-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Konkursy ofert - 2018
-
- 21.09.2020 - Mateusza, Jonasza, Hipolita
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- WSPÓŁPRACA NGO / Konkursy ofert - 2018 /

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 2/2018 - KULTURA

 • -
 • -
 • data: 2018-03-05

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 1/2018 - SPORT

 • -
 • -
 • -
 • data: 2018-03-05

ZESTAWIENIE OFERT POSIADAJĄCYCH UCHYBIENIA FORMALNE MOŻLIWE DO UZUPEŁNIENIA DO DN. 28.02.2018

 • -
  • data: 2018-02-21
 • -
  • data: 2018-02-21
 • -
  • data: 2018-02-21

NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH - NGO

Ogłaszamy nabór członków do komisji konkursowych na rok 2018

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych, dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań gminy w 2018 roku, ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku” w skład komisji konkursowych wchodzą każdorazowo dwaj przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 6  lutego 2018 roku do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (ref. Lidia Krzyżek), na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze prosimy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są w formularzu).

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny zadania” i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w godzinach pracy Urzędu.

Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Według art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie tj. nie mogą być członkami podmiotów, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia we współpracy z Komisją Oświaty Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 16 lutego 2018 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziały Organizacyjnego  Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia ref. Lidią Krzyżek - tel. 56 683 54 12 wew. 38

 

OTWARTE KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • -
 • -

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU

 • -

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI PROJEKTU "Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

 • -
 • -

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI- 2018 R.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu "Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku".

Wszelkie uwagi, wnioski i opinie prosimy składać za pomocą formularza konsultacji, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 94/2017 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 października 2017 r. do pok. 10 I piętro budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia – Wydział Organizacyjny,  w terminie do 20 października 2017 r.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-