 2020/2021
 • inauguracja roku akademickiego 2020/2021
 • inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Powszechny spis rolny

 • infolinia spisowa
 • Komunikat_Dyrektora CBS _PSR2020_30.09.2020 r_-sig

Informacja

 • Informacja na stronę

Duma Golubia-Dobrzynia

Na zamku w Gniewie 1 października 2020 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i nadanie tytułów HIT 2020 najciekawszym dokonaniom gospodarczym i samorządowym z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.

Tytuł HIT za Wydarzenie Kulturalne Roku 2020 otrzymała Gmina Miasto Golub-Dobrzyń. Natomiast Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu dla Grupy Teatralnej za Wydarzenie Kulturalne Roku Madame.

Gratulujemy Dyrektorowi Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu Arturowi Niklewicz oraz całemu zespołowi.

W zeszłorocznej edycji konkursu Tytuł II-Stopnia HIT 2019 otrzymał Klub Sportowy “Piłkarz” z Golubia-Dobrzynia i Gmina Miejska Golub-Dobrzyń za modelową działalność i osiągnięcia Klubu Sportowego „Piłkarz” w oparciu o blisko 100-letnią tradycję.

 • hit 2020
 • hit 2020
 • hit 2020

Kryształowy Hit 2020 dla Golubia-Dobrzynia

Kryształowy Hit 2020 dla Golubia-Dobrzynia.

Modelowe działania Grupy Teatralnej Działającej w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu.

 • hit 2020

Komunikat

Informujemy, że w dniach 6-9 października br. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W pierwszym dniu ćwiczenia (6 października 2020r.) w godzinach 8.00 - 10.00 odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu: dźwięk modulowany trwający trzy minuty - ogłoszenie alarmu; dźwięk ciągły trwający trzy minuty - odwołanie alarmu.

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Dokonałeś samospisu?

Weź udział w loterii rolnej i zdobądź jedną z setek nagród

Więcej szczegółów pod linkiem: https://loteria.spisrolny.gov.pl/

Wystawa „Domy płoną, kobiety krzyczą, zabawili się do woli. Armia Czerwona w Województwie Gdańskim w 1945 roku”

Od 16 do 30 września 2020 roku na Placu 1000-lecia w Golubiu-Dobrzyniu w ramach obchodów 75. rocznicy deportacji mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia i okolic do ZSRR oraz 5. rocznicy ufundowania pomnika Sybiraków prezentowana była wystawa pn. „Domy płoną, kobiety krzyczą, zabawili się do woli. Armia Czerwona w województwie gdańskim w 1945 roku”.

Wystawę można było oglądać w Golubiu-Dobrzyniu dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Bydgoszczy.

Dziękujemy również za pomoc w zorganizowaniu wystawy dr Janowi Wiśniewskiemu koordynatorowi Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Osoby, które nie zdążyły zapoznać się z wystawą mogą obejrzeć ją online na stronie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

Ekspozycja opowiada m.in. o obecności Armii Czerwonej na Pomorzu, zdobyciu Gdańska, spaleniu żywcem gdańszczan w kościele św. Józefa.

Prezentację przygotował IPN Gdańsk z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, natomiast autorem jest Artur Chomicz.

 • wystawa prezentowana w Golubiu-Dobrzyniu
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...
 • wystawa prezentowana w ramach obchodów 75. rocznicy...

Can-Am Day w Golubiu-Dobrzyniu

Zamek Golubski - Golub-Dobrzyń  9-10 października 2020 r.

Wydarzenie pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

Harmonogram:

Piątek 9 października 2020 r. - od godziny 15:00 rejestracja uczestników Zamek Golubski. Ekspozycja pojazdów na zamkowym parkingu.

Sobota 10 października 2020 r. - godzina 10:00 odprawa zawodników przed Zamkiem Golubskimm, przejazd pojazdów przez rynek w Golubiu. Godzina 16:00 powrót zawodników na Zamek Golubski. Ekspozycja pojazdów na zamkowym parkingu.

 • plakat wydarzenia Can-Am-Day

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

                                                                                                Szanowni Mieszkańcy

 Uprzejmie informuję, że w dniu 8 października 2020 roku o godz. 15:25 w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji na stronie e-sesja.tv

      Porządek Sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwał:
  a)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr VI/19/2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń na lata 2011-2031 ;
  b)
  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXI/94/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.
 4. Zamknięcie Sesji.                                                               

                                                                                           Z poważaniem

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Łukasz Pietrzak

 

Tarcza 5.0. wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Od połowy października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej otrzymają nowe wsparcie z ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Część z nich będzie mogła również otrzymać świadczenie postojowe czy dodatkowe świadczenie postojowe. W województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad
3,2 tys. firm. W całym kraju ponad 105 tys.

Nowe rozwiązania wprowadza Tarcza Antykryzysowa 5.0, zwana też tarczą branżową. Ustawa wchodzi w życie 15 października i dopiero wówczas będzie można składać wnioski przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Przewidziane są trzy formy wsparcia udzielanego przez Zakład przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Po spełnieniu warunków przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego. Szacuje się, że
w województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad 3,2 tys. firm. W całym kraju ponad 105 tys.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, a także wystaw. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in.  prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r.  Należy również wykazać spadek przychodów, o co najmniej 75 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku – porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z analogicznym miesiącem 2019 roku. Trzeba też złożyć dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do
końca października br. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Jeśli przedsiębiorca opłacił składki za te miesiące, to będzie mógł wystąpić o ich zwrot. Wnioski o zwolnienie ze składek będzie można składać do końca listopada.

Świadczenie postojowe

Agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni będą mogli wnioskować także o świadczenie postojowe
w wysokości 2080zł, jeśli ich biznes ucierpiał w wyniku COVID-19. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba, że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. W ich przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

Dodatkowe świadczenie postojowe

„Tarcza 5.0” wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. To pomoc dla prowadzących działalność, którzy wcześniej już otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom, sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Wypłata dodatkowego postojowego zależy od spadku przychodu. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód musi być niższy o co najmniej 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.  Na przykład we wniosku składanym w październiku należy porównać przychody
 z września 2020 i 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • plakat wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i...

Nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

Szanowni Państwo,

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. zachęcają przedsiębiorców do składania wniosków w nadchodzącym naborze Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19.

Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorców w walce ze skutkami trwającej pandemii. TARR udziela grantów m.in. na wprowadzanie nowych produktów/usług lub zmianę metody ich produkcji/świadczenia, a także na zakup urządzeń filtrujących powietrze (dla mikroprzedsiębiorców).

Nabór wniosków nr 3/FWI/2020 rozpocznie się 21.10.2020 r. i potrwa do wyczerpania 100% alokacji przeznaczonych na niego środków, nie dłużej niż do 27.10.2020 r. Biorący w nim przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego mogą starać się o dofinansowanie w ramach dwóch schematów:

Schematu 1: wsparcie na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usługi (maksymalnie 60 000 zł)

lub

Schematu 1 i Schematu 3 łącznie: środki na zakup urządzeń filtrujących powietrze do punktów handlowo-usługowych (dla mikroprzedsiębiorców)

Trzeci nabór jest kierowany do przedsiębiorców z powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego i żnińskiego.

Nabór odbywa się całkowicie online. Po zapoznaniu się z dokumentacją, instrukcją wypełniania wniosku i ogłoszeniem o naborze wystarczy przejść do generatora wniosków. Po złożeniu wniosku elektronicznie należy w terminie do trzech dni przesłać na adres grantycovid19@tarr.org.pl skan wydrukowanego i podpisanego potwierdzenia złożenia wniosku.

Wszystkie szczegóły, dokumentacja oraz ogłoszenie o naborze dostępne są na https://www.tarr.org.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-nr-3-fwi-2020/ oraz pod numerem infolinii 52 510 88 70.

 • baner nabór wniosków

Dodatkowe numery telefonów Urzędu Miasta.

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia uruchomił dodatkowe numery telefonów w celu ułatwienia kontaktu z mieszkańcami:

1.Sekretariat: 666 247 455
2. USC- Urząd Stanu Cywilnego: 666 247 477
(m.in. akty urodzenia, zgonu, ewidencja ludności, działalność gospodarcza)
3.WGK- Wydział Gospodarki Komunalnej 660 427 118 (m.in. gospodarka mieszkaniowa, gospodarowanie odpadami, utrzymanie czystości na terenie miasta)
4. WI- Wydział Infrastruktury: 604 913 031
(m.in. podziały i scalenia nieruchomości, zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zaświadczenia, wypisy i wyrys z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, utylizacja azbestu)
5. WF- Wydział finansowy: 666 247 454
(m.in. podatki i opłaty lokalne, ulgi podatkowe, rozliczenia z urzędem)

Jedyne takie wydarzenie w Polsce.

JEDYNE TAKIE WYDARZENIE W POLSCE ! CAN-AM DAY W GOLUBIU-DOBRZYNIU

W sobotę 10 października br. o godzinie 10:00 na Golubskim Zamku rozpoczęli swoje zmagania miłośnicy i posiadacze pojazdów marki
Can-am.Wydarzenie zostało objęte Patronatem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu
 • Can-am Day w Golubiu-Dobrzyniu

Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia.

Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia na zakończenie sezonu kolarskiego w sobotę 10 października br. w Golubiu-Dobrzyniu.

 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta...
 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta...
 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta...
 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta...
 • Wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Miasta...

Grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń

Grupa ENDO promuje Miasto Golub-Dobrzyń

W sobotę 10 października 2020 r. grupa ENDO z Golubia-Dobrzynia odbyła pierwszy trening w spodenkach z herbem Miasta Golubia-Dobrzynia.

Natomiast w niedzielę 11 października 2020 r. grupa promowała miasto podczas Biegu 7 Róż, który odbył się w miejscowości Czerwonka. Grupa zajęła 3 miejsce w kategorii drużyn.

Warto nadmienić, że spodenki z herbem dla grupy zakupiło Miasto Golub-Dobrzyń w celu promocji naszego miasta.
Grupa ENDO to inicjatywa oddolna kilkunastu mieszkańców Golubia-Dobrzynia, miłośników sportu, których wspiera nasze miasto.

Dziękujemy za promocję Miasta Golubia-Dobrzynia.

Gratulujemy wyników i życzymy kontynuowania pasji.

 

 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń
 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń
 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń
 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń
 • grupa Endo promuje Miasto Golub-Dobrzyń

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

 • Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez...

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji. Dzisiejszy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli. To święto całej szkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi, uczniów i ich rodziców. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz szkół.

Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości, umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji magicznego złotego środka, wyznaczania rozsądnych granic i mądrości bezstronnego oceniania oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym i w pracy zawodowej. Bądźcie przyjaciółmi naszych dzieci i młodzieży, bo tylko przyjaciele budują trwale, mądrze i na lata.

Przewodniczący Rady Miasta Golubia-Dobrzynia        Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

                         Łukasz Pietrzak                                                       Mariusz Piątkowski

 • życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wręczone!

13 października 2020 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski wraz z wiceburmistrz Różą Kopaczewską wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom i dyrektorom przedszkola oraz szkół prowadzonych przez miasto.

Nagrodami Burmistrza Miasta zostało uhonorowanych 9 nauczycieli, w tym 3 dyrektorów.
Podczas uroczystości zostały wręczone również nagrody dyrektorów jednostek oświatowych.

Osoby nagrodzone :

Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu

1. Brzóska Małgorzata
2. Jagielska Barbara
3. Słomczewska Jolanta
4. Dąbrowska Ewa
5. Mirowska Aleksandra

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu

1. Peszyńska Marzena
2. Sachs Małgorzata
3. Warnel Iwona
4. Krasucka Anna
5. Krajewska Andżelika
6. Piątkowski Mieczysław
7. Przybyszewski Tomasz
8. Szynkiewicz Stanisław

Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

1.Floerke Piotr
2.Lisińska Marzena
3.Miciak Teresa
4.Kowalska Hanna
5. Tuliszewska Anna
6. Kubacka Iwona
7. Kojtka Katarzyna
8. Łukaszewicz Wiesława
9. Zaleska Arleta
10. Zielińska Maria

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

 

 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele
 • nagrodzeni nauczyciele

Medal za zasługi dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół  Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

Podczas uroczystości wręczenia nagród przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom i dyrektorom przedszkola oraz szkół prowadzonych przez miasto Pan Piotr Floerke został odznaczony za zasługi medalem 75-Lecia Ligii Obrony Kraju. Medal oraz statuetkę orła wręczył Zastępca Komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Toruniu starszy chorąży sztabu Artur Kaźmierczak.

Gratulujemy!

 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich
 • nagroda dla Piotra Floerke dyrektora Zespołu Szkół Miejskich

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny trwa. Część rolników, w ramach obowiązku, zdążyła się już spisać przez Internet. Niektórzy rolnicy spisali się za pośrednictwem infolinii, na której codziennie dyżurują pracownicy urzędów statystycznych. Część osób udała się do swoich Urzędów Gmin, gdzie w obecności przeszkolonego pracownika, wypełniła elektroniczny formularz spisowy podając dane dotyczące swojego gospodarstwa. Osoby, które się jeszcze wahają, mogą w każdej chwili wypełnić formularz elektroniczny i spełnić swój ustawowy obowiązek. W momencie pojawienia się problemów z samodzielnym wypełnieniem formularza, w celu uzyskania pomocy, można zadzwonić na infolinię pod nr tel. 22 279 99 99 lub do najbliższego Urzędu Statystycznego.
Nie odkładajmy spisu na później, ponieważ w skali całego kraju, jest to ogromne przedsięwzięcie
i bardzo duże wyzwanie dla każdej z gmin.
Użytkownicy gospodarstw rolnych mają możliwość i obowiązek samopisu przez Internet na stronie https://spisrolny.gov.pl
Aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu warto wcześniej przygotować dane według tabelki znajdującej się w poniższym linku:
https://spisrolny.gov.pl/images/…/sciagawka_dla_rolnikow.pdf

 • grafika spis rolny

Dzień Papieża Jana Pawła II

 • Grafika Dzień Papieża Jana Pawła II

42. rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża

16 października 1978 r. na dachu Kaplicy Sykstyńskiej pojawił się biały dym, który oznajmił wybór nowego papieża. Kardynał Karol Wojtyła, abp metropolita krakowski, został wybrany na 264. następcę św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II. Był to pierwszy od 1522 r. wybór na papieża kardynała spoza Włoch.

W rocznicę tego wydarzenia, dzisiaj  16 października 2020 roku Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski, wiceburmistrz Róża Kopaczewska oraz przedstawiciele Gminy i Powiatu złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą naszego rodaka Papieża Jana Pawła II, znajdującą się na murach miejskich. 

 

 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II
 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II
 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II
 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II
 • składanie kwiatów pod tablicą Jana Pawła II

Golub-Dobrzyń pamięta o Papieżu Polaku!

Dzisiaj 16 października 2020 roku mijają 42 lata od wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.

W ciągu trwającego ponad ćwierć wieku pontyfikatu Karol Wojtyła podczas 104 podróży duszpasterskich przemierzył cały świat. Dziewięciokrotnie odwiedzał Ojczyznę, głosząc ewangelię i dając Polakom nadzieję.

Z inicjatywy Miasta Golubia-Dobrzynia, za zgodą Proboszcza ks. kanonika Andrzeja Zblewskiego z okazji 42. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża na wieży kościoła pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu zawisła flaga papieska.

 

 • flaga papieska na wieży kościoła w Golubiu
 • flaga papieska na wieży kościoła w Golubiu

Wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”

Zachęcamy do obejrzenia wystawy pn. „Karol Wojtyła. Narodziny”, którą z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II. Ekspozycja zabierze Państwa w podróż po przełomowych momentach życia papieża Jana Pawła II. Od narodzin małego Lolka po czasy studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay. Oglądając wystawę będziecie mogli Państwo z bliska obserwować powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski. Wybierzecie się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne slajdy zobaczycie nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przyjrzycie się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszyć będziecie mu w chorobie i ostatnich chwilach życia.

Wystawa dostępna pod linkiem: https://artsandculture.google.com/exhibit/karol-wojty%C5%82a-narodziny/KQICToaicSVbKg

 

 • Karol Wojtyła z rodzicami zdjęcie Centrum Myśli Jana Pawła...

Dzień dobry !

W województwie kujawsko-pomorskim do spisania mamy 65 tysięcy gospodarstw. Do tej pory spisało się nieco powyżej 30%.Dlatego, żeby pomóc rolnikom organizujemy spotkanie informacyjne z użyciem platformy MS TEAMS.Spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 10. Potrwa 60 minut.Żeby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w link:
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams
Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań – odnośnie samego badania, jego przebiegu, rozwiać wątpliwości związane z formularzem a także te dotyczące bezpieczeństwa danych przekazywanych w spisie.
Spotkanie zostało objęte patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Odział Terenowy w Bydgoszczy.

 • spis r

Budżet obywatelski 2021 - wyniki oceny formalnej i merytorycznej.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski informuje, że w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021 mieszkańcy złożyli 10 projektów zadań.
Po ocenie formalnej i merytorycznej ocenę pozytywną uzyskało 6 projektów. Wyniki weryfikacji projektów znajdują się na stronie
https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
Przypominamy, że do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021 jest
100 000 zł.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 22-25 października 2020 r.

 • b

Budżet obywatelski 2021- terminy oraz formy głosowania

 
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski informuje, że nad projektami zadań do budżetu obywatelskiego 2021 głosować będzie mógł każdy mieszkaniec bez względu na wiek. Głosowanie odbywać się będzie do wyboru w wersji papierowej lub elektronicznej w dniach od 22 do 25 października 2020 r. do godziny 18:00.
 
Głosować będzie można elektronicznie na platformie pod adresem https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski od 22 października od godziny 00:00 do 25 października 2020 r. do godziny 18:00
lub
Wrzucając wypełnioną kartę do głosowania do urny w dniach:
- 22 października 2020 r. (czwartek) w godzinach 7:30-15:30,
- 23 października 2020 r. (piątek) w godzinach 7:30-14:00,
- 24 października 2020 r. (sobota) w godzinach 10:00-14:00,
- 25 października 2020 r. (niedziela) w godzinach 14:00-18:00.
 
Urna przeznaczona na karty do głosowania na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2021 znajdować się będzie w budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 1000-lecia 25, na parterze w sali nr 1.
Kartę do głosowania będzie można pobrać:
1. ze strony internetowej pod adresem https://bip.golub-dobrzyn.pl/699,budzet-obywatelski lub,
2. w Urzędzie Miasta Golub-Dobrzyń Plac 1000-lecia 25- biuro podawcze - pokój 1C (parter) oraz w sali nr 1 (parter).
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 734 417 930.
 • b

Przygody Fryderyka w Szafarni

Pierwsza publikacja Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni pt. Przygody Fryderyka w Szafarni dostępna online! To wierszowana opowieść o pobycie Fryderyka Chopina w Szafarni w 1824 i 1825 r. przygotowana w formie elektronicznej (ebook, audiobook) dofinansowana z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

   Jest przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży, choć jej kształt i treść może przypaść do gustu także dorosłym miłośnikom literatury. Ta wyśmienita pozycja polecana jest nie tylko znawcom biografii kompozytora, ale przede wszystkim tym, którzy dopiero pragną poznać szczegóły jego życia. Ebook w przystępny sposób przybliża epizod gościny nastoletniego Fryderyka Chopina w majątku Dziewanowskich w Szafarni. W swojej formie nawiązuje do tradycji romantycznych poematów, czerpiąc inspiracje z Mickiewiczowskiej epopei. Opowieść o wakacjach Chopina na Ziemi Dobrzyńskiej stworzona została na podstawie listów F. Chopina i pisanego przez niego w Szafarni Kuriera Szafarskiego.

   Autorem książki jest Cezary Dobies – poeta, pisarz, mający w swoim dorobku liczne dzieła poetyckie, opowiadania, eseje oraz pozycję dla dzieci Bajki Arturka i Blanki. Dzieło wzbogacone zostało kolorowymi ilustracjami wykonanymi przez profesjonalnego artystę malarza, mieszkającego w Paryżu, Artura Majkę. Ciekawa i lekka forma językowa ebooka oraz atrakcyjna szata graficzna dostosowane są do młodych odbiorców, ułatwiając im przyswojenie treści i zachęcając do poznania postaci Fryderyka Chopina.

   Uzupełnieniem treści książki jest audiobook, w którym znajdą się odczytywane przez toruńskiego aktora, Jarosława Felczykowskiego, oryginalne listy i Kurier Szafarski Fryderyka Chopina. Audiobook daje osobom dorosłym możliwość odkrycia mało znanych zdolności literackich i satyrycznych Fryderyka Chopina.

   Publikacja jest dostępna poniżej do darmowego pobrania i odczytywania. Projekt powstał z myślą o zapewnieniu interesującej oferty edukacyjnej i kulturalnej on-line w okresie, w którym dostęp do kultury jest ograniczony. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historycznej wizyty Chopina w Szafarni, zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą Fryderyka Chopina i jego związkami z regionem kujawsko-pomorskim oraz upowszechnienie dorobku kultury, jakim jest korespondencja Chopina z Szafarni.

E-book do pobrania na stronie:

http://www.szafarnia.art.pl/przygody-fryderyka-w-szafarni/

Przygody Fryderyka w Szafarni

Pierwsza publikacja Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni pt. Przygody Fryderyka w Szafarni dostępna online! To wierszowana opowieść o pobycie Fryderyka Chopina w Szafarni w 1824 i 1825 r. przygotowana w formie elektronicznej (ebook, audiobook) dofinansowana z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

   Jest przeznaczona głównie dla dzieci i młodzieży, choć jej kształt i treść może przypaść do gustu także dorosłym miłośnikom literatury. Ta wyśmienita pozycja polecana jest nie tylko znawcom biografii kompozytora, ale przede wszystkim tym, którzy dopiero pragną poznać szczegóły jego życia. Ebook w przystępny sposób przybliża epizod gościny nastoletniego Fryderyka Chopina w majątku Dziewanowskich w Szafarni. W swojej formie nawiązuje do tradycji romantycznych poematów, czerpiąc inspiracje z Mickiewiczowskiej epopei. Opowieść o wakacjach Chopina na Ziemi Dobrzyńskiej stworzona została na podstawie listów F. Chopina i pisanego przez niego w Szafarni Kuriera Szafarskiego.

   Autorem książki jest Cezary Dobies – poeta, pisarz, mający w swoim dorobku liczne dzieła poetyckie, opowiadania, eseje oraz pozycję dla dzieci Bajki Arturka i Blanki. Dzieło wzbogacone zostało kolorowymi ilustracjami wykonanymi przez profesjonalnego artystę malarza, mieszkającego w Paryżu, Artura Majkę. Ciekawa i lekka forma językowa ebooka oraz atrakcyjna szata graficzna dostosowane są do młodych odbiorców, ułatwiając im przyswojenie treści i zachęcając do poznania postaci Fryderyka Chopina.

   Uzupełnieniem treści książki jest audiobook, w którym znajdą się odczytywane przez toruńskiego aktora, Jarosława Felczykowskiego, oryginalne listy i Kurier Szafarski Fryderyka Chopina. Audiobook daje osobom dorosłym możliwość odkrycia mało znanych zdolności literackich i satyrycznych Fryderyka Chopina.

   Publikacja jest dostępna poniżej do darmowego pobrania i odczytywania. Projekt powstał z myślą o zapewnieniu interesującej oferty edukacyjnej i kulturalnej on-line w okresie, w którym dostęp do kultury jest ograniczony. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historycznej wizyty Chopina w Szafarni, zainteresowanie dzieci i młodzieży osobą Fryderyka Chopina i jego związkami z regionem kujawsko-pomorskim oraz upowszechnienie dorobku kultury, jakim jest korespondencja Chopina z Szafarni.

E-book do pobrania na stronie:

http://www.szafarnia.art.pl/przygody-fryderyka-w-szafarni/

 • grafika przygody Fryderyka w Szafarni

Budżet obywatelski 2021- zasady głosowania

 

 1. Głosować może każdy mieszkaniec Golubia-Dobrzynia (bez względu na wiek) przez oddanie głosu na karcie do głosowania.
 2. Osoba uprawniona do głosowania może zrobić to tylko raz wybierając jeden projekt zadania.
 3. Za nieważne uznaje się:
  - głosy oddane na kartach do głosowania wypełnionych niewłaściwie, w tym  posiadających skreślenia i poprawki, niezawierających wymaganych danych oraz niezawierających zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  -głosy oddane na kartach do głosowania, w których nie postawiono znaku X przy żadnym zadaniu albo postawiono znak X przy więcej niż jednym zadaniu;
  - wszystkie głosy oddane przez mieszkańca na więcej niż na jednej karcie do głosowania;
  - głosy oddane przez osoby nieuprawnione.

 

 • b

Budowa drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkół Miejskich w celu poprawy bezpieczeństwa - projekt zadania do budżetu obywatelskiego 2021

Projekt dotyczy budowy drogi dojazdowej, której zadaniem będzie bezpieczeństwa podczas zawożenia i odbierania dzieci ze szkoły. Planuje się wykonać dojazd wzdłuż ul. Żeromskiego, poprzez teren przyległy do działki, na której znajduje się budynek Zespołu Szkół Miejskich. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 138 obręb 7 Miasta Golubia-Dobrzynia. Wjazd i wyjazd z planowanej drogi dojazdowej odbywał się będzie poprzez istniejące zjazdy. Planowana droga dojazdowa wykonana będzie z kostki brukowej. Dodatkowo bezpośrednio w miejscu, gdzie dzieci będą mogły wysiadać z samochodów znajdować się będzie zatoka. W ramach zadania konieczna będzie również przebudowa istniejącej infrastruktury (w zależności od potrzeb przebudowa chodnika, infrastruktury technicznej, ustawienie barierek ochronnych, posianie trawy, wykonanie ewentualnej wycinki drzew i nasadzeń oraz montaż obiektów małej architektury np. ławek, śmietnika itp.). W ramach zadania należy wykonać również dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami potrzebną do zgłoszenia ww. robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę od Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego oraz przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego lub przetargowego.
Więcej informacji - kliknij

Miejskie leżaki w otoczeniu nowej zieleni  (łąki kwietne, zdobne trawy)- projekt zadania do budżetu obywatelskiego 2021

Projekt dotyczy nasadzenia nowej roślinności na terenie Parku Miejskiego typu -zdobne trawy, łąki kwietne, krzewy oraz ustawienie na stałe leżaków w ilości 6 sztuk ( leżak drewniany parkowy).
Więcej informacji dostępnych pod linkiem:

Więcej informacji - kliknij tutaj

 

 

 • grafika leżak
 • grafika łąka kwietna
 • grafika zieleń

100 nowych drzew dla Golubia-Dobrzynia-projekt zadania do budżetu obywatelskiego 2021

Projekt dotyczy nasadzenia drzew na terenie całego miasta. Ponieważ dzisiejsze czasy zmagają się z problemami ekologicznymi i w wielu miastach, również i naszym mamy sporą ilość chodników i parkingów należy uwzględnić zazielenienie miasta, aby zwiększyć komfort życia mieszkańcom Golubia-Dobrzynia. Zieleń jest ważnym elementem miejskiej przestrzeni i warto, aby były wciąż zwiększać jej obszar zwłaszcza w najczęściej uczęszczanych miejscach.

Więcej informacji - kliknij tutaj

 • grafika drzewo

Dmuchany zamek dla przedszkola, szkoły i na imprezy miejskie - projekt zadania do budżetu obywatelskiego 2021

Projekt polega na zakupie dmuchanego zamku, który będzie dostępny dla mieszkańców. Stanowi zakup wyposażenia.

Więcej informacji - kliknij tutaj

 • grafika dmuchany zamek

Stacja rowerowa Golub-Dobrzyń - projekt zadania do budżetu obywatelskiego

Chcemy aby w Golubiu-Dobrzyniu powstały pierwsze publiczne samoobsługowe stacje naprawy rowerów do nieodpłatnego serwisowania rowerów i nie tylko. Stacja wyposażona będzie w szereg niezbędnych narzędzi serwisowych wysokiej jakości uznanych marek (GEDORE, BONDHUS) oraz QR CODE z instrukcjami napraw rowerów. Do dyspozycji mieszkańców będzie m.in. wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, wkrętak TORX T25, klucz nastawny, klucz płaski 8x10 mm -13x15 mm, zestaw imbusów w rękojeści, łyżki do opon oraz pompka z adapterem na wszystkie zawory.

Więcej informacji - kliknij tutaj

 • stacja rowerowa grafika

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Projekt dotyczy wykonania infrastruktury rekreacyjnej na terenie dwóch oddziałów przedszkolnych.
Przy ul. Sienkiewicza planuje się postawienie drewnianej altany oraz drewnianej wiaty z ławko-stołami, a także wykonanie ścieżki zmysłów oraz stelażu do ścianki muzycznej. Przy ul. Szkolnej planuje się postawienie drewnianej wiaty z ławko-stołami oraz wykonanie ścieżki zmysłów i stelażu do ścianki muzycznej.
W ramach zadania należy wykonać również dokumentację projektowo-kosztorysową potrzebną do zgłoszenia ww. robót budowlanych Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu oraz przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego.

Więcej informacji - kliknij tutaj

 • grafika muzyczna ścianka
 • grafika muzyczna ścianka
 • grafika muzyczna ścianka

Pierwszy raz w Golubiu-Dobrzyniu!!!  Głosowanie elektroniczne nad projektami zadań do budżetu obywatelskiego 2021

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia oraz ze względu na sytuację związaną z COVID w tym roku mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia mogą głosować elektronicznie nad projektami zadań do budżetu obywatelskiego 2021.

Głosować można elektronicznie na platformie pod adresem https://golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl/ od 22 października od godziny 00:00 do 25 października 2020 r. do godziny 18:00.

 • grafika głosowanie elektroniczne budżet obywatelski

Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”

Konsultacje rozpoczynają się dnia 26.10.2020 r. i kończą się dnia 09.11.2020 r.
 

Szanowni Państwo !

W związku z licznymi telefonami i pytaniami dotyczącymi targowiska miejskiego, informujemy!
W chwili obecnej powiat golubsko-dobrzyński, jak i Miasto Golub-Dobrzyń znajdują się w strefie żółtej, w której nie obowiązuje limit dotyczący liczby klientów na targowisku. Tym samym targowisko miejskie 23 października (piątek) będzie otwarte. Czekamy na dalsze komunikaty i wytyczne. Jeżeli wprowadzone zostaną nowe restrykcje, na pewno zostaniecie Państwo poinformowani.
Z życzeniami zdrowia
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia

 • targ

„Noce i Dnie” 45 lat od premiery filmu

Dzisiaj tj. 23 października 2020 r. mija 45 lat od premiery polskiego dramatu filmowego pt. „Noce i dnie” w reżyserii Jerzego Antczaka, który powstał na podstawie książki Marii Dąbrowskiej.

Warto przypomnieć, że zasadniczy wątek fabularny, jak i rys psychologiczny bohaterów, Dąbrowska stworzyła w miejscowości Płonne, gdzie główni bohaterowie Bogumił i Barbara, stali się odwzorowaniem administratorów majątku tej miejscowości. Jak pisze sama autorka „…dużego majątku położonego nad malowniczą rzeką Drwęcą w pobliżu tąż samą rzeką tylko przedzielonych miasteczek Dobrzynia i Golubia i o godzinę drogi koleją od Torunia.” Obecnie w Szkole Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem znajduje się Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej. Znajdują się tam pamiątki po pisarce warte obejrzenia.

 • grafika Noce i Dnie