-
strona główna  struktura serwisu  kontakt   wersja polska-english version-BIP-
- herb ul. SZOSA RYPIŃSKA 2
-
- 27.09.2020 - Wincentego, Damiana, Wawrzyńca
 
-
-
-
-
-
-
-

Banery

----MIEJSKA EKO-EDUKACJA
-
- ul. SZOSA RYPIŃSKA 2 /

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU PRZY UL. SZOSA RYPIŃSKA 2

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wraz z udziałem w częściach wspólnych i użytkowaniu wieczystym gruntu.

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów i księgi wieczystej

Opis lokalu

Udział w nieruchomości wspólnej i we współużytkowaniu wieczystym gruntu

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego miasta

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Wysokość postąpienia

Wysokość opłat i termin ich wnoszenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ul.Szosa Rypińska 2

 

obręb: VIII

działka Nr 105/2 o   

pow. 860m2

KW Nr TOG/00003602/9

Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 37,52m2

Lokal składa się z: wiatrołapu, korytarza, kuchni  pokoju, , łazienki oraz schowka.

3752/26574

nieruchomość leży w obszarze o przeznaczeniu usług z zabudową mieszkaniową

(Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom., Nr 78,      poz. 1307)

 

 

63.432,00 zł

 

Cena nieruchomości lokalowej stanowi 81% ceny wywoławczej

 

Cena gruntu stanowi 19% ceny wywoławczej

 

 

9.000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

 Cena osiągnięta w przetargu za lokal mieszkalny oraz pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 25% płatne najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej .

 

Opłaty roczne za grunt w użytkowaniu wieczystym w wysokości 1% płatne będą do 31 marca każdego roku.

Aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu można dokonywać nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

 

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia ul. Pl. Tysiąclecia 25 w sali nr 1-parter, godz. 1000 dnia  10 października 2013 r.

2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do brania udziału w przetargu,  zawierającego górną granicę oferowanej ceny.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce na konto Banku Spółdzielczego Piotrków Kuj. o/Zbójno nr 35 9551 0002 0100 2219 2000 0001 najpóźniej do dnia 04 października 2013r.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 11.10.2013r.

6. O terminie i miejscu zawarcia umowy przeniesienia własności, nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie przystąpienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Na podstawie 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) sprzedaż nieruchomości lokalowej zwolniona jest z podatku VAT, natomiast zgodnie z art. 29 ust. 5a i art. 41 ust. 1 – I opłata  i opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu podlegają opodatkowaniu stawką 23% podatku VAT. 

8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

9.Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Nabywca zobowiązany jest również do zwrotu kosztów wykonania operatu szacunkowego, ogłoszenia w prasie oraz ogłoszenia w telewizji kablowej. 

10.Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ma prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku ważnych przyczyn.

11.Lokal mieszkalny oglądać można od dnia 23.09.2013 r. do 27.09.2013 r. w godz. 900 – 1500 , klucze znajdują się w PIH INWEST-SATELIT, ul. Rynek 17, kontakt tel. 056 683    44 09.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w pok. nr 9, I piętro Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia , ul. Plac Tysiąclecia 25, tel.056 683 54 10 wew. 13.

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Banery

Miasto Golub-Dobrzyń Konsultacje SpołeczneBudżet ObywatelskiPOLICJA--ZAADOPTUJ PSA-tvgd-Stowarzyszenie Przyjazna BudaMapa Golubia-Dobrzynia------
-
- Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. +48 (56) 683 54 10, fax +48 (56) 683 54 15,
© Copyright UM Golub-Dobrzyń
powered by netadmin 7.25
-