-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb XIX MIESZCZAŃSKIE POHULANKI
-
- 21.09.2020 - Mateusza, Jonasza, Hipolita
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- XIX MIESZCZAŃSKIE POHULANKI /

POŻEGNANO WAKACJE

W sobotę, po raz 19-ty, w Golubiu-Dobrzyniu odbyły się „Mieszczańskie Pohulanki”.

W tym roku festyn odbył się na stadionie miejskim. Gwiazdą wieczoru był zespół Boys, znany jest dzięki takim hitom jak „Szalona” czy „Wolność”. Oprócz Boysów, na scenie pojawili się zespoły: Hit Rocker oraz Model MT i Modelinka. Ponadto przygotowano konkursy, gry i zabawy. Uczestnicy zabawy mogli skorzystać z wesołego miasteczka, ogródków gastronomicznych i różnych kramów.

Sporą atrakcję stanowiło losowanie nagród wśród publiczności. Rozlosowano kilkanaście nagród ufundowanych m.in.  marszałka Piotra Całbeckiego, wicewojewodę Zbigniewa Ostrowskiego, posłów Zbigniewa Sosnowskiego, Jerzego Wenderlicha i Tomasza Lenza, posłankę  Domicelę Kopaczewską, senatora Michała Wojtczaka i Jana Wyrowińskiego, radnego wojewódzkiego Ryszarda Bobera, europosła Tadeusza Zwiefkę, przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Foksińskiego, gazetę „Nowości” oraz "KURIERA"
Nagrodę główną – rower fundował burmistrz Golubia-Dobrzynia Roman Tasarz.

Nie wszyscy zaproszeni Goście dotarli osobiście. Na tę okazję wystosowali do Burmistrza listy, których fragmenty znajdują się poniżej.

- Pragnę serdecznie pogratulować Panu Burmistrzowi Romanowi Tasarzowi, które zapoczątkował tradycje Mieszczańskich Pohulanek i konsekwentnie, co roku organizuje dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia tak wspaniałą imprezę. Pragnę również pogratulować Mieszkańcom i Panu Burmistrzowi, tak wspaniałego miasta, które błyskawicznie się rozwija i świeci przykładem - uważa senator Jan Wyrowiński.

Marszałek Piotr Całbecki docenia długoletnią tradycję Pohulanek.

-Zainicjowane kilkanaście lat temu Pohulanki na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Golubia-Dobrzynia i okolicznych miejscowości. Jest to z pewnością ważne wydarzenie kulturalne w regionie, ale przede wszystkim doskonała sposobność, by zacieśnić istniejące już więzi społeczne – pisze marszałek.

Na rozwój imprezy oraz miasta zwrócił uwagę europoseł Tadeusz Zwiefka:

-  Fakt, że Pohulanki odbywają się nieprzerwanie od wielu lat i że za każdym  razem cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, świadczy o tym, że na dobre zadomowiły się w kalendarzu ważnych dla społeczności miasta przedsięwzięć i stają się coraz bardziej atrakcyjne. Zarówno to cykliczne wydarzenie, jak i Państwa mała ojczyzna, przepiękny Golub-Dobrzyń, rozwijają się znakomicie z roku na rok, czego również serdecznie gratuluje całemu miastu, jego mieszkańcom i burmistrzowi – zaznacza eurodeputowany.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

REGUALMIN IMPREZY MASOWEJ

MIESZCZAŃSKIE POHULANKI- POŻEGNANIE WAKACJI

23 SIERPNIA 2014 R.

Rozdział I

 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej „ Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. ( Dz. U. Nr 62 z 2009 r., poz.504), ( zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Burmistrza Golubia- Dobrzynia zwanego dalej „ Organizatorem”. Impreza odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2014r. na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 8 w Golubiu- Dobrzyniu.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w trakcie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym  przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy  obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  • „Służby porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografie, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
  • „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
  • „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 

 

Rozdział II

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  • broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • napojów alkoholowych,
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 1. Ponadto  zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.
 2. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na imprezę i przebywania na niej osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki i substancje,
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób  stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 1. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania  się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich  sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Osoby małoletnie do 13 roku życia uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 

 

Rozdział III

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m. in.:
  • Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru: powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
  • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno – sanitarnego;
  • zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Organizator może utrwalać również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 3. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy jako punktu stałego zabezpieczenia przez służby ochronne:
  • Zaplecze techniczno – socjalne;
  • Widownia i miejsca stojące;
  • Zespoły wejścia głównego;
  • Wyjścia ewakuacyjne z Terenu.
 1. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  • pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru.

Służby Porządkowe muszą być zapoznane z „ Instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprez masowych” organizowanych na terenie Stadionu Miejskiego w Golubiu- Dobrzyniu oraz przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 2.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobą, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.);
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 

 

Rozdział V

 1. Powyższy Regulamin, jak i program Imprezy wywieszony zostanie na tablicy przed wejściem na obiekt.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

Rozdział VI

 1. Opis do graficznego opisu Terenu.

Mieszczańskie Pohulanki- Pożegnanie Wakacji będzie odbywał się na wytyczonej części Stadionu Miejskiego w Golubiu- Dobrzyniu. Wstęp na imprezę będzie wolny, impreza nie jest biletowana. Teren imprezy będzie wygrodzony metalowymi zaporami. Uczestnicy imprezy będą zajmowali tylko miejsca stojące w rejonie strefy II. Po prawej stronie patrząc w kierunku bramki wejściowej od ul. Sportowej znajdować się będzie punkt pierwszej pomocy medycznej z karetką. Ruchome Stanowisko Dowodzenia z Kierownikiem Bezpieczeństwa i tym samym punkt przyjęć sił i środków znajdować się będzie  na bieżni zaplecza sceny. Za sceną dodatkowo zostanie umieszczony podręczny sprzęt gaśniczy. W rejonie imprezy znajduje się hydrant umiejscowiony jak na załączonym planie graficznym. Główne podłącze prądu wraz z głównym włącznikiem zasilania będzie znajdować się poza terenem imprezy masowej i stadionem. Po zakończeniu imprezy jej uczestnicy będą rozchodzić się trzema wyjściami.

 

Organizator

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-