-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb Konkursy ofert - 2017
-
- 09.08.2020 - Romana, Edyty, Rolanda
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- WSPÓŁPRACA NGO / Konkursy ofert - 2017 /

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 2/2017 - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 1/2017 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

  • -

ZESTAWIENIE OFERT W KONKURSACH DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, posiadających uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia, do dnia24.03.2017 r.

ZESTAWIENIE OFERT W KONKURSIE 1/2017 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, posiadających uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia, do dnia24.03.2017 r.

ZESTAWIENIE OFERT W KONKURSIE 2/2017 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, posiadających uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia, do dnia24.03.2017 r.

NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Ogłaszamy nabór członków do komisji konkursowych na rok 2017

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych, dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację zadań gminy w 2017 roku, ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku” w skład komisji konkursowych wchodzą każdorazowo dwaj przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 10  marca 2017 roku do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (ref. Lidia Krzyżek), na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze prosimy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są w formularzu).

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w „karcie oceny zadania” i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia w godzinach pracy Urzędu.

Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.

Według art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie tj. nie mogą być członkami podmiotów, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia we współpracy z Komisją Oświaty Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do 15 marca 2016 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziały Organizacyjnego  Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia ref. Lidią Krzyżek - tel. 56 683 54 12 wew. 38

 

plik do pobrania w załączeniu - formularz zgłoszeniowy

  • -

OTWARTE KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2017, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w następujących zakresach:

  1. Konkurs 1/2017 na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadania Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie „WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ” 
  2. Konkurs 2/2017 na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadania Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie „KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTUR I DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 
  • -

Uchwała nr XXX/180/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku"

  • data: 2016-11-30

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI projektu „Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”

  • data: 2016-10-25

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU - 2017 R.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu "Programu współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku".

Program ten jest dokumentem, który ma regulować  współpracę sektora pozarządowego z samorządem miejskim. Dla nas niezwykle istotny jest wpływ przedstawicieli i środowisk organizacji pożytku publicznego - jako podmiotów "Programu" na jego ostateczną treść. Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Wszelkie uwagi, wnioski i opinie prosimy składać za pomocą formularza konsultacji, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 92/2016 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 października 2016 r. do pok. 10 I piętro budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia – Wydział Organizacyjny,  w terminie do 21 października 2016 r.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-