-
strona g��wna  struktura serwisu  kontakt    poleďż˝ znajomym wersja polska-english version-BIP-
- herb Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia
-
- 23.01.2019 - Ildefonsa, Rajmunda, Emerencji
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- BIURO WSPARCIA INWESTYCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI / Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia /

DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Szanowni Mieszkańcy Golubia – Dobrzynia,

Burmistrz Miasta Golubia – Dobrzynia informuje o możliwości dofinansowania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu prywatnych posesji.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych .

Wnioskodawcy inni, niż wskazani w ust. 2 mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioskodawcy zobowiązaniu są do wniesienia wkładu własnego w wysokości:

•          15% kosztów kwalifikowanych w przypadku osób fizycznych,

•          30% kosztów kwalifikowanych w przypadku wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w terminie do 16 lutego 2018r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia, w następujący sposób:

•          osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, pokój nr I C (parter) lub

•          listownie na adres Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń, tj. Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń (decyduje data wpływu korespondencji na Biuro Podawcze UM).

Szczegółowe warunku ubiegania się o dofinansowanie określa Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub – Dobrzyń w 2018r.

UTYLIZACJA AZBESTU

Miasto otrzymało promesę udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub – Dobrzyń w 2017r.

Wstępnie na działania w Golubiu-Dobrzyniu została zabezpieczona kwota dotacji w wysokości 12.887,70 zł.

Mieszkańcy Miasta mogli składać stosowne wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest do 17 lutego 2017r. Do tego dnia do Urzędu Miasta wpłynęło 15 wniosków. Szacujemy, że w tym roku z nieruchomości zniknie około 27 ton niebezpiecznych wyrobów.

 • data: 2017-05-09

DO 17 LUTEGO MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

DOFINANSOWANIE - AZBEST

Przypominamy, że już tylko do piątku 17 lutego 2017r. można składać WNIOSKI O DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

Wnioskodawcy będący osobami fizycznymi zobowiązani są zapewnić wkład własny w postaci 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W przypadku pozostałych Wnioskodawców wkład własny wynosi 30%.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia, w następujący sposób:

 1. osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, pokój nr I B (parter) lub
 2. listownie na adres Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń, tj. Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń (decyduje data wpływu korespondencji na Biuro Podawcze UM).

Szczegółowe warunku ubiegania się o dofinansowanie określa Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub – Dobrzyń w 2017r.

Szczegółowych informacji udziela Marta Jaworska, pokój nr 15 I piętro, tel. 56 683 54 10 wew. 50, e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU

Szanowni Mieszkańcy Golubia – Dobrzyna,

            W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu naboru wniosków, w ramach którego gminy mogą ubiegać się o dotacje na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, Burmistrz Miasta Golubia – Dobrzynia informuje o możliwości dofinansowania w/w inwestycji na terenie prywatnych posesji.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

                W przypadku Wnioskodawców będących osobami fizycznymi, środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z:

 1. 70% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz WFOŚiGW, lecz nie więcej jak 1000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest;
 2. 15% kosztów kwalifikowanych ze środków Gminy Miasta Golub – Dobrzyń;
 3. 15% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych Wnioskodawcy.

                W przypadku Wnioskodawców innych, niż wskazani w ust. 2, środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z:

 1. 70% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz WFOŚiGW, lecz nie więcej jak 1000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest;
 2. 30% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych Wnioskodawcy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w terminie do 17 lutego 2017r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Golubia – Dobrzynia, w następujący sposób:

 1. osobiście w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki w godzinach 7.30 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.30 – 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, pokój nr I B (parter) lub
 2. listownie na adres Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń, tj. Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń (decyduje data wpływu korespondencji na Biuro Podawcze UM).

 

Szczegółowe warunku ubiegania się o dofinansowanie określa Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Golub – Dobrzyń w 2017r.

Szczegółowych informacji udziela Marta Jaworska, pokój nr 15 I piętro, tel. 56 683 54 10 wew. 50, e-mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

INFORMACJA – AZBEST

URZĄD MIASTA GOLUBIA – DOBRZYNIA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W TERMINIE DO 31 STYCZNIA 2017 WŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNICY I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI (OSOBY FIZYCZNE) WINNI ZŁOŻYĆ AKTUALNĄ INFORMACJĘ O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA W BIURZE PODAWCZYM URZĘDU MIASTA GOLUB – DOBRZYŃ (POKÓJ NR I B, PARTER BUDYNKU).

 

Obowiązkiem właścicieli, użytkowników i zarządców wykorzystujących wyroby zawierające azbest jest sporządzenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” i przedłożenie jej w terminie do dnia 31 stycznia 2017r.:

 • w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami: Burmistrzowi Miasta Golub – Dobrzyń,
 • w przypadku przedsiębiorców: Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

           

            Inwentaryzację należy sporządzić w oparciu o wzór „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

 

            Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest jest dopuszczalne do dnia 31 grudnia 2032 roku, jednakże w przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń lub zużycia wyrobu, powinien on zostać usunięty przez wykonawcę posiadającego stosowne zezwolenie na wykonywanie prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. O ilości usuniętych wyrobów należy poinformować stosowny organ według zasad i z wykorzystaniem wzoru formularza jak do wyrobów nadal wykorzystywanych (Formularz Nr 1), do dnia 31 stycznia następującego po roku, w którym wyroby te zostały usunięte.

 

            Nieprzekazanie powyższych informacji we wskazanym terminie, zgodnie z art. 346 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, z późn. zm.), podlega karze grzywny.

           

            Wszelkich informacji w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz stosowne formularze można uzyskać również w Biurze Wsparcia Inwestycji i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń, pokój nr 15 (I piętro), tel. 56 683 54 10 wew. 50, e – mail: mjaworska@golub-dobrzyn.pl

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTA GOLUB - DOBRZYŃ

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Budżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.10
-