-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb RODO
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE / Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu / RODO /

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia z siedzibą
w Urzędzie Miasta w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000-lecia 25.


2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-
Dobrzyniu ul. Kilińskiego 10, reprezentowany przez Dyrektora.


3. Współadministrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez
e-mail: inspektorochronydanychmops@golub-dobrzyn.pl lub tel. 692 647 058, bądź osobiście pod adresem:
ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.


4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych
w związku z prowadzeniem postępowań w zakresie: świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, działań podejmowanych wobec dłużników
alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego (500+), jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia
„Dobry strat”, stypendiów szkolnych, KDR, asystenta rodziny, procedury „Niebieskiej karty”, potwierdzania
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, w celu realizacji zadań związanych z archiwizacją dokumentów,
przeprowadzania analiz lub wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych, udzielania odpowiedzi na pisma
oraz realizacji umów. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: wyrażonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych - (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze - (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie
publicznym - (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).


5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Polityki
Społecznej, usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji
usług świadczonych dla Ośrodka – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, podmioty
i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Od odbiorców danych
wymaga się zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do
prawidłowej realizacji zadania ustawowego lub danej usługi.


6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do archiwizacji, jednak nie dłuższy niż
50 lat od początku roku następnego po roku ostatniego korzystania z pomocy Ośrodka.


8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
nieotrzymanie pomocy z Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.


11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO) informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:
inspektorochronydanychmops@golub-dobrzyn.pl lub tel. 692 647 058, bądź osobiście pod adresem:
ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych
w związku z prowadzeniem postępowań w zakresie: świadczeń z pomocy społecznej, Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, w celu realizacji zadań związanych z archiwizacją
dokumentów, przeprowadzania analiz lub wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych, udzielania
odpowiedzi na pisma oraz realizacji umów. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: wyrażonej
zgody na przetwarzanie danych osobowych - (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w związku z realizacją obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze - (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z ochroną żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej - (art.6 ust. 1 lit. d RODO), w związku
z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym - (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Polityki
Społecznej, usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji
usług świadczonych dla Ośrodka – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, podmioty
i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Od odbiorców danych
wymaga się zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do
prawidłowej realizacji zadania ustawowego lub danej usługi.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do archiwizacji, jednak nie dłuższy niż
50 lat od początku roku następnego po roku ostatniego korzystania z pomocy Ośrodka.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-