-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb AKTUALNOŚCI
-
- 23.09.2020 - Bogusława, Tekli, Boguchwały
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- BIURO WSPARCIA INWESTYCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI / Wsparcie dla Przedsiebiorców / AKTUALNOŚCI /

BEZPŁATNE SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza firmy z regionu na BEZPŁATNE spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak uzyskać DOTACJĘ NA ROZWÓJ FIRMY!

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2019 w BYDGOSZCZ – Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6.

Liczmy, że udział w tym wydarzeniu pozwoli regionalnym firmom na zdobycie środków na dalszy rozwój swojej działalności.

Agenda oraz FORMULARZ na stronie https://www.ncbrdlafirm.pl/bydgoszcz-28-marca-2019/

 • -
 • data: 2019-03-18
 • -

SPOTKANIE INFORMACYJNE W GRUDZIĄDZU PT. "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkanie, na którym omówione zostaną możliwości wsparcia dla firm z Funduszy Europejskich m.in. na rozwój, szkolenia, eksport, nowe miejsca pracy.

Data i miejsce spotkania

21 marca 2019 r., w godzinach od 10:00 do 13:00 w Grudziądzu - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu )budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego), ul. Waryńskiego 4, sala B-25.

Uczestnicy

Spotkanie skierowane jest do mikro i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy za pomocą formularza rekrutacyjnego lub telefonicznie pod numerem telefonów: 56 62 15 820, 797 304 124.

Organizator

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul.Waryńskiego 4

e-mail: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskiego.pl

tel. 56 62 15 820, 797 304 124

 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • -
 • data: 2018-06-12

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

 • -
 • -

POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Polska Fundacja Przedsiębiorczości SFP Kujawiak udziela pożyczek współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Pożyczka na rozwój oraz Pożyczka inwestycyjna

Do dyspozycji: 25 000 000 zł

Kwota pożyczki:

do 300 000 zł – Pożyczka na rozwój

powyżej 300 000 zł do 1 000 000 zł – Pożyczka Inwestycyjna

Okres karencji: standardowo do 3 miesięcy

Grupa docelowa:

mikro-, małe przedsiębiorstwa - Pożyczka na rozwój

mikro-, małe i średnie  przedsiębiorstwa - Pożyczka inwestycyjna

Oprocentowanie od 0,85% (preferencja dotyczy: inwestycji realizowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, ekoinnowacji, powstawania nowych trwałych miejsc pracy).

Oprocentowanie preferencyjne:

- 1,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego,

- 1,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje dotyczące ekoinnowacji,

- 0,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, które dodatkowo przyczynią się do powstania przynajmniej                 1 nowego trwałego miejsca pracy (EPC),

- 0,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje dotyczące ekoinnowacji, które dodatkowo przyczynią się do powstania przynajmniej 1 nowego trwałego miejsc pracy (EPC).

- 0,85% dla pożyczek udzielanych na inwestycje realizowane poza obszarem inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego i nie dotyczące ekoinnowacji, które przyczynią się do powstania przynajmniej 2 nowych trwałych miejsc pracy (EPC).

 

Cel finansowania:

finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, realizowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego poprzez:

- wprowadzenie innowacji w danym przedsiębiorstwie (produktowa, procesowa, organizacyjna i marketingowa)

- wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, w tym:

wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,

unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,

modernizacja środków produkcji,

adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,

wyposażenie nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

 

Pożyczka na zmianę modelu biznesowego

Do dyspozycji: 9 500 000 zł

Kwota pożyczki:

od 300 000 zł do 1 000 000 zł

Okres karencji: standardowo do 12 miesięcy

Grupa docelowa:

mikro-, małe i średnie  przedsiębiorstwa

Oprocentowanie od 0,925%

Preferencja dotyczy:

inwestycji realizowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego,

inwestycji w projekty do 500.000 zł.

 

Celem finansowania są przedsięwzięcia

w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych przez MŚP tj.:

- umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. na podstawie strategii eksportowych Ostatecznego Odbiorcy, w tym:

działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych;

działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny.

- zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.:

usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie;

usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

 

Zabezpieczenie pożyczek:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- poręczenie funduszu poręczeń kredytowych,

- poręczenie przez osoby trzecie,

- hipoteka,

- przelew wierzytelności z rachunku lokat terminowych,

- inne zabezpieczenie majątkowe.

 

Zapraszamy do kontaktu: Przemysław Woliński – Koordynator Regionalny – 664 934 479          

 • data: 2018-05-25
 • -

DLA MAMY I TATY - UNIJNE DOFINANSOWANIE DO OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3

Drogie Mamy, Drodzy Ojcowie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 lutego 2018 r. w Golubiu-Dobrzyniu, w Starostwie Powiatowym, ul. Plac 1000-lecia 25, sala s-6.

Celem spotkania jest przedstawienie dostępnych form wsparcia ze środków unijnych, zakładających dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3, obejmujące:

- pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna

- pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem zgodnie z umową o świadczenie usług oraz działania aktywizacyjne.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie mamy i ojców dzieci do lat 3, którzy obecnie nie pracują (są zarejestrowani lub nie w urzędzie pracy) bądź przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich bądź wychowawczych, a którzy w najbliższym czasie planują powrót do pracy.

Rekrutacja możliwa na stronie: http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=129

 • -
 • data: 2018-01-31

UNIJNE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje na terenie województwa kujawsko - pomorskiego projekt pn. Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe.

Wartość Projektu to: 247 067 623,69 mln zł, w tym:

wkład UE: 205,38 mln zł

wkład własny Pośredników Finansowych: 41,68 mln zł.

Termin realizacji Projektu: od 31 marca 2017 do 31 grudnia 2023 roku

Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Instrumenty finansowe oferowane będą przedsiębiorcom po podpisaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego umów z instytucjami pełniącymi rolę Pośredników Finansowych, których zadaniem będzie udzielanie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, w postaci instrumentów:

Pożyczka B+R przeznaczona na finansowanie rozwoju realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową. Wsparcie ukierunkowane będzie wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekty

(B+R – „Badanie i Rozwój”) powinny służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych oraz zmierzać do wdrożenia wyników prac „Badanie i Rozwój” do działalności gospodarczej. Uzupełniająco, możliwe będzie finansowanie kosztów związanych z pozyskaniem wysoko wyspecjalizowanego personelu lub podniesieniem kwalifikacji posiadanego personelu zajmującego się pracami B+R.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców to instrument przeznaczony na inwestycje mające na celu zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw. Promowane będą m.in. działania mające na celu stabilizację i zachowanie pozycji na rynku mikroprzedsiębiorstw, zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych danego przedsiębiorstwa oraz przechodzenie na nowe rynki produktowe.

Pożyczka na zmianę modelu biznesowego to instrument przeznaczony na inwestycje przedsiębiorstw z sektora MŚP dotyczące działań nakierowanych na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych. Udzielane wsparcie może służyć finansowaniu działań inwestycyjnych, marketingowych i administracyjnych niezbędnych do wejścia na dany rynek zagraniczny. Pomoc finansową uzyskają także projekty ukierunkowane na wykorzystanie rozwiązań opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, dotyczących zarówno rozwiązań skierowanych na usprawnienie wewnętrznych procesów w firmie, jak i rozwiązań stosowanych względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

Obecnie BGK ogłasza przetargi na wybór instytucji finansowych w obszarze Rozwoju sektora MŚP oraz Rynku Pracy. Lista Pośredników Finansowych, którzy dystrybuować będą środki finansowe aktualizowana będzie wraz z podpisywaniem kolejnych Umów Operacyjnych z wybranymi instytucjami.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz kontakt znajduje się na stronie internetowej BGK: https://rpo.bgk.pl/rpo/przedsiebiorczekujawskopomorsk/

 • -

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • -
 • data: 2017-10-16

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 13-19 listopada 2017 r. trwać będzie "Światowy Tydzień Przedsiębiorczości” Organizatorem części wydarzeń w ramach 10. Edycji Tygodnia będzie Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. Zapraszamy Przedsiębiorców i środowiska biznesowe do udziału w wydarzeniu. Więcej informacji na stronie www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.

 • -
 • data: 2017-10-12

KONKURSY PARP DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować o konkursach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
W aktualnej ofercie PARP-u przedsiębiorcy mogą skorzystać między innymi ze wsparcia na:
•    wypromowanie swoich produktów i usług na rynkach zagranicznych;
•    usługi doradcze związane z wdrożeniem innowacji;
•    zlecenie prowadzenia prac B+R na nowy produkt bądź usługę;
•    przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania z rynków kapitałowych GPW, NewConnect, rynku obligacji Catalyst lub zagranicznych rynków regulowanych;
•    inwestycje w branży elektromobilności.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl , www.poir.parp.gov.pl.
Mogą się również Państwo skontaktować z Agencją poprzez e-mail: info@parp.gov.pl oraz pod numerem telefonu: 0 801 33 22 02.

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

20 października 2016r. Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą na bezpłatne szkolenia "Prawo dla przedsiębiorców":

godz. 9:00 – 11:00 Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości we Włocławku, ul. Toruńska 30

formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBgx7fgd8A__S966jI831r_xSotGEBoqjGa1cg_8X_Wuh55A/viewform?c=0&w=1

godz. 12:30 – 14:30 Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Toruniu, ul. Przedzamcze 8

formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuAX-pmEHYhVdaLpOd3HtfCgT37NWouFb2nBeD4i86lTYLvQ/viewform?c=0&w=1

Podczas zajęć będzie można dowiedzieć się m.in. jak dostosowywać formę prawną działalności do specyfiki i etapu rozwoju firmy, dlaczego nie warto przywiązywać się do formy wybranej w momencie rejestracji, jak zabezpieczyć własne interesy w transakcjach handlowych, jak zwiększyć swoje szanse w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, kiedy kontrahent nie wywiązuje się z umowy.

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

BEZPŁATNE SZKOLENIE - PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

5 lipca 2016r. Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą na bezpłatne szkolenie: Prawo dla przedsiębiorców.
Odbędzie się ono w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, przy ul. Gimnazjalnej 2a.

Ramowy program szkolenia

10:00 - 11:15    Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

11:15 - 11:30    Przerwa

11:30 - 12:45    Prawne zabezpieczenia transakcji handlowych

Podczas zajęć będzie można dowiedzieć się jak dostosowywać formę prawną działalności do specyfiki i etapu rozwoju firmy i dlaczego nie warto przywiązywać się do formy wybranej w momencie rejestracji. Druga część zajęć poświęcana będzie prawnym zabezpieczeniom transakcji handlowych. Będzie także czas na dyskusję na temat konkretnych problemów, z którymi zetknęli się uczestnicy w swojej praktyce biznesowej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:http://kpfp.org.pl/2016/06/23/2429/

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne "Środa z Funduszami dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej".

Spotkania informacyjne skierowane będą do osób zainteresowanych założeniem własnej firmy przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje (miejsca i terminy spotkań, formularz zgłoszeniowy, program spotkań) znajdują się na stronie internetowej:http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=32

 • data: 2016-03-23

BEZPŁATNE SZKOLENIE

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie z obsługi Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego. Na szkoleniu przedstawiony zostanie również bieżący harmonogram konkursów na 2016 r.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 56 62 18 409 lub drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=31

 • data: 2016-03-21

BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni  Państwo

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Spotkania przeznaczone są dla mieszkańców powiatów golubsko-dobrzyńskiego. 

Termin: 31.03.16 r. godz. 8:45 - 11:15, Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, sala nr 5.

 • data: 2016-03-14

"ŚRODA Z FUNDUSZAMI"

2 marca 2016r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami”. Spotkanie było skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój własnej działalności gospodarczej. Podczas spotkań przedstawiono obszary wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Krajowych Programów Operacyjnych, Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dzięki uprzejmości pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Toruniu poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkania informacyjnego „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-