-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Notatki z posiedzeń Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
-
- 21.09.2020 - Mateusza, Jonasza, Hipolita
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- SAMORZĄD / ADMINISTRACJA / Rada Miasta / Notatki z posiedzeń Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia /
 • -
 • -

KOMISJA REWIZYJNA - 25 LUTEGO 2019 R.

W dniu 25 lutego 2019 roku zgodnie z rocznym planem pracy  odbyło się w posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Golubiu-Dobrzyniu.

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: Prezes PEC P. Michał Piotrowicz, Kierownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta p. Przemysław Kuczkowski.

Głównymi tematami posiedzenia było:

 1. Kontrola wydatków w Przedsiębiorstwie Energetyki  Cieplnej .          

 2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej po rozpoczęciu obrad poprosił Prezes  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej p. Michała Piotrowicza  o przedstawienie sprawozdania z wydatkowania środków w latach 2016-2018 r. Członkowie komisji obecni na posiedzeniu nie stwierdzili uchybień rozdysponowania środków na ww.lata.

Zapytań i wolnych wniosków nie stwierdzono. Po wyczerpaniu porządku obrad,Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zakończył posiedzenie komisji.

 • autor: Biuro Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
 • -

KOMISJA INFRASTRUKTURY - 12 LUTEGO 2019 R.

Dnia 12 lutego 2019 r., odbyło się Posiedzenie Komisji Infrastruktury Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. W posiedzeniu udział wzięło 9 radnych oraz zaproszeni goście Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia p. Mariusz Piątkowski, Kierownik WI p. Anna Czarnecka, Kierownik WGK p. Dawid Jarecki, Zastępca Kierownika WI p. Piotr Sipak, Referent WI p. Karol Kaślewicz, Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu  p. Dariusz Borowiec oraz Mieszkańcy miasta.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji p. Dariusz Borowiec, który szczegółowo omówił Członkom komisji ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście. Pan Dariusz Borowiec także złożył podziękowania Burmistrzowi Miasta p. Mariuszowi Piątkowskiemu oraz Radnym Rady Miasta Golubia-Dobrzynia za udzielone wsparcie materialne na zakup urządzenia do badania narkotyków.  W następnej kolejności komisja wysłuchała postulatu mieszkańców miasta ul. Sosnowej oraz ul. Miłej  które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Członków komisji.

Następnie Kierownik Wydziału WGK p. Dawid Jarecki szczegółowo przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na jezdniach i chodnikach na terenie miasta w okresie zimowym, a także udzielił odpowiedzi na zapytania Radnych Rady Miasta. Członkowie komisji infrastruktury pozytywnie zaopiniowali wniosek przedstawiony przez Kierownika WGK p. Dawida Jareckiego dotyczący wydzierżawienia lokalu użytkowego dla Stowarzyszenia Manufaktura Radości przy ul. Zamkowej. 

W kolejnym punkcie posiedzenia Kierownik WI p. Anna Czarnecka przedstawiła wnioski, jakie wpłynęły do Wydziału Infrastruktury od ostatniego posiedzenia.  Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali siedem wniosków, lecz jeden wniosek został oddalony. Ponadto Pani Anna Czarnecka poinformowała o sprawach dotyczące infrastruktury. Na tym posiedzenie zakończyło się.

 • autor: Biuro Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
 • -

KOMISJA KOMUNALNA - 24 stycznia 2019r.

W dniu 24 stycznia  2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Komunalnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji  oraz zaproszeni goście  - Kierownik WGK p. Dawid Jarecki , Inspektor WGK p. Kinga Kaptajn , zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Monika Rojek.

W pierwszym punkcie spotkania  Komisja  rozpatrzyła  i zaopiniowała 4 wnioski, które wpłynęły od ostatniej  komisji  Komunalnej  do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

            W posiedzeniu oprócz członków komisji i zaproszonych gości komisja przyjęła 13 zainteresowanych Mieszkańców Miasta w sprawach mieszkaniowych. Na  posiedzeniu ponadto członkowie komisji   dyskutowali nad  problemem brakujących lokali mieszkalnych na terenie naszego miasta.

Na tym komisja zakończyła posiedzenie.

 

 • autor: Biuro Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
 • -

KOMISJA BUDŻETU - 8.01.2019 R.

W dniu 8 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu. W posiedzeniu wzięło udział 4 radnych oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Skarbnik p. Jacek Dowgiałło Kierownik WGK p. Dawid Jarecki, referent  Karol Kaślewicz.

Głównymi tematami posiedzenia było:

 1. Rozpatrywanie wniosków skierowanych do Komisji Budżetu,
 2. Sprawy bieżące.

 

Pierwszym poruszanym tematem rozmów Komisji  był wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie na gruntowny remont nawierzchni boiska wybiegowego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu . Wszyscy członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wniosek.

Kolejnym poruszanym tematem  był wniosek o zwiększenie kwoty w budżecie miasta na zimowe utrzymanie ulic. Komisja  po długich rozmowach podjęła decyzję o zakupie piaskarko-posypywarki dla Miasta Golubia-Dobrzynia.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek dot. zakupu pieczątki  dla Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

Kolejno rozpatrzony został ustny wniosek p. Łukasza Pietrzaka  o zabezpieczenie  8.000 zł w budżecie Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, celem podpisania umowy o dofinansowanie działalności  Izby Wytrzeźwień w Toruniu,  do której mogą trafić osoby z terenu miasta w stanie nietrzeźwości lub upojenia alkoholowego zagrażającego ich życiu i zdrowiu lub popełnią wykroczenia w miejscu publicznym. Trzech członków komisji pozytywnie zaopiniowało w/w wniosek.

Na tym komisja zakończyła posiedzenie

 • autor: Katarzyna Godlewska , data: 2019-01-16
 • -

KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI - 05.12.2018r.

Notatka z posiedzenia Komisji skarg wniosków i petycji z dnia 05.12 2018 r.

     W okresie międzysesyjnym Komisja Skarg Wniosków i Petycji odbyła jedno posiedzenie w dniu 5 grudnia 2018 roku.

    W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, kierownik WI Anna  Czarnecka oraz mieszkaniec miasta Golubia-Dobrzynia.

    Komisja omówiła i  jednogłośnie  przyjęła plan pracy Komisji na 2019 rok oraz wysłuchała i zapoznała się z treścią skargi mieszkańca Golubia-Dobrzynia celem jej dalszego rozpatrzenia i wydania stosownej opinii.

       Na tym komisja zakończyła posiedzenie.

                                             

 

                                                 

 • -

KOMISJA OŚWIATY - 4.12.2018 R.

W dniu 4 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. W posiedzeniu wzięło  udział 6 radnych oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło  Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich  nr. 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu p. Piotr Floerke, pedagog Szkoły nr. 1 im. Konstytucji 3 Maja, pedagog Zespołu Szkół Miejskich nr.2 im Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu. Głównymi tematami posiedzenie były:

 1. Analiza z wykonania Półrocznego budżetu za 2018r z sektora oświata kultura i sport.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych.
 3. Omówienie Planu pracy na 2019 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Pedagog Zespołu Szkół Miejskich nr.2 w Golubiu-Dobrzyniu i pedagog Szkoły nr. 1 w Golubiu-Dobrzyniu przedstawili  problemy psychologiczno-pedagogiczne uczniów  w/w szkołach. Ponadto rozmawiano o stanie realizacji budżetu w drugim półroczu bieżącego roku.  Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgialło przedstawił zaplanowane i zrealizowane  wydatki z działu oświaty  i wychowania,  z działu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  oraz  z działu związanego z kulturą fizyczną.

Poruszano też kwestię termoizolacji i docieplenia budynku przedszkola przy ul. Sienkiewicza 6 w Golubiu-Dobrzyniu.

Pan Piotr Floerke poruszył temat uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie dwóch inwestycji: Pierwsza związana  z bezpieczeństwa dzieci  i  oświetleniem  drogi ewakuacyjnej  i kolejnym poruszanym tematem była sprawa wyposażenia pracowni chemicznej (stoliki z twardszym blatem  i szafy metalowe). Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek p. Piotra Floerke.

Ostatnim punktem posiedzenie było zaopiniowanie wniosku dot. uwzględnienia   w przyszłym budżecie pieniędzy  na  budowę nawierzchni przy Szkole Podstawowej  nr. 1 im. Konstytucji 3 maja w Golubiu-Dobrzyniu.  Wszyscy członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wniosek.

Wszyscy członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali plan pracy Komisji na 2019 rok.              

 • autor: Katarzyna Godlewska , data: 2018-12-17
 • -
 • -

KOMISJA BUDŻETU 18.09.2018 R.

W dniu 18 września o godzinie 15:00 odbyło się Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w którym udział wzięło 3 Członków komisji, oraz zaproszeni goście Zastępca Burmistrza Miasta p. Danuta Malecka, Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło, Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki.

Przewodniczący Komisji Budżetu p. Andrzej Kuciński przywitał zebranych i otworzył posiedzenie.

Tematami posiedzenia było:

1. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za I półrocze,

2. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących stawek i opłat lokalnych na 2019 rok,

3. Sprawy bieżące - wolne wnioski.

W pierwszy punkcie posiedzenia Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018roku, w którym zostały przedstawione w wartości zaplanowane  i zrealizowane oraz wartości przychodów i rozchodów. W drugim punkcie posiedzenia Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczącej stawek i opłat lokalnych na 2019 rok. W ostatnim punkcie Posiedzenia komisja zajęła się rozpatrywaniem wniosków, które wpłynęły do Komisji Budżetu. Aprobatę Członków Komisji uzyskał wniosek dotyczący przestawienia pieców w mieszkaniach komunalnych i socjalnych. Dwa wnioski zostały odrzucone przez Członków Komisji Budżetu z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Na tym komisja zakończyła posiedzenie.

 • autor: Joanna Anuszewska , data: 2018-09-24
 • -

KOMISJA INFRASTRUKTURY – 20.08.2018 R.

W dniu 20 sierpnia 2018 roku., o godz. 13:00 odbyło się Posiedzenie Komisji Infrastruktury. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji  oraz zaproszeni goście Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka. Przewodniczący Komisji Infrastruktury p. Franciszek Jagielski przywitał zebranych i otworzył posiedzenie.

 

Tematami posiedzenia było:

1. Przygotowanie szkół i przedszkoli pod względem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019. Informacja Dyrektorów jednostek w tym zakresie.

2. Analiza uchwał na Sesję Rady Miasta.

3. Sprawy bieżące -  opiniowanie wniosków w sprawach Infrastruktury.

 

   W pierwszym punkcie posiedzenia Członkowie Komisji zapoznali się z informacją przekazaną przez Dyrektorów szkół i przedszkoli pod względem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019.

   W kolejnym punkcie spotkania  Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka poinformowała o trzech projektach uchwał, które zostaną przedstawione i poddane pod głosowanie na najbliższej Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Członków Komisji Infrastruktury. Następnie w kolejnym punkcie Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka przedstawiła wnioski, które wpłynęły do Wydziału Infrastruktury od ostatniego posiedzenia.  W następnej kolejności w sprawach bieżących Członkowie Komisji przedstawili wnioski dotyczące poprawienia stanu efektywności infrastruktury w Golubiu-Dobrzyniu, a także udzielono szczegółowo odpowiedzi przez p. Annę Czarnecką  na zadawane pytania przez Członków Komisji.

   Przewodniczący Komisji Infrastruktury p. Franciszek Jagielski podziękował zebranym za przybycie i zakończył posiedzenie.

 • autor: Agnieszka Lewandowska, data: 2018-08-24
 • -

KOMISJA REWIZYJNA - 5.06.2018 R.

Dnia 5 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w której udział wzięło 3 członków oraz Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski i Skarbnik Miasta Jacek Dowgiałło.

Tematami posiedzenia było:

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

2. Zapoznanie z opinią RIO z wykonania budżetu za 2017 rok.

3. Wydanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu miasta za 2017 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

4. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja - procedura bezpieczeństwa.

Na wstępie Skarbnik Miasta Jacek Dowgiałło przybliżył podstawowe informacje na temat wykonania budżetu za 2017 rok i odpowiadział na pytania Przewodniczącego Komisji Szymona Wiśniewskiego dotyczące między innymi poziomu ściągalności podatków do budżetu Miasta, wysokości dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego jak również o zakładany początkowo deficyt i powstałą nadwyżkę budżetową.

Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski wnioskował o wyrażenie pozytywnej opinii na temat wykonania budżetu za 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie wyrażenie pozytywnej opinii na temat wykonania budżetu Miasta za rok 2017. Komisja Rewizyjna jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię na temat wykonania budżetu za rok ubiegły oraz wnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia Mariuszowi Piątkowskiemu.

Punkt czwarty - wizyta w szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja - został przeniesiony na najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym Komisja zakończyła posiedzenie.

Sporządziła: Agnieszka Lewandowska

 • autor: Biuro Rady Miasta , data: 2018-06-05
 • -

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI - 29.05.2018 R.

Dnia 29 maja 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta, w którym udział wzięło 14 radnych oraz Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, Sekretarz Miasta Mariola Milarska, Skarbnik Miasta Jacek Dowgiałło, Inspektor ds. działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Elżbieta Kamińska oraz Członek Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zbigniew Blonkowski.

Tematami posiedzenia było:

1. Dyskusja na temat wydatkowania nadwyżki budżetowej za rok 2017.

2. Omówienie projektów uchwał w sprawie usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ilości wydanych zezwoleń.

Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Pietrzak zmienił zaplanowany porządek posiedzenia i na wstępie Sekretarz Mariola Milarska oraz Inspektor Elżbieta Kamińska przedstawiły 3 projekty uchwał:

- w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie;

- w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia - po uwzględnieniu uwag radnych projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie;

- w sprawie ustalenia na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży - projekt został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych między godz. 24:00 do 6:00. Wynikiem głosowania wniosek został odrzucony.

Ponadto Miejska Komisja wnioskowała o równy podział zezwoleń na każdy rodzaj alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży, tj. 44 zezwolenia na sprzedaż do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, 44 zezwolenia na sprzedaż powyżej 4,5% z wyjątkiem piwa oraz 44 zezwolenia na sprzedaż powyżej 18 %. Radni jednogłośnie zadecydowali o odrzuceniu wniosku.

Podczas kolejnego punktu posiedzenia radni podjęli następujące decyzje w sprawie wydatkowania środków z nadwyżki budżetowej za rok 2017:

- radni jednogłośnie zadecydowali o wycofaniu się z decyzji podjętej na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta w dniu 23.04.2018 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej w odpowiedniej wysokości na rozszerzenie prac w Parku Przemysłowo-Technologicznym;

- jednogłośnie zadecydowano o rezygnacji z zadania pn. "Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne";

- radni jednogłośnie zadecydowali o zabezpieczeniu środków z nadwyżki budżetowej w wys. 121 972,00 zł na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi podległych placówek oświatowych o 150,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego brutto od dnia 1 czerwca 2018 r.;

- większością głosów zadecydowano o przeznaczeniu kwoty 20 000,00 zł z nadwyżki budżetowej na remont ul. PTTK poprzez wyrównanie poboczy oraz ich utwardzenie kruszywem, a także bieżąca naprawa masą bitumiczną na gorąco;

- radni większością głosów podjęli decyzję o zabezpieczeniu środków w wys. 30 000,00 zł z nadwyżki budżetowej dla Zespołu Szkół Miejskich na realizację obchodów 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu;

- jednogłośnie podjęto decyzję o przeznaczeniu kwoty 8 000,00 zł z nadwyżki budżetowej na sfinansowanie 16 tablic przedstawiających historię Golubia-Dobrzynia, zgodnie z wnioskiem Społecznego Komitetu "Przywrócić pamięć";

- radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zabezpieczenie kwoty 1500,00 zł z nadwyżki budżetowej na konieczne wywłaszczenie gruntu w związku z koncepcją dot. zadania pn. "Przebudowa ul. Leśnej polegająca na utwardzeniu";

- radni pozytywnie zaopiniowali przedłożoną przez Burmistrza Miasta koncepcję przebudowy ul. Mazowieckiej;

- jednogłośnie wyrażono zgodę na zabezpieczenie środków w wys. 10 000,00 zł z nadwyżki budżetowej na wymianę stolarki okiennej  w lokalach komunalnych;

- radni jednogłośnie podjęli decyzję o zabezpieczeniu środków w wys. 9 260, 00 zł z nadwyżki budżetowej na dofinansowanie rozpoczęcia inwestycji polegającej na zakupie i montażu szafek szkolnych do szatni Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, zgodnie z wnioskiem Rady Rodziców ZSM;

- radni wyrazili zgodę na stosowne zmiany umowy spółki MZWiK w zakresie zadań wiązanych z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi;

- podjęto decyzję o przeznaczeniu kwoty 5 000,00 zł z nadwyżki budżetowej na dofinansowanie zakupu mobilnego testera narkotykowego do Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu;

- radni jednogłośnie zadecydowali o przeznaczeniu kwoty 150 000,00 zł z nadwyżki budżetowej na remont ul. Pięknej i ul. Polnej w Golubiu-Dobrzyniu;

- jednogłośnie zadecydowano o przeznaczeniu wnioskowanej przez Dyrektor SP nr 1 im. Konstytucji 3 Maja Marzenę Peszyńską kwoty 6 500,00 zł na wyjazd drużyny piłkarek na Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt Głuchołazy-Banderoza;

W dalszej kolejności radni dyskutowali również nad ustaleniem wynagrodzenia Burmistrza Miasta w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, a także nad koniecznością wygospodarowania środków na kompleksowy monitoring miasta.

 Dnia 29.05.2018 r. po wspólnym posiedzeniu Komisji odbyła się LVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, na której radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę Rady miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

 • autor: Biuro Rady Miasta , data: 2018-06-05
 • -

KOMISJA OŚWIATY - 9.05.2018 R.

Dnia 9 maja 2018 roku o godz. 14:00 odbyło się Posiedzenie Komisji Oświaty. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków komisji, oraz zaproszeni goście:

Zastępca Burmistrza Miasta p. Danuta Malecka, Sekretarz Miasta p. Mariola Milarska, Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło, Kierownik MZOO p. Iwona Sipak,  Dyrektor   MiPBP  p. Barbara Wasiluk, Dyrektor ZSM im. Orła Białego p. Piotr Floerke, oraz p. Iwona Sawicka z Fundacji  INTER PARES. Przewodniczący Komisji p. Aleksander Wichrowski otworzył posiedzenie oraz  przedstawił tematy  spotkania. W pierwszej kolejności Przewodniczący  oddał głos p. Iwonie Sawickiej założycielce Fundacji INTER PARES. Pani Iwona Sawicka opowiedziała o nowo powstałej działalności. Następnie Dyrektor ZSM p. Piotr Floerke przedstawił wniosek o zwiększenie środków w związku z realizacją obchodów 100 - lecia powstania szkoły, które odbędą się 6-8 czerwca 2018 roku. Pan Floerke dodał, że Prezydent Andrzej Duda objął obchody honorowym patronatem. Wniosek uzyskał   akceptację wśród członków obecnych na posiedzeniu. W kolejnym punkcie posiedzenia Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło przedstawił zebranym realizację z wykonania budżetu za 2017 rok na Oświatę, kulturę i sport. Obecna na posiedzeniu  Kierownik  MZOO p. Iwona Sipak  przedłożyła członkom komisji sprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów w roku 2017. Wypłata stypendium jest możliwa specjalnie na ten cel przeznaczonym środkom  z Budżetu Miasta oraz  darczyńcom Burmistrzowi Miasta p. Mariuszowi Piątkowskiemu, Zastępcy Burmistrza Miasta p. Danucie Maleckiej i Radnym Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

         W  drugiej części  Posiedzenia  Komisja udała się z wizytą  do Miejskiej  i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Podczas  wizyty  w Bibliotece Dyrektor  p. Barbara Wasiluk przedstawiła radnym wykaz działań kulturalnych, a także opowiedziała o bieżącym funkcjonowaniu MiPBP.  Na tym  posiedzenie dobiegło końca. Przewodniczący komisji Oświaty p. Aleksander Wichrowski podziękował przybyłym członkom za udział w posiedzeniu.                      

 

 

 • autor: Biuro Rady Miasta , data: 2018-06-05
 • -

KOMISJA REWIZYJNA - 6.04.2018 r.

Dnia 6 kwietnia 2018 roku odbyło się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza p. Danuta Malecka, Radca Prawny p. Marek Redecki, Aplikant Michał Kropkowski, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki.

Głównym powodem zwołania Posiedzenia Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Szymona Wiśniewskiego było rozpatrzenie skargi na Kierownika jednostki Organizacyjnej Golubia-Dobrzynia, oraz  Członkowie Komisji zajęli się wnioskiem złożonym przez Mieszkańca Miasta.

Członkowie Komisji Rewizyjnej rozpatrzyli w/w skargę i po zasięgnięciu opinii prawnej Komisja wydała stosowną decyzję. Stosowna uchwała  w w/w sprawie zostanie przedstawiona na najbliższej Sesji Rady Miasta.

Następnie Członkowie Komisji zapoznali się z treścią pisma Mieszkańca Miasta. Komisja podjęła decyzję o udzieleniu  odpowiedzi  Wnioskodawcy na wymienione zapytania, które zostały przedstawione we wniosku.

Na tym Komisja zakończyła Posiedzenie.

 • autor: Biuro Rady Miasta , data: 2018-04-24
 • -

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI – 19.03.2018R.

W dniu 19 marca 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta, w którym udział wzięło 12 radnych oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza Danuta Malecka, Sekretarz Miasta Mariola Milarska, Skarbnik Miasta Jacek Dowgiałło, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej Beata Meredyk-Chlebowska, Kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czarnecka oraz Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Dawid Jarecki.

Na wstępie zaproszony przez Wiceburmistrz lider projektów zakładających powstanie nad jeziorem Grodno oraz w Nowej Wsi Dziennych Domów Opieki dla Osób Starszych oraz osób z niepełnosprawnościami Pan Łukasz Mazur zainteresowany współpracą z władzami miasta Golubia-Dobrzynia przedstawił podstawowe założenia projektu. Co ważne Gmina przez okres trwania projektu nie ponosi żadnych kosztów lecz pełni rolę partnera, wnosząc jako wkład własny budynek. Radni wstępnie zadeklarowali chęć udziału Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w projekcie zakładającym powstanie Domu Opieki Dziennej dla Osób Starszych w budynku przy ul. Kościuszki po byłym przedszkolu "Julianek".

Następnie Dyrektor MOPS Beata Meredyk-Chlebowska podjęła temat konieczności wymiany pieca w budynku Zespołu Szkół nr 2 oraz MOPS na gazowy, bądź ewentualnego podłączenia budynku do PEC. Radni jednogłośnie zaakceptowali w/w rozwiązanie.

Zgodnie z porządkiem posiedzenia pierwszym punktem była dyskusja na temat podjęcia działań w celu konieczności dokonania zmian statutowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustawa w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Na podstawie zmian wprowadzonych wymienioną ustawą Rada Miasta musi dokonać zmiany Statutu. Do prac nad zmianami statutowymi zostanie powołana Komisja Doraźna.

Drugim punktem posiedzenia było zaopiniowanie harmonogramu sprzątania ulic na terenie miasta. Radni po zgłoszeniu kilku uwag jednogłośnie zaakceptowali przedłożony przez Kierownika Wydziału Utrzymania Dróg i Czystości harmonogram sprzątania ulic mający obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.

Następnym punktem posiedzenia było omówienie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Hallera - Zamkowa - Wodna w Golubiu. Kierownik WI Anna Czarnecka przedstawiła poprawioną wersję koncepcji skrzyżowania polegającą na zwiększeniu ilości pasów od strony ul. Zamkowej. Dodała, że skrzyżowanie będzie posiadało inteligentną sygnalizacje świetlną. Radni po wniesieniu kilku uwag jednogłośnie zaakceptowali przedłożoną koncepcję skrzyżowania.

Sekretarz Miasta Mariola Milarska przedstawiła projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych. Przedłożona uchwała powiela dotychczasowy podział na okręgi wyborcze. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

W kolejnym punkcie radni dyskutowali na temat możliwości finansowych projektu pn. Kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Kierownik Wydziału Infrastruktury poinformowała o przetargu, w ramach którego wpłynęła oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S. A. z Torunia na kwotę 6 863 210, 76 zł. Ze względu na konieczność niekwalifikowania wydatków tj. VAT zmianie uległa ogólna wartość projektu oraz kwota dofinansowania. Podczas prac nad budżetem 2018 r. zakładano, że wartość projektu wyniesie 6 600 656, 00 zł, w tym dofinansowanie w wys. 5 610 557, 60 zł. W związku z powyższym w budżecie miasta zaplanowano środki na wkład własny w wys. 990 098, 26 zł, natomiast w obecnej sytuacji całkowity wkład Miasta wynosi 2 217 259, 03 zł. Pani Czarnecka ze względu na brak stosownych w budżecie miasta środków zwróciła się do wykonawcy dokumentacji o zmniejszenie zakresu prac, po to by zmieścić się w zaplanowanej kwocie. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali realizacje okrojonego zasobu prac (etap I) w projekcie dot. uzbrojenia Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Przewodniczący Rady Miasta przedstawił wniosek radnej Dominiki Piotrowskiej o  zabezpieczenie środków na realizację placu zabaw w parku miejskim. Na realizację wniosku radna wskazała przesunięcie środków w wys. 13 000 zł z działu dot. promocja miasta, a dokładniej ze środków przeznaczanych na informator wydawany przez Urząd Miasta. Radna doprecyzowała swój wniosek  mówiąc o zamontowaniu kilku elementów do zabawy dla dzieci w parku przed Urzędem Miasta. Za wnioskiem radnej Dominiki Piotrowskiej opowiedziało się 8 radnych, 2 głosowało przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Wynikiem głosowania wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował o przedłożonym przez Kierownika WGK Dawida Jareckiego Zarządzeniu Burmistrza w sprawie wprowadzenia możliwości uregulowania zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokali komunalnych i socjalnych.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady odczytał wniosek Burmistrza Miasta o stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta, tj. od nieczynnych torów PKP do granic miasta i zabezpieczenie kwoty 25 000 zł na realizacje przedmiotowego zadania. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na stworzenie MPZP dla w/w terenu.

Przewodniczący poinformował także o przedłożonym przez p. Dawida Jareckiego regulaminie przydziału lokali mieszkalnych mających powstać w budynku wybudowanym przez RTBS przy ul. Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Za wstępnym przyjęciem przedłożonego regulaminu opowiedziało się 7 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Wynikiem głosowania regulamin został zaopiniowany pozytywnie.

Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski poinformował radnych o chęci przekazania uzyskanej ze spółek miejskich dywidendy na zakup sprzętu dla Wydziału Utrzymania Dróg i Czystości w celu zabezpieczenia potrzeb utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania miasta.

Na koniec Kierownik Wydziału Infrastruktury poinformowała o wpłynięciu dwóch ofert w przetargu na budowę ul. Milej. Ze względu na wysoką ofertę złożoną przez firmę z Chełmży radni zadecydowali o ogłoszeniu ponownego przetargu dla w/w zadania. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 6 radnych, 1 osoba głosowała przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

 • autor: Biuro Rady Miasta
 • -

KOMISJA OŚWIATY – 7.03.2018R.

Dnia 7 marca 2018 roku odbyło się Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. W Posiedzeniu udział  wzięło 6 członków komisji, oraz zaproszeni goście Zastępca Burmistrza Miasta p. Danuta Malecka, Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło, Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Iwona Sipak, Referent Wydziału Organizacyjnego p. Lidia Krzyżek, Prezes Klubu MKS ,, Drwęca” p. Grzegorz Górecki, oraz Mieszkaniec Miasta p. Marek Beyger. Przewodniczący Komisji Oświaty p. Aleksander Wichrowski przywitał zebranych i otworzył Posiedzenie.

 

Tematami Posiedzenia było:

1. Przedstawienie informacji na temat działalności Klubu ,, MKS” Drwęca

2. Stypendia sportowe

3.Omówienie ferii zimowych

4. Zapoznanie się z wykorzystaniem środków przeznaczonych na kulturę i sport

5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji p. Aleksandr Wichrowski jako pierwszej udzielił głosu Kierownikowi Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Iwonie Sipak. Pani Sipak przedstawiła Członkom Komisji propozycje dotyczące zmian w regulaminie  do uchwały udzielania stypendiów sportowych Burmistrza Miasta dla uczniów z terenu Miasto - Gmina Golub- Dobrzyń. Pani Kierownik wyjaśniła, że zmiany w regulaminie dotyczą zwiększenia kryterium dochodowego, którego średni dochód z trzech miesięcy nie przekracza 40 % najniższego wynagrodzenia. Wszyscy Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali zmiany w uchwale. Pani Iwona Sipak poinformowała, o wpłynięciu 6 wniosków stypendiów sportowych Burmistrza Miasta, z czego 5 wniosków spełniało wymogi o których mowa w uchwale. 1 wniosek nie spełniał wymogów zawartych w regulaminie.  Następnie Referent Wydziału Organizacyjnego p. Lidia Krzyżek przedstawiła Mieszkańca Miasta p. Marka Beygra i poinformowała, że Pan Beyger zwrócił się do Burmistrza Miasta z ofertą przygotowania biogramu Anny Wazówny i logotypu dotyczącego obchodów 450 rocznicy Urodzin Anny Wazówny uchwalonego przez Sejmik Wojewódzki. Głos w tej sprawie zabrał p. Marek Beyger, który wyjaśnił, że jest w stanie przygotować tradycyjny biogram, w którym będą odwołania do herbu Wazów, miasta Golubia-Dobrzynia, oraz elementów Zamku. Członkowie Komisji wyrazili pozytywną opinię na temat projektu. W kolejnym punkcie głos zabrał Prezes Klubu MKS ,,Drwęca” p. Grzegorz Górecki. Pan Górecki przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu Drwęca za 2017 rok, w którym zostały omówione zadania, które zrealizował Klub. Pan Górecki przedstawił również dalsze plany związane z działalnością Klubu. Następnie Referent Wydziału Organizacyjnego p. Lidia Krzyżek poinformowała o wpłynięciu 25 wniosków o przyznanie stypendium sportowego, szczegółowo omawiając sylwetki stypendystów.

W kolejnym punkcie Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniami z organizacją ferii zimowych w poszczególnych jednostkach i szkołach na terenie Miasta. W kolejnym punkcie Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło przedstawił zebranym szczegółowe wydatkowanie  środków na kulturę i sport w 2017 roku. Pan Jacek Dowgiałło poinformował o zaplanowanych dotacjach na realizację imprez kulturalnych. Na koniec spotkania Radni podjęli dyskusję na temat ferii zimowych. Przewodniczący Komisji p. Aleksander Wichrowski podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie.

 

 • autor: Biuro Rady Miasta
 • -

KOMISJA OŚWIATY DNIA 23.02.2018 r.

W dniu 23.02.2018 roku o godzinie 13.30 odbyło się Posiedzenie Komisji Oświaty, w którym wzięło udział 4 członków Komisji oraz zaproszeni goście Sekretarz Miasta p. Mariola Milarska, Referent Wydziału Organizacyjnego p. Lidia Krzyżek.  Przewodniczący Komisji p. Aleksander Wichrowski przywitał zebranych i otworzył Posiedzenie. Jednym z tematów Posiedzenia było:

1. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu  Narkomanii dla Miasta Golubia-Dobrzynia na 2018 rok.

Posiedzenie zostało zwołane na prośbę Pani  Sekretarz Miasta Marioli Milarskiej  w celu zaopiniowania projektu uchwały, która zostanie przedstawiona na najbliższej Sesji Rady Miasta. Sekretarz Miasta skierowała podziękowania do Przewodniczącego Komisji Oświaty za przygotowanie Posiedzenia i o uczestnictwie Członków w dzisiejszym spotkaniu. p. Mariola Milarska omówiła szczegółowo projekt uchwały, który zostanie przedstawiony na najbliższej Sesji Rady Miasta, oraz został przedstawiony terminarz wydatków, który będzie obowiązywał w 2018 roku. Sekretarz Miasta p. Mariola Milarska poinformowała o nadwyżce, która powstała z lat ubiegłych. Nadwyżka nie jest uwzględniona w tym projekcie, ponieważ nie ma jeszcze tej nadwyżki w budżecie. Kwota nadwyżki wynosi 170 tys. zł. Sekretarz Miasta p. Mariola Milarska wyjaśniła, że część nadwyżki zostanie przeznaczona na adaptację budynku na Świetlicę oraz na dokumentację projektową i wykonanie prac remontowych. Pani Mariola Milarska poinformowała, że po konsultacji z Burmistrzem Miasta na wniosek Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie utworzona pomoc prawna dla osób z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Członkowie Komisji zostali poinformowani o podpisaniu Umowy na wdrążenie w Szkołach programu rekomendowanego przez Państwową Agencję Przyjaciele ZIKIEGO, a także zostali poinformowani o współpracy z grupami wsparcia AA grupy AALON. Członkowie Komisji jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt Uchwały.

Po wysłuchaniu przedstawionego projektu Uchwały przez p. Mariolę Milarską głos zabrała p. Lidia Krzyżek Referent Wydziału Organizacyjnego. Pani Lidia Krzyżek zwróciła się do Członków Komisji o wyrażeniu opinii aprobaty na temat propozycji, która wpłynęła od Nauczyciela jednej ze Szkół Powiatowych z propozycją przygotowania biogramu Anny Wazówny oraz logotypu obchodów  450 rocznicy Urodzin Anny Wazówny. Materiał ten Miasto będzie mogło wykorzystać w celach promocyjnych roku Anny Wazówny. Przewodniczący Komisji p. Aleksander Wichrowski poinformował, że z uwagi na konieczność zweryfikowania więcej informacji na w/w temat Komisja przesunęła wniosek do rozpatrzenia na następnym Posiedzeniu Komisji Oświaty. Pani Lidia Krzyżek poinformowała również o przysłaniu przez  Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  harmonogramu Uroczystości Obchodów Anny Wazówny, w którym zostały zamieszczone trzy nasze propozycje. Głos zabrał p. Jarosław Zakrzewski, który odniósł się do wystawy radnego p. Szymona Wiśniewskiego. Pan Jarosław Zakrzewski zasugerował żeby usytuowane zostały gabloty na Rynku w Golubiu z wizerunkami promującymi Miasto. W dalszej części posiedzenia Komisja podjęła dyskusję na temat promocji Miasta. Przewodniczący Komisji podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie.

 • autor: Biuro Rady Miasta
 • -

KOMISJA INFRASTRUKTURY – 20.02.2018R.

W dniu 20.02.2018 roku o godzinie 15.00 odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, w którym wzięło udział 7 członków komisji oraz zaproszeni goście Zastępca Burmistrza Miasta p. Danuta Malecka, Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Dawid Jarecki, oraz Urbanista p. Rafał Łucki.

Głównymi tematami posiedzenia było:

1. Spotkanie z Urbanistą - plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Informacje Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w mieście.

3. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w mieście.

 

4. Analiza uchwał na Sesję Rady Miasta.

5. Sprawy bieżące - opiniowanie wniosków w sprawach infrastruktury - wnioski  skierowane do Komisji Infrastruktury ( Kierownik Wydziału Infrastruktury).

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury p. Franciszek Jagielski przywitał zebranych i rozpoczął posiedzenie. Na wstępie Posiedzenia Przewodniczący Komisji poinformował o wycofaniu z porządku Posiedzenia Informacji Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w mieście z uwagi przyczyn osobistych na brak nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Następnie Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka przedstawiła Członkom Komisji zaproszonego na dzisiejsze Posiedzenie Urbanistę p. Rafała Łuckiego. Pan Rafał Łucki przedstawił ostatni etap zagospodarowania przestrzennego na ul. Szosa Rypińska - rzeka Drwęca. Członkowie Komisji nie wyrazili żadnych uwag do przedstawionego przez Urbanistę planu zagospodarowania przestrzennego na ul. Szosa Rypińska. Po wysłuchaniu Urbanisty p. Rafała Łuckiego Kierownik Wydziału Infrastruktury p. Anna Czarnecka przedstawiła 4 projekty uchwał planowanych do przedłożenia na najbliższa Sesję Rady Miasta. Pierwsza uchwała dotyczy korzystania ze sprzętu na siłowni zewnętrznej na OSiR, drugi projekt będzie dotyczył korzystania z regulaminu muszli koncertowej, trzeci projekt będzie dotyczył zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Szosa Rypińska, natomiast czwarty projekt dotyczy zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekty Uchwał.

 

W kolejnym punkcie spotkania Kierownik Wydziału Infrastruktury poinformowała o wpłynięciu 3 wniosków celem zaopiniowania przez Komisję. Pierwszy wniosek dotyczy wydzierżawienia działki mieszczącej się przy ul. Toruńskiej. Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się przeciw wydzierżawienia działek o których mowa we wniosku. Drugi wniosek przedstawiony przez  p. Annę Czarnecką dotyczy wydzierżawienia gruntu działki położonej przy ul. Cisowej. Wszyscy Członkowie obecni na komisji wyrazili zgodę na na wydzierżawienie gruntu do końca kadencji. Ostatni wniosek dotyczy przeniesienia praw wynikającej z umowy dzierżawy gruntu na ul. Gagarina. Członkowie Komisji jednogłośnie wyrazili zgodę na przejęcie praw, o których mowa we wniosku. Następnie radni dyskutowali na temat budżetu obywatelskiego. Radny p. Szymon Wiśniewski skierował swoją prośbę o zgłoszeniu projektów do budżetu obywatelskiego. Kolejną prośbę jaką złożył Radny p. Szymon Wiśniewski dotyczyła  zamieszczenia informacji dot. zanieczyszczenia powietrza na stronie Urzędu Miasta oraz na facebook i w gazetce, którą autorem jest Urząd Miasta. Na tym posiedzenie dobiegło końca.

 • autor: Biuro Rady Miasta
 • -

KOMISJA BUDŻETU – 14.02.2018R.

Dnia 14 lutego 2018 roku o godzinie 14.00 odbyło się Posiedzenie Komisji Budżetu, w którym udział  wzięło 4 członków komisji oraz zaproszeni goście Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich p. Piotr Floerke. Przewodniczący Komisji Budżetu p. Andrzej Kuciński przywitał zebranych i otworzył posiedzenie.

Głównymi tematami posiedzenia było:

1. Zagospodarowanie budynku po byłym Przedszkolu ,, Julianek”

2. Omówienie wniosków skierowanych do Komisji Budżetu.

 

Przewodniczący Komisji poinformował zebranych o wpłynięciu wniosków do komisji budżetu z Zespołu Szkół Miejskich. Przewodniczący komisji p. Andrzej Kuciński oddał głos Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich p. Piotrowi Floerke w celu omówienia wniosków. Pierwszy wniosek zobowiązuje Zespół Szkół Miejskich do odprowadzenia odpadów pokonsumpcyjnych zgodnie z przepisami. W związku z powyższym Szkoła jest zobowiązana do podpisania umowy z Firmą zewnętrzną na utylizację odpadów. Drugi wniosek dotyczy zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. W związku z wejściem w życie nowego unijnego rozporządzenia 25 maja 2018 roku dotyczące danych osobowych uzasadnione jest wprowadzenie Firmy zewnętrznej. Obydwa wnioski dotyczą zwiększenia środków w poszczególnych paragrafach. Komisja podjęła decyzję o konsultacjach z Panią Dyrektor Publicznego Przedszkola oraz z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3-ego Maja w celu w/w spraw.  Członkowie Komisji zadecydowali, iż w/w sprawy zostaną poddane do dalszego rozpatrzenia na następnym Posiedzeniu Komisji. Po rozpatrzeniu wniosków Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kuciński przeszedł do kolejnego punktu Posiedzenia  Zagospodarowanie budynku po byłym Przedszkolu ,,Julianek”. Komisja Budżetu podjęła decyzję jednogłośnie na dzierżawę budynku Firmie zewnętrznej na prowadzenie Domu Opieki dziennej dla osób Starszych. Członkowie Komisji poruszyli temat zimowego utrzymania Miasta. Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło poinformował o kosztach zimowego oczyszczania miasta. Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kuciński podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie.

 • autor: Biuro Rady Miasta
 • -

KOMISJA INFRASTRUKTURY 6.02.2018 R.

W dniu 6 lutego 2018 r. o godzinie 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury,
w którym udział wzięło 8 radnych oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza Danuta Malecka, Komendant Powiatowy Policji Inspektor Dariusz Borowiec, Kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czarnecka, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Dawid Jarecki oraz zainteresowani mieszkańcy miasta.

Głównymi tematami posiedzenia było:

1. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście - informacja Komendanta Powiatowego Policji (działania w 2017 r.);

2. Sprawy bieżące - opiniowanie wniosków w sprawach infrastruktury - wnioski skierowane do Komisji Infrastruktury.

Na wstępie Komisja wysłuchała zaproszonych mieszkańców miasta. Mieszkaniec ul. Młyńskiej wnioskował o remont tejże ulicy, argumentując złym stanem nawierzchni. Mieszkaniec został poinformowany przez Przewodniczącego Komisji Franciszka Jagielskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Łukasza Pietrzaka o tym, iż ul. Młyńska nie jest ujęta w planie inwestycyjnym na ten rok, w związku  z czym w budżecie miasta nie ma zarezerwowanych środków na w/w cel. Zdaniem radnych do rozmów na temat remontu ul. Młyńskiej można powrócić w przypadku nadwyżki powstałej po realizacji zaplanowanych inwestycji.

Następnie mieszkaniec ul. Miłej zwrócił się do Komisji w sprawie podłączenia swojej nieruchomości do kanalizacji. Mieszkaniec został poproszony o złożenie formalnego wniosku do Burmistrza Miasta, na który zostanie udzielona stosowna odpowiedź.

Po wysłuchaniu mieszkańców Przewodniczący Komisji oddał głos Komendantowi Powiatowemu Policji Inspektorowi Dariuszowi Borowcowi celem przedstawienia oceny stanu bezpieczeństwa w mieście za rok 2017.

Komendant poruszył najistotniejsze problemy naszego miasta, takie jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz parkowanie w miejscach niedozwolonych. Zdaniem Komendanta poprawie uległa kwestia uzgadniania zmian w organizacji ruchu, co nie zmienia faktu, że jednym z głównych drogowych problemów jest skrzyżowanie przy ul. Hallera i jego ewentualna przebudowa.

Komendant podziękował Burmistrzowi Miasta za ufundowanie alkomatu, który został umieszczony w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, jak również za przeznaczenie środków na dodatkowe służby dla Policji.

W kolejnym punkcie spotkania Kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czarnecka poinformowała o wpłynięciu 3 wniosków celem zaopiniowania przez Komisję. Pierwszy wniosek złożyła właścicielka Przedszkola Niepublicznego "Wróbelek" wnioskując o sfinansowanie zakupu oczyszczacza powietrza do prowadzonego przedszkola. Wskazany przez właścicielkę koszt oczyszczacza to 2100 zł. Członkowie Komisji jednogłośnie wyrazili negatywną opinię z powodu braku na chwilę obecną odpowiednich środków w budżecie miasta. Chcąc wprowadzić jednakowy standard dla wszystkich szkół i przedszkola miejskiego radni musieliby zarezerwować dużo większe środki na ten cel, których niestety na chwilę obecną w budżecie brakuje.

 

Drugi wniosek przedstawiony przez p. Czarnecką złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Szkolnej 19 dotyczył wyrażenia zgody na dzierżawę wskazanego terenu pod śmietnik. Komisja wyraziła zgodę na dzierżawę wnioskowanego terenu na okres do końca obecnej kadencji.

Ostatni wniosek był propozycją mieszkańców o nabycie przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń prywatnych działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi wewnętrzne stanowiące dojazdy do nieruchomości. Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli się przeciw przejmowaniu działek, o których mowa we wniosku.

Następnie p. Anna Czarnecka przedstawiła 3 projekty uchwał planowanych do przedłożenia na najbliższą sesję Rady Miasta. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła regulaminu korzystania z muszli koncertowej, drugi projekt będzie dotyczył regulaminu korzystania ze sprzętu na OSiR, natomiast trzecia uchwała dot, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Szosa Rypińska. W związku z z chęcią uchwalenia miejscowego planu dla tego terenu, na następne posiedzenie Komisji zaplanowane 20 lutego 2018 r. zostanie zaproszony urbanista.

Po wysłuchaniu przedstawionych wniosków Przewodniczący Komisji na wniosek Burmistrza Miasta podjął dyskusję na temat zagospodarowania budynku po przedszkolu "Julianek". Pan Jagielski przywołał listę z propozycjami radnych, według której większość opowiedziała się za utworzeniem dziennego domu opieki dla osób starszych. Zdaniem radnych realizacja tego pomysłu powinna się odbyć tylko poprzez dzierżawę budynku pod ten konkretny cel. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przeznaczenie budynku przy ul. Kościuszki do dzierżawy pod dom opieki dziennej dla osób starszych. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 6 członków Komisji, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Na koniec radni dyskutowali na temat ostatnich opadów śniegu i konieczności zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie miasta, w przypadku bardziej intensywnych opadów śniegu w tym sezonie zimowym. Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

 • autor: Biuro Rady Miasta , data: 2018-02-14
 • -

KOMISJA OŚWIATY 31.01.2018 R.

Dnia 31 stycznia 2018 roku  odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, w którym udział wzięli wszyscy członkowie komisji oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza p. Danuta Malecka, Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Iwona Sipak, Główny Księgowy Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Magdalena Owsianikow, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Piotr Grzębski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3-ego Maja p. Marzena Peszyńska.

 

Tematami posiedzenia było:

1. Dyskusja na temat dofinansowania dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren Miasta

2. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży

3. Sprawy bieżące

4. Wizyta w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty p. Aleksander Wichrowski przywitał zebranych i otworzył posiedzenie. W pierwszym punkcie posiedzenia była kontynuacja  tematu dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren Miasta. Przewodniczący Komisji p. Aleksander Wichrowski odczytał posiadane informacje nadesłane przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 p. Kingę Olejnik oraz Kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia p. Małgorzatę Piaskowską w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek poza teren Miasta. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek z uwagi na fakt, iż Miasto nie ma obowiązku dowozu dzieci do placówek znajdujących się  poza miejscem zamieszkania.

Drugim punktem posiedzenie było organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Członkowie Komisji zapoznali się z propozycją ferii zimowych przygotowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych. Następnie Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty p. Iwona Sipak przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia drugiego kryterium postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego im. Marii Konopnickiej na terenie Gminy Miasto Golub -Dobrzyń. Uchwała zostanie przedstawiona na najbliższej Sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji p. Aleksander Wichrowski oddał głos Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Marzenie Peszyńskiej. Dyrektor Szkoły p. Marzena Peszyńska przedstawiła informację o zmianach wynikających z przepisów, które stanowią obligatoryjne zatrudnienie pomocy nauczyciela dla uczniów z niepełnosprawnością. Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Dyrektora Szkoły p. Marzenę Peszyńską. Członkowie Komisji pozostawili kwestię do zaopiniowania na Komisji Budżetu oraz Burmistrzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.

Zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia Komisja Oświaty udała się z wizytą do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu. Przewodniczący Komisji Budżetu p. Aleksander Wichrowski w imieniu Członków Komisji Oświaty złożył gratulacje objęcia funkcji Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Piotrowi Grzębskiemu. Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Piotr Grzębski przedstawił plany związane z funkcjonowaniem OSiR- U na dłuższe lata. Nakłady wymagają zmian związanych  z infrastrukturą OSiR -U, które wiążą się także  nakładem finansowym. Komisja Oświaty również podjęła dyskusję na temat spraw bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów posiedzenia Przewodniczący Komisji Oświaty p. Aleksander Wichrowski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

 • autor: Biuro Rady Miasta , data: 2018-02-14
 • -

KOMISJA OŚWIATY - 13.12.2017 R.

13 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w którym udział wzięło 6 członków oraz Sekretarz Miasta Mariola Milarska, Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty Iwona Sipak, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Barbara Wasiluk oraz Referent Wydziału Organizacyjnego Lidia Krzyżek.

Głównymi tematami posiedzenia było:

1. Analiza problemów opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych.

2. Plan pracy komisji na rok 2018.

3. Sprawy bieżące.

Na początku posiedzenia Komisja Oświaty wysłuchała dwie mieszkanki miasta wnioskujące o dofinansowanie dowozu ich niepełnosprawnych dzieci do szkoły specjalnej znajdującej się poza miejscem zamieszkania.

Na ostatnim posiedzeniu Komisji członkowie negatywnie zaopiniowali wnioski rodziców o dofinansowanie dowozu z uwagi na brak odpowiednich środków w budżecie oraz fakt, iż Miasto nie ma obowiązku dowozu dzieci do placówek znajdujących się poza miejscem zamieszkania.

Rodzice argumentowali przeniesienie swoich dzieci ze Szkoły Specjalnej Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu do placówki w Dylewie lepszą opieką oraz większymi możliwościami rozwoju dzieci w nowej placówce.

Komisja Oświaty podtrzymała swoje stanowisko podjęte na ostatnim posiedzeniu lecz postanowiła zaprosić na następne spotkanie Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 oraz Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym, celem dalszej dyskusji na temat dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół znajdujących się poza Golubiem-Dobrzyniem.

Następnie Dyrektor MiPBP Barbara Wasiluk przedstawiła projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ks. F. K. Malinowskiego w Golubia-Dobrzyniu wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Sekretarz Miasta Mariola Milarska również przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.  Sekretarz wyjaśniła, iż zmiana uchwały wynika z zaskarżenia uchwały podjętej w 2011 roku. Szczegółowe zmiany w uchwale dotyczące m.in. określenia dyscyplin i poziomów osiągnięć sportowych omówiła Lidia Krzyżek. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Jednym z głównych tematów posiedzenia była analiza problemów opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych. Dyrektorzy podległych placówek przedłożyli informacje na temat opieki zdrowotnej w swoich placówkach. Uczniowie szkół objęci są opieką pielęgniarską codziennie w godzinach nauki lub w wyznaczone dni tygodnia. Przedszkole Publiczne nr 2 współpracuje z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gol-Med, gdzie pielęgniarka i lekarze zapraszani są do placówki w związku z realizowanymi tematami edukacji zdrowotnej.

Na koniec członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji Oświaty na rok 2018. Na tym posiedzenie zakończono.

 • autor: Agnieszka Lewandowska, data: 2017-12-19
 • -

KOMISJA BUDŻETU - 13.12.2017 R.

13 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, w którym udział wzięło 4 członków Komisji oraz Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski i Skarbnik Miasta Jacek Dowgiałło.

Komisja zebrała się w celu przygotowania opinii na temat projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na 2018 rok. Skarbnik Miasta przedstawił propozycję korekty projektu uchwały budżetowej na rok 2018, która została zaakceptowana przez członków komisji.

Komisja Budżetu Rady Miasta Golubia-Dobrzynia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia projekt budżetu na rok 2018.

Na tym Komisja zakończyła posieczenie.

 • autor: Agnieszka Lewandowska, data: 2017-12-19
 • -

KOMISJA KOMUNALNA - 23.11.2017 R.

            Dnia 23 listopada 2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Komunalnej Rady Miasta.
W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji oraz zaproszeni goście - Zastępca Dyrektora MOPS-u  p. Anna Pniewska, Kierownik  WGK  p. Dawid Jarecki, Inspektor WGK p. Kinga Kaptajn. Przewodniczący Komisji p. Rafał Malinowski przywitał zebranych i otworzył posiedzenie.

            Komisja zajmowała się opiniowaniem wniosków, które wpłynęły od Mieszkańców Miasta. Przewodniczący Komisji Komunalnej p. Rafał Malinowski zaprosił przybyłych Mieszkańców Miasta
w sprawie przedstawienia trudnej sytuacji mieszkaniowej. Po wysłuchaniu Mieszkańców Komisja przydzieliła dwa lokale komunalne i jeden lokal socjalny.

           Następnie  Kierownik WGK p. Dawid Jarecki na prośbę p. Anny Czarneckiej Kierownika Infrastruktury przedstawił komisji propozycję stawek czynszu dzierżawy gruntów mienia komunalnego na terenie Gminy Miasto Golub- Dobrzyń na 2018 r.  Wszyscy Członkowie Komisji głosowali za pozostawieniem bez zmian stawek dzierżawy na 2018 r.

      Radni Miasta p. Franciszek Jagielski i p. Józef Pietrzak na prośbę Mieszkańców zasygnalizowali  problemy Mieszkańców ul. Kilińskiego i ul. Piłsudskiego.

 • autor: Joanna Anuszewska , data: 2017-12-04
 • -

KOMISJA REWIZYJNA – 15 i 21 LISTOPADA 2017 ROK

W dniach 15 listopada i 21 listopada 2017 r odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Golubia - Dobrzynia. W posiedzeniach udział wzięli wszyscy Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście  Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Zastępca Burmistrza p. Danuta Malecka, Radca Prawny p. Marek Redecki, Dyrektor MOPS p. Beata Meredyk - Chlebowska. Komisja Rewizyjna zajmowała się analizowaniem skargi na Dyrektor MOPS w Golubiu - Dobrzyniu. Na komisji obecna była Dyrektor MOPS, która składała wyjaśnienia w tej sprawie. Stosowna opinia Komisji Rewizyjnej, oraz Uchwała w tej sprawie zostanie przedstawiona na najbliższej Sesji Rady Miasta.

 • autor: Joanna Anuszewska , data: 2017-11-29
 • -

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIASTA – 25 PAŹDZIERNIKA 2017 ROK

W dniu 25 października 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta, w którym udział wzięło 8 radnych oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Mariusz Piątkowski, Skarbnik Miasta Jacek Dowgiałło, Kierownik Wydziału Infrastruktury Anna Czarnecka, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Dawid Jarecki, Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty Iwona Sipak oraz Główny Księgowy MZOO Magdalena Owsianikow.

Pierwszym punktem posiedzenia był audyt placówek oświatowych - wypracowanie pytań i zagadnień, na które Miejski Zespół Obsługi Oświaty zobowiązał się przygotować odpowiedzi. Radni zostali poproszeni przez Przewodniczącego Rady Miasta Łukasza Pietrzaka o dostarczanie propozycji zagadnień z tym związanych do Biura Rady Miasta.

Drugim tematem spotkania były opinie w sprawie skarg wypracowane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17 października 2017 r. Przewodniczący Rady Miasta odczytał protokół z Komisji Rewizyjnej i przedstawił radnym stanowiska co do poszczególnych skarg.

Kolejnym punktem posiedzenia było opiniowanie wniosków jakie w ostatnim czasie wpłynęły do Przewodniczącego Rady Miasta. Dyskutowano między innymi na temat opłaty adiacenckiej, budowy parkingu przy ul. Konopnickiej oraz wsparcia działań statutowych Brodnickiego Centrum Caritas na rzecz młodzieży i osób niepełnosprawnych. Radni pozytywnie zaopiniowali zabezpieczenie środków w wys. 200 000 zł na sfinansowanie wspólnego z RTBS przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego – w tej kwestii radni jednogłośnie wyrazili zgodę na realizację zadania.

Następnym tematem była analiza uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta. Skarbnik Jacek Dowgiałło przedstawił zmiany konieczne do ujęcia w uchwale budżetowej oraz w uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową. Zmiany te jak wyjaśnił Skarbnik związane są przede wszystkim z zadaniami wspófinansowanymi ze środków LGD.

 • autor: Joanna Anuszewska , data: 2017-11-02
 • -

KOMISJA BUDŻETU – 25 PAŹDZIERNIKA 2017 ROK

Dnia 25 października 2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Budżetu. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków komisji oraz zaproszeni goście. Burmistrz Miasta p. Mariusz Piątkowski, Skarbnik Miasta p. Jacek  Dowgiałło, Prezes MZWiK p. Róża Kopaczewska, Kierownik MZOO p. Iwona Sipak, Główna Księgowa MZOO  p. Magdalena Owsianikow.

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kuciński przywitał zebranych i otworzył posiedzenie.

Tematami posiedzenia było:

1. Sytuacja gospodarcza i finansowa w MZWiK oraz propozycja taryf na wodę i ścieki na 2018 r.

2.Sprawy bieżące - wolne wnioski.

Przewodniczący jako pierwszej oddał głos p. Róży Kopaczewskiej Prezes MZWiK. Pani Kopczewska przedstawiła sytuację finansową spółki , która jest stabilna z osiągniętym wynikiem dodatnim. Spółka wywiązała się z zamierzonych zadań, które miała powierzone. Pani Róża Kopaczewska poinformowała również o sytuacji gospodarczej spółki, która jest skomplikowana ze względu na zmianę przepisów prawa wodnego. W Sejmie trwają prace nad Ustawą zaopatrzeniową na podstawie, której będą generowane taryfy. Spółka nie przewiduje podwyżek na wodę i ścieki w 2018 r, ale równocześnie zastrzega  jeżeli Ustawa wejdzie w życie wówczas kompetencje z ustalaniem taryf zostaną zatracone przez Radę Miasta i zatwierdzanie taryf będzie w kompetencjach Dyrektora Zarządu Wód - dodaje p. Kopaczewska. Oznacza to, iż w momencie wejścia w życie nowych przepisów wpływ na wysokość taryf utraci zarówno Burmistrz, jak i Rada Miasta.

Skarbnik p. Jacek Dowgiałło poinformował zebranych o projekcie zmiany budżetowej, a także poinformował o projektach, które objęte są dofinansowaniem związanym z środków LGD. Skarbnik Miasta p. Jacek Dowgiałło przedstawił dwa wnioski, które wpłynęły z MZOO.

 Następnie Przewodniczący  odczytał dwa wnioski przekazane do rozpatrzenia  Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta . Pierwszy wniosek dotyczył pomocy finansowej dla osób z Województwa Kujawsko - Pomorskiego poszkodowanych w nawałnicy w dniu 11 - 12 sierpnia 2017 r. Pomoc oparta jest na ,,opodatkowaniu” w wysokości 1 zł na jednego mieszkańca. Wszyscy członkowie obecni na Komisji  negatywnie zaopiniowali w/w wniosek. Drugi wniosek dotyczył Przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego realizowanego przez Spółkę RTBS z udziałem Gminy Miasto Golub - Dobrzyń o zabezpieczenie kwoty w wysokości   200.000 zł na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki. Komisja podjęła głosowanie, w którym wszyscy członkowie obecni na  Komisji pozytywnie zaopiniowali w/w wniosek.

Wszystkie poruszane podczas posiedzenia kwestie były przegłosowane przez Radnych Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. 

 • autor: Joanna Anuszewska , data: 2017-11-02
 • -

KOMISJA REWIZYJNA - 17.10.2017 r.

Dnia 17 października 2017 r. o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w którym udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz Sekretarz Miasta Mariola Milarska.

Tematem spotkania było zapoznanie się z dokumentacją i wypracowanie opinii w sprawie skarg, jakie zostały przekazane Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia, od czasu rezygnacji z funkcji Przewodniczącego p. Kazimierza Chojnackiego. Nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Szymon Wiśniewski poprowadził posiedzenie, mające na celu rozpatrzenie trzech skarg mieszkańców miasta. Komisja wyda w sprawie skarg stosowne opinie, które zostaną przedłożone Radzie Miasta na najbliższej sesji.

 • autor: Agnieszka Lewandowska, data: 2017-10-24
 • -

KOMISJA OŚWIATY - 11.10.2017 r.

Notatka z posiedzenia Komisji Oświaty

Dnia 11 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, w którym udział wzięło 6 członków komisji oraz zaproszeni goście: Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty  Iwona Sipak, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego  Marzena Kujawiak, Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej  Jolanta Borowska oraz pracownik Urzędu Miasta  Lidia Krzyżek.

Jednym z punktów posiedzenia była współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego. Lidia Krzyżek przedstawiła podstawowe informacje na temat Programu Współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2018 roku. Konieczność uchwalenia programu przez Radę Miasta wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Przedstawiony przez Lidię Krzyżek projekt programu określa między innymi cele, zasady, formy i zakres tej współpracy. Minimalna kwota jaką miasto ma przeznaczyć na realizację zadań to 100 tys. zł. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała przedstawiony program.

Obecna na posiedzeniu Kierownik MZOO Iwona Sipak przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Piotra Floerke dot. zajęć dodatkowych, wynikających z konieczności objęcia uczniów pomocą specjalistyczną i zarezerwowania stosownej na ten cel kwoty. Jak poinformowała p. Sipak do końca roku szkolnego w Zespole Szkół Miejskich będzie brakowało ok. 130 000 zł na w/w zajęcia dodatkowe. Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Pani Sipak powiedziała również o kolejnych wnioskach rodziców o  dofinansowanie dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół, a także o wyjazdach uczniów na basen finansowanych przez Urząd Miasta.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Marzena Kujawiak opowiedziała o wniosku rodzica dot. zatrudnienia asystenta nauczyciela dla uczennicy ze stwierdzoną sprzężoną niepełnosprawnością.

Podczas Komisji dyskutowano również na temat przyszłości budynku po przedszkolu "Julianek" oraz budynku po gimnazjum na ul. Szkolnej, jak również na temat audytu placówek oświatowych - Zespołu Szkół Miejskich i Szkoły Podstawowej Nr 1.

Następnie Komisja udała się z wizytą do Świetlicy Socjoterapeutycznej i Środowiskowej, gdzie Kierownik Jolanta Borowska opowiedziała o bieżącym funkcjonowaniu placówki, o przeprowadzonych remontach, atrakcjach organizowanych dla dzieci, uczestnictwie w warsztatach i licznych wycieczkach.

 

 • autor: Agnieszka Lewandowska, data: 2017-10-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-